2
Yàng Jêsu Tơbiă Rài
(Mathiơ 1:18-25)
Tŭ nư̆n, pơtau Rôma Sesa Ôgustơ, pơtơbiă pơnuaĭ gơnuăr-pơđăr, pơđăr abih tơgrơ̆ buơl làng lăm du lơgăr dò tơ ala gơnuăr Sesa Rôma apăn-akŏ, păl wă angăn mơta lăm bơ-àr. Ni la pơnuaĭ wă angăn mơta buơl làng amăng c̆ơmrừp rơlau abih, hũ ngă lăm rài Kirinius la mơnih kwăng-prŏng apăn-akŏ c̆àr Siri. Abih tơgrơ̆ mơnih păl mơrai wơ̆ tơ plơi-phŭn tô wă angăn mơta lăm bơ-àr. Kơyoa Jôsep la jơi-pơtiàn sàng Đabit, nư̆n kŭng mư̆ng plơi-prŏng Nasaret, c̆àr Galile, đì tơ plơi-prŏng Đabit, angăn la 'Betlehem, lăm c̆àr Juđe, tô wă angăn mơta drơi sơ̆ng mơta Mari, la mơnih hũ c̆ĕ-sơnuai sơ̆ng drơi, tŭ nư̆n dò hũ mơtiàn. Lăm tŭ dua aràng dò tơ 'Betlehem, nư̆n hơrơi Mari đih apui anà hũ truh. Ñu đih apui anà lơkơi kơc̆oa, mă khăn pơpò anà drơi, pơđih lăm bòng rơ̆, kơyoa sàng apah-đih 'buh dò anih tơ buơl guñu.
Du Mơnih Glăng Abo Sơ̆ng Du Mơnih Gơdrưh
Kŭng lăm c̆àr nư̆n, hũ du mơnih glăng abo hơdiŭ lăm 'blàng, dò guah mơlăm khiă-gàr tơrpuơl abo. Sa aràng mơnih gơdrưh Yàng tơbiă pơ'buh sơ̆ng buơl guñu, pơnuaĭ màng-kơc̆rà Yàng pơsàng kơc̆rà tòmdăr, nư̆n buơl guñu huơĭ kơđa biă. 10 Bloh mơnih gơdrưh đờm sơ̆ng buơl guñu: “Juơi huơĭ! Kơyoa ni, kơu akhàn brơi pơthơu tơ buơl guhã sa pơnuaĭ siàm, rơŭ la sa pơnuaĭ sờh-sài prŏng tơ abih tơgrơ̆ mơnih; 11 nư̆n la hơrơi ni, lăm plơi-prŏng Đabit, hũ đih apui tơ buơl guhã sa Pô Dŏng-Pơklàh, la Pô Krist, la Yàng. 12 Ni la nàl pơto tô buơl guhã kràn thơu Pô: Buơl guhã rơŭ 'buh sa aràng Anà Mơnga pơpò sơ̆ng khăn, đih lăm bòng rơ̆.” 13 Mơre-mơro, hũ rơbơu-rơbơu lĭng gơdrưh ngŏ lơngì găm sơ̆ng mơnih gơdrưh nư̆n pồ săp adoh-mơyòm Yàng Pô Lơngì lài:
14 “Sơrdah angăn Yàng tơ ngŏ du tăl lơngì glòng,
Rĭng-lơngai lăm ala lơ̆n tơ du mơnih hũ Yàng rơnăm.”
15 Hơdơi tŭ du mơnih gơdrưh luơi buơl guñu đì tơ ngŏ lơngì bơjơ, du mơnih glăng abo đờm sơ̆ng gơŭ lài: “Buơl gudrơi nau truh bĕ tơ plơi-prŏng 'Betlehem, c̆ơ bruă pơrpa hũ tơbiă truh, bloh Yàng hũ brơi buơl gudrơi thơu.” 16 Yơu nư̆n, buơl guñu tơmbah-tơmbàn nau jơlàn. Truh anih, buơl guñu 'buh Mari, Jôsep, sơ̆ng Anà Mơnga dò đih lăm bòng rơ̆. 17 'Buh yơu nư̆n, buơl guñu đờm akhàn wơ̆ tơgrơ̆ pơnuaĭ mơnih gơdrưh hũ đờm mư̆ng Anà Tìt nư̆n. 18 Mơhư̆ pơnuaĭ du mơnih glăng abo đờm yơu nư̆n, aràng sơi kŭng mă ngă c̆rih-takơtuă biă. 19 Bloh Mari nư̆n pioh sơdơ̆r abih tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n, sơ̆ng sơnư̆ng-bơngoàn lăm hơtai-hơtiàn. 20 Du mơnih glăng abo gài mơrai wơ̆, ngă màng-kơc̆rà angăn sơ̆ng adoh-mơyòm Yàng Pô Lơngì mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ buơl guñu hũ mơhư̆ sơ̆ng 'buh, iơŭ yơu pơnuaĭ hũ đờm pơthơu dơlhơu tơ buơl guñu.
