15
Yàng Jêsu Tơ Anaŭ Pilat
(Mathiơ 27:1,2,11-31; Luka 23:1-5,13-25; Jăng 18:28–19:16)
Pơrpa rìng sơrdah, du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt, du mơnih gơnuăr-tha, du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia găm sơ̆ng abih Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ, pơgùm-pơtòm gơŭ wơ̆ tô tămbơyai. Hơdơi mư̆ng nư̆n, buơl guñu c̆ă Yàng Jêsu wơ̆, sơ̆ng ba nau jào tơ Pilat. Pilat tơnia Pô: “Hã hũ iơŭ la Pơtau buơl làng Juđa ơu?” Yàng Jêsu đờm: “Iơŭ yơu kơi đờm.” Du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt đờm yă Pô lô glài, nư̆n Pilat tơnia Pô wơ̆: “Hã 'buh đờm sơđồ hơgĕ ơu? Păng dih, buơl guñu đờm yă hã lô glài biă.” Bloh Yàng Jêsu 'buh đờm sơđồ hơgĕ tra, ngă tơ Pilat păl mă ngă krơi-takơtuă biă.
Lăm yàu pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng prŏng, Pilat jiăng hũ adăt-lơđăp toh tơleh tơ buơl làng sa aràng mơnih glài kŏng jàm, tui yơu hơtai buơl làng yòng. Tŭ nư̆n hũ sa aràng mơnih angăn la 'Baraba, dò kơđòng jàm lăm anuh găm sơ̆ng du mơnih tơgồ tămdră-wơ̆ sơ̆ng gơnuăr apăn-akŏ ia-lơgăr, kơyoa lăm tŭ tơgồ tămdră, buơl guñu hũ ngă glài pơmơtai mơnih. Tơrpuơl buơl làng ba gơŭ truh, sơ̆ng yòng Pilat ngă tui pơnuaĭ adăt-lơđăp bloh Pilat jiăng ngă tơ buơl guñu. Pilat tơnia: “Buơl guhã hũ khiăng kơu toh-tơleh Pơtau buơl làng Juđa tơ buơl guhã ơu?” 10 Kơyoa Pilat thơu loh-làng, mĭn kơyoa mư̆ng hơtai-hơtiàn oàn-mơbai bloh du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt hũ jào Pô tơ ñu. 11 Bloh du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt pơsŭt-pơđăr buơl làng yòng Pilat toh-tơleh 'Baraba tơ buơl guñu. 12 Pilat tơnia buơl guñu wơ̆: “Yơu nư̆n, buơl guhã khiăng kơu ngă hơyơu sơ̆ng mơnih bloh buơl guhã iơu la Pơtau buơl làng Juđa?” 13 Buơl guñu driau prŏng: “Pơ̆ng bĕ ñu tơ kơyơu pơkăl!” 14 Pilat tơnia buơl guñu: “Bloh mơnih ni hũ ngă pơnuaĭ mơsak-jơhà hơgĕ?” Buơl guñu 'brŏ driau prŏng rơlau wơ̆: “Pơ̆ng bĕ ñu tơ kơyơu pơkăl!” 15 Kơyoa khiăng ngă tô siàm hơtai buơl làng, Pilat hũ toh-tơleh 'Baraba tơ buơl guñu, sơ̆ng hơdơi tŭ pơđăr mơnih glih pờng Yàng Jêsu, Pilat jào Pô tơ buơl guñu tô ba nau pơ̆ng tơ kơyơu pơkăl.
Buơl Lĭng Rôma Pơtăt-Pơmơlơu Yàng Jêsu
(Mathiơ 27:27-31; Jăng 19:2-3)
16 Buơl lĭng ba Yàng Jêsu tơma lăm gah dơrlăm sàng-glăng kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr, sơ̆ng pơgùm-pơtòm abih tơrpuơl lĭng wơ̆. 17 Buơl guñu pơc̆ù tơ Pô sa blah ào mơr-yah, sơ̆ng pă sa boh dơwàng druơi ngă sơgơ̆n pơtruă tơ akŏ Pô; 18 bloh nư̆n guñu kơkuh tơ anaŭ Pô đờm: “Khoai-dơlbăt Pơtau buơl làng Juđa!” 19 Buơl guñu kŭng mă gai pờng tơ akŏ Pô, kơc̆uh ia bơbah lăm Pô, bloh nư̆n c̆ĕ tơ-ù khoai Pô. 20 Hơdơi tŭ klau-pơtăt Pô srăp bơjơ, guñu wà ào mơr-yah nư̆n sơ̆ng pơc̆ù ào Pô tơ Pô wơ̆, sơ̆ng ba Pô nau tô pơ̆ng tơ kơyơu pơkăl.
