4
Yàng Kơđòng Satăn Pơluơ-Ơñiai
(Mathiơ 4:1-11; Mak 1:12,13)
Yàng Jêsu baŭ-bèng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, mư̆ng ia sơdờng Jôđăn gài mơrai wơ̆, sơ̆ng hũ Bơngă Sơc̆ih-Sri ba tơma lăm 'blàng-jơhua. Pô dò tơ anih nư̆n pà pluh hơrơi sơ̆ng kŏng kơmlài pơluơ-ơñiai. Lăm du hơrơi nư̆n, Pô 'buh 'bơ̆ng phơ̆n hơgĕ. Hơdơi du hơrơi nư̆n, Pô lơpa. Kơmlài đờm sơ̆ng Pô: “Yah hã la Anà Yàng Pô Lơngì, nư̆n pơđăr bĕ pơtơu ni tơbiă jiơ̆ng pah!” Yàng Jêsu đờm: “Hũ pơnuaĭ wă: ‘Anà mơnih hơdiŭ 'buh iơŭ mĭn gơnừm tơ pah soh.’ ” * 4:4 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 8:3.
Hơdơi mư̆ng nư̆n, kơmlài ba Pô đì tơ anih glòng, pơto tơ Pô 'buh abih tơgrơ̆ lơgăr dun-ya lăm sa-sĭt tŭ, bloh nư̆n ñu đờm sơ̆ng Pô: “Kơu rơŭ brơi tơ hã abih tơgrơ̆ gơnuăr apăn-akŏ găm sơ̆ng pơnuaĭ màng-kơc̆rà du lơgăr nư̆n, kơyoa gơnuăr nư̆n hũ jào tơ kơu bơjơ, sơ̆ng kơu khiăng brơi tơ aràng sơi tui hơtai kơu. Nư̆n tŭ ni, yah hã c̆ĕ khoai kơu, kơu rơŭ brơi tơ hã abih tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n.” Yàng Jêsu đờm: “Hũ pơnuaĭ wă: ‘Hã păl duh-dơlbăt Yàng, la Yàng Pô Lơngì hã, sơ̆ng mĭn duh bruă sa aràng Pô soh.’ ” 4:8 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 6:13. Kơmlài kŭng ba Pô truh tơ plơi-prŏng Jerusalem, daŭ Pô tơ ngŏ bơbŭng sàng duh-dơlbăt sơ̆ng đờm: “Yah hã la Anà Yàng Pô Lơngì, nư̆n c̆ơ kơsĕt trŭn bĕ; 10 kơyoa hũ pơnuaĭ wă:
‘Yàng rơŭ pơđăr du mơnih gơdrưh Pô c̆ơ-gàr hã,’
11 ‘Du pô nư̆n rơŭ pồ-đơ̆ng hã lăm tơngàn, huơĭ tơkai hã sơnĕ gò tơ pơtơu ơu!’ ” 4:11 Pơđik Adoh Mơyòm 91:11,12.
12 Yàng Jêsu đờm: “Hũ pơnuaĭ đờm: ‘Hã juơi lòng Yàng la Yàng Pô Lơngì hã.’ ” § 4:12 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 6:16. 13 Hơdơi tŭ hũ angui abih tơgrơ̆ pơnuaĭ tô pơluơ-ơñiai Pô, kơmlài luơi Pô bloh nau, dò c̆àng tŭ hơnàn pơkơ̆n.
GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU TƠ C̆ÀR GALILE
(Mư̆ng tăl 4:14 truh tăl 9:50)
Yàng Jêsu Pơto Lăm Nasaret
(Mathiơ 13:53-58; Mak 6:1-6)
14 Yàng Jêsu gài mơrai wơ̆ tơ c̆àr Galile sơ̆ng baŭ-bèng gơnăp-gơnuăr Bơngă Sơc̆ih-Sri. Angăn Pô hũ tiơ̆ng-dơnài lăm abih tơgrơ̆ c̆àr tòmdăr. 15 Pô pơto-pơsài lăm du sàng pơtòm, sơ̆ng hũ abih tơgrơ̆ mơnih mơyòm-pơglòng. 16 Yàng Jêsu truh tơ plơi-prŏng Nasaret, la anih Pô hơdiŭ mư̆ng tìt truh tơ prŏng. Tui lơđăp-bơhiàn, lăm hơrơi sa'bat, Pô truh tơ sàng pơtòm, dò dơ̆ng tô pơrpoh-c̆ơ 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri. 17 Hũ mơnih brơi tơ Pô 'Bồn Bơ-àr mơnih gơnuăr-hwơ̆r Êsai, Pô pơh bơ-àr, sơ̆ng duah 'buh anih hũ wă:
