12
Pơnuaĭ Pơto-Pơđăr Du Mơnih Tui-Mơgru
(Mathiơ 10:26-31)
Tŭ nư̆n, buơl làng truh pơgùm-pơtòm gơŭ 'brŏ tŭ 'brŏ lô, rơtùh-rơbơu mơnih sŭl pơjeh gơŭ tơ̆l truh juă gơŭ juă găn. Dơlhơu biă Yàng Jêsu đờm sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô: “Păl c̆ơ-kơrhia bĕ mư̆ng tơpơi mơnih Pharisi, nư̆n la pơnuaĭ lơ̆r-mơthĭ. 'Buh hũ pơnuaĭ hơgĕ ac̆ĭng-bơdơŭ bloh rơŭ 'buh kŏng ràng-tơbiă, 'buh hũ pơnuaĭ hơgĕ bơdơŭ-tơrđơŭ bloh aràng rơŭ 'buh thơu. Kơyoa nư̆n, du pơnuaĭ buơl guhã hũ đờm lăm anih kơnăm, rơŭ hũ mơhư̆ lăm anih sơrdah; du pơnuaĭ buơl guhã hũ đờm lăm anih kơpăng tơrđơŭ, rơŭ hũ đờm tơbiă mư̆ng ngŏ bơbŭng sàng. Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, la du mơnih adơi-ai gơŭ Kơu: Juơi huơĭ du mơnih pơmơtai gah rùp-phàp drah-rơlo, bloh nư̆n hơdơi 'buh ngă hơgĕ jiơ̆ng tra. Bloh Kơu pơto tơ buơl guhã thơu păl huơĭ aràng sơi: Păl huơĭ Pô hơdơi tŭ pơmơtai bơjơ, hũ gơnuăr prah trŭn lăm brŏng-apui. Biă, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, nư̆n la Pô buơl guhã păl huơĭ!
'Buh iơŭ lơma drơi c̆ĭm c̆ek mĭn pơblơi hũ dua su priă ơu? Yơu nư̆n bloh, Yàng Pô Lơngì 'buh luơi wơ̆rglai sa drơi lơi ơu. Găm truh 'bù lăm akŏ buơl guhã kŭng hũ yàu abih bơjơ. Juơi huơĭ, kơyoa buơl guhã c̆ơk-màng rơlau tơ lô c̆ĭm c̆ek.
Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, aràng sơi đờm angăn tơbiă ñu la mơnih tui-mơgru Kơu tơ anaŭ tơgrơ̆ mơnih, nư̆n Anà Mơnih kŭng rơŭ angăn tơbiă mơnih nư̆n tơ anaŭ du mơnih gơdrưh Yàng Pô Lơngì. Bloh aràng sơi đờm kơmlah-luơi Kơu tơ anaŭ tơgrơ̆ mơnih, nư̆n buơl guñu kŭng rơŭ kŏng kơmlah-luơi tơ anaŭ du mơnih gơdrưh Yàng Pô Lơngì. 10 Aràng sơi đờm tămdră sơ̆ng Anà Mơnih, nư̆n rơŭ hũ anĭt toh-luơi; bloh aràng sơi đờm sơk-sơrbĭl truh Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, nư̆n rơŭ 'buh hũ anĭt toh-luơi ơu. 11 Tŭ aràng ba buơl guhã truh tơ anaŭ du sàng pơtòm, tơ anaŭ du mơnih apăn-akŏ, sơ̆ng tơ anaŭ du gơnuăr apăn-akŏ plơi lơgăr, nư̆n buơl guhã juơi sơnư̆ng kơ-ù păl đờm hơyơu lơi halài păl đờm hơgĕ tô dŏng rùp-phŭn drơi. 12 Kơyoa lăm iơŭ tŭ jơ nư̆n, Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri rơŭ pơto buơl guhã tơgrơ̆ pơnuaĭ păl đờm.”
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Mơnih Mơda Bloh Bơrngư̆l-Gơla
13 Tŭ nư̆n, hũ sa aràng mơnih lăm tơrpuơl mơnih lô đờm sơ̆ng Yàng Jêsu: “Ơ Pô-Pơto, yòng pơđăr sơ-ai dơlhă pơrpha phŭm-kơsai phơ̆n-bơna tơ dơlhă.” 14 Bloh Yàng Jêsu đờm: “Ơ mơnih dih, aràng sơi pồ Kơu ngă mơnih gơnuăr c̆ahrơña halài mơnih pơrpha phơ̆n-bơna phŭm-kơsai tơ buơl guhã?” 15 Bloh nư̆n, Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “C̆ơ-kơrhia bĕ sơ̆ng gàr-rơmiă bĕ rùp drơi klàh mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ hàm-làm, kơyoa pơnuaĭ hơdiŭ anà mơnih 'buh iơŭ mĭn gơnừm tơ phơ̆n-bơna phŭm-kơsai drơi dơlah-dơlài ơu.”
