14
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Mơnih Lơkơi Lơ-ơ̆n Lơngoh
Sa hơrơi sa'bat dih, Yàng Jêsu truh sàng sa aràng mơnih apăn-akŏ lăm tơrpuơl Pharisi tô huă 'bơ̆ng. Du mơnih dò tơ anih nư̆n kraŭ c̆ơ Pô. Tŭ nư̆n, hũ sa aràng mơnih lơ-ơ̆n jiơ̆ng pŭ dò dơ̆ng tơ anaŭ Pô. Yàng Jêsu tơnia du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia sơ̆ng du mơnih Pharisi lài: “Lăm hơrơi sa'bat hũ gơnuăr pơsồ-pơsaih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì ơu?” Bloh abih buơl guñu dò kơđơ̆ng. Pô apăn tơ tơngàn mơnih lơ-ơ̆n, pơsồ-pơsaih tơ ñu, bloh nư̆n brơi ñu nau wơ̆. Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Aràng sơi lăm buơl guhã, pă iơŭ hơrơi sa'bat, hũ anà lơkơi halài anà lơmo drơi lĕ lăm ia bơmŭn, bloh 'buh lăm tơk kơtŭng ñu đì mư ơu?” Buơl guñu 'buh rơgơi đờm sơđồ hơgĕ jiơ̆ng mư̆ng pơnuaĭ nư̆n.
Tŭ 'buh du mơnih thuai hũ aràng jà truh huă 'bơ̆ng, aràng sơi aràng nư̆n kŭng rơwah anih màng-glòng soh bloh dò guh, nư̆n Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl guñu pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu ni: “Tŭ hã hũ aràng jà truh mơñŭm 'bơ̆ng khiăng-gơŭ, nư̆n juơi dò guh tơ anih màng-glòng, huơĭ lài lăm du mơnih thuai hũ pô sàng jà truh pơjŭm 'bơ̆ng hũ mơnih prŏng-màng rơlau tơ hã, bloh nư̆n mơnih pô sàng rơŭ truh đờm sơ̆ng hã: ‘Yòng sơ-ai luơi anih tơ mơnih ni dò guh!’ tŭ nư̆n hã rơŭ mơlơu alah kơyoa păl trŭn dò guh tơ anih luĭ-dŭt. 10 Bloh tŭ hã hũ aràng jà truh mơñŭm 'bơ̆ng, nư̆n rơwah bĕ du anih tơluĭ bloh dò guh, tô tŭ mơnih pô hũ jà hã mơñŭm 'bơ̆ng truh đờm sơ̆ng hã: ‘Ơ mơnih adơi-ai gơŭ, yòng jà đì dò guh tơ anih glòng ni.’ Tŭ nư̆n, hã rơŭ hũ c̆ơ prŏng-màng tơ anaŭ du mơnih thuai dò guh lăm anih c̆ơnừng huă 'bơ̆ng găm sơ̆ng drơi. 11 Kơyoa aràng sơi pồ pơglòng rùp-phŭn drơi đì, rơŭ păl kŏng pơtrŭn; dò aràng sơi pơ-ơneh rùp-phŭn drơi trŭn, rơŭ hũ pồ pơglòng.”
12 Yàng Jêsu kŭng đờm sơ̆ng mơnih hũ jà Pô lài: “Tŭ hã jà aràng sơi truh huă 'bơ̆ng jơla halài huă 'bơ̆ng mơlăm, nư̆n juơi jà mơnih adơi-ai gơŭ, adơi-ai phŭn, gơŭ-pơtiàn halài mơnih gơŭ-plơi mơda gơn-hư̆p, huơĭ lài buơl guñu kŭng rơŭ jà hã wơ̆ tô bơ-yàr c̆iŭ pơnuaĭ hã hũ jà buơl guñu. 13 Bloh tŭ hã pồ pơnuaĭ huă 'bơ̆ng, nư̆n jà bĕ du mơnih rơ'bah rơ'bừp, mơnih joh-je, mơnih kwĕt-kơlte, mơnih bồm mơsrư̆, 14 nư̆n hã rơŭ hũ lơngai-pơtuah, kơyoa buơl guñu 'buh hũ hơgĕ tô jà bơ-yàr wơ̆; sơ̆ng truh hơrơi mơnih rĭng-tơpă hơdiŭ wơ̆, hã rơŭ hũ bơ-yàr wơ̆.”
