13
Păl Mơbai Prah-Luơi Glài-Sơnoh
Lăm tŭ nư̆n, hũ du mơnih tơ anih nư̆n đờm akhàn wơ̆ tơ Yàng Jêsu păng mư̆ng bruă Pilat pơmơtai du mơnih Galile, bloh nư̆n mă drah buơl guñu jrơu sơgơŭ sơ̆ng phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt buơl guñu pơyă. Yàng Jêsu đờm lài: “Buơl guhã sơnư̆ng du mơnih Galile ni păl kŏng yơu nư̆n la kơyoa glài-sơnoh buơl guñu traŭ rơlau tơ du mơnih Galile pơkơ̆n? Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, 'buh iơŭ ơu; bloh yah buơl guhã 'buh mơbai prah-luơi glài-sơnoh, nư̆n abih buơl guhã kŭng rơŭ kơđòng mơtai-lơhiă yơu nư̆n rơi. Halài sa-pluh tơlpăn aràng mơnih kơđòng rơñàn Silôe tơ-glŭng kơtơ̆ mơtai dih, buơl guhã sơnư̆ng du mơnih nư̆n glài-sơnoh rơlau tơ du mơnih pơkơ̆n lăm plơi-prŏng Jerusalem? Kơu đờm tơ buơl guhã thơu: 'buh iơŭ yơu nư̆n ơu; bloh yah buơl guhã 'buh khiăng mơbai prah-luơi glài-sơnoh, nư̆n abih buơl guhã kŭng rơŭ kŏng mơtai-lơhiă yơu nư̆n rơi.”
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Kơyơu Hra 'Buh Tơbiă Boh
Yàng Jêsu đờm pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu ni: “Sa aràng mơnih dih pla sa phŭn kơyơu hra lăm apùh ño drơi. Mơnih nư̆n truh pĕ boh, bloh 'buh hũ boh lơi. Nư̆n ñu đờm sơ̆ng mơnih ngă apùh: ‘Sơ-ai c̆ơ, klơu thŭn ni bơjơ kơu truh pĕ boh anih kơyơu hra ni bloh 'buh hũ boh lơi. Dròm ñu bĕ, luơi ngă hơgĕ tô gơniă lơ̆n?’ Bloh mơnih ngă apùh đờm: ‘Ơ pô, yòng pô luơi ñu dò sa thŭn ni tra. Dơlhă rơŭ klơi lơ̆n tòmdăr phŭn ñu sơ̆ng tuh phơ̆ng tơ ñu. Hũ rơgơi hơdơi ni ñu rơŭ tơbiă boh; yah 'buh ơu nư̆n, pô rơŭ dròm.’ ”
Pơnuaĭ Pơsồ-Pơsaih Lơ-ơ̆n Lơngoh Lăm Hơrơi Sa'bat
10 Sa hơrơi sa'bat dih, Yàng Jêsu dò pơto-mơblàng lăm sa boh sàng pơtòm. 11 Tơ anih nư̆n, hũ sa aràng mơnih kơmơi kơđòng kơmlài ngă, păl kŏng pơnuaĭ lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì lăm sa-pluh tơlpăn thŭn, kơ-iăng kwĕt trŭn tơ ala, 'buh rơgơi dò dơ̆ng tơpă jiơ̆ng. 12 Tŭ 'buh mơnih kơmơi nư̆n, Yàng Jêsu iơu ñu mơrai truh sơ̆ng đờm: “Ơ anà, anà hũ tơleh-pơklàh mư̆ng pơnuaĭ lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì bơjơ!” 13 Sơ̆ng Pô daŭ tơngàn tơ ngŏ ñu. Lăm tơk tŭ nư̆n mư, ñu dò dơ̆ng tơpă jiơ̆ng, sơ̆ng adoh-mơyòm Yàng Pô Lơngì.
14 Bloh mơnih c̆ơ-apăn sàng pơtòm anok hơtai kơyoa 'buh Yàng Jêsu pơsồ-pơsaih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì lăm hơrơi sa'bat. Ñu đờm sơ̆ng tơrpuơl mơnih lô: “Hũ năm hơrơi tô ngă bruă. Khiăng hũ pơsồ-pơsaih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì nư̆n truh bĕ lăm du hơrơi nư̆n, juơi truh lăm hơrơi sa'bat.” 15 Bloh Yàng đờm: “Ơ du mơnih hơtai-hơtiàn mơthĭ-lơ̆r! Hũ aràng sơi lăm buơl guhã, hơrơi sa'bat, 'buh tơleh tơlơi tơ lơmo halài phơ̆n pà gah tơkai drơi tơbiă mư̆ng bòng rơ̆, tô dùi ñu nau mơñŭm ia ơu? 16 Tơ-ài la mơnih kơmơi bloh Kơu hũ pơsồ-pơsaih ni la anà-tơc̆o Abraham, hũ kŏng Satăn akă-pơkơŭ lăm luĭ sa-pluh tơlpăn thŭn, bloh lài 'buh rơgơi tơleh-pơklàh tơ ñu lăm hơrơi sa'bat ơu?” 17 Tŭ Pô đờm yơu nư̆n, abih tơgrơ̆ mơnih tămdră sơ̆ng Pô mă ngă mơlơu alah biă, sơ̆ng abih buơl làng nư̆n sờh-sài kơyoa mư̆ng du bruă c̆rih-krơi Pô hũ ngă.
