PƠNUAĬ-SIÀM
TUI
LUKA
1
Pơnuaĭ Waìh Jơlàn
Ơ Theôphil, mơnih siàm-mơyòm biă, kơyoa hũ lô mơnih abih hơtai-hơtiàn wă pioh luơi wơ̆ mư̆ng tơgrơ̆ bruă hũ ngă tơbiă tơkrah buơl gudrơi, tui yơu pơnuaĭ du mơnih hũ tơ mơta 'buh mư̆ng tŭ c̆ơmrừp sơ̆ng tơbiă jiơ̆ng mơnih pơto-akhàn pơnuaĭ Yàng, hũ đờm akhàn wơ̆ tơ buơl gudrơi. Kơyoa nư̆n, hơdơi tŭ c̆ơ-duah nĭ-nùn mư̆ng c̆ơmrừp abih tơgrơ̆ bruă, dơlhă sơnư̆ng kŭng păl tui rơnaŭ dơlhơu-hơdơi bloh wă tơ kơi, tô kơi thơu tơgrơ̆ pơnuaĭ drơi hũ mơgru la nìn-kơjăp biă.
PƠNUAĬ TƠBIĂ RÀI SƠ̆NG RƠH YÀNG JÊSU DÒ TÌT
(Mư̆ng tăl 1:5 truh tăl 2:52)
Pơnuaĭ Đờm Hwơ̆r Mư̆ng Bruă Đih Apui Jăng Baptis
Lăm rài Herôt, pơtau lơgăr Juđe, hũ sa aràng mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n duh-dơlbăt, lăm tơrpuơl Abija, angăn la Sac̆ari. Sơdiŭ ñu la Elisabet, kŭng lăm jơi-pơtiàn Arôn. Abih dua aràng buơl guñu la mơnih rĭng-tơpă tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì, hơdiŭ păng-bơbah ngă tui tơgrơ̆ pơnuaĭ adăt-pơđăr sơ̆ng pơnuaĭ Yàng pơto-pơđăr, 'buh hũ anih lơi tô puaĭ 'buah jiơ̆ng. Bloh dua aràng buơl guñu 'buh hũ anà, kơyoa Elisabet kơtuăl, sơ̆ng abih dua aràng prŏng thŭn bơjơ.
Bruă tơbiă truh tŭ Sac̆ari tui rơnaŭ tơrpuơl drơi, ngă gơnuăr bruă pơyă phơ̆n duh-dơlbăt tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì. Tŭ suă-khà tui adăt-lơđăp du mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n duh-dơlbăt, nư̆n Sac̆ari hũ iơŭ khà tơma pơyă gơlhơu lăm anih sơc̆ih-sri Yàng. 10 Lăm jơ pơyă gơlhơu, abih tơrpuơl buơl làng dò iơu-lài tơ gah agàh. 11 Tŭ nư̆n hũ sa aràng mơnih gơdrưh Yàng tơbiă pơ'buh sơ̆ng Sac̆ari, dò dơ̆ng tơ gah hơnuă c̆ơnừng c̆uh gơlhơu. 