5
Du Mơnih Tui-Mơgru C̆ơmrừp Biă
(Mathiơ 4:18-22; Mak 1:16-20)
Sa hơrơi dih, tŭ Yàng Jêsu dò dơ̆ng tơ gah dơnau prŏng Genesaret, tơrpuơl buơl làng sŭl-pơjeh gơŭ tòmdăr Pô tô păng pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì. Pô 'buh dua boh gơlài dò pơdơh jĕ tơ gah ia; du mơnih ngă akàn nư̆n tơbiă mư̆ng gơlài sơ̆ng dò boh jàl sơñuăl. Pô đì sa boh gơlài lăm dua boh gơlài nư̆n, la gơlài Simôn, sơ̆ng pơđăr ñu wah nau đoh mư̆ng gah ia sa-sĭt; bloh nư̆n Pô dò guh lăm gơlài tô pơto-pơsài buơl làng.
Hơdơi mư̆ng nư̆n, Pô đờm sơ̆ng Simôn: “Wah bĕ tơbiă tơ anih ia dơrlăm bloh dăng sơñuăl tô mă akàn.” Simôn đờm: “Ơ Pô-Pơto, buơl dơlhă hũ ngă gleh-glăr luĭ mơlăm bloh 'buh mă hũ hơgĕ. Bloh păng-bơbah Pô-Pơto, dơlhă rơŭ dăng sơñuăl trŭn.” Buơl guñu dăng sơñuăl trŭn sơ̆ng mă hũ lô akàn biă, tơ̆l truh kơjĕ kloh sơñuăl. Kơyoa nư̆n buơl guñu păl ngă nàl iơu du adơi-ai gơŭ mư̆ng gơlài pơkơ̆n truh dŏng. Du mơnih nư̆n truh, pơdiăng akàn baŭ dua sruh gơlài, tơ̆l truh kơjĕ krăm. 'Buh yơu nư̆n, Simôn Pier pơđih rùp tơ anih tơkai Yàng Jêsu sơ̆ng đờm: “Khoai Yàng, yòng pleh atàh dơlhă, kơyoa dơlhă la mơnih glài-sơnoh.” Kơyoa Simôn sơ̆ng abih du mơnih dò tơ anih nư̆n sơ̆ng ñu, mă ngă krơi-takơtuă biă mư̆ng bruă dăng sơñuăl mă akàn nư̆n, găm Jakơ sơ̆ng Jăng anà Sebeđe, adơi-ai gơŭ sơ̆ng Simôn kŭng yơu nư̆n rơi. 10 Yàng Jêsu đờm sơ̆ng Simôn: “Juơi huơĭ, mư̆ng ni hã rơŭ tơbiă jiơ̆ng mơnih dŏng ba mơnih pơkơ̆n mơrai tơ Kơu mơhiơ̆ yơu tơrgùm mă akàn.” * 5:10 Juơi huơĭ, mư̆ng ni hã rơŭ tơbiă jiơ̆ng mơnih dăng sơñuăl mơnih. 11 Hơdơi tŭ kơtŭng gơlài tơma truh tơ gah ia, buơl guñu luơi abih tơgrơ̆ mơta bloh nau tui Pô.
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Mơnih Dŭn
(Mathiơ 8:1-4; Mak 1:40-45)
12 Tŭ Yàng Jêsu dò lăm sa plơi-prŏng dih, hũ sa aràng mơnih dŭn lơka baŭ rùp, 'buh Pô nư̆n pơđih rùp tơ ala lơ̆n, bloh lơkơu yòng: “Khoai Yàng, yah Yàng khiăng, Pô hũ rơgơi pơsồ tơ dơlhă hũ goh!” 13 Yàng Jêsu yơ̆r tơngàn tŭp truh mơnih nư̆n, sơ̆ng đờm: “Kơu khiăng, goh bĕ!” Lăm tơk tŭ nư̆n mư, dŭn lơka thĭt abih. 14 Yàng Jêsu pơkơŭ mơnih nư̆n 'buh hũ đờm akhàn wơ̆ sơ̆ng aràng sơi; bloh kơkơi pơđăr lài: “Nau bĕ truh pơto rùp sơ̆ng mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n duh-dơlbăt, sơ̆ng pơyă phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt mư̆ng bruă hã hũ goh, tui yơu Môise hũ pơto, tô ngă grơh tơ buơl guñu.” 15 Tŭ nư̆n pơnuaĭ tiơ̆ng-dơnài mư̆ng angăn Pô 'brŏ hơrơi 'brŏ dơlờng tơbiă. Lô tơrpuơl buơl làng ba gơŭ truh tô păng Pô, sơ̆ng buơl guñu ba du mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì truh tô hũ Pô pơsồ-pơsaih. 16 Bloh Pô jiăng pleh tơma lăm anih 'blàng jơhua tô iơu-lài.