16 Hơdơi mư̆ng nư̆n, Pô đờm sơ̆ng buơl guñu sa pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu ni: “Hơma sa aràng mơnih mơda dih hũ iơŭ bơdai biă. 17 Mơnih nư̆n sơnư̆ng lăm hơtai-hơtiàn lài: ‘Kơu păl ngă hơgĕ ni? Kơyoa 'buh dò tơ̆l anih tô pioh du bơdai bràh tra.’ 18 Bloh nư̆n ñu đờm: ‘Kơu rơŭ ngă yơu ni: Kơu rơŭ toh abih du sàng pioh phơ̆n ni sơ̆ng bơ̆-ngă du sàng pioh phơ̆n pơkơ̆n prŏng rơlau, bloh nư̆n kơu rơŭ tơrgùm pioh abih du bơdai bràh sơ̆ng phơ̆n-bơna kơu lăm nư̆n. 19 Kơu rơŭ đờm sơ̆ng bơngă-joa kơu lài: Ơ bơngă-joa! Hã hũ lô phơ̆n-bơna tô pioh tèm angui tơ lô thŭn bơjơ. Nư̆n, dò pơgleh bĕ, mơñŭm 'bơ̆ng, sơ̆ng sờh-sài!’ 20 Bloh Yàng Pô Lơngì đờm sơ̆ng mơnih nư̆n: ‘Ơ mơnih bơrngư̆l-gơla dih! Lăm mơlăm ni, bơngă-joa hã rơŭ kơđòng đồ wơ̆; nư̆n du phơ̆n-bơna hã hũ rơc̆ăng pioh nư̆n rơŭ mơrai tơ tơngàn aràng sơi?’ 21 Du mơnih mĭn rơc̆ăng tơrgùm-pioh phơ̆n-bơna tơ drơi, bloh 'buh mơda gơn-hư̆p anih Yàng Pô Lơngì, nư̆n kŭng yơu nư̆n rơi.”
Pơnuaĭ Sơnư̆ng Kơ-ù
(Mathiơ 6:24-34)
22 Yàng Jêsu đờm sơ̆ng du mơnih tui-mơgru: “Kơyoa nư̆n, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, juơi kơyoa pơnuaĭ hơdiŭ bloh sơnư̆ng kơ-ù mư̆ng phơ̆n 'bơ̆ng, kŭng juơi kơyoa rùp-phàp bloh sơnư̆ng kơ-ù mư̆ng phơ̆n c̆ù. 23 Kơyoa pơnuaĭ hơdiŭ c̆ơk-màng rơlau tơ phơ̆n 'bơ̆ng, sơ̆ng rùp-phàp c̆ơk-màng rơlau tơ phơ̆n c̆ù. 24 C̆ơ bĕ jơi c̆ĭm ạ: Guñu 'buh drà, 'buh yuă, kŭng 'buh hũ sàng halài anih pioh phơ̆n-bơna, nư̆n bloh Yàng Pô Lơngì sơđaŭ ròng guñu. Buơl guhã dò c̆ơk-màng rơlau jơi c̆ĭm la thơu hơdùm! 25 Hũ aràng sơi lăm buơl guhã, gơnừm tơ sơnư̆ng kơ-ù, bloh ngă tơ rài hơdiŭ drơi hũ atàh rơlau sa-sĭt tŭ rơi? 26 Yơu nư̆n, yah buơl guhã 'buh rơgơi ngă jiơ̆ng sa bruă tìt yơu nư̆n, kơđa hơgĕ buơl guhã păl sơnư̆ng kơ-ù mư̆ng du bruă pơkơ̆n? 27 C̆ơ bĕ jơi bơnga lăm 'blàng tơmuh tơgồ hơyơu lơi: Guñu 'buh ngă bruă gleh-glăr, kŭng 'buh kơtŭng mơrài; bloh Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, yah pơtau Salômôn màng gơn-hư̆p truh kàr lơi, kŭng 'buh hũ c̆ù mơkrư yơu sa bơnga lơi lăm du bơnga nư̆n ơu. 28 Ơ du mơnih tơkì pơnuaĭ păng-tui, yah jơi bơnga-rơ̆, la jơi hơrơi ni dò hơdiŭ lăm 'blàng, bơgi prah lăm gìng apui, bloh Yàng Pô Lơngì dò brơi c̆ù mơkrư yơu nư̆n, tơ-ài la buơl guhã! 29 Yơu nư̆n, buơl guhã juơi mĭt tui duah mư̆ng phơ̆n 'bơ̆ng, phơ̆n mơñŭm, kŭng juơi hũ hơtai-hơtiàn sơnư̆ng kơ-ù. 30 Kơyoa tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n, du buơl làng agàh lăm dun-ya sơđaŭ jiăng tui duah, sơ̆ng Ama buơl guhã hũ thơu buơl guhã păl c̆àng du pơnuaĭ nư̆n bơjơ. 31 Bloh păl tui duah bĕ lơgăr Yàng Pô Lơngì, nư̆n Pô rơŭ brơi pơtơ̆l tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n tơ buơl guhã rơi. 32 Ơ tơrpuơl abo tìt, juơi huơĭ, kơyoa Ama buơl guhã hũ sờh hơtai-hơtiàn brơi Lơgăr Pô tơ buơl guhã bơjơ.