12 'Buh mơnih gơdrưh, Sac̆ari 'buh suk dò, sơ̆ng huơĭ kơđa biă. 13 Bloh mơnih gơdrưh đờm sơ̆ng ñu: “Ơ Sac̆ari, juơi huơĭ! Kơyoa pơnuaĭ hã iơu-lài hũ Yàng Pô Lơngì păng bơjơ. Elisabet, sơdiŭ hã, rơŭ đih apui sa aràng anà lơkơi, sơ̆ng hã rơŭ pơ-angăn mơta tơ anà lơkơi nư̆n la Jăng. 14 Anà lơkơi nư̆n rơŭ la pơnuaĭ sờh-sài prŏng tơ hã, sơ̆ng lô mơnih kŭng rơŭ sờh-sài tŭ ñu hũ đih apui. 15 Kơyoa anà tìt nư̆n rơŭ hũ c̆ơ prŏng-màng tơ anaŭ Yàng, ñu 'buh mơñŭm tơpai halài phơ̆n hơgĕ ngă tô mơbŭ, sơ̆ng rơŭ hũ baŭ-bèng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri mư̆ng tŭ dò lăm tŭng ame. 16 Anà tìt nư̆n rơŭ ba lô mơnih Israel gài mơrai wơ̆ sơ̆ng Yàng, la Yàng Pô Lơngì buơl guñu, 17 anà lơkơi nư̆n rơŭ mă hơtai-bơngă sơ̆ng gơnăp-gơnuăr mơnih gơnuăr-hwơ̆r Eli bloh nau tơ anaŭ Yàng, tô ngă tơ hơtai-hơtiàn ama gài mơrai wơ̆ sơ̆ng anà, du mơnih 'buh păng-bơbah ngă tui gài mơrai wơ̆ tui pơnuaĭ jak-khờh mơnih rĭng-tơpă, tô rơc̆ăng lờih sa buơl làng hũ hơtai-hơtiàn wă-rò Yàng.” 18 Sac̆ari đờm sơ̆ng mơnih gơdrưh: “Ngă hơyơu dơlhă thơu bruă ni rơŭ tơbiă truh? Kơyoa dơlhă tha bơjơ, sơ̆ng sơdiŭ dơlhă kŭng prŏng thŭn bơjơ!” 19 Mơnih gơdrưh đờm: “Kơu la Gabriel. Kơu jiăng dò dơ̆ng tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì. Pô hũ pơđăr kơu truh đờm sơ̆ng hã sơ̆ng đờm brơi tơ hã thơu mư̆ng pơnuaĭ sờh-sài ni. 20 Ni, hã rơŭ kơmlo, 'buh đờm jiơ̆ng tơ̆l truh tơ hơrơi du bruă nư̆n tơbiă truh, kơyoa hã 'buh păng-tui pơnuaĭ kơu, la du pơnuaĭ rơŭ tơbiă truh iơŭ tŭ-hơrơi hũ ngă-nìn tơ guñu.”
21 Lăm tŭ nư̆n, buơl làng dò c̆àng Sac̆ari tơbiă, sơ̆ng mă ngă krơi-takơtuă kơyoa ñu dò suơi lăm anih sơc̆ih-sri. 22 Tŭ nau tơbiă, Sac̆ari 'buh rơgơi đờm jiơ̆ng sơ̆ng buơl làng, nư̆n ka buơl guñu kràn-thơu lài Sac̆ari hũ 'buh sa pơnuaĭ brơi pơ'buh lăm anih sơc̆ih-sri. Sac̆ari mĭn ngă nàl sơ̆ng buơl guñu bloh 'buh rơgơi đờm, kơyoa ñu sơđaŭ dò kơmlo. 23 Tŭ du hơrơi ngă gơnuăr bruă lăm anih sàng duh-dơlbăt hũ abih, Sac̆ari gài nau wơ̆ sàng.
24 Hơdơi du hơrơi nư̆n, sơdiŭ ñu la Elisabet hũ mơtiàn, sơ̆ng hơdiŭ bơdơŭ rùp lăm lơma blàn, bloh đờm lài: 25 “Ni la pơnuaĭ anĭt Yàng hũ ngă tơ dơlhă, tŭ Pô hũ sơdơ̆r truh dơlhă, tô suă thĭt pơnuaĭ mơlơu alah dơlhă tơkrah tơgrơ̆ mơnih.”
