7
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Hơlŭn-Hơlă Mơnih Apăn-Akŏ Sa Rơtùh Lĭng
(Mathiơ 8:5-13)
Hơdơi tŭ đờm pơto-mơblàng tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n tơ buơl làng păng bơjơ, Yàng Jêsu tơma lăm plơi-prŏng Kapenaum. Sa aràng mơnih apăn-akŏ sa rơtùh lĭng dih hũ mơnih hơlŭn-hơlă bloh ñu rơnăm biă, lơ-ơ̆n traŭ kơjĕ mơtai. Tŭ mơhư̆ đờm mư̆ng Yàng Jêsu, ñu pơđăr du mơnih gơnuăr-tha lăm buơl làng Juđa truh tòm Pô, tô yòng jà Pô truh pơsồ-pơsaih tơ mơnih hơlŭn-hơlă drơi. Du mơnih nư̆n truh sơ̆ng Yàng Jêsu, bloh lơkơu-yòng lài: “Mơnih apăn-akŏ sa rơtùh lĭng ni iơŭ păl biă tô Pô-Pơto dŏng-kờl, kơyoa ñu rơnăm tơ buơl làng drơi, sơ̆ng kŭng hũ bơ̆-ngă sàng pơtòm tơ buơl gudrơi wơ̆.” Yơu nư̆n, Yàng Jêsu nau sơ̆ng buơl guñu. Tŭ Pô kơjĕ truh sàng, mơnih apăn-akŏ sa rơtùh lĭng pơđăr du mơnih adơi-ai gơŭ drơi tơbiă rò Pô sơ̆ng đờm: “Khoai Yàng, 'buh khĭn ngă pơ-uă pơgleh Pô yơu nư̆n ơu, kơyoa dơlhă 'buh iơŭ păl tô wă-rò Pô tơma lăm sàng dơlhă. Dơlhă kŭng sơnư̆ng drơi 'buh iơŭ păl tô truh sơ̆ng Yàng. Mĭn yòng Pô đờm sa pơnuaĭ soh, nư̆n mơnih hơlŭn-hơlă dơlhă rơŭ hũ pơsồ-pơsaih. Kơyoa rùp-phŭn dơlhă kŭng dò tơ ala gơnuăr mơnih pơkơ̆n, bloh dơlhă kŭng hũ du lĭng-klàng dò tơ ala gơnuăr dơlhă. Dơlhă pơđăr mơnih ni: ‘Nau!’ nư̆n ñu nau. Dơlhă pơđăr mơnih dih: ‘Truh!’ nư̆n ñu truh. Sơ̆ng dơlhă pơđăr mơnih hơlŭn-hơlă dơlhă: ‘Ngă bĕ bruă ni!’ nư̆n ñu ngă.” Mơhư̆ du pơnuaĭ nư̆n, Yàng Jêsu mă ngă krơi-takơtuă biă mư̆ng mơnih apăn-akŏ sa rơtùh lĭng, Pô gài pơtrah wơ̆ đờm sơ̆ng tơrpuơl buơl làng nau tui Pô lài: “Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, yah lăm buơl làng Israel, Kơu kŭng ka 'buh sa pơnuaĭ păng-tui prŏng yơu nư̆n.” 10 Tŭ du mơnih hũ pơđăr nau tòm Yàng Jêsu mơrai wơ̆ truh tơ sàng, buơl guñu 'buh mơnih hơlŭn-hơlă hũ pơsồ-pơsaih bơjơ.