33 Pơblơi bĕ phơ̆n-bơna drơi bloh ngă bruă siàm anĭt-dŏng mơnih pơkơ̆n. Sơgăp-rơc̆ăng bĕ tơ drơi du kơdŭng priă 'buh tơrhĕt hơluh, sơ̆ng phơ̆n c̆ơk-màng 'buh siơŭ-lơhiă dò tơ ngŏ lơngì, la anih mơnih klĕ 'buh truh jĕ jiơ̆ng, mŏ hơlă 'buh ngă brŭ-lơhiă jiơ̆ng. 34 Kơyoa phơ̆n-bơna buơl guhã dò anih lơi, nư̆n hơtai-hơtiàn buơl guhã kŭng dò anih nư̆n rơi.
Pơnuaĭ Mơdơh-Kraŭ
35 Păl rơc̆ăng lờih tô duh bruă, kơ-iăng buơl guhã păl akă wơ̆, apui-đèng buơl guhã păl tuĭ sơrdah. 36 Buơl guhã păl ngă yơu du mơnih dò kraŭ-c̆àng pô drơi mư̆ng anih mơñŭm 'bơ̆ng khiăng-gơŭ mơrai wơ̆, tô tŭ mơnih pô mơrai truh sơ̆ng tơtoh bơh 'băng, nư̆n pơh mư. 37 Lơngai-pơtuah tơ du mơnih hơlŭn-hơlă nư̆n, tŭ mơnih pô mơrai wơ̆ 'buh buơl guñu dò mơdơh-kraŭ! Iơŭ biă Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, mơnih pô rơŭ akă ào drơi tơ kơ-iăng, pơđăr du mơnih hơlŭn-hơlă nư̆n dò guh lăm anih c̆ơnừng 'bơ̆ng, sơ̆ng truh bloh duh bruă buơl guñu. 38 Yah tŭ mơtưh mơlăm halài kơjĕ sơrdah, mơnih pô gài mơrai wơ̆ sơ̆ng 'buh buơl guñu dò mơdơh-kraŭ, nư̆n lơngai-pơtuah biă tơ buơl guñu. 39 Buơl guhã thơu bĕ pơnuaĭ ni: Yah mơnih pô sàng thơu dơlhơu mơnih klĕ rơŭ truh jơ lơi, nư̆n rơŭ mơdơh-kraŭ, 'buh luơi mơnih klĕ tơma iờp lăm sàng drơi ơu. 40 Buơl guhã kŭng yơu nư̆n rơi, păl rơc̆ăng lờih bĕ, kơyoa Anà Mơnih rơŭ truh lăm tŭ jơ buơl guhã 'buh sơnư̆ng thơu.”
41 Pier tơnia: “Khoai Yàng, Yàng đờm pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu ni tơ buơl dơlhă halài tơ abih tơgrơ̆ mơnih?” 42 Yàng đờm: “Aràng sơi la mơnih c̆ơ apăn-akŏ bruă sàng jak-khờh sơ̆ng dơlhơu-hơdơi tơpă sa hơtai-hơtiàn, hũ mơnih pô jào c̆ơ-apăn abih bruă sàng-dơnò drơi, tô brơi pơrpha phơ̆n-kơya 'bơ̆ng iơŭ jơ iơŭ tŭ? 43 Lơngai-pơtuah tơ mơnih hơlŭn-hơlă nư̆n tŭ mơnih pô mơrai wơ̆ 'buh ngă iơŭ yơu nư̆n! 44 Iơŭ biă Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, mơnih pô rơŭ jào tơ mơnih hơlŭn-hơlă nư̆n c̆ơ-apăn abih phŭm-kơsai phơ̆n-bơna drơi. 45 Bloh yah mơnih hơlŭn-hơlă nư̆n sơnư̆ng lăm hơtai-hơtiàn lài: ‘Pô kơu ka mơrai wơ̆ mư ơu,’ bloh nư̆n kừ ngă pờng du hơlŭn kơmơi hơlŭn lơkơi, sơ̆ng mơñŭm 'bơ̆ng mơbŭ-mơbèng. 46 Pô ñu rơŭ truh lăm hơrơi ñu 'buh sơnư̆ng truh, lăm jơ ñu 'buh thơu; mă hwai glih tơrhĕt kơlì ñu, sơ̆ng mă pơtơma ñu găm sơ̆ng du mơnih dơlhơu-hơdơi 'buh tơpă sa hơtai-hơtiàn. 47 Mơnih hơlŭn-hơlă lơi thơu hơtai-khiăng mơnih pô drơi bloh 'buh rơc̆ăng kraŭ lờih sơ̆ng 'buh ngă tui hơtai mơnih pô khiăng, nư̆n rơŭ kơđòng glih pờng lô. 48 Bloh mơnih hơlŭn-hơlă lơi 'buh thơu hơtai-khiăng mơnih pô, bloh ngă tơgrơ̆ bruă iơŭ păl kŏng ngă glài, nư̆n rơŭ kơđòng ngă glài sơ-uơ̆l rơlau. Kơyoa aràng sơi hũ brơi lô, nư̆n rơŭ kŏng đồ wơ̆ lô; sơ̆ng aràng sơi hũ jào lô, nư̆n rơŭ kŏng đồ wơ̆ lô rơlau.”
