11
Yàng Jêsu Pơto Mư̆ng Bruă Iơu-Lài
(Mathiơ 6:9-13)
Hũ sa amăng, Yàng Jêsu dò iơu-lài tơ sa anih dih. Hơdơi tŭ iơu-lài abih, sa aràng mơnih tui-mơgru đờm sơ̆ng Pô: “Khoai Yàng, yòng pơto buơl dơlhă iơu-lài, kŭng yơu Jăng hũ pơto du mơnih tui-mơgru ñu rơi.” Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Tŭ buơl guhã iơu-lài, đờm bĕ:
‘Khoai Ama! Yòng angăn sơc̆ih-sri Ama hũ màng-kơc̆rà. Lơgăr Ama hũ truh.
Yòng brơi buơl dơlhă phơ̆n-kơya 'bơ̆ng hơrơi lơi tơ̆l hơrơi nư̆n.
Yòng anĭt toh-luơi glài-sơnoh tơ buơl dơlhă, kơyoa buơl dơlhă kŭng anĭt toh-luơi tơ du mơnih ngă sŭng glài sơ̆ng buơl dơlhă.
Yòng juơi luơi buơl dơlhă lĕ-tơma lăm pơnuaĭ pơluơ-ơñiai!’ ”
Bloh nư̆n Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Aràng sơi lăm buơl guhã hũ sa aràng mơnih adơi-ai gơŭ, mơtưh mơlăm truh đờm lài: ‘Ơ adơi-ai gơŭ, yòng brơi dơlhă ơñàm klơu boh pah, kơyoa dơlhă hũ mơnih adơi-ai gơŭ mư̆ng anih atàh pơrpa truh, sơ̆ng dơlhă 'buh hũ phơ̆n hơgĕ tô pồ tơ ñu 'bơ̆ng.’ Yah mơnih dih mư̆ng dơrlăm sàng đờm sơđồ: ‘Juơi pơ-uă pơrnŭng dơlhă, bơh 'băng krơ̆ bơjơ, du anà dơlhă sơ̆ng dơlhă tơma đih abih bơjơ. Dơlhă 'buh rơgơi tơgồ mă pah tơ sơ-ai jiơ̆ng!’ Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, yah mơnih dih 'buh tơgồ mă pah brơi tơ mơnih nư̆n kơyoa la mơnih adơi-ai gơŭ drơi, bloh kŭng rơŭ tơgồ, tô brơi tơ mơnih nư̆n tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ ñu păl c̆àng, kơyoa mơnih nư̆n kừ kơjăp-hơtai tơtoh bơh 'băng mĭt. Yơu nư̆n, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã: Yòng bĕ, rơŭ hũ; duah bĕ, rơŭ tòm; tơtoh bĕ, bơh 'băng rơŭ pơh tơ buơl guhã. 10 Kơyoa yah aràng sơi yòng nư̆n hũ, aràng sơi duah nư̆n tòm, sơ̆ng aràng sơi tơtoh nư̆n bơh 'băng rơŭ hũ pơh. 11 Lăm buơl guhã, hũ aràng sơi la mơnih ama, tŭ anà drơi yòng akàn, bloh brơi ala tơ ñu ơu? 12 Halài yòng boh mơnŭ, bloh brơi tơ ñu adiăng ơu? 13 Yơu nư̆n, yah buơl guhã la mơnih jơhà, bloh dò thơu brơi tơ anà drơi du phơ̆n siàm, tơ-ài lài Ama buơl guhã tơ ngŏ lơngì, bloh 'buh brơi Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri tơ du mơnih yòng lơkơu Pô ơu!”
Yàng Jêsu Sơ̆ng Kơmlài Beelsebul
(Mathiơ 12:22-30,38-45; Mak 3:20-27)
14 Yàng Jêsu pơtrơh sa drơi kơmlài kơmlo. Tŭ kơmlài tơbiă klàh bơjơ, nư̆n mơnih kơmlo đờm jiơ̆ng. Tơrpuơl buơl làng mă ngă c̆rih-takơtuă biă. 15 Bloh hũ du mơnih lăm buơl guñu đờm: “Mơnih ni gơnừm tơ Beelsebul la pơtau kơmlài bloh pơtrơh kơmlài.” 16 Du mơnih pơkơ̆n wơ̆ khiăng lòng Pô, nư̆n buơl guñu yòng Pô brơi sa nàl-c̆rih mư̆ng ngŏ lơngì.
