6
Ngă Bruă Lăm Hơrơi Sa'bat
(Mathiơ 12:1-8; Mak 2:23-28)
Lăm sa hơrơi sa'bat, Yàng Jêsu nau găn 'blàng hơma bơdai, du mơnih tui-mơgru Pô rơhòt du amùng bơdai, mă tơngàn pơrơpau bloh 'bơ̆ng. Hũ du mơnih Pharisi 'buh yơu nư̆n, đờm: “Kơđa hơgĕ buơl sơ-ai ngă pơnuaĭ 'buh hũ gơnuăr ngă lăm hơrơi sa'bat?” Yàng Jêsu đờm: “Buơl guhã ka pơrpoh-c̆ơ mư̆ng pơnuaĭ pơtau Đabit hũ ngă tŭ ñu găm sơ̆ng du mơnih nau tui ñu lơpa tŭng ơu? Ñu tơma lăm sàng Yàng Pô Lơngì, mă pah sơc̆ih-sri hũ pơyă bloh 'bơ̆ng, sơ̆ng kŭng brơi tơ du mơnih nau tui drơi 'bơ̆ng rơi, yah pah nư̆n tui pơnuaĭ adăt-adia mĭn du mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n duh-dơlbăt nư̆n ka hũ gơnuăr 'bơ̆ng.” Bloh nư̆n Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Anà Mơnih la Yàng hơrơi sa'bat.”
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Mơnih Srĕt Mơtai Tơngàn
(Mathiơ 12:9-14; Mak 3:1-6)
Lăm sa hơrơi sa'bat pơkơ̆n, Yàng Jêsu tơma lăm sàng pơtòm sơ̆ng pơto-mơblàng. Tơ anih nư̆n, hũ sa aràng mơnih srĕt-mơtai plà tơngàn gah hơnuă. Du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia sơ̆ng du mơnih Pharisi kraŭ c̆ơ nĭ-nùn, c̆ơ Pô hũ pơsồ-pơsaih tơ mơnih nư̆n lăm hơrơi sa'bat ơu, tô duah pơnuaĭ yă Pô. Bloh Yàng Jêsu thơu pơnuaĭ lăm hơtai-akŏ buơl guñu sơnư̆ng, nư̆n đờm sơ̆ng mơnih srĕt-mơtai tơngàn lài: “Tơgồ dơ̆ng bĕ sơ̆ng truh dò dơ̆ng tơkrah anih ni.” Mơnih nư̆n tơgồ sơ̆ng truh dò dơ̆ng tơ anih nư̆n. Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Kơu tơnia buơl guhã: Lăm hơrơi sa'bat, hũ gơnuăr ngă bruă siàm halài bruă mơsak-jơhà, păl dŏng mơnih halài pơmơtai mơnih?” 10 Hơdơi tŭ c̆ơ mơta tòmdăr tơgrơ̆ mơnih, Pô đờm sơ̆ng mơnih srĕt-mơtai tơngàn: “Yơ̆r bĕ tơngàn hã tơbiă.” Mơnih nư̆n yơ̆r tơngàn tơbiă, nư̆n tơngàn hũ pơsồ-pơsaih. 11 Bloh du mơnih Pharisi sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia anok hơtai biă, buơl guñu tămbơyai sơ̆ng gơŭ c̆ơ hũ rơgơi ngă hơgĕ jiơ̆ng tơ Yàng Jêsu ơu.
Yàng Jêsu Rơwah Sa Pluh Dua Aràng Mơnih Tơdi-Tơdài
(Mathiơ 10:1-4; Mak 3:13-19)
12 Lăm du hơrơi nư̆n, Yàng Jêsu đì tơ c̆ơ̆ tô iơu-lài, sơ̆ng Pô dò guah luĭ mơlăm tô iơu-lài sơ̆ng Yàng Pô Lơngì. 13 Truh ờm hơrơi hơdơi, Pô iơu du mơnih tui-mơgru truh sơ̆ng rơwah sa-pluh dua aràng lăm buơl guñu, sơ̆ng angăn la mơnih tơdi-tơdài: 14 Simôn, Pô pơ-angăn la Pier, Andre la adơi phŭn Pier, Jakơ, Jăng, Philip, 'Bathelemi, 15 Mathiơ, Thôma, Jakơ anà Alphe, Simôn angăn la Selôt, 16 Juđa anà Jakơ, sơ̆ng Juđa Iskariôt, la mơnih hơdơi pơblơ̆-dră Pô.
