24
Yàng Hơdiŭ Wơ̆
(Mathiơ 28:1-10; Mak 16:1-8; Jăng 20:1-10)
Hơrơi c̆ơmrừp lăm sa-tơjuh, tŭ pơrpa rìng sơrdah, du mơnih kơmơi nư̆n mă jrào 'bơu bơlhơu bloh buơl guñu hũ rơc̆ăng, apăn truh tơ kŭt atơu Pô. Buơl guñu 'buh boh pơtơu hũ pơrlơ̆ng tơbiă klàh mư̆ng bơh 'băng kŭt, bloh tŭ nau tơma, buơl guñu 'bu 'buh rùp atơu Yàng Jêsu. Lăm tŭ buơl guñu 'buh thơu sơnư̆ng-bơngoàn hơyơu lơi mư̆ng bruă nư̆n, phŭ-phă hũ dua aràng mơnih lơkơi c̆ù ào kơc̆rà sơrdah, tơbiă pơ'buh, dò dơ̆ng tơ anaŭ buơl guñu. Lăm tŭ buơl guñu huơĭ-kơđa sơ̆ng trŭp mơta tơ ala lơ̆n, nư̆n dua aràng mơnih nư̆n đờm sơ̆ng buơl guñu: “Kơđa hơgĕ buơl guhã duah mơnih hơdiŭ lăm tơkrah mơnih mơtai? Pô 'buh dò tơ anih ni ơu. Pô hũ hơdiŭ wơ̆ bơjơ! Sơdơ̆r wơ̆ bĕ tŭ dò tơ Galile, Pô hũ đờm sơ̆ng buơl guhã hơyơu lơi, Pô đờm lài: ‘Anà Mơnih păl kơđòng jào lăm tơngàn du mơnih glài-sơnoh, păl kŏng pơ̆ng tơ kơyơu pơkăl, sơ̆ng hơdơi klơu hơrơi rơŭ hơdiŭ wơ̆.’ ”
Tŭ nư̆n buơl guñu sơdơ̆r wơ̆ du pơnuaĭ Yàng Jêsu hũ đờm. Mư̆ng kŭt atơu gài mơrai wơ̆, buơl guñu đờm akhàn abih tơgrơ̆ bruă nư̆n tơ sa-pluh sa aràng mơnih tơdi-tơdài sơ̆ng du mơnih pơkơ̆n thơu. 10 Du mơnih hũ đờm akhàn wơ̆ tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n tơ du mơnih tơdi-tơdài la Mari Mađơlen, Jannơ, Mari ame Jakơ, sơ̆ng du mơnih kơmơi pơkơ̆n nau găm sơ̆ng buơl guñu. 11 Bloh du mơnih tơdi-tơdài 'buh păng-tui, brơi du pơnuaĭ nư̆n yơu la pơnuaĭ đờm mơ-in, 'buh hũ biă. 12 Yah yơu nư̆n, Pier tơgồ dơ̆ng, đuaĭ truh tơ kŭt atơu sơ̆ng kù tơ ala c̆ơ, bloh mĭn 'buh khăn pơpò atơu soh. Ñu gài mơrai wơ̆ tơ sàng, mă ngă c̆rih-takơtuă biă mư̆ng bruă hũ tơbiă truh.
Dua Aràng Mơnih Tui Mơgru Lăm Jơlàn Truh Tơ Emmaus
(Mak 16:12,13)
13 Kŭng lăm hơrơi nư̆n, hũ dua aràng mơnih tui-mơgru nau truh tơ sa plơi dih, angăn la Emmaus, plơi nư̆n atàh mư̆ng Jerusalem pơgăp năm pluh estadơ. * 24:13 Pơgăp 11 kơsồ. 14 Buơl guñu đờm glai sơ̆ng gơŭ mư̆ng tơgrơ̆ bruă hũ tơbiă truh. 15 Lăm tŭ buơl guñu đờm glai sơ̆ng tămpơrjai-bơyai sơ̆ng gơŭ, nư̆n rùp-phŭn Yàng Jêsu truh jĕ, nau jơlàn găm sơ̆ng buơl guñu. 16 Bloh mơta buơl guñu hũ kơđòng ac̆ĭng-tơrđơŭ, nư̆n 'buh c̆ơ thơu Pô. 17 Pô tơnia buơl guñu: “Buơl sơ-ai đờm tămpơrjai-bơyai sơ̆ng gơŭ mư̆ng bruă hơgĕ lăm tŭ nau jơlàn nư̆n?” Buơl guñu dò dơ̆ng wơ̆, 'bò mơta dơnuh-dơnà biă. 18 Bloh nư̆n lăm dua aràng buơl guñu, sa aràng angăn la Kleôpa, đờm sơđồ: “Hũ iơŭ mĭn sa aràng kơi la mơnih thuai-c̆rih lăm Jerusalem, 'buh mơhư̆ thơu mư̆ng tơgrơ̆ bruă hũ tơbiă truh tơ anih nư̆n lăm du hơrơi ni ơu?” 19 Pô tơnia: “Bruă hơgĕ nư̆n?” Buơl guñu đờm sơđồ: “Nư̆n la bruă hũ tơbiă truh tơ Jêsu mơnih Nasaret; Pô la sa aràng mơnih gơnuăr-hwơ̆r hũ gơnăp-gơnuăr lăm bruă ngă sơ̆ng pơnuaĭ đờm tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì sơ̆ng abih buơl làng, 20 bloh 'buh wờng kơđa hơgĕ, du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt sơ̆ng du mơnih gơnuăr apăn-akŏ buơl gudrơi hũ mă jào Pô tô kơđòng ngă nìn-glài pơmơtai, sơ̆ng hũ pơ̆ng Pô tơ kơyơu pơkăl. 