Mơnih Lơkơi Dăm Tơ Plơi-Prŏng Nain
11 Hơrơi hơdơi, Yàng Jêsu nau truh tơ sa plơi-prŏng angăn la Nain, hũ lô mơnih tui-mơgru găm sơ̆ng sa tơrpuơl lô buơl làng nau sơ̆ng Pô. 12 Tŭ Pô truh jĕ bơh 'băng plơi-prŏng, nư̆n păp aràng sơkồng sa aràng mơnih mơtai apăn nau dơ̆r; mơnih mơtai nư̆n la anà lơkơi sa, ame ñu la sa aràng kơmơi bơdrau. Hũ lô mơnih lăm plơi-prŏng nau pơrlau atơu găm sơ̆ng kơmơi bơdrau nư̆n. 13 Tŭ Yàng 'buh mơnih kơmơi bơdrau, Pô hũ hơtai-hơtiàn anĭt-rơnăm, nư̆n đờm: “Juơi hia tra!” 14 Bloh nư̆n Pô truh jĕ, mă tơngàn rơwơ̆ tơ bòng atơu, sơ̆ng du mơnih sơkồng atơu dò dơ̆ng wơ̆. Pô đờm: “Ơ mơnih lơkơi dăm, Kơu pơđăr hã tơgồ!” 15 Mơnih mơtai tơgồ dò guh mư sơ̆ng tơma đờm glai. Yàng Jêsu jào mơnih lơkơi dăm nư̆n tơ ame ñu. 16 Abih tơgrơ̆ mơnih mă ngă huơĭ-kơđa biă, sơ̆ng mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì lài: “Hũ mơnih gơnuăr-hwơ̆r prŏng tơbiă truh tơkrah buơl gudrơi, sơ̆ng Yàng Pô Lơngì hũ c̆uă-rơwăng buơl làng Pô.” 17 Pơnuaĭ ni hũ ba pơtiơ̆ng lăm abih c̆àr Juđe, sơ̆ng du c̆àr tòmdăr.
Pơnuaĭ Jăng 'Baptis Tơnia
(Mathiơ 11:2-19)
18 Du mơnih tui-mơgru Jăng đờm akhàn wơ̆ tơ Jăng thơu mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă nư̆n. 19 Jăng iơu dua aràng mơnih tui-mơgru drơi, sơ̆ng pơđăr buơl guñu truh đờm sơ̆ng Yàng: “Pô-Pơto hũ iơŭ la Pô păl truh, halài buơl dơlhă păl c̆àng Pô pơkơ̆n?” 20 Buơl guñu truh tòm Yàng Jêsu, sơ̆ng đờm: “Jăng 'Baptis pơđăr buơl dơlhă truh tơnia Pô-Pơto: ‘Pô-Pơto hũ iơŭ la Pô păl truh, halài buơl dơlhă păl c̆àng Pô pơkơ̆n?’ ” 21 Lăm tŭ nư̆n, Yàng Jêsu pơrpa pơsồ-pơsaih tơ lô mơnih lơ-ơ̆n lơngoh, rơwă-sơkì, sơ̆ng kơđòng kơmlài ngă. Pô kŭng pơsồ-pơsaih tơ lô mơnih bồm hũ c̆ơ 'buh. 22 Pô đờm sơđồ sơ̆ng buơl guñu: “Nau wơ̆ đờm akhàn bĕ tơ Jăng mư̆ng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ buơl guhã hũ 'buh sơ̆ng mơhư̆: Mơnih bồm hũ 'buh, mơnih joh-je hũ nau, mơnih dŭn hũ goh, mơnih tĭ hũ mơhư̆, mơnih mơtai hũ hơdiŭ wơ̆, sơ̆ng mơnih rơ'bah rơ'bừp hũ păng Pơnuaĭ-Siàm. 23 Lơngai-pơtuah tơ mơnih lơi 'buh sơnĕ lơbuh lăm glài sŭng kơyoa mư̆ng Kơu!”
