19
Yàng Jêsu Tơma Sàng Sac̆e
Hơdơi tŭ tơma lăm Jerikô, Yàng Jêsu nau găn plơi-prŏng nư̆n. Tơ anih nư̆n, hũ sa aràng mơnih angăn la Sac̆e. Ñu la mơnih apăn-akŏ du mơnih rì-mă jia, sơ̆ng la mơnih mơda gơn-hư̆p. Ñu khiăng duah ngă hơyơu tô c̆ơ thơu Yàng Jêsu la aràng sơi, bloh 'bu 'buh jiơ̆ng, kơyoa tơrpuơl buơl làng nư̆n lô, bloh rùp ñu nư̆n bièr. Yơu nư̆n, Sac̆e đuaĭ dơlhơu, đì tơ ngŏ kơyơu hra, tô hũ rơgơi c̆ơ 'buh Yàng Jêsu, kơyoa Pô kơjĕ nau găn nư̆n. Tŭ Yàng Jêsu truh anih nư̆n, Pô tơ̆ mơta c̆ơ tơ ngŏ bloh đờm sơ̆ng ñu: “Ơ Sac̆e, trŭn sơmăr bĕ, kơyoa hơrơi ni Kơu păl dò lăm sàng hã!” Sac̆e tơmbah-tơmbàn trŭn sơ̆ng sờh-sài wă-rò Pô. 'Buh yơu nư̆n, buơl làng yuăm đờm sơ̆ng gơŭ: “Kơđa hơgĕ Pô-Pơto tơma lăm sàng mơnih glài-sơnoh bloh dò!” Bloh Sac̆e dò dơ̆ng tơ anaŭ Yàng sơ̆ng đờm: “Khoai Yàng, ni, dơlhă mă sa mơtưh phơ̆n-bơna dơlhă bloh brơi tơ mơnih rơ'bah, sơ̆ng yah dơlhă hũ lơ̆r pơ̆ng-gơla mă soh phơ̆n hơgĕ mư̆ng aràng sơi, dơlhă yòng bơ-yàr wơ̆ pà amăng.” Yàng Jêsu đờm sơ̆ng ñu: “Hơrơi ni, pơnuaĭ dŏng-pơklàh hũ tơma sàng ni, kơyoa mơnih ni kŭng la anà-tơc̆o Abraham. 10 Kơyoa Anà Mơnih hũ truh tô duah sơ̆ng dŏng du mơnih kơđòng lơhiă.”
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Du Kleh Priă
(Mathiơ 25:14-30)
11 Lăm tŭ buơl guñu păng du pơnuaĭ nư̆n, Yàng Jêsu đờm pơtơ̆l sa pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu tra, kơyoa Pô kơjĕ truh tơ plơi-prŏng Jerusalem, sơ̆ng aràng sơnư̆ng lài lơgăr Yàng Pô Lơngì rơŭ tơbiă truh mư. 12 Kơyoa nư̆n, Pô đờm: “Hũ sa aràng mơnih prŏng-màng, nau truh tơ sa lơgăr atàh tô đồ-mă gơnuăr pơtau, bloh nư̆n gài mơrai wơ̆. 13 Ñu iơu sa-pluh aràng lăm tơrpuơl mơnih hơlŭn-hơlă drơi truh, jào tơ buơl guñu sa-pluh kleh priă sơ̆ng đờm: ‘Apăn bĕ priă ni nau pơblơi-sơlih akă-bơnia tơ̆l truh tơ tŭ kơu gài mơrai wơ̆!’ 14 Bloh buơl làng lăm lơgăr ñu mơbai ñu, nư̆n pơđăr sa tơrpuơl mơnih nau tui hơdơi ñu sơ̆ng đờm lài: ‘Buơl dơlhă 'buh khiăng mơnih ni apăn-akŏ buơl dơlhă!’
