20
Tơnia Mư̆ng Gơnuăr Yàng Jêsu
(Mathiơ 21:23-27; Mak 11:27-33)
Sa hơrơi, tŭ Yàng Jêsu dò pơto-pơsài buơl làng lăm sàng duh-dơlbăt sơ̆ng pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm, nư̆n du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt, du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia, sơ̆ng du mơnih gơnuăr-tha ba gơŭ truh, tơnia Pô yơu ni: “Đờm bĕ tơ buơl dơlhă thơu, Pô-Pơto mă gơnuăr lơi bloh ngă du bruă ni? Aràng sơi brơi tơ Pô-Pơto gơnuăr nư̆n?” Yàng Jêsu đờm: “Kơu kŭng tơnia buơl guhã sa pơnuaĭ, đờm bĕ tơ Kơu thơu: Tŭ Jăng 'Baptis ngă adăt 'baptem tơ buơl làng, nư̆n Jăng mă gơnuăr mư̆ng Yàng Pô Lơngì halài mư̆ng jơi anà mơnih?” Buơl guñu đờm tămbơyai sơ̆ng gơŭ: “Yah buơl gudrơi đờm: ‘Mư̆ng Yàng Pô Lơngì,’ nư̆n ñu rơŭ đờm: ‘Yơu nư̆n kơđa hơgĕ buơl guhã 'buh păng-tui Jăng?’ Bloh yah buơl gudrơi đờm: ‘Mư̆ng jơi anà mơnih,’ nư̆n abih buơl làng rơŭ prah pơtơu pơmơtai buơl gudrơi, kơyoa buơl guñu hũ păng-tui nìn-kơjăp Jăng la sa aràng mơnih gơnuăr-hwơ̆r.” Kơyoa nư̆n, buơl guñu đờm sơđồ lài buơl guñu 'buh thơu adăt 'baptem nư̆n truh mư̆ng lơi. Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl guñu: “Kơu kŭng 'buh đờm tơ buơl guhã thơu kơyoa mư̆ng gơnuăr lơi bloh Kơu ngă du bruă ni!”
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Mơnih Apah Apùh Ño
(Mathiơ 21:33-46; Mak 12:1-12)
Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl làng pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu ni: “Sa aràng mơnih dih pla sa apùh ño sơ̆ng brơi tơ du mơnih pla ño apah, bloh nư̆n nau truh tơ sa lơgăr pơkơ̆n lăm suơi hơrơi. 10 Truh blàn pĕ boh ño, mơnih pô apùh pơđăr sa aràng mơnih hơlŭn-hơlă truh tòm du mơnih pla ño tô đồ-mă pơ-ơnah phŭn-hơjŭng mư̆ng apùh ño drơi. Bloh du mơnih pla ño ngă pờng mơnih hơlŭn-hơlă nư̆n sơ̆ng prơh mơrai wơ̆ tơngàn soh. 11 Mơnih pô apùh pơđăr sa aràng mơnih hơlŭn-hơlă pơkơ̆n truh, bloh buơl guñu kŭng ngă pờng mơnih hơlŭn-hơlă nư̆n, c̆ơ-ua ngă pơmơlơu, sơ̆ng prơh mơrai wơ̆ tơngàn soh. 12 Mơnih pô apùh pơđăr wơ̆ sa aràng mơnih hơlŭn-hơlă klơu, bloh buơl guñu kŭng ngă pờng mơnih hơlŭn-hơlă nư̆n traŭ biă, sơ̆ng prơh nau. 13 Tŭ nư̆n, mơnih pô apùh ño đờm: ‘Kơu păl ngă hơyơu ni? Kơu rơŭ pơđăr anà lơkơi uơ̆n-rơnăm kơu truh. Hũ rơgơi buơl guñu rơŭ huơĭ-kơmlưh tơ anà kơu.’ 14 Bloh tŭ 'buh anà lơkơi nư̆n, du mơnih pla ño tămbơyai sơ̆ng gơŭ: ‘Ni la anà tui-jơnuă, la mơnih bơgi-kơdih rơŭ jiơ̆ng pô phŭn apùh ño ni. Buơl gudrơi pơmơtai ñu bĕ, nư̆n phŭm-kơsai ñu rơŭ mơrai abih lăm tơngàn buơl gudrơi.’ 15 Buơl guñu prah anà lơkơi nư̆n tơ agàh apùh ño, sơ̆ng pơmơtai. Yơu nư̆n, mơnih pô apùh ño rơŭ ngă hơgĕ sơ̆ng buơl nư̆n? 16 Pô apùh rơŭ truh sơ̆ng pơluĭ-pơlơhiă abih du mơnih pla ño nư̆n, bloh nư̆n mă apùh jào tơ du mơnih pơkơ̆n.”