Mơnih Gơdrưh Brơi Pơthơu Yàng Jêsu Tơbiă Rài
26 Tŭ Elisabet hũ mơtiàn năm blàn, nư̆n Yàng Pô Lơngì pơđăr mơnih gơdrưh Gabriel truh tơ sa plơi-prŏng lăm c̆àr Galile, angăn la Nasaret, 27 tòm sa aràng mơnih kơmơi dra sơc̆ih-sơc̆ăn hũ c̆ĕ-sơnuai sơ̆ng sa aràng mơnih lơkơi angăn la Jôsep, lăm jơi-pơtiàn Đabit. Mơnih kơmơi dra sơc̆ih-sơc̆ăn nư̆n angăn la Mari. 28 Mơnih gơdrưh truh sơ̆ng Mari, sơ̆ng đờm: “Ơ mơnih hũ pơnuaĭ anĭt, sờh-sài tơ hã, Yàng dò sơ̆ng hã!” 29 Mơhư̆ pơnuaĭ nư̆n, Mari 'buh suk dò, sơ̆ng tơnia rùp-phŭn pơnuaĭ tơnia-c̆uă nư̆n hũ mơblàng hơgĕ. 30 Mơnih gơdrưh đờm: “Ơ Mari, juơi huơĭ! Kơyoa hã hũ pơnuaĭ anĭt tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì. 31 Ni, hã rơŭ hũ mơtiàn sơ̆ng đih apui sa aràng anà lơkơi; hã rơŭ pơ-angăn mơta tơ anà lơkơi nư̆n la Jêsu. 32 Anà lơkơi nư̆n rơŭ hũ c̆ơ prŏng-màng, hũ angăn la Anà Pô Ngŏ Glòng Rơlau Abih; sơ̆ng Yàng, la Yàng Pô Lơngì, rơŭ brơi tơ Pô sơbàn Đabit, la kơi-kŏ pàng-yau Pô. 33 Pô rơŭ apăn-akŏ sàng Jakôp rài pơdò rài, lơgăr Pô rơŭ dò mĭt-mĭt 'buh tŭ lơi luĭ.” 34 Mari đờm sơ̆ng mơnih gơdrưh: “Dơlhă ka đih dò sơ̆ng sa aràng mơnih lơkơi lơi, nư̆n ngă hơyơu hũ pơnuaĭ nư̆n jiơ̆ng?” 35 Mơnih gơdrưh đờm: “Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri rơŭ truh tơ ngŏ hã, sơ̆ng gơnăp-gơnuăr Pô Ngŏ Glòng Rơlau Abih rơŭ jơ̆m gòm hã. Kơyoa nư̆n, Anà sơc̆ih-sri tơbiă rài, rơŭ hũ angăn la Anà Yàng Pô Lơngì. 36 Dih, Elisabet, mơnih gơŭ-pơtiàn hã, kŭng hũ mơtiàn sa aràng anà lơkơi lăm tŭ tha-rơma bơjơ. Mơnih nư̆n sơđaŭ hũ tiơ̆ng la kơtuăl, bloh ni hũ mơtiàn năm blàn bơjơ. 37 Kơyoa, 'buh hũ bruă hơgĕ Yàng Pô Lơngì 'buh ngă jiơ̆ng.” 38 Mari đờm: “Dơlhă ni la mơnih hơlŭn-hơlă Yàng. Yòng pơnuaĭ nư̆n tơbiă truh tơ dơlhă yơu pơnuaĭ pô đờm!” Bloh nư̆n, mơnih gơdrưh luơi Mari sơ̆ng nau.
Mari Truh C̆uă-Rơwăng Elisabet
39 Lăm du hơrơi nư̆n, Mari tơgồ dơ̆ng, tơmbah-tơmbàn nau truh tơ sa plơi-prŏng lăm c̆àr c̆ơ̆-c̆ờr lơgăr Juđe. 40 Ñu tơma lăm sàng Sac̆ari sơ̆ng tơnia c̆uă-rơwăng Elisabet. 41 Pơrpa mơhư̆ săp Mari tơnia c̆uă-rơwăng, anà lăm tŭng Elisabet c̆oh-sơglŏng mư. Elisabet hũ baŭ-bèng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri. 42 Ñu pồ săp đờm prŏng: “Adơi la mơnih hũ lơngai-pơtuah biă tơkrah tơgrơ̆ mơnih kơmơi, anà lăm tŭng adơi kŭng hũ lơngai-pơtuah rơi. 43 Kơyoa mư̆ng lơi dơlhă hũ pơnuaĭ sờh prŏng ni, nư̆n la ame Yàng dơlhă truh c̆uă-rơwăng dơlhă? 44 Kơyoa ni, tŭ tơnia dơlhă pơrpa mơhư̆ săp adơi tơnia c̆uă-rơwăng, nư̆n anà lăm tŭng dơlhă sờh-sài c̆oh-sơglŏng mư. 45 Lơngai-pơtuah tơ mơnih hũ păng-tui lài Yàng rơŭ ngă tơgrơ̆ pơnuaĭ Pô hũ đờm sơ̆ng drơi.”