Du Pơnuaĭ Pơto-Pơsài Pơkơ̆n
17 Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tơdi-tơdài trŭn mư̆ng c̆ơ̆ sơ̆ng dò dơ̆ng tơ sa anih lơ̆n 'blàng rĭng. Hũ lô mơnih tui-mơgru Pô găm sơ̆ng tơrpuơl lô buơl làng mư̆ng abih c̆àr Juđe, plơi-prŏng Jerusalem, kŭng yơu mư̆ng du c̆àr gah ia-tơsì Tirơ sơ̆ng Siđôn, ba gơŭ truh tô păng Pô pơto-mơblàng sơ̆ng tô hũ Pô pơsồ-pơsaih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì. 18 Tơgrơ̆ mơnih kơđòng du kơmlài sơŭ-sơnoh ngă kŭng hũ pơsồ-pơsaih abih rơi. 19 Abih tơrpuơl mơnih lô duah ngă hơyơu tô hũ rơwơ̆ tŭp Pô, kơyoa mư̆ng Pô hũ gơnăp-gơnuăr tơbiă sơ̆ng pơsồ-pơsaih tơgrơ̆ mơnih.
Pơnuaĭ Lơngai-Pơtuah Biă
(Mathiơ 5:1-12,38-48; Luka 7:12a)
20 Yàng Jêsu tơ̆ mơta c̆ơ tơgrơ̆ mơnih tui-mơgru sơ̆ng đờm:
“Lơngai-pơtuah tơ buơl guhã la du mơnih siơŭ rơ'bah,
Kơyoa lơgăr Yàng Pô Lơngì la găm sơ̆ng buơl guhã.
21 Lơngai-pơtuah tơ buơl guhã la du mơnih tŭ ni dò ờ-lơpa,
Kơyoa rơŭ hũ trơi tơ̆l.
Lơngai-pơtuah tơ buơl guhã la du mơnih tŭ ni dò hia-c̆ŏ,
Kơyoa rơŭ hũ klau sờh.
22 Lơngai-pơtuah tơ buơl guhã tŭ kơyoa mư̆ng Anà Mơnih bloh kŏng aràng mơbai-lơmù, prơh tơluh, puaĭ jrăm, sơ̆ng luơi mơta buơl guhã yơu phơ̆n sơŭ jơhà! 23 Lăm hơrơi nư̆n, buơl guhã sờh-sài kơsĕt mơya bĕ, kơyoa phơ̆n mơyòm-brơi hũ pioh lờih tơ buơl guhã tơ ngŏ lơngì la prŏng biă. Kơyoa kơi-kŏ pàng-yau buơl guñu kŭng hũ ngă tơ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r yơu nư̆n rơi.
24 Bloh gleh-glăr dồn-să biă tơ buơl guhã la du mơnih mơda gơn-hư̆p,
Kơyoa buơl guhã hũ pơ-ơnah pơluơ-pơrơngài drơi bơjơ!
25 Gleh-glăr dồn-să biă tơ buơl guhã la du mơnih tŭ ni trơi tơ̆l,
Kơyoa buơl guhã rơŭ ờ-lơpa.
Gleh-glăr dồn-să biă tơ buơl guhã la du mơnih tŭ ni klau sờh,
Kơyoa rơŭ pơđì-pơđoa hia-c̆ŏ.
26 Gleh-glăr dồn-să biă tơ buơl guhã, tŭ hũ tơgrơ̆ mơnih đờm mơyòm buơl guhã,
Kơyoa kơi-kŏ pàng-yau buơl guñu kŭng hũ ngă sơ̆ng du mơnih gơnuăr-hwơ̆r lơ̆r yơu nư̆n rơi!”
