PƠNUAĬ-SIÀM
TUI
JĂNG
1
Pô-Pơnuaĭ Tơbiă Jiơ̆ng Anà Mơnih
Mư̆ng c̆ơmrừp hũ Pô-Pơnuaĭ,* 1:1 Pô-Pơnuaĭ, akhăr mùl la Logos, mơblàng la pơnuaĭ đờm. Pô-Pơnuaĭ dò sơ̆ng Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng Pô-Pơnuaĭ la Yàng Pô Lơngì. Mư̆ng c̆ơmrừp Pô dò sơ̆ng Yàng Pô Lơngì. Abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n kơyoa Pô c̆rơ̆ng-tơbiă, 'buh sa jơi-phơ̆n lơi hũ c̆rơ̆ng-tơbiă bloh 'buh kơyoa Pô. Lăm Pô hũ pơnuaĭ hơdiŭ, sơ̆ng pơnuaĭ hơdiŭ la pơnuaĭ sơrdah tơ jơi anà mơnih. Pơnuaĭ sơrdah pơsàng lăm kơnăm-mơsrư̆, sơ̆ng kơnăm-mơsrư̆ 'buh pơluĭ jiơ̆ng pơnuaĭ sơrdah.
Hũ sa aràng mơnih Yàng Pô Lơngì pơđăr truh, angăn la Jăng. Ñu truh tô ngă grơh, sơ̆ng ngă grơh mư̆ng pơnuaĭ sơrdah, tô gơnừm tơ ñu tơgrơ̆ mơnih hũ rơgơi păng-tui. Rùp-phŭn Jăng 'buh iơŭ la pơnuaĭ sơrdah, bloh ñu truh tô ngă grơh mư̆ng pơnuaĭ sơrdah. Pơnuaĭ sơrdah ni la pơnuaĭ sơrdah biă, hũ truh lăm dun-ya tô pơsàng sơrdah tơgrơ̆ mơnih. 10 Pô-Pơnuaĭ dò lăm dun-ya, sơ̆ng dun-ya hũ c̆rơ̆ng-tơbiă kơyoa Pô, bloh dun-ya 'buh kràn-thơu Pô. 11 Pô hũ truh lăm c̆àr-tơnah Pô, bloh buơl làng Pô 'buh păng-tui đồ-mă Pô. 12 Bloh yah aràng sơi păng-tui đồ-mă Pô, la păng-tui lăm angăn Pô, nư̆n Pô brơi tơ buơl guñu gơnuăr tơbiă jiơ̆ng anà Yàng Pô Lơngì, 13 la du mơnih hũ đih apui tơbiă 'buh iơŭ kơyoa drah-lơnah, halài kơyoa rùp-phàp drah-rơlo hàm-khiăng, halài kơyoa hơtai anà mơnih, bloh la kơyoa Yàng Pô Lơngì.
14 Pô-Pơnuaĭ hũ tơbiă jiơ̆ng rùp-phàp drah-rơlo, dò tơkrah buơl gudrơi, baŭ-bèng pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ-tơpă. Buơl dơlhă hũ c̆ơ 'buh pơnuaĭ màng-kơc̆rà Pô, la pơnuaĭ màng-kơc̆rà Anà Sa truh mư̆ng anih Ama.
15 Jăng hũ ngă grơh mư̆ng Pô sơ̆ng prŏng săp đờm lài: “Ni la Pô bloh dơlhă hũ đờm: ‘Pô truh hơdơi dơlhă bloh prŏng-màng rơlau dơlhă, kơyoa Pô sơđaŭ hũ dơlhơu dơlhă.’ ” 16 Gơnừm tơ pơnuaĭ dơlah-dơlài Pô, bloh buơl gudrơi đồ-mă hũ abih pơnuaĭ anĭt-brơi-soh ni truh pơnuaĭ anĭt-brơi-soh dih. 17 Biă yơu nư̆n, pơnuaĭ adăt-adia hũ brơi tơbiă kơyoa Môise, dò pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ-tơpă nư̆n truh mư̆ng Yàng Jêsu Krist. 18 Ka aràng sơi hũ 'buh Yàng Pô Lơngì, mĭn Anà Sa dò lăm hơtai-hơtiàn Ama, la Pô hũ akhàn-tơbiă Ama tơ buơl gudrơi thơu.