15 Hơdơi tŭ hũ đồ-mă gơnuăr pơtau gài mơrai wơ̆, pơtau iơu du mơnih hơlŭn-hơlă bloh ñu hũ jào priă truh, tô thơu yàu aràng pơblơi-sơlih akă-bơnia ngă tơbiă phŭn-hơjŭng hũ hơdùm. 16 Mơnih hơlŭn-hơlă c̆ơmrừp truh đờm akhàn: ‘Ơ pô, kleh priă pô tơbiă phŭn-hơjŭng hũ sa-pluh kleh.’ 17 Mơnih pô đờm: ‘Ơ mơnih hơlŭn-hơlă tơpă-siàm dih, iơŭ biă! Kơyoa hã hũ tơpă sa hơtai-hơtiàn lăm bruă tìt, hã rơŭ hũ apăn-akŏ sa-pluh plơi-prŏng.’ 18 Mơnih hơlŭn-hơlă dua truh đờm akhàn: ‘Ơ pô, kleh priă pô tơbiă phŭn-hơjŭng hũ lơma kleh.’ 19 Mơnih pô đờm sơ̆ng mơnih nư̆n: ‘Hã hũ apăn-akŏ lơma plơi-prŏng.’ 20 Sa aràng mơnih hơlŭn-hơlă pơkơ̆n truh đờm akhàn: ‘Ơ pô, ni la kleh priă pô, dơlhă hũ mă c̆ơnră pơpò wơ̆ sơ̆ng pioh rơmiă nĭ-nùn. 21 Kơyoa dơlhă huơĭ pô, kơyoa pô la mơnih kơđơ̆ng-mơsak, jiăng mă lăm anih 'buh daŭ, yuă lăm anih 'buh drà.’ 22 Mơnih pô đờm: ‘Ơ mơnih hơlŭn-hơlă mơsak-jơhà dih! Kừ tui yơu pơnuaĭ hã đờm bloh kơu c̆ahrơña hã. Hã thơu kơu la mơnih mơsak-kơđơ̆ng, mă lăm anih 'buh daŭ, yuă lăm anih 'buh drà. 23 Yơu nư̆n kơđa hơgĕ hã 'buh jào priă kơu tơ mơnih pơblơi-sơlih priă, tô tŭ kơu mơrai wơ̆, rơŭ rì-mă wơ̆ găm priă phŭn sơ̆ng priă hơjŭng?’ 24 Bloh nư̆n mơnih pô đờm sơ̆ng du mơnih dò dơ̆ng tơ anih nư̆n: ‘Mă bĕ kleh priă mư̆ng ñu sơ̆ng brơi tơ mơnih hũ sa-pluh kleh priă.’ 25 Buơl guñu đờm: ‘Ơ pô, mơnih nư̆n hũ sa-pluh kleh bơjơ!’ 26 ‘Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã: Aràng sơi hũ, rơŭ hũ brơi pơtơ̆l rơlau, bloh aràng sơi 'buh hũ, nư̆n găm tơgrơ̆ hơgĕ buơl guñu hũ kŭng rơŭ kŏng mă abih rơi. 27 Dò tơrpuơl mơnih mơbai-tămdră sơ̆ng Kơu dih, du mơnih 'buh khiăng Kơu ngă pơtau apăn-akŏ buơl guñu, nư̆n ba bĕ guñu mơrai tơ anih ni, sơ̆ng pơmơtai guñu tơ anaŭ kơu.’ ” 28 Hơdơi tŭ đờm du pơnuaĭ nư̆n, Yàng Jêsu nau dơlhơu, ba akŏ buơl guñu đì tơ plơi-prŏng Jerusalem.
GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU TƠ JERUSALEM
(Mư̆ng tăl 19:29 truh tăl 21:38)
Yàng Jêsu Tơma Lăm Plơi-Prŏng Jerusalem
29 Tŭ truh jĕ plơi 'Betphage sơ̆ng 'Bethani, tơ gah rơnòng c̆ơ̆ angăn la c̆ơ̆ Ôlibe, Pô pơđăr dua aràng mơnih tui-mơgru Pô nau, 30 sơ̆ng đờm pơđăr lài: “Nau tơma bĕ lăm plơi dò tơ anaŭ buơl guhã. Tŭ tơma lăm plơi, buơl guhã rơŭ 'buh sa drơi alàng anà, ka tŭ lơi hũ aràng sơi đì, aràng akă lờih tơ anih nư̆n. Tơleh bĕ tơlơi sơ̆ng dùi ñu mơrai tơ Kơu. 31 Yah hũ aràng sơi tơnia: ‘Kơđa hơgĕ buơl sơ-ai tơleh alàng?’ nư̆n đờm sơđồ bĕ: ‘Yàng khiăng angui ñu!’ ” 32 Dua aràng mơnih tui-mơgru nư̆n tơbiă nau, sơ̆ng păp tơgrơ̆ bruă iơŭ tơpă yơu Yàng Jêsu hũ đờm. 33 Lăm tŭ buơl guñu dò tơleh tơlơi alàng, nư̆n du mơnih pô alàng đờm sơ̆ng buơl guñu: “Kơđa hơgĕ buơl sơ-ai tơleh alàng ni?” 34 Buơl guñu đờm sơđồ: “Yàng khiăng angui ñu.” 35 Dua aràng buơl guñu dùi alàng mơrai tơ Yàng Jêsu, bloh nư̆n mă ào drơi làng tơ rŏng alàng, sơ̆ng đơ̆ng Pô đì. 36 Tŭ Yàng Jêsu đì alàng nau, hũ lô mơnih làng ào drơi lăm jơlàn. 37 Tŭ truh jĕ tơkai c̆ơ̆ Ôlibe, abih tơrpuơl mơnih tui-mơgru mă ngă sờh-sài, sơ̆ng prŏng săp adoh-mơyòm Yàng Pô Lơngì mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă gơnăp-gơnuăr bloh buơl guñu hũ 'buh. 38 Buơl guñu driau prŏng đờm:
“Mơyòm-pơglòng Pơtau mă angăn Yàng bloh truh!