21 Buơl dơlhă gơnừm-c̆àng lài Pô rơŭ dŏng-pơklàh buơl làng Israel. Bloh yah hơyơu lơi, nư̆n tơgrơ̆ bruă ni kŭng hũ tơbiă truh klơu hơrơi bơjơ. 22 Rơlau wơ̆, hũ du mơnih kơmơi lăm tơrpuơl buơl dơlhă hũ ngă tơ buơl dơlhă mă ngă krơi-takơtuă biă: Tŭ rìng-rìng ờm, buơl guñu truh tơ kŭt atơu, 23 bloh 'bu 'buh rùp atơu Pô, sơ̆ng buơl guñu gài mơrai wơ̆ đờm lài hũ mơnih gơdrưh tơbiă pơ'buh, đờm brơi thơu Pô hũ hơdiŭ wơ̆ bơjơ. 24 Hũ du mơnih lăm tơrpuơl buơl dơlhă kŭng nau truh rơwăng kŭt atơu, sơ̆ng 'buh tơgrơ̆ bruă iơŭ yơu pơnuaĭ du mơnih kơmơi hũ đờm; dò rùp-phŭn Pô nư̆n buơl guñu 'bu 'buh.”
25 Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl guñu: “Ơ du mơnih bơrngư̆l-gơla, hũ hơtai-hơtiàn suơi păng-tui tơgrơ̆ pơnuaĭ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r đờm! 26 'Buh iơŭ Pô Krist păl kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr yơu nư̆n, bloh nư̆n ka tơma lăm pơnuaĭ màng-kơc̆rà Pô ơu?” 27 Bloh nư̆n Pô tơma mư̆ng Môise truh tơ abih du mơnih gơnuăr-hwơ̆r, Pô đờm mơblàng tơ buơl guñu tơgrơ̆ anih lăm 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri hũ wă mư̆ng Pô.
28 Tŭ dua aràng mơnih tui-mơgru truh jĕ tơ plơi buơl guñu khiăng truh, nư̆n Yàng Jêsu ngă yơu khiăng nau atàh rơlau wơ̆. 29 Bloh buơl guñu pơkơŭ-jà Pô lài: “Yòng dò wơ̆ sơ̆ng buơl dơlhă, kơyoa lơngì kơjĕ mơlăm bơjơ!” Yơu nư̆n, Pô tơma dò wơ̆ sơ̆ng buơl guñu.
30 Lăm tŭ dò guh 'bơ̆ng sơ̆ng dua aràng buơl guñu, Pô mă pah, ưnjơmừn, bloh nư̆n 'bĕt brơi tơ buơl guñu. 31 Tŭ nư̆n mơta buơl guñu hũ pơh sơ̆ng buơl guñu kràn-thơu Pô, bloh Pô mơre-mơro sơrlơŭ thĭt. 32 Dua aràng buơl guñu đờm sơ̆ng gơŭ: “Lăm tŭ jơlàn nau, Pô đờm glai sơ̆ng mơblàng tơbiă mư̆ng 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri tơ buơl gudrơi, lăm hơtai-hơtiàn buơl gudrơi 'buh kluơĭ yơu apui ơu?”
33 Lăm tŭ jơ nư̆n mư, buơl guñu tơgồ dơ̆ng, gài mơrai wơ̆ tơ plơi-prŏng Jerusalem, tòm sa-pluh sa aràng mơnih tơdi-tơdài găm sơ̆ng du mơnih tui-mơgru pơkơ̆n dò pơgùm-pơtòm gơŭ tơ anih nư̆n. 34 Du mơnih ni đờm sơ̆ng dua aràng buơl guñu: “Yàng hũ hơdiŭ wơ̆ biă bơjơ, sơ̆ng hũ tơbiă pơ'buh tơ Simôn!” 35 Bloh nư̆n dua aràng buơl guñu đờm akhàn wơ̆ bruă hũ tơbiă truh tŭ buơl guñu nau jơlàn, sơ̆ng buơl guñu hũ kràn-thơu Pô tŭ 'bĕt pah la hơyơu lơi.