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Mơnih Mơtai Tơkai-Tơngàn
(Mathiơ 9:1-8; Mak 2:1-12)
17 Sa hơrơi dih, tŭ Yàng Jêsu dò pơto-mơblàng, hũ du mơnih Pharisi sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia mư̆ng du plơi lăm c̆àr Galile, c̆àr Juđe, sơ̆ng plơi-prŏng Jerusalem truh, dò guh tơ anih nư̆n. Gơnăp-gơnuăr Yàng dò sơ̆ng Pô tô pơsồ-pơsaih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì. 18 Tŭ nư̆n, aràng sơkồng truh sa aràng mơnih lơ-ơ̆n mơtai tơkai-tơngàn dò đih lăm c̆ơnừng, buơl guñu duah ngă hơyơu tô ba mơnih nư̆n tơma lăm sàng sơ̆ng daŭ tơ anaŭ Pô. 19 Bloh kơyoa tơrpuơl mơnih lô biă, 'buh rơgơi ba mơnih lơ-ơ̆n mơtai tơkai-tơngàn tơma jiơ̆ng, nư̆n buơl guñu đì tơ bơbŭng sàng, toh akiă tơbiă, bloh nư̆n pơtrŭn găm mơnih sơ̆ng c̆ơnừng trŭn tơpă tơ anaŭ Yàng Jêsu, tơkrah buơl mơnih lô. 20 'Buh buơl guñu hũ hơtai-hơtiàn păng-tui yơu nư̆n, Pô đờm: “Ơ anà, glài-sơnoh anà hũ anĭt toh-luơi bơjơ!” 21 Du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia sơ̆ng mơnih Pharisi tơma đờm tăm-tơnia gơŭ: “Mơnih ni la aràng sơi bloh khĭn đờm sơk-sơrbĭl khĭn-dơmĭn yơu nư̆n? Rơlau tơ Yàng Pô Lơngì, aràng sơi hũ gơnuăr toh-luơi glài-sơnoh?” 22 Bloh Yàng Jêsu thơu pơnuaĭ lăm hơtai-akŏ buơl guñu sơnư̆ng, nư̆n Pô đờm: “Kơđa hơgĕ buơl guhã sơnư̆ng tơnia lăm hơtai-hơtiàn yơu nư̆n? 23 Lăm dua pơnuaĭ: sa la đờm: ‘Glài sơnoh anà hũ anĭt toh-luơi bơjơ,’ dua la đờm: ‘Tơgồ dơ̆ng sơ̆ng nau bĕ,’ pơnuaĭ lơi 'buơ̆n rơlau? 24 Bloh tô buơl guhã thơu lài Anà Mơnih dò lăm dun-ya ni hũ gơnuăr toh-luơi glài-sơnoh...” Pô đờm sơ̆ng mơnih mơtai tơkai-tơngàn: “Kơu pơđăr anà, tơgồ dơ̆ng bĕ, gơlăm c̆ơnừng nau wơ̆ tơ sàng!” 5:24 Hũ bơ-àr wă: Kơu pơđăr anà, tơgồ dơ̆ng bĕ, apăn c̆iau bloh nau wơ̆ tơ sàng. 25 Lăm tŭ nư̆n mư, mơnih nư̆n tơgồ dơ̆ng tơ anaŭ buơl guñu, gơlăm c̆ơnừng drơi hũ đih, nau wơ̆ tơ sàng, sơ̆ng adoh-mơyòm Yàng Pô Lơngì. 26 Aràng sơi aràng nư̆n kŭng mă ngă krơi-takơtuă biă; buơl guñu mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì sơ̆ng huơĭ-kơđa đờm sơ̆ng gơŭ: “Hơrơi ni buơl gudrơi hũ 'buh du bruă c̆rih-krơi biă.”