Rĭng-lơngai tơ ngŏ lơngì, sơ̆ng màng-kơc̆rà tơ anih ngŏ glòng rơlau abih!” * 19:38 Pơđik Adoh Mơyòm 118:26.
39 Hũ du mơnih Pharisi dò lăm tơrpuơl mơnih lô đờm sơ̆ng Pô: “Ơ Pô-Pơto, yòng đờm puaĭ tơ du mơnih tui-mơgru Pô-Pơto!” 40 Pô đờm: “Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, yah buơl guñu dò kơđơ̆ng, nư̆n pơtơu rơŭ driau!”
41 Tŭ Yàng Jêsu truh jĕ plơi-prŏng Jerusalem, Pô 'buh plơi-prŏng, nư̆n hia mư̆ng ñu sơ̆ng đờm: 42 “Lơkơu hơgĕ hơrơi ni, hã wờng-thơu jiơ̆ng pơnuaĭ hơgĕ apăn pơnuaĭ rĭng-lơngai truh tơ hã! Bloh tŭ ni, pơnuaĭ nư̆n sơđaŭ dò kơđòng ac̆ĭng-tơrđơŭ, mơta hã 'bu 'buh jiơ̆ng. 43 Kơyoa du hơrơi truh, buơl lĭng mơbai-tămdră sơ̆ng hã rơŭ klơi lơbàng tòmdăr hã, gơrwàng-sơkă hã kơjăp mư̆ng pà gah. 44 Buơl guñu rơŭ pơluĭ-pơlơhiă hã găm sơ̆ng du anà dò tơkrah hã. Buơl guñu rơŭ 'buh luơi sa boh pơtơu lơi rờng tơ ngŏ sa boh pơtơu lơi. Kơyoa hã 'buh kràn-thơu tŭ-hơrơi drơi hũ Yàng Pô Lơngì c̆uă-rơwăng.”
Yàng Jêsu Prơh Du Mơnih Dò Pơblơi-Sơlih Lăm Anih Sàng Duh-Dơlbăt
(Mathiơ 21:12-17; Mak 11:15-19; Jăng 2:13-22)
45 Yàng Jêsu tơma lăm sàng duh-dơlbăt, prơh abih du mơnih dò pơblơi-sơlih lăm nư̆n tơbiă tơ agàh. 46 Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Hũ pơnuaĭ wă: ‘Sàng Kơu rơŭ la sàng iơu-lài,’ bloh buơl guhã hũ ngă tơ ñu tơbiă jiơ̆ng gồ-lơbàng buơl klĕ blơ̆!” 19:46 Êsai 56:7; Jeremi 7:11.
47 Yàu hơrơi, Pô pơto-mơblàng lăm sàng duh-dơlbăt. Du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt, du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia, sơ̆ng du mơnih apăn-akŏ lăm buơl làng, duah pơnuaĭ pơmơtai Pô, 48 bloh buơl guñu 'buh thơu păl ngă hơyơu, kơyoa abih buơl làng aràng sơi kŭng khiăng biă sơ̆ng nĭ-nùn păng Pô pơto-mơblàng.

*19:38 19:38 Pơđik Adoh Mơyòm 118:26.

19:46 19:46 Êsai 56:7; Jeremi 7:11.