Pơnuaĭ Mari Adoh-Mơyòm Yàng
46 Mari đờm:
“Bơngă-joa dơlhă mơyòm-pơglòng Yàng,
47 Hơtai-bơngă dơlhă sờh-sài lăm Yàng Pô Lơngì la Yàng dŏng-pơklàh dơlhă.
48 Kơyoa Pô hũ c̆ơ-sơnư̆ng truh pơnuaĭ 'buh sơ̆p 'buh màng mơnih hơlŭn-hơlă Pô.
Ni, mư̆ng ni truh hơdơi, tơgrơ̆ jơi-rài rơŭ mơyòm dơlhă la mơnih hũ lơngai-pơtuah;
49 Kơyoa Pô Gơnăp-Gơnuăr Wĭl-Tơ̆l hũ ngă du bruă prŏng tơ dơlhă,
Angăn Pô la Sơc̆ih-Sri,
50 Sơ̆ng Pô anĭt-rơnăm tơgrơ̆ mơnih duh-huơĭ Pô,
Mư̆ng rài ni truh rài dih.
51 Pô hũ angui tơngàn Pô ngă tơgrơ̆ bruă gơnăp-gơnuăr,
Ngă kơprah-kơprĭng du mơnih hũ hơtai sơnư̆ng pơglòng-rùp.
52 Pô suă pơtrŭn du mơnih hũ gơnuăr klàh mư̆ng sơbàn buơl guñu,
Sơ̆ng pồ-pơđì tơgrơ̆ mơnih pơ-ơneh rùp đì.
53 Pô brơi tơ mơnih ờ-lơpa hũ baŭ phơ̆n-kơya 'bơ̆ng bơngi,
Sơ̆ng prơh mơnih mơda nau wơ̆ tơngàn soh.
54 Pô hũ dŏng-kờl Israel, hơlŭn-hơlă Pô,
Sơ̆ng sơdơ̆r wơ̆ pơnuaĭ anĭt-rơnăm Pô,
55 Yơu hũ đờm pơguăn sơ̆ng kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi,
Sơ̆ng Abraham sơ̆ng jơi-pơtiàn ñu truh rài pơdò rài.”
56 Mari dò sơ̆ng Elisabet pơgăp klơu blàn, bloh nư̆n gài mơrai wơ̆ tơ sàng drơi.
Jăng 'Baptis Tơbiă Rài
57 Truh hơrơi đih apui, Elisabet đih apui sa aràng anà lơkơi. 58 Mơhư̆ thơu pơnuaĭ Yàng hũ ràng-tơbiă hơtai-hơtiàn anĭt-rơnăm prŏng sơ̆ng Elisabet, nư̆n gơŭ-plơi jơi-pơtiàn truh pơrpha pơnuaĭ sờh-sài sơ̆ng ñu.
59 Tŭ anà tìt hũ tơlpăn hơrơi, buơl guñu truh ngă adăt koh kơlì tơ anà tìt sơ̆ng pơ-angăn mơta la Sac̆ari, tui mơta ama ñu. 60 Bloh mơnih ame đờm lài: “'Buh ơu! Păl pơ-angăn mơta ñu la Jăng.”
61 Buơl guñu đờm sơ̆ng Elisabet: “Lăm gơŭ-pơtiàn mò 'buh aràng sơi hũ mơta nư̆n!” 62 Buơl guñu ngă nàl tơnia ama adơi tìt tô c̆ơ ñu khiăng pơ-angăn mơta anà la hơgĕ. 63 Sac̆ari pơđăr apăn tơ ñu sa blah kơmàn tìt, sơ̆ng wă: “Mơta ñu la Jăng.” Aràng sơi aràng nư̆n kŭng mă ngă takơtuă soh. 64 Lăm tŭ nư̆n mư, pơbah Sac̆ari hũ pơh tơbiă, dơlah ñu hũ bơhiàn siàm; ñu đờm jiơ̆ng sơ̆ng adoh-mơyòm Yàng Pô Lơngì.