Yàng Iơu Lebi
(Mathiơ 9:9-13; Mak 2:13-17)
27 Hơdơi mư̆ng nư̆n, Yàng Jêsu nau tơbiă tơ agàh sơ̆ng 'buh sa aràng mơnih rì-mă jia, angăn la Lebi, tŭ nư̆n dò guh tơ anih sàng rì-mă jia. Pô đờm sơ̆ng ñu: “Sơ-ai tui bĕ Kơu!” 28 Lebi luơi abih tơgrơ̆ mơta, tơgồ dơ̆ng nau tui Pô.
29 Lebi pồ pơnuaĭ 'bơ̆ng huă prŏng jà-rò Yàng Jêsu tơ sàng drơi. Hũ lô mơnih rì-mă jia sơ̆ng du mơnih pơkơ̆n dò guh huă 'bơ̆ng găm sơ̆ng Pô. 30 Du mơnih Pharisi sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia đờm yuăm sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô lài: “Kơđa hơgĕ buơl guhã 'bơ̆ng huă găm sơ̆ng buơl mơnih rì-mă jia sơ̆ng buơl mơnih glài-sơnoh?” 31 Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl guñu: “Mơnih pràn-khăng 'buh c̆àng mơnih gơnuăr jrào ơu, bloh la mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì. 32 Kơu 'buh truh tô iơu mơnih rĭng-tơpă, bloh iơu mơnih hũ glài-sơnoh mơbai prah-luơi pơnuaĭ sŭng.”
Yàng Pơto Mư̆ng Pơnuaĭ Wèr 'Bơ̆ng
33 Buơl guñu đờm sơ̆ng Pô: “Du mơnih tui-mơgru Jăng kŭng yơu du mơnih tui-mơgru tơrpuơl Pharisi jiăng wèr 'bơ̆ng sơ̆ng iơu-lài, bloh du mơnih tui-mơgru Pô-Pơto nư̆n 'bơ̆ng sơ̆ng mơñŭm!” 34 Yàng Jêsu đờm: “Lăm tŭ mơnih mơrtơu-lơkơi sơđaŭ dò sơ̆ng du mơnih adơi-ai gơŭ truh mơ-in sờh lăm pơnuaĭ mơñŭm 'bơ̆ng khiăng-gơŭ, buơl guhã hũ rơgơi pơkơŭ-pơđăr buơl guñu păl wèr 'bơ̆ng jiơ̆ng rơi? 35 Bloh truh tŭ-hơrơi mơnih mơrtơu-lơkơi păl kŏng apăn nau klàh mư̆ng buơl guñu, tŭ nư̆n buơl guñu rơŭ wèr 'bơ̆ng.”
36 Pô kŭng mă sa pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu bloh đờm sơ̆ng buơl guñu: “'Buh aràng sơi hĕt ào bơrhơu tô mă biài bàl ào klă. Kơyoa yơu nư̆n, ào bơrhơu rơŭ tơrhĕt, sơ̆ng pĕt biài bơrhơu kŭng 'buh iơŭ rơgăm sơ̆ng ào klă. 37 Kŭng 'buh aràng sơi trĭng tơpai bơrhơu lăm gơdoh kơlì klă, kơyoa yơu nư̆n, tơpai bơrhơu ngă tơrhĕt gơdoh kơlì klă, tơpai hŏ abih, sơ̆ng gơdoh kơlì kŭng rơŭ 'buh angui jiơ̆ng tra. 38 Bloh tơpai bơrhơu păl trĭng lăm gơdoh kơlì bơrhơu. 39 Kŭng 'buh aràng sơi mơñŭm tơpai klă bloh đồ tơpai bơrhơu, kơyoa mơnih nư̆n đờm lài: ‘Tơpai klă bơngi rơlau.’ ”

*5:10 5:10 Juơi huơĭ, mư̆ng ni hã rơŭ tơbiă jiơ̆ng mơnih dăng sơñuăl mơnih.

5:24 5:24 Hũ bơ-àr wă: Kơu pơđăr anà, tơgồ dơ̆ng bĕ, apăn c̆iau bloh nau wơ̆ tơ sàng.