PƠNUAĬ RƠC̆ĂNG DƠLHƠU MƯ̆NG GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU
3
(Mư̆ng tăl 3:1 truh tăl 4:13)
Gơnuăr-Bruă Jăng 'Baptis
(Mathiơ 3:1-12; Mak 1:1-8; Jăng 1:19-28)
Thŭn sa-pluh lơma lăm rài Sesa Tiber, tŭ 'Bônsơ Pilat ngă kwăng-prŏng apăn-akŏ c̆àr Juđe, Herôt Antipa ngă pơtau-tìt apăn-akŏ c̆àr Galile, Philip adơi pơtau nư̆n, ngă pơtau-tìt apăn-akŏ c̆àr Iture sơ̆ng c̆àr Trakônit, Lisanias ngă pơtau-tìt apăn-akŏ c̆àr Abilen. Anne sơ̆ng Kaiphe ngă mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt — nư̆n hũ pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì đờm sơ̆ng Jăng, anà Sac̆ari, lăm anih 'blàng jơhua. Jăng nau truh lăm abih tơgrơ̆ c̆àr tòmdăr ia-sơdờng Jôđăn, pơto-akhàn adăt 'baptem mư̆ng bruă mơbai prah-luơi pơnuaĭ sŭng tô hũ anĭt toh-luơi glài-sơnoh, yơu pơnuaĭ hũ wă lăm 'Bồn Bơ-àr mơnih gơnuăr-hwơ̆r Êsai:
“Hũ săp mơnih iơu driau lăm 'blàng-jơhua:
Waìh rơc̆ăng bĕ jơlàn tơ Yàng, ngă pơtơpă jơlàn nau tơ Pô.
Du anih plŭng-gờl păl dơ̆r baŭ,
Du c̆ơ̆-c̆ờr păl lài pơtrŭn tơ ala;
Jơlàn kwĕt-kwĕl păl ngă pơtơpă,
Jơlàn plŭng-gờl păl ngă tô rĭng.
Sơ̆ng abih dun-ya rơŭ 'buh pơnuaĭ dŏng-pơklàh Yàng Pô Lơngì.” * 3:6 Êsai 40:3-4.
Kơyoa nư̆n, Jăng đờm sơ̆ng tơrpuơl buơl làng truh tô đồ-mă pơnuaĭ 'baptem lài: “Ơ jơi-pơtiàn ala mơsak-jơhà dih! Aràng sơi hũ đờm tơ buơl guhã thơu tô pleh klàh pơnuaĭ anok-anoa prŏng kơjĕ truh? Yơu nư̆n, tơbiă bơnga boh bĕ iơŭ păl sơ̆ng pơnuaĭ buơl guhã mơbai prah-luơi glài-sơnoh; sơ̆ng juơi sơnư̆ng lài: ‘Abraham la kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi.’ Kơyoa kơu đờm tơ buơl guhã thơu: Yàng Pô Lơngì hũ rơgơi ngă du boh pơtơu ni tơbiă jiơ̆ng anà-tơc̆o tơ Abraham jiơ̆ng. Ni, jòng hũ daŭ jĕ tơ phŭn kơyơu bơjơ. Yah kơyơu lơi 'buh tơbiă boh siàm, nư̆n rơŭ kŏng dròm sơ̆ng prah lăm apui.”
10 Buơl làng tơnia Jăng: “Yơu nư̆n buơl dơlhă păl ngă hơgĕ?” 11 Jăng đờm: “Aràng sơi hũ dua blah ào, mă bĕ sa blah pơrpha tơ mơnih 'buh hũ; sơ̆ng aràng sơi hũ phơ̆n-kơya 'bơ̆ng, nư̆n kŭng ngă yơu nư̆n rơi.” 12 Kŭng hũ du mơnih rì-mă jia truh tô đồ-mă pơnuaĭ 'baptem, buơl guñu tơnia: “Ơ pô-pơto, buơl dơlhă păl ngă hơgĕ?” 13 Jăng đờm lài: “Juơi rì-mă rơlau tơ khà hũ ngă-nìn.” 14 Du mơnih lĭng kŭng tơnia: “Dò buơl dơlhă nư̆n păl ngă hơgĕ?” Jăng đờm sơđồ: “Juơi pơhuơĭ halài yă-bơdah lơ̆r aràng sơi tô mă priă, bloh păl sờh-siàm hơtai-hơtiàn mư̆ng priă blàn drơi đồ-lĕng hũ.”