Rơnăm Tơ Mơnih Mơbai-Tămdră
27 “Bloh Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, la du mơnih păng Kơu: Rơnăm bĕ tơ mơnih mơbai-tămdră drơi, ngă siàm bĕ tơ mơnih mơbai-lơmù drơi, 28 lơkơu lơngai-pơtuah tơ mơnih pơc̆ĕ-pơtrah drơi, sơ̆ng iơu-lài tơ mơnih pơtăt-pơmơlơu drơi. 29 Aràng sơi pah buơl guhã 'bò gah ni, nư̆n brơi bĕ găm 'bò gah dih tơ buơl guñu. Aràng sơi khiăng tămblah mă ào agàh buơl guhã, kừ brơi buơl guñu mă găm ào dơrlăm, yah buơl guñu khiăng. 30 Aràng sơi yòng, brơi bĕ. Aràng sơi tămblah mă phơ̆n buơl guhã, nư̆n juơi đồ wơ̆. 31 Pơnuaĭ hơgĕ buơl guhã khiăng mơnih pơkơ̆n ngă tơ drơi, nư̆n ngă bĕ pơnuaĭ nư̆n tơ buơl guñu.
32 Yah buơl guhã uơ̆n-rơnăm du mơnih uơ̆n-rơnăm drơi, nư̆n hũ hơgĕ păl mơyòm ơu? Du mơnih glài-sơnoh kŭng uơ̆n-rơnăm du mơnih uơ̆n-rơnăm buơl guñu rơi. 33 Yah buơl guhã siàm sơ̆ng du mơnih siàm sơ̆ng drơi, nư̆n hũ hơgĕ păl mơyòm ơu? Du mơnih glài-sơnoh kŭng ngă yơu nư̆n rơi. 34 Yah buơl guhã brơi aràng sơi ơñàm bloh kraŭ-c̆àng buơl guñu bơ-yàr c̆iŭ wơ̆, nư̆n hũ hơgĕ păl mơyòm ơu? Du mơnih glài-sơnoh kŭng brơi du mơnih glài-sơnoh ơñàm, tô hũ đồ-mă wơ̆ tơ̆l khà.
35 Păl rơnăm bĕ mơnih mơbai-tămdră sơ̆ng drơi, păl siàm sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih, brơi ơñàm bĕ bloh juơi kraŭ-c̆àng hũ bơ-yàr c̆iŭ wơ̆. Yơu nư̆n, phơ̆n mơyòm-brơi pioh tơ buơl guhã rơŭ prŏng biă, sơ̆ng buơl guhã rơŭ la anà Pô Ngŏ Glòng Rơlau Abih, kơyoa Pô sơđaŭ ràng-tơbiă hơtai-hơtiàn siàm sơ̆ng găm du mơnih 'buh thơu ưnjơmừn kŭng yơu du mơnih mơsak-jơhà. 36 Buơl guhã păl hũ bĕ hơtai-hơtiàn anĭt-rơnăm, yơu Ama buơl guhã la Pô jiăng anĭt-rơnăm.”
C̆ahrơña Mơnih Pơkơ̆n
(Mathiơ 7:1-5)
37 “Juơi c̆ahrơña aràng sơi, tô buơl guhã rơŭ 'buh kơđòng c̆ahrơña. Juơi yă glài aràng sơi, tô buơl guhã rơŭ 'buh kơđòng yă glài. Anĭt toh-luơi bĕ tơ mơnih pơkơ̆n, tô buơl guhã rơŭ hũ anĭt toh-luơi. 38 Brơi bĕ, nư̆n buơl guhã rơŭ hũ aràng brơi wơ̆. Aràng rơŭ mă thŭng prŏng wăl baŭ, kơtơ̆ trŭn, sơkruh tơ̆l truh tơ tŭ baŭ jrài, bloh nư̆n tuh lăm pha buơl guhã. Kơyoa buơl guhã wăl tơ aràng kàr lơi, nư̆n aràng kŭng rơŭ wăl wơ̆ tơ buơl guhã kàr nư̆n rơi.”