65 Abih gơŭ-plơi jơi-pơtiàn huơĭ kơđa biă, sơ̆ng aràng đờm rak-sa mư̆ng bruă ni lăm abih c̆àr c̆ơ̆-c̆ờr lơgăr Juđe. 66 Abih tơgrơ̆ mơnih lơi mơhư̆ pơnuaĭ nư̆n, aràng sơi kŭng pioh sơdơ̆r lăm hơtai-hơtiàn, sơ̆ng đờm: “'Buh thơu hơdơi ni anà tìt nư̆n rơŭ hơyơu lơi?” Kơyoa biă, tơngàn Yàng hũ dò sơ̆ng anà tìt nư̆n.
Pơnuaĭ Sac̆ari Mơyòm-Pơglòng Yàng
67 Sac̆ari, ama anà tìt nư̆n, hũ baŭ-bèng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri đờm hwơ̆r lài:
68 “Mơyòm-pơglòng Yàng, la Yàng Pô Lơngì Israel,
Kơyoa Pô hũ c̆uă-rơwăng sơ̆ng dŏng-pơklàh buơl làng Pô.
69 Pô hũ pồ-pơtơgồ tơ buơl gudrơi, lăm sàng Đabit, hơlŭn-hơlă Pô,
Sa Pô Dŏng-Pơklàh hũ gơnăp-gơnuăr.
70 Yơu Pô hũ angui bơbah du mơnih gơnuăr-hwơ̆r sơc̆ih-sri đờm pơguăn mư̆ng rài yau,
71 Pô dŏng-pơklàh buơl gudrơi klàh mư̆ng du mơnih mơbai-tămdră,
Sơ̆ng klàh mư̆ng tơngàn du mơnih mơbai-lơmù buơl gudrơi.
72 Pô hũ ràng-tơbiă hơtai-hơtiàn anĭt-rơnăm sơ̆ng kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi,
Sơ̆ng sơdơ̆r wơ̆ pơnuaĭ pơguăn-pơđoàn sơc̆ih-sri Pô,
73 Yơu pơnuaĭ Pô hũ tơpah-sri sơ̆ng Abraham, la kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi,
74 Lài tŭ buơl gudrơi hũ dŏng-tơleh klàh mư̆ng tơngàn mơnih mơbai-tămdră,
Pô rơŭ brơi buơl gudrơi hũ dŏng duh bruă Pô 'buh sa-sĭt huơĭ kơđa,
75 Lăm pơnuaĭ sơc̆ih-sri sơ̆ng rĭng-tơpă,
Tơ anaŭ Pô luĭ rài buơl gudrơi.
76 Ơ anà tìt, aràng rơŭ iơu angăn anà la mơnih gơnuăr-hwơ̆r Pô Ngŏ Glòng Rơlau Abih,
Anà rơŭ nau tơ anaŭ Yàng, waìh rơc̆ăng jơlàn tơ Pô,
77 Tô buơl làng Pô, gơnừm tơ pơnuaĭ anĭt toh-luơi glài-sơnoh,
Bloh thơu pơnuaĭ dŏng-pơklàh.
78 Kơyoa hơtai-hơtiàn anĭt-rơnăm mư̆ng Yàng Pô Lơngì buơl gudrơi,
Bloh ia-hơrơi mư̆ng anih lơngì glòng c̆uă-rơwăng buơl gudrơi,
79 Tô pơsàng sơrdah tơ du mơnih dò guh lăm anih kơnăm-mơsrư̆,
Sơ̆ng tơ du mơnih dò guh lăm lơhui pơnuaĭ mơtai,
Tô dùi ba plà tơkai buơl gudrơi tơma lăm jơlàn pơnuaĭ rĭng-lơngai.”
80 Anà tìt 'brŏ prŏng, hơtai-bơngă 'brŏ pràn-khăng, hơdiŭ lăm anih 'blàng-jơhua tơ̆l truh tơ hơrơi tơbiă mơta sơ̆ng buơl làng Israel.