17 Yàng Jêsu thơu hơtai sơnư̆ng buơl guñu, nư̆n đờm: “Sa lơgăr bloh pơc̆ơrlah krơi duă gơŭ drơi wơ̆, nư̆n rơŭ kŏng pơluĭ-pơlơhiă, sa boh sàng bloh pơc̆ơrlah krơi duă gơŭ drơi wơ̆, nư̆n rơŭ jơrlơh-tơrlŭng abih. 18 Yơu nư̆n, yah Satăn pơc̆ơrlah krơi sơ̆ng rùp-phŭn ñu wơ̆, nư̆n ngă hơyơu lơgăr ñu dò dơ̆ng kơjăp jiơ̆ng? — Kơyoa buơl guhã đờm lài Kơu gơnừm tơ gơnuăr Beelsebul tô pơtrơh kơmlài. 19 Yah Kơu gơnừm tơ gơnuăr Beelsebul tô pơtrơh kơmlài, nư̆n anà-tơc̆o buơl guhã gơnừm tơ gơnuăr aràng sơi tô pơtrơh kơmlài? Kơyoa nư̆n, rùp-phŭn buơl guñu rơŭ c̆ahrơña buơl guhã. 20 Bloh yah Kơu gơnừm tơ gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì bloh pơtrơh kơmlài, nư̆n lơgăr Yàng Pô Lơngì hũ truh sơ̆ng buơl guhã bơjơ. 21 Tŭ sa aràng mơnih pràn-khăng hũ rơc̆ăng apăn tơ̆l phơ̆n tămngă tô khiă-gàr sàng-glăng drơi, nư̆n phơ̆n-bơna mơnih nư̆n hũ dò kơjăp lơngai. 22 Bloh tŭ hũ mơnih pơkơ̆n pràn-khăng rơlau truh tămngă, sơ̆ng hũ pha-jai rơlau, nư̆n rơŭ mă abih phơ̆n tămngă bloh mơnih nư̆n gơnừm-gơnàng, sơ̆ng rơŭ apăn pơrpha abih du phơ̆n-bơna bloh drơi tămblah mă hũ.
23 Aràng sơi 'buh dò sơ̆ng Kơu, nư̆n tămdră-wơ̆ sơ̆ng Kơu. Aràng sơi 'buh pơgùm-pơtòm sơ̆ng Kơu, nư̆n kơprah-kơprĭng. 24 Tŭ kơmlài sơŭ-sơnoh tơbiă mư̆ng sa aràng mơnih, ñu nau găn du anih thu-thàng tô duah anih pơdời gleh, bloh 'buh duah hũ, nư̆n ñu đờm: ‘Kơu rơŭ gài mơrai wơ̆ tơ sàng kơu, la anih kơu pơrpa tơbiă klàh!’ 25 Tŭ mơrai wơ̆ truh anih, ñu 'buh sàng hũ bah uă goh sơ̆ng pơsăng daŭ siàm, 26 nư̆n ñu nau jà tơjuh drơi kơmlài pơkơ̆n mơsak rơlau tơ ñu wơ̆, tơma dò lăm sàng nư̆n. Yơu nư̆n, rài hơdiŭ mơnih nư̆n, tŭ hơdơi rơŭ jơhà rơlau tơ tŭ dơlhơu wơ̆.”
27 Lăm tŭ Yàng Jêsu đờm du pơnuaĭ nư̆n, hũ sa aràng mơnih kơmơi mư̆ng tơrpuơl mơnih lô pồ săp đờm: “Lơngai-pơtuah tơ mơnih ame hũ đih apui Pô, sơ̆ng bòp hũ brơi Pô mơ̆m!” 28 Bloh Yàng Jêsu đờm: “Du mơnih păng sơ̆ng păng-rơmiă ngă tui pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì dò hũ lơngai rơlau!”
