16
Pơnuaĭ Yàng Jêsu Hơdiŭ Wơ̆
(Mathiơ 28:1-8; Luka 24:1-12; Jăng 20:1-10)
Pơrpa abih hơrơi sa'bat, Mari Mađơlen, Mari ame Jakơ, sơ̆ng Salôme, blơi jrào 'bơu bơlhơu tô nau lŭ atơu Yàng Jêsu. Hơrơi c̆ơmrừp lăm sa tơjuh, mư̆ng ờm rìng, tŭ ia-hơrơi pơrpa tơgồ, klơu aràng buơl guñu nau truh tơ kŭt atơu. Buơl guñu đờm sơ̆ng gơŭ: “Aràng sơi rơŭ pơlơ̆ boh pơtơu kơdrơ̆ tơ bơbah kŭt atơu tơ buơl gudrơi?” Kơyoa boh pơtơu nư̆n prŏng biă. Bloh tŭ c̆ơ tơ ngŏ, buơl guñu 'buh boh pơtơu kơdrơ̆ bơbah kŭt atơu hũ pơlơ̆ sơgah bơjơ. Tŭ tơma lăm kŭt atơu, buơl guñu 'buh sa aràng mơnih lơkơi dăm c̆ù ào kò, dò guh tơ gah hơnuă, nư̆n buơl guñu takơtuă huơĭ biă. Bloh mơnih nư̆n đờm sơ̆ng buơl guñu: “Juơi huơĭ kơđa! Kơu thơu buơl guhã duah Yàng Jêsu mơnih Nasaret, la Pô hũ kŏng pơ̆ng tơ kơyơu pơkăl. Pô hơdiŭ wơ̆ bơjơ, 'buh dò tơ anih ni tra. C̆ơ bĕ, nư̆n la anih buơl guñu hũ daŭ Pô. Bloh nau bĕ, đờm tơ du mơnih tui-mơgru Pô sơ̆ng Pier thơu lài Pô rơŭ truh tơ Galile dơlhơu buơl guhã. Tơ anih nư̆n, buơl guhã rơŭ hũ 'buh Pô, yơu Pô hũ đờm dơlhơu sơ̆ng buơl guhã.”
Du mơnih kơmơi nư̆n tơbiă mư̆ng kŭt atơu, đuaĭ dò dơŭ, kơyoa kơtơ̆ drơi sơ̆ng takơtuă huơĭ biă. Buơl guñu 'buh khĭn đờm hơgĕ sơ̆ng aràng sơi, kơyoa huơĭ kìr biă. * 16:8 Tui lô bơ-àr klă, nư̆n bơ-àr Pơnuaĭ-Siàm Tui Mak truh tơ anih ni la abih; 'buh hũ pơ-ơnah mư̆ng jơlàn 9-20.
Yàng Jêsu Tơbiă Pơ'buh Sơ̆ng Mari Mađơlen
(Mathiơ 28:9,10; Jăng 20:11-18)
Hơdơi tŭ hơdiŭ wơ̆ lăm ờm rìng hơrơi c̆ơmrừp lăm sa tơjuh, dơlhơu biă Yàng Jêsu tơbiă pơ'buh tơ Mari Mađơlen, la mơnih hũ Pô prơh pơtơbiă tơjuh drơi kơmlài mơsak-jơhà. 10 Ñu nau akhàn pơthơu tơ abih du mơnih mư̆ng dơlhơu hũ dò sơ̆ng Pô bloh ni dò dơnuh-dơnà hia c̆ŏ. 11 Bloh tŭ buơl guñu mơhư̆ Mari Mađơlen đờm lài Pô hũ hơdiŭ wơ̆ bơjơ sơ̆ng rùp-phŭn ñu hũ 'buh Pô, nư̆n buơl guñu 'buh păng-tui.
Yàng Jêsu Tơbiă Pơ'buh Sơ̆ng Du Mơnih Tui Mơgru
(Mathiơ 28:16-20; Luka 24:13-49; Jăng 20:19-23)
12 Hơdơi mư̆ng nư̆n, Yàng Jêsu angui rùp-rơ̆p pơkơ̆n tơbiă pơ'buh tơ dua aràng lăm tơrpuơl du mơnih tui-mơgru, tŭ buơl guñu lăm jơlàn nau wơ̆ tơ plơi. 13 Dua aràng mơnih ni gài mơrai nau đờm akhàn wơ̆ tơ du mơnih tui-mơgru pơkơ̆n, bloh buơl guñu kŭng 'buh păng-tui.
14 Hơdơi mư̆ng nư̆n wơ̆, Yàng Jêsu tơbiă pơ'buh tơ sa-pluh sa aràng mơnih tui-mơgru lăm tŭ buơl guñu dò huă 'bơ̆ng. Pô puaĭ buah buơl guñu mư̆ng pơnuaĭ 'buh păng-tui sơ̆ng kră-khăng hơtai-hơtiàn, kơyoa buơl guñu 'buh păng-tui du mơnih hũ 'buh Pô hơdơi tŭ Pô hơdiŭ wơ̆. 15 Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Nau bĕ lăm abih dun-ya, pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm tơ tơgrơ̆ mơnih. 16 Aràng sơi păng-tui sơ̆ng đồ-mă pơnuaĭ 'baptem, rơŭ hũ dŏng-pơklàh; bloh aràng sơi 'buh păng-tui, nư̆n rơŭ kŏng ngă nìn-glài. 17 Du mơnih păng-tui rơŭ hũ du nàl-c̆rih ni tui găm: Buơl guñu rơŭ mă angăn Kơu pơtrơh kơmlài, buơl guñu rơŭ đờm du ia bơrhơu, 18 mă ala lăm tơngàn, yah buơl guñu mơñŭm gò jrào mă ngă pơmơtai mơnih, buơl guñu kŭng 'buh kơđòng mơtai lơhiă hơgĕ, sơ̆ng tŭ buơl guñu daŭ tơngàn tơ ngŏ mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì, nư̆n mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì rơŭ hũ pơsồ-pơsaih.”
Yàng Jêsu Đì Tơ Ngŏ Lơngì
(Luka 24:50-53; Bruă Du Mơnih Tơdi-Tơdài 1:9-11)
19 Hơdơi tŭ đờm tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n sơ̆ng du mơnih tui-mơgru, Yàng Jêsu hũ rò-đì tơ ngŏ lơngì sơ̆ng dò guh tơ gah hơnuă Yàng Pô Lơngì. 20 Du mơnih tui-mơgru tơbiă nau pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm lăm abih tơgrơ̆ anih. Yàng ngă bruă găm sơ̆ng buơl guñu, sơ̆ng angui du nàl-c̆rih tui găm tô ngă pràn-kơjăp jơlàn păng-tui.

*16:8 16:8 Tui lô bơ-àr klă, nư̆n bơ-àr Pơnuaĭ-Siàm Tui Mak truh tơ anih ni la abih; 'buh hũ pơ-ơnah mư̆ng jơlàn 9-20.