4
Ngă Adơi-Ai Gơŭ Sơ̆ng Dun-Ya
Du pơnuaĭ tămsuh-tămngă, tăm-yă tămblah tơkrah buơl adơi-ai truh mư̆ng lơi? Buh iơŭ la mư̆ng du pơnuaĭ hàm-khiăng kơrlih-mơtŭt dò tămsuh-tămngă lăm dơrlăm anà mơnih buơl adơi-ai ơu? Buơl adơi-ai hàm-khiăng bloh 'buh hũ, nư̆n buơl adơi-ai pơmơtai mơnih. Buơl adơi-ai hàm-khiăng bloh 'buh rơgơi hũ jiơ̆ng, nư̆n buơl adơi-ai tămblah sơ̆ng tămsuh sơ̆ng gơŭ. Buơl adơi-ai 'buh hũ jiơ̆ng du pơnuaĭ drơi lơkơu-khiăng, kơyoa buơl adơi-ai 'buh yòng-lơkơu. Buơl adơi-ai lơkơu-yòng bloh 'buh đồ-mă hũ, kơyoa buơl adơi-ai lơkơu-yòng sơ̆ng hơtai-khiăng jơhà, tô angui tơ pơnuaĭ hàm-khiăng rùp-phŭn drơi.
Ơ du mơnih klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ! Buơl adơi-ai 'buh thơu lài ngă adơi-ai gơŭ sơ̆ng dun-ya la mơbai-tămdră sơ̆ng Yàng Pô Lơngì ơu? Kơyoa nư̆n, du mơnih lơi khiăng ngă adơi-ai gơŭ sơ̆ng dun-ya, mơnih nư̆n ngă tơ rùp-phŭn drơi tơbiă jiơ̆ng mơnih mơbai-tămdră sơ̆ng Yàng Pô Lơngì. Halài buơl adơi-ai sơnư̆ng pơnuaĭ 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri đờm: “Bơngă Sơc̆ih-Sri bloh Yàng Pô Lơngì hũ daŭ lăm hơtai-hơtiàn buơl gudrơi hàm-rơnăm tơ buơl gudrơi tơ̆l truh oàn-ơmrưu,” la 'buh hũ kơtha-pơnuaĭ hơgĕ? Bloh pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Pô brơi tơ buơl gudrơi dò prŏng-pràn rơlau wơ̆, kơyoa nư̆n 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih Sri đờm: “Yàng Pô Lơngì tămdră-wơ̆ sơ̆ng mơnih yeh-drơi pơglòng-rùp, bloh brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh tơ mơnih pơ-ơneh rùp.” * 4:6 Pơđik Pơto 3:34.
Yơu nư̆n, buơl adơi-ai păng-duh bĕ Yàng Pô Lơngì. Tămdră bĕ sơ̆ng kơmlài-jĭnràk, nư̆n ñu rơŭ pleh atàh tơ buơl adơi-ai. Truh bĕ jĕ Yàng Pô Lơngì, nư̆n Pô rơŭ truh jĕ buơl adơi-ai. Ơ du mơnih glài-sơnoh, rào goh bĕ tơngàn drơi; ơ du mơnih dua hơtai-hơtiàn, ngă pơsơc̆ih-goh bĕ hơtai-hơtiàn drơi. Dơnuh-dơnà bĕ, wờl lồk bĕ, sơ̆ng hia-c̆ŏ. Pơsơlih bĕ pơnuaĭ klau-sờh jiơ̆ng hia-c̆ŏ, pơsơlih bĕ pơnuaĭ sờh-sài jiơ̆ng dơnuh-dơnà. 10 Pơ-ơneh rùp bĕ tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì, nư̆n Pô rơŭ pồ-pơđì buơl adơi-ai.
Juơi Đờm Bơrlơi-Sơdia Sơ̆ng C̆ahrơña Gơŭ
11 Ơ buơl adơi-ai, juơi đờm bơrlơi-sơdia gơŭ. Aràng sơi đờm bơrlơi-sơdia adơi-ai drơi halài c̆ahrơña adơi-ai drơi, nư̆n la đờm bơrlơi-sơdia pơnuaĭ adăt-adia sơ̆ng c̆ahrơña pơnuaĭ adăt-adia. Bloh yah adơi-ai gơŭ c̆ahrơña pơnuaĭ adăt-adia, nư̆n adơi-ai gơŭ 'buh iơŭ la mơnih păng-bơbah ngă tui pơnuaĭ adăt-adia, bloh la mơnih c̆ahrơña pơnuaĭ adăt-adia. 12 Mĭn hũ sa Pô brơi tơbiă pơnuaĭ adăt-adia sơ̆ng c̆ahrơña, la Pô hũ gơnuăr dŏng tơrbuh sơ̆ng pơluĭ-pơlơhiă. Bloh adơi-ai gơŭ la aràng sơi bloh khĭn c̆ahrơña mơnih gơŭ sa plơi adơi sa 'băng drơi?
Bruă Hơrơi Bơgi 'Buh Aràng Sơi Thơu Nìn-Kơjăp
13 Tŭ ni, ơ buơl adơi-ai la du mơnih đờm lài: “Hơrơi ni halài hơrơi bơgi, buơl gudrơi rơŭ nau truh tơ plơi-prŏng dih, dò tơ anih nư̆n sa thŭn, pơblơi-sơlih sơ̆ng tơbiă jiơ̆ng mơda gơn-hư̆p.” 14 Bloh buơl adơi-ai 'buh thơu hơrơi bơgi rơŭ hơyơu lơi, pơnuaĭ hơdiŭ buơl adơi-ai la hơgĕ? Kơyoa buơl adơi-ai mĭn yơu ia kwăl, tơbiă truh lăm sa-sĭt tŭ bloh nư̆n làn thĭt mư. 15 Buơl adơi-ai păl đờm tơrblơ̆ wơ̆: “Yah Yàng khiăng sơ̆ng buơl gudrơi dò hơdiŭ nư̆n rơŭ ngă bruă ni bruă dih.” 16 Đờm yơu buơl adơi-ai la yeh-drơi pơglòng-rùp! Tơgrơ̆ pơnuaĭ yeh-drơi pơglòng-rùp yơu nư̆n la jơhà. 17 Kơyoa nư̆n, mơnih thơu ngă bruă siàm bloh 'buh ngă, la sŭng glài.

*4:6 4:6 Pơđik Pơto 3:34.