21 Tŭ Anà Mơnga hũ tơ̆l tơlpăn hơrơi, la tŭ păl ngă adăt sơkaŭ-kơlì tơ Anà Mơnga, nư̆n buơl guñu pơ-angăn la Jêsu, la mơta bloh mơnih gơdrưh hũ pơ-angăn, dơlhơu tơ tŭ Mari hũ mơtiàn.
Pơnuaĭ C̆ĕ-Pơyơ̆r Yàng Jêsu Lăm Anih Sàng Duh-Dơlbăt
22 Tŭ du hơrơi ngă pơsơc̆ih-goh tui adăt Môise hũ kloh, Jôsep sơ̆ng Mari apăn anà tìt đì tơ plơi-prŏng Jerusalem tô pơyă tơ Yàng, 23 yơu hũ wă lăm pơnuaĭ adăt-adia Yàng lài: “Yàu anà lơkơi kơc̆oa, păl pioh krơi sơc̆ih-sri tơ Yàng,” * 2:23 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 13:2,12. 24 sơ̆ng pơyă sa yơu c̆ĭm kơtrơu, halài dua drơi c̆ĭm kơtrơu tìt, yơu pơnuaĭ adăt-adia Yàng hũ pơto-pơđăr. 2:24 Lebi 12:6-8.
Simeôn Adoh-Mơyòm Yàng
25 Tŭ nư̆n, lăm plơi-prŏng Jerusalem hũ sa aràng mơnih rĭng-tơpă sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn păng-tui pơnuaĭ Yàng, angăn la Simeôn. Ñu dò kraŭ-c̆àng pơnuaĭ pơluơ-pơrơngài buơl làng Israel, sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri dò sơ̆ng ñu. 26 Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri hũ brơi ñu thơu dơlhơu lài ñu rơŭ 'buh mơtai dơlhơu tơ tŭ hũ 'buh Pô Krist Yàng. 27 Hũ Bơngă Sơc̆ih-Sri dùi ba, ñu tơma lăm sàng duh-dơlbăt, iơŭ lăm tŭ Mari sơ̆ng Jôsep ba anà tìt la Jêsu truh, tô ngă tơ̆l tơ Pô du bruă tui yơu pơnuaĭ adăt-adia hũ ngă-nìn. 28 Simeôn pồ anà tìt lăm tơngàn sơ̆ng mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì lài:
29 “Khoai Yàng, tŭ ni yòng brơi mơnih hơlŭn-hơlă Pô hũ mơtai rĭng-lơngai,
Tui yơu pơnuaĭ Pô hũ đờm.
30 Kơyoa mơta anà hũ 'buh pơnuaĭ dŏng-pơklàh Pô,
31 Bloh Pô hũ rơc̆ăng dơlhơu tơ anaŭ abih tơgrơ̆ buơl làng,
32 La pơnuaĭ sơrdah pơsàng jơlàn tơ du buơl làng agàh,
Sơ̆ng la pơnuaĭ màng-kơc̆rà tơ buơl làng Israel, la buơl làng Pô.”
33 Ame ama anà tìt, la Jôsep sơ̆ng Mari, mă ngă krơi-takơtuă biă mư̆ng du pơnuaĭ Simeôn hũ đờm mư̆ng Pô. 34 Simeôn lơkơu lơngai-pơtuah tơ dua aràng sơdiŭ pơsàng, bloh nư̆n đờm sơ̆ng Mari, ame Pô: “Anà tìt ni hũ ngă-nìn, rơŭ la pơnuaĭ ngă tơ lô mơnih lăm Israel sơnĕ lơbuh halài tơgồ dơ̆ng, sơ̆ng la sa nàl ngă tơbiă pơnuaĭ đờm tăm-mơsau tămdră, 35 tô du pơnuaĭ sơnư̆ng-bơngoàn tơrđơŭ-dơrlăm lăm hơtai-hơtiàn lô mơnih rơŭ hũ ràng-tơbiă. Dò rùp-phŭn hã, hã rơŭ pơđì-pơđoa yơu kŏng sa 'bĕ đào klơŭ hơluh tơma lăm hơtai-hơtiàn.”