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Găr Sơbơi
(Mathiơ 13:31-33; Mak 4:30-32)
18 Nư̆n, Yàng Jêsu đờm: “Lơgăr Yàng Pô Lơngì mơhiơ̆ yơu hơgĕ? Kơu păl pơc̆àu-pơmơyơu lơgăr nư̆n sơ̆ng hơgĕ? 19 Lơgăr Yàng Pô Lơngì mơhiơ̆ yơu sa găr sơbơi mơnih dih mă dơnih lăm apùh drơi. Ñu tơmuh tơgồ sơ̆ng tơbiă jiơ̆ng yơu sa phŭn kơyơu, c̆ĭm lơngì truh ngă sruh lăm thàn ñu jiơ̆ng.”
20 Pô đờm wơ̆: “Kơu păl pơc̆àu-pơmơyơu lơgăr Yàng Pô Lơngì sơ̆ng hơgĕ? 21 Lơgăr Yàng Pô Lơngì mơhiơ̆ yơu tơpơi bloh mơnih kơmơi dih mă apăn jrơu lăm klơu thĕ tơpŭng, tơ̆l truh tơ tŭ tơpŭng rồ đì abih.”
Bơh 'Băng Gơniă
(Mathiơ 7:13,14,21-23)
22 Lăm jơlàn đì nau tơ Jerusalem, Yàng Jêsu nau găn du plơi-prŏng plơi tìt, pơto-mơblàng tơ buơl làng. 23 Hũ mơnih đờm sơ̆ng Pô: “Khoai Yàng, mĭn sa-sĭt mơnih soh hũ dŏng-pơklàh, iơŭ rơi?” 24 Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Păl abih pràn-hơtai tô tơma lăm bơh 'băng gơniă, kơyoa, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, lô mơnih rơŭ duah ngă hơyơu tô tơma lăm nư̆n bloh 'buh tơma jiơ̆ng. 25 Tŭ mơnih pô sàng tơgồ sơ̆ng kăl krơ̆ bơh 'băng bơjơ, buơl guhã dò tơ agàh tơtoh bơh 'băng sơ̆ng đờm: ‘Khoai Yàng, yòng pơh tơ buơl dơlhă!’ Mơnih pô rơŭ đờm sơđồ: ‘Kơu 'buh thơu buơl guhã mư̆ng lơi truh!’ 26 Tŭ nư̆n buơl guhã rơŭ đờm: ‘Buơl dơlhă hũ 'bơ̆ng sơ̆ng mơñŭm tơ anaŭ Yàng, sơ̆ng Yàng hũ pơto-mơblàng lăm du jơlàn-rơya buơl dơlhă.’ 27 Bloh mơnih Pô rơŭ đờm sơ̆ng buơl guhã: ‘Kơu 'buh thơu buơl guhã truh mư̆ng lơi! Ơ abih du mơnih ngă pơnuaĭ mơsak-jơhà dih, nau bĕ tô tơrđơŭ thĭt mư̆ng mơta Kơu!’ 28 Tŭ nư̆n, buơl guhã rơŭ 'buh Abraham, Isak, Jakôp, găm sơ̆ng abih du mơnih gơnuăr-hwơ̆r dò lăm lơgăr Yàng Pô Lơngì, dò buơl guhã nư̆n rơŭ kơđòng prah tơ agàh, la anih hũ hia-c̆ŏ sơ̆ng kĕ tơgơi. 29 Lô mơnih mư̆ng gah ia-hơrơi tơbiă, gah ia-hơrơi tơma, gah yù, gah ngŏ, rơŭ truh dò guh huă 'bơ̆ng lăm pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng prŏng lăm lơgăr Yàng Pô Lơngì. 30 Biă yơu nư̆n, hũ du mơnih tŭ ni aràng c̆ơ la 'buh prŏng-màng, hơdơi ni rơŭ tơbiă jiơ̆ng du mơnih prŏng-màng biă sơ̆ng Yàng Pô Lơngì, dò du mơnih tŭ ni hũ aràng c̆ơ la prŏng-màng, hơdơi ni rơŭ 'buh hũ Yàng Pô Lơngì c̆ơ la prŏng-màng.”
Pơtau Herôt Khiăng Pơmơtai Yàng Jêsu
(Mathiơ 23:37-39)
31 Kŭng lăm tŭ nư̆n, hũ du mơnih Pharisi truh đờm sơ̆ng Yàng Jêsu: “Pô-Pơto păl nau klàh bĕ mư̆ng anih ni, kơyoa pơtau Herôt khiăng pơmơtai Pô-Pơto.” 32 Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Nau đờm bĕ sơ̆ng anà mơja nư̆n lài: ‘Hơrơi ni, hơrơi bơgi, Kơu pơtrơh kơmlài sơ̆ng pơsồ-pơsaih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì, truh hơrơi klơu Kơu rơŭ ngă wĭl-tơ̆l gơnuăr-bruă Kơu. 33 Bloh hơrơi ni, hơrơi bơgi, sơ̆ng hơrơi kơdih Kơu păl nau, kơyoa sa aràng mơnih gơnuăr-hwơ̆r 'buh rơgơi mơtai tơ agàh plơi-prŏng Jerusalem jiơ̆ng.’ ”
34 “Ơ Jerusalem, Jerusalem! Hã pơmơtai du mơnih gơnuăr-hwơ̆r sơ̆ng prah pơtơu pơmơtai du mơnih hũ pơđăr truh sơ̆ng hã! Lô amăng bơjơ Kơu khiăng tơrgùm-pơtòm anà-tơc̆o hã, yơu mơnŭ ơna pơkruk iơu anà drơi tơma lăm ala siạu, bloh buơl guhã 'buh khiăng! 35 Ni, sàng buơl guhã rơŭ kơđòng luơi jơhua. Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, buơl guhã rơŭ 'buh dò 'buh Kơu tra tơ̆l truh tơ tŭ buơl guhã đờm lài: Lơngai-pơtuah tơ Pô mă angăn Yàng bloh truh!”