15
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Abo Nau C̆ơrlah Lơhiă
(Mathiơ 18:12-14)
Tŭ nư̆n, abih du mơnih rì-mă jia sơ̆ng du mơnih glài-sơnoh truh jĕ tô păng Yàng Jêsu pơto-mơblàng. Du mơnih Pharisi sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia đờm yuăm lài: “Mơnih ni wă-rò du mơnih glài-sơnoh sơ̆ng huă 'bơ̆ng sơ̆ng guñu!”
Kơyoa nư̆n, Pô đờm sơ̆ng buơl guñu pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu ni: “Aràng sơi lăm buơl guhã hũ sa rơtùh drơi abo, yah lơhiă sa drơi, bloh 'buh luơi sơlpăn pluh sơlpăn drơi abo dih lăm anih 'blàng-jơhua, tô nau duah gơhũ abo c̆ơrlah lơhiă ơu? Tŭ duah hũ bơjơ, nư̆n sờh-sài glăm ñu tơ ngŏ bra. Sơ̆ng tŭ mơrai wơ̆ truh sàng, mơnih nư̆n iơu jà du mơnih adơi-ai gơŭ sơ̆ng mơnih gơŭ-plơi truh bloh đờm: ‘Sờh-sài bĕ sơ̆ng dơlhă, kơyoa dơlhă hũ duah hũ abo c̆ơrlah lơhiă.’ Kŭng yơu nư̆n rơi, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, tơ ngŏ lơngì rơŭ sờh-sài mư̆ng sa aràng mơnih glài-sơnoh thơu mơbai prah-luơi glài-sơnoh, rơlau la sơlpăn pluh sơlpăn aràng mơnih rĭng-tơpă 'buh c̆àng păl mơbai prah-luơi glài-sơnoh.
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Đŏng Priă Lơhiă
Halài, hũ mơnih kơmơi lơi hũ sa-pluh boh priă, yah lơhiă sa boh, bloh 'buh tuĭ apui đèng, bah sàng, sơ̆ng duah nĭ-nùn gơhũ boh priă lơhiă ơu? Tŭ duah hũ bơjơ, ñu iơu jà du mơnih adơi-ai gơŭ sơ̆ng mơnih gơŭ-plơi truh bloh đờm: ‘Sờh-sài bĕ sơ̆ng dơlhă, kơyoa dơlhă hũ duah 'buh boh priă lơhiă.’ 10 Kŭng yơu nư̆n rơi, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, du mơnih gơdrưh Yàng Pô Lơngì rơŭ sờh-sài mư̆ng sa aràng mơnih hũ glài-sơnoh thơu mơbai prah-luơi glài-sơnoh.”
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Anà Lơkơi Pròng-Preh Phơ̆n-Bơna
11 Yàng Jêsu đờm wơ̆: “Sa aràng mơnih dih hũ dua aràng anà lơkơi. 12 Mơnih adơi đờm sơ̆ng ama: ‘Ơ ama, yòng pơrpha brơi tơ anà pơ-ơnah phŭm-kơsai phơ̆n-bơna bloh anà rơŭ hũ.’ Sơ̆ng mơnih ama hũ pơrpha phŭm-kơsai phơ̆n-bơna drơi tơ dua aràng anà. 13 Du hơrơi hơdơi, mơnih adơi tơrgùm abih phŭm-kơsai phơ̆n-bơna drơi hũ, sơ̆ng nau truh tơ sa anih atàh. Dò tơ anih nư̆n, ñu 'bơ̆ng mơ-in lềng-làng, pròng-preh abih phơ̆n-priă drơi. 14 Hơdơi tŭ 'bơ̆ng angui abih phơ̆n-priă drơi hũ bơjơ, lăm lơgăr nư̆n păp sa pơnuaĭ ờ-lơpa prŏng, sơ̆ng ñu tơbiă jiơ̆ng siơŭ rơ'bah biă. 15 Ñu păl nau ngă tồ-apah tơ sa aràng mơnih lăm lơgăr phŭn nư̆n. Mơnih nư̆n pơđăr ñu tơbiă tơ 'blàng glăng bơbui. 16 Ñu lơkơu khiăng biă hũ mă kơđuh rơtà bơbui 'bơ̆ng bloh 'bơ̆ng tô trơi, bloh 'buh aràng sơi brơi. 17 Tŭ nư̆n ñu sơnư̆ng sơdơ̆r wơ̆ sơ̆ng đờm: ‘Lô mơnih ngă tồ-apah lăm sàng ama kơu hũ pah 'bơ̆ng dơlah-dơlài, bloh kơu tơ anih ni păl mơtai ờ! 18 Kơu rơŭ tơgồ dơ̆ng, gài mơrai wơ̆ sơ̆ng ama kơu, bloh đờm: Ơ ama, anà hũ sŭng glài sơ̆ng Lơngì sơ̆ng ama, 19 'buh iơŭ păl tô hũ angăn la anà ama tra. Yòng ama c̆ơ anà yơu sa aràng mơnih ngă tồ-apah tơ ama rơi.’