24 Tŭ du mơnih hũ Jăng pơđăr mơrai truh tơnia tơbiă nau wơ̆ bơjơ, Yàng Jêsu tơma đờm sơ̆ng buơl làng mư̆ng Jăng lài: “Buơl guhã nau c̆ơ hơgĕ lăm anih 'blàng-jơhua? C̆ơ sa 'bĕ phŭn bơrbo kơđòng rơbù pơrpuh mơgơi? 25 Buơl guhã tơbiă nau c̆ơ hơgĕ wơ̆? C̆ơ sa aràng mơnih c̆ù khăn kơbuă ào mơkrư? Dih, du mơnih c̆ù khăn-ào c̆ơk-màng, sơ̆ng hơdiŭ 'bơ̆ng lơngai dò soh nư̆n dò lăm du glăng pơtau! 26 Yơu nư̆n, buơl guhã nau c̆ơ hơgĕ? C̆ơ sa aràng mơnih gơnuăr-hwơ̆r? Biă, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã: ni dò prŏng-màng rơlau tơ mơnih gơnuăr-hwơ̆r wơ̆! 27 Nư̆n la mư̆ng rùp-phŭn mơnih nư̆n bloh hũ pơnuaĭ wă lài:
‘Ni, Kơu pơđăr mơnih Kơu nau dơlhơu tơ anaŭ Anà,
Mơnih nư̆n rơŭ waìh rơc̆ăng jơlàn dơlhơu tơ Anà.’ * 7:27 Malac̆i 3:1.
28 Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, lăm du mơnih kơyoa mư̆ng mơnih kơmơi đih apui tơbiă, 'buh hũ aràng sơi prŏng-màng rơlau tơ Jăng 'Baptis ơu; bloh mơnih tìt rơlau abih lăm lơgăr Yàng Pô Lơngì dò prŏng-màng rơlau tơ Jăng wơ̆.”
29 Abih buơl làng găm sơ̆ng tơgrơ̆ mơnih rì-mă jia, la du mơnih hũ đồ-mă pơnuaĭ 'baptem Jăng, mơhư̆ Pô đờm pơto nư̆n kràn-thơu Yàng Pô Lơngì la rĭng-tơpă. 30 Bloh du mơnih Pharisi sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia nư̆n kơmlah-luơi hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì hũ ngă-nìn pioh tơ buơl guñu, nư̆n buơl guñu 'buh truh yòng Jăng ngă 'baptem tơ buơl guñu.
31 “Kơyoa nư̆n, Kơu rơŭ pơc̆àu-pơgăp du mơnih lăm jơi-rài ni sơ̆ng hơgĕ? Buơl guñu mơhiơ̆ yơu aràng sơi? 32 Buơl guñu mơhiơ̆ yơu lơ-ơneh tìt dò guh lăm anih drà, driau iơu gơŭ sơ̆ng đờm: Buơl dơlhă ơyù tơliă, bloh buơl adơi-ai gơŭ 'buh tăm-ya; buơl dơlhă adoh kơtha-pơđik dơnuh-dơnà, bloh buơl adơi-ai gơŭ 'buh hia-c̆ŏ. 33 Kơyoa Jăng 'Baptis hũ truh, 'buh 'bơ̆ng pah, 'buh mơñŭm tơpai, nư̆n buơl guhã đờm: ‘Ñu kơđòng kơmlài ngă.’ 34 Anà Mơnih truh, 'bơ̆ng sơ̆ng mơñŭm, nư̆n buơl guhã đờm: ‘Dih, nư̆n la mơnih hrạ 'bơ̆ng hrạ mơñŭm, ngă gô sơ̆ng du mơnih rì-mă jia sơ̆ng mơnih hũ glài-sơnoh.’ 35 Bloh pơnuaĭ jak-khờh hũ kràn thơu gơnừm tơ bơnga boh ñu.” 7:35 Hũ bơ-àr pơkơ̆n wă: Bloh păl c̆àng c̆ơ bơnga boh nư̆n ka thơu hơyơu la jak-khờh biă.