39 Pô kŭng đờm sơ̆ng buơl guñu sa pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu: “Mơnih bồm hũ rơgơi dùi mơnih bồm jiơ̆ng rơi? Dua aràng 'buh iơŭ rơŭ lĕ abih lăm lơbàng ơu? 40 Mơnih tui-mơgru 'buh rơlau pô-pơto, bloh yah mơnih tui-mơgru hũ mơgru-pơsrăm wĭl-tơ̆l, nư̆n rơŭ mơhiơ̆ yơu pô-pơto drơi. 41 Hơyơu hã c̆ơ 'buh thŭl lăm mơta adơi-ai drơi, bloh 'bu 'buh kơyơu gih lăm mơta drơi? 42 Hơyơu hã hũ rơgơi đờm sơ̆ng adơi-ai hã lài: ‘Ơ sơ-ai, luơi dơlhă mă thŭl lăm mơta sơ-ai tơbiă,’ lăm tŭ hã 'bu 'buh jiơ̆ng kơyơu gih lăm mơta drơi? Ơ mơnih hơtai-hơtiàn mơthĭ-lơ̆r! Mă bĕ kơyơu gih tơbiă klàh mư̆ng mơta drơi dơlhơu ka, bloh nư̆n ka hã hũ 'buh loh-làng tô mă thŭl lăm mơta adơi-ai hã jiơ̆ng.
43 Kơyơu tơbiă boh jơhà 'buh iơŭ la kơyơu siàm, kơyơu tơbiă boh siàm 'buh iơŭ la kơyơu jơhà. 44 Kơyoa c̆ơ boh nư̆n thơu kơyơu. 'Buh aràng sơi pĕ boh hra lăm anih puk druơi, halài pĕ boh ño lăm anih puk druơi kòng-lai. 45 Mơnih siàm kơyoa hơtai-hơtiàn tơrgùm-pioh pơnuaĭ siàm bloh pơtơbiă pơnuaĭ siàm. Mơnih jơhà kơyoa hơtai-hơtiàn tơrgùm-pioh pơnuaĭ mơsak-jơhà bloh pơtơbiă pơnuaĭ mơsak-jơhà. Kơyoa baŭ-bèng lăm hơtai-hơtiàn bloh kàng đờm tơbiă.”
Dua Boh Rơnơ̆
(Mathiơ 7:24-27)
46 “Kơđa hơgĕ buơl guhã iơu Kơu: ‘Khoai Yàng! Khoai Yàng!’ bloh 'buh ngă tui pơnuaĭ Kơu pơto? 47 Kơu rơŭ pơto tơ buơl guhã 'buh mơnih truh sơ̆ng Kơu, păng pơnuaĭ Kơu pơto, sơ̆ng ngă tui nư̆n rơŭ mơhiơ̆ yơu aràng sơi. 48 Mơnih nư̆n rơŭ mơhiơ̆ yơu sa aràng mơnih dih bơ̆-ngă sàng, klơi lơ̆n trŭn dơrlăm biă, sơ̆ng bơ̆ rơnơ̆ tơ ngŏ sa boh pơtơu prŏng. Tŭ ia rơlèng đì glòng, ia đuaĭ khăng jroh tơma lăm sàng nư̆n, kŭng 'buh mơgơi lơ̆ng-gơh jiơ̆ng, kơyoa sàng hũ bơ̆-ngă kơjăp biă. 49 Dò mơnih lơi păng pơnuaĭ Kơu bloh 'buh ngă tui, nư̆n mơhiơ̆ yơu sa aràng mơnih bơ̆ pơdơ̆ng sàng tơ ngŏ lơ̆n bloh 'buh bơ̆-ngă rơnơ̆. Tŭ ia đuaĭ khăng jroh tơma, sàng nư̆n rơŭ jơrlơh-tơrlơ̆m mư, sơ̆ng jơrlơh-tơrlơ̆m prŏng traŭ biă.”