Yàng Jêsu Tơbiă Pơ'buh Mơta Sơ̆ng Du Mơnih Tui-Mơgru
(Mathiơ 28:16-20; Mak 16:14-18; Jăng 20:19-23)
36 Lăm tŭ buơl guñu dò đờm, nư̆n rùp-phŭn Yàng Jêsu tơbiă pơ'buh dò dơ̆ng tơkrah buơl guñu sơ̆ng đờm: “Rĭng-lơngai tơ buơl guhã!” 37 Bloh du mơnih tui-mơgru kơtuă kơ'bla, huơĭ-kơđa biă, sơnư̆ng lài buơl guñu 'buh atơu. 38 Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Kơđa hơgĕ buơl guhã huơĭ, sơ̆ng kơđa hơgĕ lăm hơtai-hơtiàn buơl guhã sơđaŭ dò sơnư̆ng wĭ-wơ̆ 'buh păng-tui? 39 C̆ơ bĕ tơngàn sơ̆ng tơkai Kơu. Iơŭ biă la rùp-phŭn Kơu ni! Buơl guhã rơwơ̆ c̆ơ bĕ, kơyoa atơu nư̆n 'buh hũ tơlàng 'buh hũ rơlo, bloh buơl guhã 'buh Kơu hũ!” 40 Hơdơi tŭ đờm yơu nư̆n, Pô yơ̆r tơngàn sơ̆ng tơkai Pô tơ buơl guñu c̆ơ. 41 Lăm tŭ buơl guñu hơ̆l-dơmơ̆l kơyoa sơđaŭ dò mă ngă takơtuă sơ̆ng sờh-sài biă, nư̆n Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Tơ anih ni buơl guhã hũ hơgĕ 'bơ̆ng rơi?” 42 Buơl guñu pơyơ̆r brơi tơ Pô sa kleh akàn ăm. 43 Pô apăn sơ̆ng 'bơ̆ng tơ anaŭ buơl guñu.
44 Bloh nư̆n, Pô đờm sơ̆ng guñu: “Ni la du pơnuaĭ bloh Kơu hũ đờm sơ̆ng buơl guhã tŭ Kơu dò sơ̆ng buơl guhã: Tơgrơ̆ pơnuaĭ hũ wă mư̆ng Kơu lăm 'bồn bơ-àr pơnuaĭ Adăt-Adia Môise, du bơ-àr pơnuaĭ Gơnuăr Hwơ̆r, găm sơ̆ng du pơnuaĭ Pơđik Adoh Mơyòm, păl hũ tơbiă iơŭ tơpă.” 45 Tŭ nư̆n Pô pơh akŏ-glo tơ buơl guñu, tô buơl guñu wờng thơu 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri. 46 Pô đờm: “Hũ pơnuaĭ wă: Pô Krist păl kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr, bloh nư̆n truh klơu hơrơi hơdơi, rơŭ mư̆ng pơnuaĭ mơtai hơdiŭ wơ̆, 47 sơ̆ng aràng rơŭ mă angăn Pô bloh pơto-akhàn tơ abih tơgrơ̆ buơl làng tơgrơ̆ lơgăr, sơ̆ng iơu jà buơl guñu mơbai prah-luơi pơnuaĭ sŭng tô hũ anĭt toh-luơi glài-sơnoh, tơma c̆ơmrừp mư̆ng plơi-prŏng Jerusalem. 48 Rùp-phŭn buơl guhã la du mơnih ngă grơh mư̆ng tơgrơ̆ bruă nư̆n. Kơu ni, rơŭ brơi tơ buơl guhã pơnuaĭ Ama Kơu hũ pơguăn; 49 dò mư̆ng pơ-ơnah buơl guhã, dò c̆àng bĕ lăm plơi-prŏng tơ̆l truh tơ tŭ hũ đồ-mă gơnăp-gơnuăr mư̆ng ngŏ glòng.”
Yàng Jêsu Hũ Rò Đì Tơ Ngŏ Lơngì
(Mak 16:19,20; Bruă Du Mơnih Tơdi-Tơdài 1:9-11)
50 Hơdơi mư̆ng nư̆n, Pô ba du mơnih tui-mơgru truh jĕ plơi 'Bethani sơ̆ng yơ̆r tơngàn brơi lơngai-pơtuah tơ buơl guñu. 51 Lăm tŭ brơi lơngai-pơtuah, Pô luơi buơl guñu sơ̆ng hũ rò đì tơ ngŏ lơngì. 52 Du mơnih tui-mơgru c̆ĕ-dơlbăt Pô, bloh nư̆n gài mơrai wơ̆ tơ Jerusalem, lăm hơtai-hơtiàn baŭ-bèng pơnuaĭ sờh-sài. 53 Buơl guñu kừ dò lăm sàng duh-dơlbăt mĭt, mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì.

*24:13 24:13 Pơgăp 11 kơsồ.