29 Tŭ tơrpuơl buơl làng tơrgùm pơtòm gơŭ lô rơlau, Yàng Jêsu tơma đờm: “Jơi-pơtiàn rài ni la sa jơi-pơtiàn mơsak-jơhà. Buơl guñu tui duah sa nàl-c̆rih, bloh rơŭ 'buh hũ sa nàl-c̆rih lơi pơkơ̆n hũ brơi tơ buơl guñu rơlau tơ nàl-c̆rih Jôna. 30 Kơyoa Jôna la nàl-c̆rih tơ buơl làng Ninibe hơyơu lơi, nư̆n Anà Mơnih kŭng rơŭ la nàl-c̆rih tơ jơi-pơtiàn rài ni yơu nư̆n rơi. 31 Lăm hơrơi c̆ahrơña, mơnih pơtau-kơmơi gah-yù rơŭ tơgồ dơ̆ng tămdră wơ̆ sơ̆ng du mơnih lăm jơi-pơtiàn ni sơ̆ng ngă nìn-glài buơl guñu, kơyoa ñu hũ mư̆ng anih akŏ luĭ-dŭt boh tơnah truh păng pơnuaĭ jak-khờh pơtau Salômôn, bloh ni, tơ anih ni hũ Pô prŏng rơlau tơ pơtau Salômôn! 32 Lăm hơrơi c̆ahrơña, buơl làng plơi-prŏng Ninibe rơŭ tơgồ dơ̆ng đờm yă jơi-pơtiàn ni sơ̆ng ngă nìn-glài buơl guñu, kơyoa buơl làng nư̆n hũ păng pơnuaĭ Jôna pơto-akhàn sơ̆ng mơbai prah-luơi glài-sơnoh; bloh ni, tơ anih ni hũ Pô prŏng rơlau tơ Jôna!
33 'Buh aràng sơi tuĭ apui đèng bloh daŭ tơ anih tơrđơŭ halài daŭ tơ ala thŭng, bloh daŭ tơ ngŏ tơkai đèng, tô tơgrơ̆ mơnih tơma hũ 'buh pơnuaĭ sơrdah. 34 Mơta la apui đèng rùp-phàp. Tŭ mơta hã sơrdah, nư̆n abih rùp-phàp hã kŭng sơrdah. Bloh tŭ mơta hã jơhà, nư̆n abih rùp-phàp hã kŭng kơnăm-mơsrư̆. 35 Yơu nư̆n, c̆ơ-kơrhia bĕ, tô pơnuaĭ sơrdah lăm hã 'buh iơŭ la pơnuaĭ kơnăm-mơsrư̆. 36 Yah abih rùp-phàp hã sơrdah, 'buh hũ pơ-ơnah lơi kơnăm-mơsrư̆, nư̆n ñu rơŭ sơrdah wĭl-tơ̆l, kŭng yơu apui đèng pơsàng sơrdah tơ hã rơi.”
Yàng Jêsu Đờm Puaĭ Tơ Du Mơnih Pharisi Sơ̆ng Du Mơnih Gơnuăr-Pơto Pơnuaĭ Adăt-Adia
(Mathiơ 23:1-36; Mak 12:38-40)
37 Tŭ Yàng Jêsu dò đờm, nư̆n hũ sa aràng mơnih Pharisi jà Pô truh tơ sàng ñu huă 'bơ̆ng. Pô tơma lăm sàng sơ̆ng dò guh tơ anih c̆ơnừng huă 'bơ̆ng. 38 Mơnih Pharisi ni mă ngă krơi-takơtuă tŭ 'buh Pô 'buh rào tơngàn dơlhơu tŭ huă 'bơ̆ng. 39 Bloh Yàng đờm: “Mơnih Pharisi buơl guhã rào goh gah agàh c̆uàn sơ̆ng prèng, bloh gah dơrlăm nư̆n baŭ-bèng du pơnuaĭ hàm-kơrlih sơ̆ng mơsak-jơhà. 40 Ơ mơnih bơrngư̆l gơla! Pô hũ c̆rơ̆ng-tơbiă gah agàh, bloh 'buh c̆rơ̆ng-tơbiă gah dơrlăm ơu? 41 Siàm rơlau, sơrmah-lơnàng hơtai-hơtiàn brơi-soh bĕ tơgrơ̆ phơ̆n hơgĕ drơi hũ, nư̆n tơgrơ̆ mơta rơŭ goh-sơc̆ih tơ buơl guhã. 42 Gleh-glăr dồn-să tơ buơl guhã, ơ du mơnih Pharisi! Kơyoa buơl guhã daŭ sa pơ-ơnah sa-pluh mư̆ng ơñiăm lơboa, ơñiăm krồng, găm sơ̆ng tơgrơ̆ ơñiăm pơkơ̆n, bloh luơi wơ̆rglai pơnuaĭ rĭng-tơpă sơ̆ng hơtai-hơtiàn duh-rơnăm Yàng Pô Lơngì! Buơl guhã păl ngă du pơnuaĭ ni, bloh kŭng 'buh hũ luơi wơ̆rglai du pơnuaĭ dih. 43 Gleh-glăr dồn-să tơ buơl guhã, ơ du mơnih Pharisi! Kơyoa buơl guhã khiăng dò guh anih siàm rơlau abih lăm sàng pơtòm, sơ̆ng khiăng hũ aràng kù akŏ tơnia c̆uă drơi tơkrah anih drà lô mơnih! 44 Gleh-glăr dồn-să tơ buơl guhã! Kơyoa buơl guhã mơhiơ̆ yơu kŭt atơu jơhua 'buh hũ hơgĕ ngă nàl, aràng juă tơ ngŏ bloh 'buh thơu!”