Yàng Jêsu Kŏng Pơ̆ng Tơ Kơyơu Pơkăl
(Mathiơ 27:32-44; Luka 23:26-43; Jăng 19:17-27)
21 Lăm jơlàn nau, guñu păp sa aràng mơnih mư̆ng plơi đì nau tơ plơi-prŏng Jerusalem, guñu mă mơnih nư̆n glăm kơyơu pơkăl tơ Pô. Mơnih nư̆n angăn la Simôn, mơnih plơi Siren. Ñu la ama Aleksandrơ sơ̆ng Ruphus. 22 Buơl guñu ba Yàng Jêsu truh tơ sa anih, angăn la Gôgôtha, mơblàng la anih Brò Akŏ. 23 Buơl guñu brơi Pô mơñŭm tơpai jrơu sơ̆ng c̆ài-trŭ, bloh Pô 'buh mơñŭm. 24 Tŭ pơ̆ng Pô tơ kơyơu pơkăl bơjơ, buơl guñu pơrpha gơŭ ào agàh Pô, suă khà tô thơu aràng sơi hũ hơgĕ.
25 Guñu pơ̆ng Pô tơ kơyơu pơkăl lăm tŭ sơlpăn jơ ờm. 26 Pơnuaĭ ngă nìn-glài Pô hũ wă tơ ngŏ sa blơ kơmàn la: “Pơtau Buơl Làng Juđa.” 27 Tŭ nư̆n, buơl guñu kŭng pơ̆ng dua aràng mơnih blơ̆ găm sơ̆ng Pô rơi, sa aràng pơ̆ng lăm kơyơu pơkăl gah hơnuă, sa aràng pơ̆ng lăm kơyơu pơkăl gah ơñiau. 28 Nư̆n la hũ iơŭ yơu pơnuaĭ lăm 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri lài: “Pô hũ kŏng kơrhia găm lăm tơrpuơl du mơnih glài-sơnoh.” * 15:28 Du bơ-àr klă 'buh hũ jơlàn 28 ni.
29 Tơgrơ̆ mơnih nau găn nư̆n klau-pơtăt tơ Pô, rơñah akŏ sơ̆ng đờm: “Hơi! Hã la mơnih hũ rơgơi ngă jơrlơh-tơrlŭng sàng duh-dơlbăt sơ̆ng bơ̆ pơdơ̆ng wơ̆ lăm klơu hơrơi, 30 c̆ơ dŏng bĕ rùp-phŭn drơi sơ̆ng trŭn klàh mư̆ng kơyơu pơkăl c̆ơ!” 31 Du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia kŭng đờm klau-pơtăt Pô yơu nư̆n rơi. Buơl guñu đờm sơ̆ng gơŭ: “Ñu hũ dŏng mơnih pơkơ̆n; bloh 'buh rơgơi dŏng rùp-phŭn drơi! 32 Ơ Pô Krist, Pơtau buơl làng Israel, tŭ ni c̆ơ trŭn bĕ mư̆ng kơyơu pơkăl, tô buơl gudrơi 'buh sơ̆ng păng tui!” Dua aràng mơnih blơ̆ kŏng pơ̆ng găm sơ̆ng Pô kŭng đờm klau-pơtăt Pô rơi.