PƠNUAĬ RƠC̆ĂNG DƠLHƠU MƯ̆NG GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU
(Mư̆ng tăl 1:19 truh tăl 1:51)
Jăng 'Baptis Ngă Grơh
(Mathiơ 3:1-12; Mak 1:1-12; Luka 3:1-18)
19 Ni la pơnuaĭ Jăng ngă grơh, tŭ du mơnih Juđa pơđăr du mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n duh-dơlbăt, sơ̆ng mơnih Lebi mư̆ng plơi-prŏng Jerusalem truh tòm sơ̆ng tơnia ñu lài: “Kơi la aràng sơi?” 20 Jăng đờm tơbiă tơpă, 'buh kơmlah bơdơŭ hơgĕ. Jăng đờm: “Dơlhă 'buh iơŭ la Pô Krist.” 21 Buơl guñu tơnia wơ̆: “Yơu nư̆n kơi la aràng sơi? Kơi hũ iơŭ la Eli ơu?” Jăng đờm: “'Buh iơŭ!” “Nư̆n kơi hũ iơŭ la mơnih gơnuăr-hwơ̆r ơu?” Jăng đờm: “'Buh iơŭ!” 22 Nư̆n buơl guñu đờm: “Yơu nư̆n kơi la aràng sơi? Yòng đờm brơi buơl dơlhă thơu tô buơl dơlhă hũ rơgơi đờm akhàn wơ̆ sơ̆ng du mơnih hũ pơđăr buơl dơlhă truh. Kơi pơ-angăn rùp-phŭn drơi la aràng sơi?” 23 Jăng đờm:
“Dơlhă la săp mơnih driau iơu lăm 'blàng-jơhua:
‘Ngă pơrĭng-pơtơpă bĕ jơlàn tơ Yàng.’
Yơu pơnuaĭ mơnih gơnuăr-hwơ̆r Êsai hũ đờm.” 1:23 Êsai 40:3
24 Lăm tơgrơ̆ mơnih hũ pơđăr mơrai truh, hũ du mơnih lăm tơrpuơl Pharisi. 25 Buơl guñu tơnia Jăng: “Yah kơi 'buh iơŭ la Pô Krist, 'buh iơŭ la Eli, kŭng 'buh iơŭ la mơnih gơnuăr-hwơ̆r, nư̆n kơđa hơgĕ kơi hũ gơnuăr ngă 'baptem?” 26 Jăng đờm sơđồ: “Dơlhă ngă 'baptem sơ̆ng ia, bloh hũ sa Pô dò tơkrah buơl kơi bloh buơl kơi 'buh thơu, 27 Pô nư̆n truh hơdơi dơlhă, sơ̆ng dơlhă 'buh sơ̆p păl tô tơleh tơlơi tơkhŏ tơ Pô.” 28 Du bruă nư̆n hũ tơbiă truh lăm 'Bethani, gah dih ia sơdờng Jôđăn, anih Jăng 'Baptis ngă 'baptem.
Abo Anà Yàng Pô Lơngì
29 Hơrơi hơdơi, Jăng 'buh Yàng Jêsu truh sơ̆ng drơi, nư̆n đờm lài: “Dih, Abo Anà Yàng Pô Lơngì, la Pô suă prah glài-sơnoh tơ dun-ya! 30 Ni la Pô bloh dơlhă hũ đờm: ‘Hũ sa Pô truh hơdơi dơlhă bloh prŏng-màng rơlau dơlhă, kơyoa Pô sơđaŭ hũ dơlhơu dơlhă.’ 31 Rùp-phŭn dơlhă, dơlhă 'buh thơu Pô, bloh kơyoa tô Pô hũ ràng-tơbiă tơ buơl làng Israel, nư̆n dơlhă truh tô ngă 'baptem sơ̆ng ia.” 32 Jăng kŭng ngă grơh lài: “Dơlhă hũ 'buh Bơngă Sơc̆ih-Sri mư̆ng ngŏ lơngì trŭn yơu c̆ĭm kơtrơu, đơ̆m tơ ngŏ Pô. 33 Rùp-phŭn dơlhă, dơlhă 'buh thơu Pô, bloh Pô pơđăr dơlhă ngă 'baptem sơ̆ng ia hũ đờm sơ̆ng dơlhă lài: ‘Pô bloh hã rơŭ 'buh Bơngă Sơc̆ih-Sri trŭn sơ̆ng dò tơ ngŏ, nư̆n la Pô ngă 'baptem sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri.’ 34 Dơlhă hũ 'buh sơ̆ng ngă grơh lài, ni la rùp-phŭn Anà Yàng Pô Lơngì.”
