3
Glài-Sơnoh Mư̆ng Dơlah
Ơ buơl adơi-ai dơlhă, lăm buơl adơi-ai juơi hũ lô mơnih ngă pô-pơto, kơyoa buơl adơi-ai thơu lài, buơl gudrơi rơŭ păl kŏng c̆ahrơña traŭ mơsak rơlau. Kơyoa abih buơl gudrơi, aràng sơi kŭng hũ sơnĕ lơbuh lăm pơnuaĭ sŭng soh. Yah hũ aràng sơi 'buh sơnĕ lơbuh lăm pơnuaĭ đờm, nư̆n la mơnih wĭl-tơ̆l, hũ rơgơi apăn-pơkơŭ jiơ̆ng abih sa boh rùp-phàp drơi. Yah buơl gudrơi mă tơlơi gla kàng aseh tô pơkơŭ ñu păng-bơbah, nư̆n buơl gudrơi rơgơi pơkơŭ-pơđăr jiơ̆ng abih sa boh rùp-phàp ñu. C̆ơ bĕ du ahò prŏng: sa boh ahò yah prŏng kàr lơi sơ̆ng kơđòng rơbù khăng blùh hua nau hơyơu lơi mơti, bloh mĭn sa boh aku-yuơ̆ tìt biă, mơnih yuơ̆ ahò kŭng hũ rơgơi pơkơŭ-pơđăr ahò nau tui hơtai-khiăng drơi. Dơlah kŭng yơu nư̆n rơi, ñu mĭn la sa pơ-ơnah tìt lăm rùp-phàp bloh yeh-drơi jiơ̆ng tơgrơ̆ bruă prŏng.
Mĭn sa-sĭt apui tìt bloh hũ rơgơi c̆uh 'bơ̆ng abih sa boh c̆ơ̆ prŏng. Dơlah kŭng mơhiơ̆ yơu apui. Dơlah la sa anih tơrgùm-pơtòm pơnuaĭ mơsak-jơhà dò tơkrah du pơ-ơnah rùp-phàp buơl gudrơi. Ñu ngă sơŭ-sơnoh abih sa boh rùp-phàp, c̆uh 'bơ̆ng abih sa rài hơdiŭ anà mơnih, sơ̆ng rùp-phŭn ñu kŭng kơđòng apui anih rơhồng-ala c̆uh 'bơ̆ng. Abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n pà gah tơkai sơ̆ng jơi c̆ĭm, jơi rơwơi sơ̆ng tŭng sơ̆ng du jơi-phơ̆n lăm ia-tơsì, nư̆n jơi anà mơnih hũ rơgơi apăn-pơkơŭ jiơ̆ng abih, sơ̆ng hũ kŏng jơi anà mơnih apăn-pơkơŭ bơjơ. Bloh dơlah, nư̆n 'buh hũ aràng sơi apăn-pơkơŭ ñu jiơ̆ng. Nư̆n la sa phơ̆n mơsak-jơhà 'buh rơgơi apăn-pơkơŭ jiơ̆ng, sa phơ̆n baŭ du bih-mă pơmơtai mơnih. Buơl gudrơi angui dơlah tô adoh-mơyòm Yàng, Ama buơl gudrơi, sơ̆ng kŭng angui dơlah tô alĕ-aluah jơi anà mơnih, la jơi hũ c̆rơ̆ng-tơbiă tui rùp-rơ̆p Yàng Pô Lơngì. 10 Mư̆ng mĭn sa boh kàng bloh tơbiă găm pơnuaĭ adoh-mơyòm sơ̆ng pơnuaĭ alĕ-aluah! Ơ buơl adơi-ai dơlhă, juơi yơu nư̆n. 11 Sa c̆roh ia tơbiă mư̆ng mĭn sa phŭn ia c̆ă bloh hũ rơgơi c̆ă tơbiă găm ia jơmàn sơ̆ng ia phì jiơ̆ng ơu? 12 Ơ buơl adơi-ai dơlhă, phŭn hra hũ rơgơi tơbiă boh ôlibe halài phŭn ño hũ rơgơi tơbiă boh hra jiơ̆ng ơu? C̆roh ia 'bă kŭng 'buh rơgơi c̆ă tơbiă ia jơmàn jiơ̆ng.
Dua Pơnuaĭ Jak-khờh
13 Lăm buơl adơi-ai, aràng sơi la mơnih jak-khờh, wờng thơu? Mơnih nư̆n angui bĕ rài hơdiŭ siàm drơi bloh ràng-tơbiă tơgrơ̆ bruă drơi ngă tơbiă truh mư̆ng hơtai-hơtiàn lơnguh-lơngui sơ̆ng pơnuaĭ jak-khờh. 14 Bloh yah lăm buơl adơi-ai hũ pơnuaĭ oàn-mơbai phì-mơsăm sơ̆ng pơnuaĭ kơrlih lăm hơtai-hơtiàn, nư̆n juơi yeh-drơi pơglòng-rùp halài angui pơnuaĭ lơ̆r 'bơ̆r bloh tămdră-wơ̆ sơ̆ng pơnuaĭ-tơpă. 15 Pơnuaĭ jak-khờh nư̆n 'buh truh mư̆ng ngŏ lơngì, bloh la pơnuaĭ jak-khờh tơbiă mư̆ng dun-ya, mư̆ng gah rùp-phàp drah-rơlo sơ̆ng mư̆ng kơmlài-jĭnràk. 16 Kơyoa anih lơi hũ pơnuaĭ oàn-mơbai sơ̆ng kơrlih-mơtŭt, nư̆n anih nư̆n hũ pơnuaĭ sơlŭng-sơlăng sơ̆ng tơ̆l abih tơgrơ̆ bruă sơŭ-jơhà. 17 Bloh pơnuaĭ jak-khờh mư̆ng ngŏ lơngì trŭn nư̆n dơlhơu biă la sơc̆ih-sri, bloh nư̆n hơlàr-siàm, thơu tư̆ng-kơrhia, lơnguh-lơngui, baŭ-bèng hơtai-hơtiàn anĭt-rơnăm sơ̆ng bơnga boh siàm, 'buh hũ pơnuaĭ dua hơtai-hơtiàn sơ̆ng mơthĭ-lơ̆r. 18 Du mơnih bơ̆-pơdơ̆ng pơnuaĭ kơđơ̆ng-lơngai rơŭ yuă hũ bơnga boh pơnuaĭ rĭng-tơpă hũ drà lăm pơnuaĭ kơđơ̆ng-lơngai.