20 Bloh nư̆n ñu tơgồ dơ̆ng, gài mơrai wơ̆ sơ̆ng ama drơi. Bloh tŭ dò mư̆ng atàh, mơnih ama 'buh ñu nư̆n hũ hơtai-hơtiàn anĭt-rơnăm, đuaĭ truh kwăr tơkuai ñu bloh c̆ŭm. 21 Tŭ nư̆n mơnih anà đờm sơ̆ng ama: ‘Ơ ama, anà hũ ngă sŭng glài sơ̆ng Lơngì sơ̆ng ama, 'buh iơŭ păl tô hũ angăn la anà ama tra.’ 22 Bloh mơnih ama đờm sơ̆ng du mơnih hơlŭn-hơlă: ‘Sơmăr-sơmăr bĕ, mă ào mơkrư-siàm rơlau abih pơc̆ù tơ ñu, pơbuh krah lăm tơngàn, pơjuă tơkhŏ lăm tơkai. 23 Bloh nư̆n mă bĕ sa drơi anà lơmo lơmă ngă rơlo, tô buơl gudrơi mơñŭm 'bơ̆ng sờh-sài sơ̆ng gơŭ! 24 Kơyoa anà kơu ni hũ mơtai bơjơ bloh tŭ ni hơdiŭ wơ̆, hũ lơhiă bơjơ bloh tŭ ni duah hũ wơ̆.’ Bloh nư̆n buơl guñu tơma sờh-sài mơñŭm 'bơ̆ng.
25 Tŭ nư̆n, mơnih anà lơkơi kơc̆oa dò tơ 'blàng hơma. Tŭ mơrai wơ̆ kơjĕ truh tơ sàng, ñu mơhư̆ săp kơñi pĕ sơ̆ng săp adoh mơya, 26 nư̆n ñu iơu sa aràng mơnih hơlŭn-hơlă truh sơ̆ng tơnia c̆ơ hũ bruă hơgĕ. 27 Mơnih hơlŭn-hơlă đờm: ‘Adơi miă pơrpa mơrai wơ̆, sơ̆ng ama miă hũ ngă rơlo anà lơmo lơmă, kơyoa 'buh adơi miă mơrai wơ̆ hũ pràn lơngai.’ 28 Mơnih sơ-ai kơc̆oa anok hơtai sơ̆ng 'buh khiăng tơma lăm sàng. Nư̆n mơnih ama nau tơbiă sơ̆ng đờm pơluơ-pơto ñu. 29 Bloh ñu đờm sơ̆ng ama drơi: ‘Ama c̆ơ nư̆n, thơu hơdùm thŭn ni bơjơ anà dŏng duh bruă ama, sơ̆ng 'buh tŭ lơi ngă sŭng pơnuaĭ ama pơđăr, nư̆n bloh ama ka tŭ lơi brơi tơ anà sa drơi bơbe tìt tô anà 'bơ̆ng mơ-in sờh sơ̆ng buơl adơi-ai gơŭ. 30 Bloh anà lơkơi ama dih, la mơnih hũ 'bơ̆ng mơ-in pròng-preh abih phơ̆n-priă ama sơ̆ng buơl kơmơi dri, tŭ ni ñu gài mơrai wơ̆, nư̆n ama kơyoa ñu bloh ngă rơlo anà lơmo lơmă tô sờh-sài mơñŭm 'bơ̆ng!’ 31 Mơnih ama đờm: ‘Ơ anà, anà mĭt-mĭt dò sơ̆ng ama, abih tơgrơ̆ hơgĕ phơ̆n ama la phơ̆n anà. 32 Bloh biă păl pồ pơnuaĭ mơñŭm 'bơ̆ng sơ̆ng sờh-sài, kơyoa adơi anà ni hũ mơtai bơjơ bloh ni hơdiŭ wơ̆, hũ lơhiă bơjơ bloh ni duah hũ wơ̆.’ ”