15 Kơyoa abih buơl làng sơđaŭ kraŭ-c̆àng, sơ̆ng lăm hơtai-hơtiàn, aràng sơi aràng nư̆n kŭng khiăng thơu Jăng hũ iơŭ la Pô Krist ơu. 16 Nư̆n Jăng đờm sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih: “Dơlhă ngă 'baptem tơ buơl adơi-ai sơ̆ng ia; bloh hũ sa Pô gơnăp-gơnuăr rơlau tơ dơlhă rơŭ truh, dơlhă 'buh iơŭ păl tô tơleh tơlơi kơjuă tơ Pô. Pô rơŭ ngă 'baptem tơ buơl adơi-ai sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri sơ̆ng apui. 17 Tơngàn Pô apăn kơrnừh tô ngă goh làn bơdai drơi, sơ̆ng mă bơdai pioh lăm bŭng; bloh pồng sơ̆ng bơdai bo nư̆n c̆uh lăm apui 'buh tŭ lơi mơtai.” 18 Jăng kŭng angui lô pơnuaĭ pơto-pơthơu pơkơ̆n bloh pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm tơ buơl làng. 19 Bloh tŭ Herôt, mơnih hũ Sesa Rôma brơi gơnuăr ngă pơtau-tìt apăn-akŏ c̆àr Galile, hũ kŏng Jăng đờm pơkơŭ-khă mư̆ng bruă khiăng sơ̆ng Herôđias, sơdiŭ adơi ñu, sơ̆ng mư̆ng tơgrơ̆ bruă glài-sơnoh mơsak-jơhà bloh Herôt hũ ngă, 20 nư̆n Herôt dò ngă sa pơnuaĭ glài-sơnoh mơsak-jơhà tra wơ̆, la mă Jăng krơ̆ lăm sàng jàm.
Jăng Ngă 'Baptem Tơ Yàng Jêsu
(Mathiơ 3:13-17; Mak 1:9-11)
21 Tŭ abih buơl làng hũ đồ-mă pơnuaĭ 'baptem, Yàng Jêsu kŭng truh đồ-mă pơnuaĭ 'baptem. Tŭ Pô dò iơu-lài, nư̆n lơngì pơh tơbiă, 22 sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri lăm rùp-rơ̆p mơhiơ̆ yơu c̆ĭm kơtrơu, trŭn đơ̆m tơ ngŏ Pô. Sơ̆ng hũ săp mư̆ng ngŏ lơngì đờm lài: “Anà la Anà Kơu uơ̆n-rơnăm, siàm hơtai Kơu lăm abih tơgrơ̆ mơta!”
Du Angăn Kơi-Kŏ Pàng-Yau Yàng Jêsu
(Mathiơ 1:1-17)
23 Yàng Jêsu tơma ngă gơnuăr bruă tŭ Pô pơgăp klơu pluh thŭn. Tui aràng păng-tui nư̆n Pô la anà Jôsep, Jôsep anà Heli, 24 Heli anà Mattat, Mattat anà Lebi, Lebi anà Melc̆i, Melc̆i anà Jane, Jane anà Jôsep, 25 Jôsep anà Matathias, Matathias anà Amôs, Amôs anà Nahum, Nahum anà Etli, Etli anà Nage, 26 Nage anà Maat, Maat anà Matathias, Matathias anà Semein, Semein anà Jôsek, Jôsek anà Jôđa, 27 Jôđa anà Jôanan, Jôanan anà Resa, Resa anà Sôrôbabel, Sôrôbabel anà Salathiel, Salathiel anà Neri, 28 Neri anà Melc̆i, Melc̆i anà Ađi, Ađi anà Kôsam, Kôsam anà Elmađam, Elmađam anà Er, 29 Er anà Jêsu, Jêsu anà Eliese, Eliese anà Jôrim, Jôrim anà Matthat, Matthat anà Lebi, 30 Lebi anà Simeôn, Simeôn anà Juđa, Juđa anà Jôsep, Jôsep anà Jônam, Jônam anà Eliakim, Eliakim anà Melea, 31 Melea anà Menna, Menna anà Mattatha, Mattatha anà Nathan, Nathan anà Đabit, 32 Đabit anà Jese, Jese anà Ôbet, Ôbet anà Bôô, Bôô anà Salmôn, Salmôn anà Naasôn, 33 Naasôn anà Aminađap, Aminađap anà Atni, Atni anà Hesrôn, Hesrôn anà Pheres, Pheres anà Juđa, 34 Juđa anà Jakôp, Jakôp anà Isak, Isak anà Abraham, Abraham anà Terah, Terah anà Nakôr, 35 Nakôr anà Seruk, Seruk anà Rehu, Rehu anà Pelek, Pelek anà Heber, Heber anà Selah, 36 Selah anà Kainan, Kainan anà Arpaksat, Arpaksat anà Sem, Sem anà Nôe, Nôe anà Lemek, 37 Lemek anà Metusela, Metusela anà Enôk, Enôk anà Jeret, Jeret anà Mahalalel, Mahalalel anà Kenan, 38 Kenan anà Enôs, Enôs anà Set, Set anà Ađam, Ađam anà Yàng Pô Lơngì.

*3:6 3:6 Êsai 40:3-4.