Tŭ mơhư̆ du pơnuaĭ nư̆n, buơl guñu đờm: “'Buh tŭ lơi hũ pơnuaĭ yơu nư̆n ơu!” 17 Yàng Jêsu c̆ơ tơ buơl guñu sơ̆ng đờm: “Yơu nư̆n, pơnuaĭ lăm 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri wă ni hũ mơblàng hơgĕ:
‘Boh pơtơu mơnih khờh bơ̆-ngă sàng prah luơi,
Hũ tơbiă jiơ̆ng pơtơu akiăng sàng.’ * 20:17 Pơđik Adoh Mơyòm 118:22.
18 Aràng sơi lơbuh iơŭ pơtơu ni, nư̆n rơŭ kơđòng lơmuĭ-phư̆; pơtơu ni lĕ iơŭ aràng sơi, nư̆n rơŭ ngă lơmuĭ-phư̆ mơnih nư̆n!”
19 Du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia khiăng mă Pô tŭ nư̆n mư, kơyoa buơl guñu thơu Pô angui pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu nư̆n la đờm mư̆ng buơl guñu, bloh buơl guñu 'buh rơgơi ngă hơgĕ jiơ̆ng, kơyoa huơĭ tơ buơl làng.
Yàng Pô Lơngì Sơ̆ng SeSa
(Mathiơ 22:15-22; Mak 12:13-17)
20 Buơl guñu kraŭ c̆ơ Pô sơ̆ng pơđăr du mơnih tui-tơkai ngă mơthĭ-lơ̆r yơu mơnih siàm tơpă, khiăng mă pơkăl Pô lăm pơnuaĭ đờm, tô jào Pô tơ gơnuăr apăn-akŏ plơi-lơgăr sơ̆ng lăm tơngàn kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr. 21 Du mơnih nư̆n tơnia Yàng Jêsu: “Ơ Pô-Pơto, buơl dơlhă thơu Pô-Pơto đờm sơ̆ng pơto tui pơnuaĭ tơpă, 'buh huơĭ-kơmlưh tơ aràng sơi, mă pơnuaĭ tơpă bloh pơto-pơsài jơlàn sơnah Yàng Pô Lơngì. 22 Yơu nư̆n, buơl dơlhă hũ păl daŭ jia tơ Sesa ơu?” 23 C̆ơ thơu loh-làng mư̆ng hơtai-hơtiàn blơ̆ lơ̆r buơl guñu, nư̆n Pô đờm: 24 “Brơi bĕ tơ Kơu c̆ơ sa boh priă. Boh priă ni hũ rơ̆p sơ̆ng angăn aràng sơi?” Buơl guñu đờm sơđồ: “Sesa.” 25 Pô đờm: “Yơu nư̆n, phơ̆n Sesa bơ-yàr wơ̆ bĕ tơ Sesa, phơ̆n Yàng Pô Lơngì bơ-yàr wơ̆ bĕ tơ Yàng Pô Lơngì.” 26 Tơ anaŭ buơl làng, buơl guñu 'buh rơgơi mă pơkăl Pô sa pơnuaĭ lơi jiơ̆ng. Buơl guñu mă ngă krơi-takơtuă biă mư̆ng pơnuaĭ Pô đờm sơđồ, nư̆n păl dò kơđơ̆ng rik.