Du Pơnuaĭ Pơto-Pơđăr Pơkơ̆n
49 “Kơu hũ truh tô prah apui trŭn lăm lơ̆n. Yah apui gùh 'bơ̆ng bơjơ, Kơu dò eh-uăn hơgĕ wơ̆! 50 Hũ sa pơnuaĭ 'baptem bloh Kơu păl kŏng, sơ̆ng Kơu pơđì-pơđoa thơu hơdùm tơ̆l truh tơ tŭ bruă nư̆n hũ wĭl-tơ̆l! 51 Buơl guhã sơnư̆ng Kơu truh tô apăn pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ dun-ya? Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, 'buh iơŭ ơu, bloh la apăn pơnuaĭ pơc̆ơrlah krơi. 52 Kơyoa mư̆ng ni, lơma aràng mơnih dò lăm sa boh sàng sơ̆ng gơŭ, rơŭ pơc̆ơrlah krơi gơŭ, klơu aràng tămdră-wơ̆ sơ̆ng dua, dua aràng tămdră-wơ̆ sơ̆ng klơu. 53 Buơl guñu rơŭ pơc̆ơrlah krơi gơŭ: Ama tămdră-wơ̆ sơ̆ng anà lơkơi, anà lơkơi tămdră-wơ̆ sơ̆ng ama; ame tămdră-wơ̆ sơ̆ng anà kơmơi, anà kơmơi tămdră-wơ̆ sơ̆ng ame; ame tămhã tămdră-wơ̆ sơ̆ng mơrtơu-kơmơi, mơrtơu-kơmơi tămdră-wơ̆ sơ̆ng ame tămhã.”
54 Yàng Jêsu kŭng đờm sơ̆ng tơrpuơl buơl làng lài: “Tŭ buơl guhã 'buh puk hwăl đì tơgồ gah ia-hơrơi tơma, buơl guhã đờm mư: ‘Rơŭ hũ hơjàn,’ nư̆n biă hũ yơu nư̆n. 55 Tŭ buơl guhã 'buh rơbù gah yù blùh truh, buơl guhã đờm: ‘Lơngì rơŭ pơ-uh kluơĭ,’ nư̆n biă hũ yơu nư̆n. 56 Ơ du mơnih hơtai-hơtiàn mơthĭ-lơ̆r! Buơl guhã khờh biă kràn-kơnăl nàl glai-glo lơngì-tơnah, yơu nư̆n kơđa hơgĕ 'buh thơu kràn-kơnăl tŭ-rài ni? 57 Kơđa hơgĕ buơl guhã kŭng 'buh mư̆ng rùp-phŭn drơi c̆ơ-sơnư̆ng pơnuaĭ hơgĕ la iơŭ?
58 Tŭ hã nau sơ̆ng mơnih yă bă hã truh tơ anaŭ kwăng c̆ahrơña, lăm jơlàn nau, nư̆n abih pràn-hơtai pơhơlàr-tămsòr bĕ sơ̆ng buơl guñu, juơi luơi buơl guñu hua hã truh tơ anaŭ kwăng c̆ahrơña, kwăng c̆ahrơña jào hã tơ mơnih apăn-akŏ sàng jàm, sơ̆ng mơnih apăn-akŏ sàng jàm rơŭ pơtơma hã lăm sàng jàm. 59 Kơu đờm sơ̆ng hã, hã rơŭ 'buh tơbiă klàh mư̆ng jàm jiơ̆ng tơ̆l truh tŭ bơ-yàr abih sa đŏng priă sre luĭ-dŭt.”