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Pơnuaĭ Pồ Huă 'Bơ̆ng Prŏng
(Mathiơ 22:1-10)
15 Sa aràng mơnih thuai dò guh lăm anih c̆ơnừng 'bơ̆ng găm sơ̆ng Yàng Jêsu, păng du pơnuaĭ ni, nư̆n đờm sơ̆ng Pô: “Lơngai-pơtuah tơ mơnih lơi hũ tơma lăm pơnuaĭ huă 'bơ̆ng prŏng lăm lơgăr Yàng Pô Lơngì!” 16 Yàng Jêsu đờm: “Sa aràng mơnih dih pồ sa pơnuaĭ huă 'bơ̆ng prŏng, sơ̆ng hũ jà lô mơnih truh huă 'bơ̆ng. 17 Tŭ truh jơ 'bơ̆ng, ñu pơđăr mơnih hơlŭn-hơlă drơi nau truh đờm sơ̆ng du mơnih hũ jà lài: ‘Jà truh bĕ, kơyoa abih tơgrơ̆ mơta hũ rơc̆ăng lờih bơjơ.’ 18 Bloh abih buơl guñu sa pơnuaĭ đờm yòng lơkơu drơi. Mơnih c̆ơmrừp đờm: ‘Dơlhă hũ blơi sa bĭ hơma, nư̆n păl nau c̆ơ. Yòng brơi dơlhă lơkơu drơi.’ 19 Mơnih pơkơ̆n đờm: ‘Dơlhă pơrpa blơi lơma yơu lơmo, nư̆n dơlhă păl nau c̆ơ. Yòng brơi dơlhă lơkơu drơi.’ 20 Mơnih pơkơ̆n wơ̆ đờm: ‘Dơlhă pơrpa khiăng kơmơi, kơyoa nư̆n, dơlhă 'buh rơgơi truh jiơ̆ng.’ 21 Mơnih hơlŭn-hơlă gài mơrai wơ̆, đờm akhàn wơ̆ bruă nư̆n sơ̆ng mơnih pô drơi. Mơnih pô anok hơtai, pơđăr mơnih hơlŭn-hơlă: ‘Nau sơmăr bĕ, truh tơ du jơlàn-rơya sơ̆ng du jơlàn lăm plơi-prŏng, ba du mơnih rơ'bah rơ'bừp, mơnih joh-je, mơnih bồm mơsrư̆, mơnih kwĕt-kơlte, truh tơ anih ni.’ 22 Mơnih hơlŭn-hơlă đờm: ‘Ơ pô, bruă pô pơđăr, buơl dơlhă hũ ngă bơjơ, bloh sơđaŭ dò dơlah anih.’ 23 Nư̆n mơnih pô sàng đờm pơđăr mơnih hơlŭn-hơlă: ‘Tơbiă bĕ tơ agàh du jơlàn prŏng sơ̆ng rò gah bơga, păp aràng sơi nư̆n pơkơŭ jà tơma, tô baŭ sàng kơu. 24 Kơyoa kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, lăm abih tơgrơ̆ mơnih hũ jà dơlhơu, rơŭ 'buh sa aràng mơnih lơi hũ tiăm sa-sĭt hơgĕ lăm pơnuaĭ pồ 'bơ̆ng prŏng kơu ơu.’ ”
Glăm Kơyơu Pơkăl Drơi Bloh Nau Tui Yàng
(Mathiơ 10:37,38)
25 Hũ tơrpuơl buơl làng lô nau găm sơ̆ng Yàng Jêsu. Pô pơtrah wơ̆, đờm sơ̆ng buơl guñu: 26 “Yah aràng sơi truh tui Kơu bloh rơnăm tơ ame ama, sơdiŭ anà, adơi-ai, gơŭ kơmơi, sơ̆ng pơnuaĭ hơdiŭ rùp-phŭn drơi rơlau tơ Kơu, nư̆n 'buh rơgơi ngă mơnih tui-mơgru Kơu jiơ̆ng. * 14:26 Hũ lô bơ-àr wă: “Yah aràng sơi truh tui Kơu bloh 'buh mơbai ame ama, sơdiŭ anà, adơi-ai, gơŭ kơmơi, sơ̆ng rùp-phŭn pơnuaĭ hơdiŭ drơi wơ̆, nư̆n 'buh rơgơi ngă mơnih tui-mơgru Kơu. 27 Aràng sơi 'buh glăm kơyơu pơkăl drơi bloh tui Kơu, kŭng 'buh rơgơi ngă mơnih tui-mơgru Kơu.
28 Aràng sơi lăm buơl guhã khiăng bơ̆-ngă sa boh sàng glòng, bloh dơlhơu biă 'buh dò guh khi-kơrhia tô c̆ơ thơu drơi hũ tơ̆l priă ngă truh wĭl-tơ̆l bruă nư̆n ơu? 29 Yah 'buh ơu nư̆n, tŭ hũ bơ̆-ngă rơnơ̆ bơjơ, bloh nư̆n 'buh rơgơi ngă truh wĭl-tơ̆l jiơ̆ng, nư̆n tơgrơ̆ mơnih 'buh, rơŭ klau-pơtăt, 30 sơ̆ng đờm lài: ‘Mơnih ni hũ bơ̆-ngă, bloh 'buh rơgơi ngă truh wĭl-tơ̆l jiơ̆ng!’ 31 Halài hũ pơtau lơi ba lĭng nau tămngă sơ̆ng pơtau pơkơ̆n, bloh dơlhơu biă 'buh dò guh sơnư̆ng bơyai c̆ơ, drơi apăn nau sa-pluh rơbơu lĭng hũ rơgơi tămngă jai sơ̆ng pơtau dih apăn dua pluh rơbơu lĭng ơu? 32 Yah bơyai c̆ơ 'buh tămngă jai, nư̆n tŭ pơtau dih sơđaŭ dò atàh, pơđăr bĕ mơnih drơi truh yòng pơhơlàr-tămsòr. 33 Yơu nư̆n, yah aràng sơi lăm buơl guhã 'buh prah luơi abih tơgrơ̆ hơgĕ drơi hũ, nư̆n 'buh rơgơi ngă mơnih tui-mơgru Kơu jiơ̆ng.
34 Sra la phơ̆n siàm, bloh yah sra lơhiă kơya 'bă, nư̆n mă hơgĕ ngă tơ ñu 'bă wơ̆ jiơ̆ng? 35 Sra nư̆n 'buh rơgơi angui tô daŭ lăm hơma halài tô jrơu ngă phơ̆ng jiơ̆ng tra, aràng păl prah ñu tơbiă tơ agàh. Aràng sơi hũ tơnia tô păng, nư̆n păng bĕ!”

*14:26 14:26 Hũ lô bơ-àr wă: “Yah aràng sơi truh tui Kơu bloh 'buh mơbai ame ama, sơdiŭ anà, adơi-ai, gơŭ kơmơi, sơ̆ng rùp-phŭn pơnuaĭ hơdiŭ drơi wơ̆, nư̆n 'buh rơgơi ngă mơnih tui-mơgru Kơu.