GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU TƠ GALILE SƠ̆NG JUĐE
2
(Mư̆ng tăl 2:1 truh tăl 12:50)
Pơnuaĭ Mơñŭm 'Bơ̆ng Khiăng-Gơŭ Tơ Kana
Klơu hơrơi hơdơi, hũ sa pơnuaĭ mơñŭm 'bơ̆ng khiăng-gơŭ tơ plơi-prŏng Kana, lăm c̆àr Galile, sơ̆ng Ame Yàng Jêsu hũ mơta tơ anih nư̆n. Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô kŭng hũ aràng jà truh mơñŭm 'bơ̆ng rơi. Tŭ 'buh tơpai abih, ame Yàng Jêsu đờm sơ̆ng Pô: “Aràng abih tơpai bơjơ.” Yàng Jêsu đờm sơđồ: “Ơ ame, kơđa hơgĕ ame truh đờm bruă nư̆n sơ̆ng anà? Jơ anà ka truh!” * 2:4 Hũ bơ-àr pơkơ̆n wă: “Ơ mơnih kơmơi,” halài “Ơ mơnih kơmơi dih.” Ame Pô đờm sơ̆ng du mơnih dŏng bruă: “Ñu pơđăr hơgĕ, buơl guhã ngă tui bĕ!”
Tơ anih nư̆n hũ năm boh c̆eh sơ̆ng pơtơu, pioh angui lăm bruă pơsơc̆ih-goh tui adăt mơnih Juđa, yàu boh pơdơ̆ng hũ pơgăp sa rơtùh lĭt ia. Yàng Jêsu đờm pơđăr buơl guñu: “Tuh bĕ ia baŭ lăm tơgrơ̆ c̆eh ni.” Buơl guñu tuh ia baŭ truh tơ bơbah c̆eh. Bloh nư̆n Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Tŭ ni sŏ bĕ, apăn truh tơ mơnih c̆ơ thuai.” Yơu nư̆n buơl guñu apăn truh tơ mơnih c̆ơ thuai. Tŭ mơnih c̆ơ thuai tiăm ia hũ tơbiă jiơ̆ng tơpai (bloh 'buh thơu tơpai truh mư̆ng lơi, dò du mơnih dŏng bruă hũ sŏ ia, nư̆n thơu), nư̆n mơnih c̆ơ thuai iơu mơnih mơrtơu-lơkơi truh 10 sơ̆ng đờm: “Aràng sơi aràng nư̆n kŭng jà tơpai bơngi dơlhơu, sơ̆ng hơdơi tŭ thuai mơñŭm lô bơjơ, nư̆n ka apăn tơpai găp-nư̆ tơbiă, bloh sơ-ai nư̆n pioh tơpai bơngi tơ̆l truh tŭ ni.”
11 Yàng Jêsu hũ ngă nàl-c̆rih c̆ơmrừp nư̆n tơ Kana, lăm c̆àr Galile. Pô ràng-tơbiă pơnuaĭ màng-kơc̆rà Pô, sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô păng-tui Pô. 12 Hơdơi bruă nư̆n, Pô sơ̆ng ame Pô, adơi-ai Pô, sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô nau trŭn tơ plơi-prŏng Kapenaum, sơ̆ng dò wơ̆ tơ anih nư̆n sa-sĭt hơrơi.
Yàng Jêsu Tơma Lăm Sàng Duh-Dơlbăt
(Mathiơ 21:12,13; Mak 11:15-17; Luka 19:45,46)
13 Pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Nau-Găn buơl làng Juđa kơjĕ truh, Yàng Jêsu đì tơ plơi-prŏng Jerusalem. 14 Pô 'buh lăm anih sàng duh-dơlbăt hũ du mơnih pơblơi lơmo, abo, c̆ĭm kơtrơu, sơ̆ng du mơnih dò guh sơlih priă. 15 Pô pă sa 'bĕ hwai sơ̆ng tơlơi, bloh nư̆n prơh abih buơl guñu, găm sơ̆ng abo, lơmo, tơbiă klàh mư̆ng sàng duh-dơlbăt. Pô tuh abih priă mơnih sơlih priă, sơ̆ng tơlơ̆ lơbuh c̆ơnừng buơl guñu. 16 Pô đờm sơ̆ng du mơnih pơblơi c̆ĭm kơtrơu lài: “Apăn bĕ abih tơgrơ̆ phơ̆n ni tơbiă klàh mư̆ng anih ni. Juơi ngă tơ sàng Ama Kơu tơbiă jiơ̆ng anih pơblơi-sơlih.” 17 Du mơnih tui-mơgru Pô sơdơ̆r wơ̆ pơnuaĭ hũ wă: “Pơnuaĭ abih hơtai-hơtiàn mư̆ng sàng Yàng hŭr 'bơ̆ng dơlhă.” 2:17 Pơđik Adoh Mơyòm 69:9.
18 Mơnih Juđa tơnia Pô: “Pô-Pơto hũ nàl-c̆rih lơi tô ràng-tơbiă tơ buơl dơlhă 'buh la Pô-Pơto hũ gơnuăr ngă du pơnuaĭ ni ơu?” 19 Yàng Jêsu đờm: “Ngă pơjơrlơh bĕ sàng duh-dơlbăt ni, bloh nư̆n lăm klơu hơrơi Kơu rơŭ bơ̆ pơdơ̆ng wơ̆!” 20 Mơnih Juđa đờm: “Aràng bơ̆-ngă sàng duh-dơlbăt ni lơhiă pà pluh năm thŭn, bloh Pô-Pơto nư̆n rơŭ bơ̆-pơdơ̆ng wơ̆ lăm klơu hơrơi!” 21 Bloh sàng duh-dơlbăt Yàng Jêsu khiăng đờm tơ anih ni la rùp-phàp Pô. 22 Kơyoa nư̆n, hơdơi tŭ Pô mư̆ng mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆, du mơnih tui-mơgru Pô sơdơ̆r wơ̆ pơnuaĭ Pô hũ đờm, nư̆n păng-tui 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri sơ̆ng păng-tui pơnuaĭ Yàng Jêsu hũ đờm.
23 Lăm tŭ Yàng Jêsu dò tơ plơi-prŏng Jerusalem lăm pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Nau-Găn, lô mơnih 'buh du nàl-c̆rih Pô ngă, nư̆n păng-tui angăn Pô. 24 Bloh rùp-phŭn Yàng Jêsu nư̆n Pô 'buh păng-tui buơl guñu, kơyoa Pô thơu loh-làng tơgrơ̆ mơnih. 25 Pô kŭng 'buh c̆àng aràng sơi đờm ngă grơh mư̆ng mơnih lơi, kơyoa rùp-phŭn Pô thơu loh-làng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ lăm hơtai-hơtiàn anà mơnih.

*2:4 2:4 Hũ bơ-àr pơkơ̆n wă: “Ơ mơnih kơmơi,” halài “Ơ mơnih kơmơi dih.”

2:17 2:17 Pơđik Adoh Mơyòm 69:9.