Mò Gơnuăr-Hwơ̆r Anne Mơyòm-Pơglòng Yàng
36 Kŭng hũ mò gơnuăr-hwơ̆r Anne, anà kơmơi Phanuel, lăm jơi-pơtiàn Aser. Mò prŏng thŭn biă, hơdơi tŭ khiăng lơkơi sơ̆ng hơdiŭ sơ̆ng pơsàng hũ tơjuh thŭn, 37 bloh nư̆n dò bơdrau, truh ni hũ tơlpăn pluh pà thŭn bơjơ. Mò 'buh tŭ lơi tơbiă mư̆ng sàng duh-dơlbăt, kừ mơlăm-hơrơi dŏng duh bruă Yàng, wèr 'bơ̆ng sơ̆ng iơu-lài. 38 Lăm tŭ nư̆n, mò kŭng truh tơ anih nư̆n, adoh-mơyòm Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng đờm mư̆ng anà tìt tơ tơgrơ̆ mơnih dò kraŭ-c̆àng pơnuaĭ dŏng-pơklàh plơi-prŏng Jerusalem.
39 Tŭ Jôsep sơ̆ng Mari hũ ngă tơ̆l abih tơgrơ̆ bruă tui pơnuaĭ adăt-adia Yàng pơto-pơđăr, nư̆n buơl guñu gài mơrai wơ̆ tơ plơi-prŏng phŭn drơi la Nasaret, lăm c̆àr Galile. 40 Anà tìt 'brŏ hơrơi 'brŏ prŏng, sơ̆ng pràn-khăng, hũ baŭ-bèng pơnuaĭ jak-khờh, sơ̆ng pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì dò tơ ngŏ Pô.
Yàng Jêsu Tŭ Sa-Pluh Dua Thŭn
41 Yàu thŭn, truh pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Nau-Găn, ame ama Yàng Jêsu jiăng đì nau tơ plơi-prŏng Jerusalem. 42 Tŭ hũ sa-pluh dua thŭn, Pô găm sơ̆ng ame ama Pô, đì nau tơ Jerusalem tui lơđăp-bơhiàn. 43 Tŭ du hơrơi pơjŭm 'bơ̆ng hũ kloh bơjơ, buơl guñu gài mơrai wơ̆ tơ sàng, bloh lơkơi dăm tìt Jêsu nư̆n dò wơ̆ tơ Jerusalem, bloh ame ama Pô 'buh thơu. 44 Buơl guñu sơnư̆ng la Pô nau găm sơ̆ng tơrpuơl mơnih lăm jơlàn nau wơ̆, nư̆n hơdơi sa hơrơi nau jơlàn nư̆n ka duah tơnia Pô tơkrah du mơnih gơŭ-găn sơ̆ng du mơnih adơi-ai gơŭ. 45 Bloh tŭ duah 'bu 'buh Pô, Mari sơ̆ng Jôsep gài wơ̆ tơ plơi-prŏng Jerusalem tô duah Pô. 46 Hơdơi klơu hơrơi, Jôsep sơ̆ng Mari duah 'buh Pô lăm anih sàng duh-dơlbăt, dò guh tơkrah du mơnih pôgru prŏng, găm dò păng găm đờm tơnia. 47 Abih tơgrơ̆ mơnih dò păng Pô, aràng sơi aràng nư̆n kŭng mă ngă krơi-takơtuă biă mư̆ng pơnuaĭ jak-khờh sơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ Pô đờm sơđồ. 48 Tŭ Jôsep sơ̆ng Mari 'buh Pô, nư̆n mă ngă krơi-takơtuă biă, sơ̆ng ame Pô đờm sơ̆ng Pô: “Ơ anà, kơđa hơgĕ anà ngă tơ ame ama yơu nư̆n? Ni, ama anà sơ̆ng ame hũ nau duah anà sơ̆ng sơnư̆ng kơ-ù tơ anà thơu hơdùm!”
49 Pô đờm sơđồ: “Kơđa ame ama păl sơnư̆ng kơ-ù duah anà? Ame ama 'buh thơu lài anà păl sơnư̆ng-rơc̆ăng bruă tơ sàng Ama anà ơu?” 50 Bloh Jôsep sơ̆ng Mari 'buh wờng du pơnuaĭ Pô đờm sơ̆ng buơl guñu.
51 Hơdơi mư̆ng nư̆n, Pô nau tui ame ama gài mơrai wơ̆ tơ Nasaret, sơ̆ng păng-bơbah ngă tui ame ama. Ame Pô pioh sơdơ̆r abih tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n lăm hơtai-hơtiàn.
52 Yàng Jêsu 'brŏ jak-khờh rơlau, rùp-phàp 'brŏ prŏng, 'brŏ hũ siàm hơtai Yàng Pô Lơngì sơ̆ng anà mơnih.

*2:23 2:23 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 13:2,12.

2:24 2:24 Lebi 12:6-8.