18 “Bơngă Sơc̆ih-Sri Yàng dò tơ ngŏ Kơu,
Kơyoa Pô hũ lŭ mơñà tơ Kơu tô pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm tơ mơnih rơ'bah rơ'bừp.
19 Pô hũ pơđăr Kơu tô đờm pơthơu tơ du mơnih kơđòng jàm-krơ̆ hũ toh-tơleh,
Mơnih bồm-mơsrư̆ hũ sơrdah mơta,
Mơnih kŏng kơtơ̆-juă hũ akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng,
Sơ̆ng đờm brơi thơu tŭ-hơrơi Yàng rơŭ ràng-tơbiă hơtai-hơtiàn siàm Pô.” * 4:19 Êsai 61:1.
20 Yàng Jêsu blì 'bồn bơ-àr wơ̆, jào tơ mơnih dŏng bruă sàng pơtòm, bloh nư̆n dò guh. Abih tơgrơ̆ mơnih lăm sàng pơtòm nĭ-nùn c̆ơ tơ Pô. 21 Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Hơrơi ni pơnuaĭ lăm 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri bloh buơl guhã pơrpa păng-mơhư̆ hũ tơbiă iơŭ tơpă.”
22 Abih tơgrơ̆ mơnih ngă grơh siàm mư̆ng Pô, sơ̆ng mă ngă krơi-takơtuă mư̆ng du pơnuaĭ baŭ pơnuaĭ anĭt tơbiă mư̆ng bơbah Pô. Buơl guñu đờm tơnia gơŭ: “Mơnih ni 'buh iơŭ la anà Jôsep ơu?” 23 Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Kơu thơu buơl guhã khiăng đờm sơ̆ng Kơu pơnuaĭ kơtha-pơđik ni: ‘Ơ mơnih gơnuăr jrào, pơsồ-pơsaih bĕ tơ rùp-phŭn drơi! Tơgrơ̆ bruă hơgĕ buơl dơlhă mơhư̆ kơi hũ ngă lăm Kapenaum, nư̆n kŭng ngă bĕ tơ anih ni, la plơi-lơgăr phŭn kơi!’ ”
24 Bloh nư̆n Pô đờm: “Iơŭ biă, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, 'buh sa aràng mơnih gơnuăr-hwơ̆r lơi hũ wă-rò lăm plơi-lơgăr phŭn drơi. 25 Biă yơu nư̆n, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, lăm rài Eli, tŭ lơngì kơtoa lăm luĭ klơu thŭn năm blàn, abih sa lơgăr kơđòng pơnuaĭ ờ lơpa prŏng, sơ̆ng lăm buơl làng Israel kŭng hũ lô mơnih kơmơi bơdrau, 26 bloh Eli 'buh hũ pơđăr nau truh sơ̆ng sa aràng mơnih lơi lăm du mơnih kơmơi bơdrau nư̆n, bloh hũ pơđăr truh sơ̆ng sa aràng mơnih kơmơi bơdrau dò lăm Sarepta, c̆àr Siđôn. 27 Lăm rài mơnih gơnuăr-hwơ̆r Elise, kŭng hũ lô mơnih dŭn lăm lơgăr Israel, bloh 'buh sa aràng mơnih lơi lăm buơl guñu hũ goh, mĭn sa aràng Naaman, mơnih lơgăr Siri soh.”
28 Tŭ mơhư̆ yơu nư̆n, abih tơgrơ̆ mơnih lăm sàng pơtòm anok hơtai biă. 29 Buơl guñu tơgồ dơ̆ng, hua Pô tơbiă tơ agàh plơi-prŏng, ba Pô đì tơ bơbŭng c̆ơ̆, la anih aràng bơ̆ plơi-prŏng, tô prah Pô trŭn tơ ala. 30 Bloh Pô sơrlèt găn tơkrah buơl guñu sơ̆ng nau tơ anih pơkơ̆n.
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Mơnih Kơđòng Kơmlài Ngă
(Mak 1:21-28)
31 Yàng Jêsu trŭn tơ plơi-prŏng Kapenaum, sa plơi-prŏng dò lăm c̆àr Galile, sơ̆ng pơto-pơsài lăm hơrơi sa'bat. 32 Buơl guñu mă ngă krơi-takơtuă biă mư̆ng pơnuaĭ Pô pơto-mơblàng, kơyoa pơnuaĭ Pô hũ gơnăp-gơnuăr.
