5
Đờm Pơthơu Dơlhơu Tơ Du Mơnih Mơda Bloh Mơsak-Jơhà
Ơ buơl adơi-ai la du mơnih mơda gơn-hư̆p! Hia c̆ŏ bĕ, kơmrào driau bĕ, kơyoa pơnuaĭ rŭng-rài rơŭ tuh trŭn tơ ngŏ buơl adơi-ai. Phơ̆n-bơna buơl adơi-ai kơđòng brŭ-lơhiă, khăn-ào kơđòng mŏ-tơ̆nreh 'bơ̆ng. Mừh priă buơl adơi-ai kơđòng đĭ 'bơ̆ng, pơnuaĭ đĭ 'bơ̆ng nư̆n rơŭ la c̆ơ̆ng-grơh tămdră-wơ̆ sơ̆ng buơl adơi-ai. Ñu rơŭ 'bơ̆ng rơlo buơl adơi-ai yơu apui 'bơ̆ng rơi. Kơyoa buơl adơi-ai hũ tơrgùm-pioh phơ̆n-priă tơ du hơrơi luĭ-dŭt! Ni, priă hơrơi du mơnih yuă nau yuă bơdai lăm 'blàng hơma buơl adơi-ai, bloh buơl adơi-ai hũ 'bơ̆ng klơ̆m, dò oàn-anok kơmrào driau, sơ̆ng săp kơmrào driau du mơnih yuă nư̆n hũ truh tơ tơnia Yàng du tơrpuơl lĭng. Buơl adơi-ai hũ hơdiŭ lăm dun-ya ni mơñŭm 'bơ̆ng mơ-in sờh sơ̆ng dơlah-dơlài, buơl adơi-ai hũ ròng lơmă hơtai-hơtiàn drơi lăm hơrơi ngă rơlo. Buơl adơi-ai hũ ngă nìn-glài sơ̆ng pơmơtai mơnih rĭng-tơpă, bloh buơl guñu 'buh tămdră-wơ̆ sơ̆ng buơl adơi-ai.
Kơjăp Hơtai-Hơtiàn Lăm Pơnuaĭ Pơđì-Pơđoa Gleh-Glăr
Kơyoa nư̆n, ơ buơl adơi-ai, yòng buơl adơi-ai kừ kơjăp bĕ hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n tơ̆l truh tơ hơrơi Yàng truh. C̆ơ bĕ mơnih lơ-ua ngă hơma dò c̆àng bơnga boh c̆ơk-màng mư̆ng lơ̆n; mơnih nư̆n kừ kơjăp hơtai-hơtiàn dò c̆àng tơ̆l truh tơ tŭ đồ-mă hũ hơjàn akŏ brơñàn-blàn sơ̆ng hơjàn tơluĭ brơñàn-blàn. Buơl adơi-ai kŭng yơu nư̆n rơi, kŏng ă-ư̆n bĕ, kơjăp hơtai-hơtiàn bĕ, kơyoa hơrơi Yàng truh hũ jĕ bơjơ.
Ơ buơl adơi-ai, juơi yuăm 'buah gơŭ, tô buơl adơi-ai 'buh kơđòng c̆ahrơña. Dih, Pô C̆ahrơña dò dơ̆ng tơ anaŭ bơh 'băng. 10 Ơ buơl adơi-ai, mư̆ng pràn kŏng-anòng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr sơ̆ng hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n, buơl adơi-ai đòm tui bĕ krơh du mơnih gơnuăr-hwơ̆r rài yau, la du mơnih hũ mă angăn Yàng bloh đờm. 11 Ni, buơl gudrơi angăn du mơnih kơjăp hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n la hũ lơngai-pơtuah. Buơl adơi-ai hũ mơhư̆ đờm mư̆ng pơnuaĭ kơjăp hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n Jop, sơ̆ng 'buh pơnuaĭ luĭ-dŭt Yàng brơi tơ ñu. Kơyoa Yàng la Pô baŭ-bèng hơtai-hơtiàn siàm-rơnăm sơ̆ng anĭt-anăr.
Mư̆ng Bruă Tơpah-Sri
12 Bloh dơlhơu biă, ơ buơl adơi-ai dơlhă, juơi tơpah-sri. Juơi sơc̆ê tơ lơngì, sơc̆ê tơ lơ̆n, halài sơc̆ê tơgrơ̆ phơ̆n hơgĕ pơkơ̆n bloh tơpah-sri. Bloh iơŭ nư̆n đờm iơŭ, 'buh iơŭ nư̆n đờm 'buh iơŭ, tô buơl adơi-ai klàh kơđòng c̆ahrơña.
Gơnuăr-Pràn Kơyoa Bruă Iơu-Lài
13 Lăm tơkrah buơl adơi-ai, hũ aràng sơi păp pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr ơu? Mơnih nư̆n iơu-lài bĕ. Hũ aràng sơi sờh-sài ơu? Mơnih nư̆n adoh-mơyòm bĕ. 14 Lăm buơl adơi-ai hũ aràng sơi lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì ơu? Mơnih nư̆n jà bĕ du mơnih gơnuăr-tha lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih truh, hơdơi tŭ mă angăn Yàng lŭ mơñà tơ mơnih lơ-ơ̆n, nư̆n du mơnih gơnuăr-tha iơu-lài bĕ tơ mơnih lơ-ơ̆n. 15 Pơnuaĭ iơu-lài kơyoa pơnuaĭ păng-tui rơŭ dŏng mơnih lơ-ơ̆n, Yàng rơŭ đơ̆ng mơnih nư̆n tơgồ; yah mơnih lơ-ơ̆n hũ ngă glài-sơnoh, kŭng rơŭ hũ Yàng anĭt toh-luơi. 16 Yơu nư̆n, akhàn-tơbiă bĕ glài sơ̆ng gơŭ sơ̆ng iơu-lài tơ gơŭ, tô buơl adơi-ai hũ pơsồ-pơsaih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì. Pơnuaĭ iơu-lài mơnih rĭng-tơpă hũ gơnăp-gơnuăr prŏng sơ̆ng pràn-sơnak biă. 17 Eli kŭng mĭn la mơnih yơu buơl gudrơi. Ñu abih hơtai-hơtiàn iơu-lài yòng juơi hơjàn, nư̆n 'buh hũ hơjàn hŏ trŭn tơ ala lơ̆n lăm klơu thŭn mơtưh. 18 Bloh nư̆n ñu iơu-lài wơ̆, nư̆n hũ hơjàn, sơ̆ng lơ̆n tơnah tơbiă bơnga boh.
19 Ơ buơl adơi-ai, yah hũ mơnih lơi lăm buơl adơi-ai nau sŭng asŭ atàh pơnuaĭ-tơpă, bloh hũ mơnih pơkơ̆n ba mơnih nư̆n gài mơrai wơ̆, 20 nư̆n păl thơu lài, mơnih ba sa aràng mơnih glài-sơnoh klà luơi jơlàn sŭng asŭ gài mơrai wơ̆, la dŏng bơngă-joa mơnih nư̆n klàh mư̆ng pơnuaĭ mơtai sơ̆ng gòm tơrđơŭ lô glài-sơnoh.