Du Mơnih Tui Mơgru Mư̆ng C̆ơmrừp
35 Hơrơi hơdơi, Jăng dò dơ̆ng tơ anih nư̆n sơ̆ng dua aràng mơnih tui-mơgru drơi. 36 Tŭ 'buh Yàng Jêsu nau găn, Jăng đờm: “Dih, Abo Anà Yàng Pô Lơngì!” 37 Dua aràng mơnih tui-mơgru mơhư̆ Jăng đờm, nư̆n nau tui Yàng Jêsu mư. 38 Yàng Jêsu pơtrah wơ̆, 'buh dua aràng buơl guñu nau tui drơi, nư̆n tơnia: “Buơl guhã duah aràng sơi?” Buơl guñu đờm: “Rabi (mơblàng la Pô-Pơto), Pô-Pơto dò anih lơi?” 39 Pô đờm: “Truh c̆ơ bĕ!” Buơl guñu truh c̆ơ anih Pô dò, sơ̆ng dò wơ̆ sơ̆ng Pô hơrơi nư̆n. Tŭ nư̆n pơgăp pà jơ diơŭ.
40 Sa lăm dua aràng hũ mơhư̆ pơnuaĭ Jăng đờm sơ̆ng nau tui Yàng Jêsu, la Andre, adơi Simôn Pier. 41 Dơlhơu biă, Andre nau duah sơ-ai ñu la Simôn, sơ̆ng đờm: “Buơl dơlhă hũ tòm Pô Mesi.” (mơblàng la Pô Krist). 42 Bloh nư̆n ñu ba sơ-ai drơi truh tòm Yàng Jêsu. Yàng Jêsu c̆ơ tơ Simôn sơ̆ng đờm: “Hã la Simôn, anà kơi Jăng, hã rơŭ hũ angăn la Sepha,” mơblàng la Pier. 1:42 Abih dua akhăr Sepha (ia Aram) sơ̆ng Pier (ia Grek) hũ mơblàng la pơtơu.
43 Hơrơi hơdơi, Yàng Jêsu ngă-nìn nau truh tơ c̆àr Galile. Pô duah Philip, sơ̆ng đờm lài: “Tui bĕ Kơu!” 44 Philip la mơnih 'Betsaiđa, găm sa plơi-prŏng sơ̆ng Andre sơ̆ng Pier. 45 Philip duah Nathanael, sơ̆ng đờm: “Buơl dơlhă hũ tòm Pô bloh Môise hũ wă lăm 'bồn bơ-àr pơnuaĭ Adăt-Adia, sơ̆ng du mơnih gơnuăr-hwơ̆r kŭng hũ wă mư̆ng Pô rơi; nư̆n la Yàng Jêsu, anà kơi Jôsep, mơnih plơi-prŏng Nasaret.” 46 Nathanael đờm: “Hũ pơnuaĭ hơgĕ siàm tơbiă mư̆ng Nasaret rơi?” Philip đờm: “Truh c̆ơ bĕ!” 47 Yàng Jêsu 'buh Nathanael truh sơ̆ng Pô, nư̆n đờm mư̆ng ñu lài: “Ni la sa aràng mơnih Israel biă, lăm ñu 'buh hũ pơnuaĭ hơgĕ lơ̆r 'bơ̆r!” 48 Nathanael tơnia: “Ngă hơyơu Pô-Pơto thơu dơlhă?” Yàng Jêsu đờm: “Dơlhơu tŭ Philip iơu hã, Kơu hũ 'buh hã tơ ala kơyơu hra!” 49 Nathanael đờm: “Ơ Pô-Pơto, Pô-Pơto la anà Yàng Pô Lơngì! Pô-Pơto la pơtau buơl làng Israel!” 50 Yàng Jêsu đờm: “Kơyoa Kơu đờm sơ̆ng hã lài Kơu hũ 'buh hã dò tơ ala kơyơu hra, nư̆n hã păng-tui! Hã rơŭ 'buh du bruă prŏng rơlau wơ̆.” 51 Bloh nư̆n Pô đờm: “Iơŭ biă Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, buơl guhã rơŭ 'buh lơngì pơh tơbiă, sơ̆ng mơnih gơdrưh Yàng Pô Lơngì đì trŭn tơ ngŏ Anà Mơnih.”

*1:1 1:1 Pô-Pơnuaĭ, akhăr mùl la Logos, mơblàng la pơnuaĭ đờm.

1:23 1:23 Êsai 40:3

1:42 1:42 Abih dua akhăr Sepha (ia Aram) sơ̆ng Pier (ia Grek) hũ mơblàng la pơtơu.