Mơnih Kơmơi Glài-Sơnoh Hũ Anĭt Toh-Luơi
36 Sa aràng mơnih Pharisi jà Yàng Jêsu truh sàng huă 'bơ̆ng sơ̆ng drơi. Pô tơma lăm sàng mơnih Pharisi nư̆n sơ̆ng dò guh tơ anih c̆ơnừng huă 'bơ̆ng. 37 Tŭ nư̆n, hũ sa aràng mơnih kơmơi lăm plơi-prŏng nư̆n, hũ tiơ̆ng dơnài la mơnih glài-sơnoh; tŭ mơhư̆ thơu Pô truh huă 'bơ̆ng lăm sàng mơnih Pharisi, nư̆n apăn truh sa klŏ mơñà 'bơu bơlhơu, mơñà nư̆n hũ daŭ lăm sa boh klŏ ngă sơ̆ng pơtơu màng. 38 Ñu dò dơ̆ng gah rŏng, anih tơkai Yàng Jêsu bloh hia, ia mơta ñu hŏ pơsah tơkai Pô. Ñu mă 'bù drơi uă, bloh nư̆n c̆ŭm tơkai Pô sơ̆ng lŭ mơñà 'bơu bơlhơu lăm tơkai Pô. 39 Mơnih Pharisi hũ jà Pô huă 'bơ̆ng, 'buh yơu nư̆n, sơnư̆ng lăm hơtai-hơtiàn: “Yah mơnih ni biă la mơnih gơnuăr-hwơ̆r, nư̆n rơŭ thơu mơnih kơmơi tŭp truh drơi ni la aràng sơi, sơ̆ng la mơnih hơyơu lơi, kơyoa kơmơi nư̆n la mơnih glài-sơnoh.” 40 Yàng Jêsu đờm sơ̆ng ñu: “Ơ Simôn, kơu hũ sa-sĭt pơnuaĭ đờm sơ̆ng hã.” Ñu đờm: “Ơ Pô-Pơto, yòng Pô-Pơto kừ đờm.” 41 Yàng Jêsu đờm: “Sa aràng mơnih pô sre dih, hũ dua aràng mơnih kơđòng sre: Sa aràng mơnih sre lơma rơtùh đơnie, sa aràng mơnih sre lơma pluh. 42 Kơyoa abih dua aràng 'buh hũ hơgĕ tô c̆iŭ sre, nư̆n mơnih pô sre anĭt luơi abih tơ dua aràng. Yơu nư̆n, aràng sơi lăm dua aràng mơnih nư̆n rơnăm tơ mơnih pô sre rơlau?” 43 Simôn đờm: “Dơlhă sơnư̆ng la mơnih bloh pô sre hũ anĭt luơi lô sre rơlau!” Yàng Jêsu đờm: “Hã đờm iơŭ biă.” 44 Pô pơtrah tơ gah mơnih kơmơi bloh đờm sơ̆ng Simôn: “Hã 'buh mơnih kơmơi ni ơu? Kơu tơma lăm sàng hã, hã 'buh brơi Kơu ia tô rào tơkai; bloh mơnih kơmơi ni hũ mă ia mơta rào tơkai Kơu, sơ̆ng mă 'bù ñu bloh uă. 45 Hã 'buh c̆ŭm Kơu, bloh mư̆ng tŭ Kơu tơma lăm sàng hã, mơnih kơmơi ni c̆ŭm tơkai Kơu 'buh bơdơh. 46 Hã 'buh lŭ mơñà tơ akŏ Kơu, bloh mơnih kơmơi ni mă mơñà 'bơu bơlhơu lŭ tơkai Kơu. 47 Kơyoa nư̆n, Kơu đờm sơ̆ng hã, glài-sơnoh mơnih kơmơi ni lô biă, bloh hũ anĭt toh-luơi abih, nư̆n ñu rơnăm lô. Dò mơnih hũ anĭt toh-luơi tơkì, nư̆n rơnăm tơkì.”
48 Bloh nư̆n Pô đờm sơ̆ng mơnih kơmơi: “Glài-sơnoh hã hũ anĭt toh-luơi bơjơ.” 49 Du mơnih dò guh lăm c̆ơnừng huă 'bơ̆ng găm sơ̆ng Pô đờm: “Mơnih ni la aràng sơi bloh hũ gơnuăr toh-luơi glài-sơnoh?” 50 Bloh Pô đờm sơ̆ng mơnih kơmơi lài: “Pơnuaĭ păng-tui anà hũ dŏng-pơklàh anà. Nau bĕ lơngai-lơngò.”

*7:27 7:27 Malac̆i 3:1.

7:35 7:35 Hũ bơ-àr pơkơ̆n wă: Bloh păl c̆àng c̆ơ bơnga boh nư̆n ka thơu hơyơu la jak-khờh biă.