33 Tŭ nư̆n, lăm sàng pơtòm hũ sa aràng mơnih kơđòng kơmlài ngă. Mơnih nư̆n driau prŏng: “Ơ Jêsu mơnih Nasaret! 34 Buơl dơlhă sơ̆ng Pô hũ pơnuaĭ hơgĕ rơi bloh Pô truh tô pơluĭ-pơlơhiă buơl dơlhă? Dơlhă thơu Pô la aràng sơi. Pô la Pô Sơc̆ih-Sri Yàng Pô Lơngì!” 35 Bloh Yàng Jêsu puaĭ traŭ tơ ñu: “Dò kơđơ̆ng bĕ, sơ̆ng tơbiă klàh mư̆ng mơnih ni!” Kơmlài sơboh lơbuh mơnih nư̆n tơkrah tơrpuơl mơnih lô, bloh nư̆n tơbiă klàh, 'buh ngă jơhà hơgĕ truh tơ mơnih nư̆n. 36 Abih tơgrơ̆ mơnih huơĭ kơđa biă, đờm sơ̆ng gơŭ: “Pơnuaĭ nư̆n la hơyơu? Pô mă gơnăp-gơnuăr sơ̆ng gơnuăr-pràn bloh pơtrơh du kơmlài sơ̆ng guñu păl tơbiă mư!” 37 Sơ̆ng pơnuaĭ tiơ̆ng-dơnài mư̆ng angăn Pô hũ dơlờng tơbiă lăm abih tơgrơ̆ c̆àr tòmdăr.
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Ame-Tămhã Pier
(Mathiơ 8:14-17; Mak 1:29-34)
38 Hơdơi tŭ tơbiă mư̆ng sàng pơtòm, Yàng Jêsu tơma lăm sàng Simôn. Tŭ nư̆n, ame-tămhã Simôn dò kơđòng lơ-ơ̆n pơrmă-mơrềt traŭ biă. Buơl guñu yòng Pô pơsồ-pơsaih tơ mò. 39 Pô truh jĕ tơ gah c̆ơnừng, puaĭ pơđăr tơ pơnuaĭ pơrmă-mơrềt, pơnuaĭ pơrmă-mơrềt tơbiă klàh mư̆ng mò mư. Lăm tơk tŭ nư̆n, mò tơgồ dơ̆ng sơ̆ng rơc̆ăng duh bruă tơ tơgrơ̆ mơnih.
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Lô Mơnih Lơ-ơ̆n Lơngoh Rơwă-Sơkì
(Mak 1:35-39)
40 Tŭ ia-hơrơi tơma, aràng ba du mơnih kơđòng tơ̆l tơgrơ̆ mơta lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì truh sơ̆ng Pô. Pô daŭ tơngàn tơ ngŏ yàu aràng sơ̆ng pơsồ-pơsaih tơ buơl guñu. 41 Du kơmlài kŭng tơbiă klàh mư̆ng lô mơnih sơ̆ng driau prŏng: “Pô la Anà Yàng Pô Lơngì!” Bloh Pô puaĭ traŭ tơ guñu sơ̆ng 'buh brơi gơnuăr guñu đờm, kơyoa guñu thơu Pô la Pô Krist.
42 Pơrpa rìng sơrdah, Yàng Jêsu nau truh tơ sa anih jơhua-kơđơ̆ng. Tơrpuơl buơl làng nau duah Pô; tŭ păp hũ Pô, buơl guñu lơkơu-yòng Pô dò wơ̆ sơ̆ng buơl guñu, 'buh khiăng luơi Pô nau. 43 Bloh Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Kơu kŭng păl pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm lơgăr Yàng Pô Lơngì tơ du plơi-prŏng pơkơ̆n wơ̆, kơyoa Kơu hũ pơđăr truh la tô ngă bruă-phŭn nư̆n.” 44 Yơu nư̆n Pô truh pơto-akhàn lăm du sàng pơtòm c̆àr Juđe.

*4:4 4:4 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 8:3.

4:8 4:8 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 6:13.

4:11 4:11 Pơđik Adoh Mơyòm 91:11,12.

§4:12 4:12 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 6:16.

*4:19 4:19 Êsai 61:1.