45 Tŭ nư̆n, sa aràng lăm du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia đờm sơ̆ng Pô: “Ơ Pô-Pơto, Pô-Pơto đờm yơu nư̆n la pơtăt-pơmơlơu găm buơl dơlhă rơi.” 46 Yàng Jêsu đờm: “Gleh-glăr dồn-să tơ buơl guhã rơi, la du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia! Kơyoa buơl guhã ngă tơbiă thơu hơdùm pơnuaĭ adăt-adia kăn-dơmăn sơ̆ng pơkơŭ-pơđăr mơnih pơkơ̆n păl păng-rơmiă ngă tui, lăm tŭ rùp-phŭn buơl guhã nư̆n 'buh păng-rơmiă ngă tui sa pơnuaĭ lơi. 47 Gleh-glăr dồn-să tơ buơl guhã! Kơyoa buơl guhã bơ̆ kŭt-pơsàt tơ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r bloh kơi-kŏ pàng-yau buơl guhã hũ pơmơtai! 48 Yơu nư̆n, buơl guhã la du mơnih ngă grơh sơ̆ng sa hơtai-hơtiàn mư̆ng bruă kơi-kŏ pàng-yau drơi hũ ngă. Kơyoa buơl guñu hũ pơmơtai du mơnih gơnuăr-hwơ̆r, dò buơl guhã nư̆n bơ̆ kŭt-pơsàt tơ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r. 49 Kơyoa nư̆n, pơnuaĭ jak-khờh Yàng Pô Lơngì hũ đờm: ‘Kơu rơŭ pơđăr du mơnih gơnuăr-hwơ̆r sơ̆ng du mơnih tơdi-tơdài truh sơ̆ng guñu. Guñu rơŭ pơmơtai mơnih ni, mă-pơkơŭ mơnih dih.’ 50 Yơu nư̆n, jơi-pơtiàn ni rơŭ kŏng đồ sre mư̆ng drah abih tơgrơ̆ mơnih gơnuăr-hwơ̆r hũ hŏ tơbiă mư̆ng tŭ c̆rơ̆ng-tơbiă lơngì-tơsì tơnah-rơya, 51 nư̆n la mư̆ng drah Abel tơ̆l truh tơ drah Sac̆ari, la mơnih hũ kŏng pơmơtai tơkrah anih c̆ơnừng pơyă phơ̆n duh-dơlbăt sơ̆ng anih sơc̆ih-sri. Biă, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, jơi-pơtiàn ni rơŭ kŏng đồ mư̆ng sre drah nư̆n. 52 Gleh-glăr dồn-să tơ buơl guhã, la du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia! Kơyoa buơl guhã hũ mă bơdơŭ kai-kăl bơh 'băng pơnuaĭ wờng-thơu, rùp-phŭn buơl guhã nư̆n 'buh tơma, bloh aràng sơi tơma nư̆n buơl guhã pơkơŭ-pơkăl 'buh brơi!”
53 Tŭ Yàng Jêsu tơbiă klàh mư̆ng anih nư̆n, du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia sơ̆ng du mơnih Pharisi tơma tămdră sơ̆ng Pô pràn-mơsak biă, buơl guñu tơnia pơkăl Pô lô pơnuaĭ, 54 sơ̆ng kraŭ c̆ơ Pô hũ đờm pơnuaĭ hơgĕ sŭng ơu, tô hũ pơnuaĭ mă Pô.