Pơnuaĭ Yàng Jêsu Mơtai
(Mathiơ 27:45-56; Luka 23:44-49; Jăng 19:28-30)
33 Mư̆ng sa-pluh dua jơ hơrơi dơ̆ng tơ̆l truh tơ klơu jơ diơŭ, abih tơgrơ̆ anih jiơ̆ng mơsrư̆-kơnăm c̆ik-c̆òk. 34 Tŭ klơu jơ diơŭ, Yàng Jêsu iơu prŏng săp: “Elôi, Elôi, lama sabaktani?” Kơtha mơblàng la: “Khoai Yàng Pô Lơngì dơlhă, khoai Yàng Pô Lơngì dơlhă, kơđa hơgĕ Pô klà luơi dơlhă?” 35 Mơhư̆ yơu nư̆n, du mơnih dò dơ̆ng jĕ tơ anih nư̆n đờm lài: “C̆ơ dih, ñu iơu Eli.” 36 Hũ sa aràng mơnih lăm tơrpuơl buơl guñu đuaĭ mă sa boh phơ̆n kơsồp, ơñrŭ baŭ ia mơsăm, akă tơ akŏ gai pơrbo, pơyơ̆r đì tơ Pô mơñŭm, sơ̆ng đờm: “Kừ luơi yơu nư̆n, c̆ơ Eli hũ truh dŏng ñu trŭn ơu.” 37 Yàng Jêsu iơu sa săp prŏng, bloh nư̆n kloh suàn.
38 Khăn dơrnìng lăm sàng duh-dơlbăt tơrhĕt jiơ̆ng dua mư̆ng ngŏ trŭn tơ ala. 39 Mơnih apăn-akŏ sa rơtùh lĭng dò dơ̆ng tơ anaŭ kơyơu pơkăl, 'buh Pô kloh suàn yơu nư̆n, đờm lài: “Mơnih ni iơŭ biă la Anà Yàng Pô Lơngì!” 40 Kŭng hũ du mơnih kơmơi dò dơ̆ng c̆ơ mư̆ng atàh. Lăm du mơnih kơmơi nư̆n hũ Mari Mađơlen, Mari ame Jakơ tìt sơ̆ng Jôse, sơ̆ng Salôme. 41 Du mơnih kơmơi ni la du mơnih jiăng nau tui sơ̆ng dŏng duh bruă Yàng Jêsu tŭ Pô dò lăm Galile; kŭng hũ lô mơnih kơmơi pơkơ̆n rơi, la du mơnih hũ tui Pô đì nau tơ Jerusalem.
Jôsep Dơ̆r Yàng Jêsu
(Mathiơ 27:57-61; Luka 23:50-56; Jăng 19:38-42)
42 Tŭ nư̆n la hơrơi Rơc̆ăng Dơlhơu, nư̆n la hơrơi dơlhơu tơ hơrơi sa'bat; tŭ glai diơŭ bơjơ, 43 hũ sa aràng mơnih angăn la Jôsep, dò lăm plơi-prŏng Arimathe, sa aràng mơnih hũ c̆ơ la prŏng-màng lăm Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ, sơ̆ng kŭng la mơnih sơđaŭ kraŭ-c̆àng lơgăr Yàng Pô Lơngì. Ñu hĭl-pràn hơtai-hơtiàn truh tòm sơ̆ng Pilat tô yòng mă rùp atơu Yàng Jêsu. 44 Tŭ mơhư̆ đờm la Pô mơtai bơjơ, Pilat mă ngă krơi-takơtuă, nư̆n iơu mơnih apăn-akŏ sa rơtùh lĭng truh tô tơnia c̆ơ Pô mơtai suơi jơ. 45 Hơdơi tŭ hũ păng mơnih apăn-akŏ sa rơtùh lĭng đờm akhàn wơ̆ mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă, Pilat jào rùp atơu tơ Jôsep. 46 Jôsep blơi sa blah bơ-yài lơmŭn, apăn rùp atơu Pô trŭn mư̆ng kơyơu pơkăl, mă bơ-yài lơmŭn nư̆n pơpò wơ̆, bloh nư̆n apăn daŭ lăm sa boh kŭt atơu hũ phàt lờih lăm tơli pơtơu prŏng. Ñu kŭng pơrlơ̆ sa boh pơtơu kơdrơ̆ bơbah kŭt atơu wơ̆. 47 Mari Mađơlen sơ̆ng Mari ame Jôse hũ 'buh loh-làng anih buơl guñu dơ̆r Pô.

*15:28 15:28 Du bơ-àr klă 'buh hũ jơlàn 28 ni.