Mơnih Mơtai Hơdiŭ Wơ̆
(Mathiơ 22:23-33; Mak 12:18-27)
27 Hũ du mơnih Sađuse, la du mơnih đờm lài 'buh hũ pơnuaĭ hơdiŭ wơ̆, truh sơ̆ng Yàng Jêsu, bloh tơnia Pô: 28 “Ơ Pô-Pơto, Môise hũ wă pơnuaĭ adăt-adia ni tơ buơl dơlhă: ‘Yah sa aràng mơnih lơkơi hũ adơi-ai drơi mơtai, luơi sơdiŭ wơ̆, 'buh hũ anà, nư̆n mơnih adơi-ai nư̆n păl khiăng sơ̆ng kơmơi bơdrau nư̆n tô hũ anà pơtui jơi tơ adơi-ai drơi.’ 29 Lăm sàng-dơnò dih hũ tơjuh aràng adơi-ai lơkơi, mơnih sơ-ai kơc̆ua khiăng kơmơi bloh nư̆n mơtai, 'buh hũ anà. 30 Mơnih dua, 31 bloh nư̆n truh mơnih klơu kŭng khiăng sơ̆ng mơnih kơmơi nư̆n; abih tơjuh aràng adơi-ai kŭng yơu nư̆n rơi, aràng sơi kŭng khiăng sơ̆ng mơnih kơmơi nư̆n soh, sơ̆ng kŭng mơtai, 'buh hũ anà. 32 Hơdơi luĭ, mơnih kơmơi nư̆n kŭng mơtai. 33 Yơu nư̆n lăm hơrơi hơdiŭ wơ̆, mơnih kơmơi nư̆n rơŭ la sơdiŭ aràng sơi? Kơyoa abih tơjuh aràng adơi-ai aràng sơi kŭng hũ khiăng sơ̆ng mơnih kơmơi nư̆n soh!” 34 Yàng Jêsu đờm: “Anà mơnih rài ni khiăng kơmơi puaĭ lơkơi, 35 bloh du mơnih hũ c̆ơ la iơŭ păl tô đồ-mă pơnuaĭ lơngai-pơtuah rài hơdơi, sơ̆ng hũ hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai, nư̆n 'buh khiăng kơmơi halài puaĭ lơkơi. 36 Buơl guñu rơŭ 'buh mơtai tra, kơyoa mơhiơ̆ yơu du mơnih gơdrưh, sơ̆ng la anà Yàng Pô Lơngì, nư̆n la anà pơnuaĭ hơdiŭ wơ̆. 37 Dò mư̆ng bruă mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆, nư̆n rùp-phŭn Môise kŭng hũ brơi thơu lăm tăl bơ-àr đờm mư̆ng puk druơi, tŭ ñu iơu Yàng la Yàng Pô Lơngì Abraham, Yàng Pô Lơngì Isak, sơ̆ng Yàng Pô Lơngì Jakôp. 38 Yơu nư̆n, Pô 'buh iơŭ la Yàng Pô Lơngì mơnih mơtai, bloh la Yàng Pô Lơngì mơnih hơdiŭ. Kơyoa sơ̆ng Pô, abih tơgrơ̆ mơnih la dò hơdiŭ.” 39 Hũ du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia đờm sơ̆ng Pô: “Ơ Pô-Pơto, Pô-Pơto đờm iơŭ biă!” 40 Sơ̆ng buơl guñu 'buh khĭn tơnia Pô pơnuaĭ hơgĕ tra.
Pô Krist Anà Pơtau Đabit
(Mathiơ 22:41-46; Mak 12:35-37)
41 Yàng Jêsu tơnia buơl guñu: “Kơđa hơgĕ aràng đờm Pô Krist la anà pơtau Đabit? 42 Lăm tŭ rùp-phŭn pơtau Đabit hũ đờm lăm 'bồn bơ-àr pơnuaĭ Pơđik Adoh Mơyòm lài:
‘Yàng đờm sơ̆ng Yàng dơlhă: Dò guh bĕ gah hơnuă Kơu,
43 Tơ̆l truh tơ tŭ Kơu daŭ du mơnih mơbai-tămdră sơ̆ng Anà ngă gơnŭl tơ ala tơkai Anà.’ 20:43 Pơđik Adoh Mơyòm 110:1.
44 Yơu nư̆n, pơtau Đabit hũ iơu Pô la Yàng, nư̆n ngă hơyơu Pô la anà pơtau nư̆n jiơ̆ng?”
Păl C̆ơ-Kơrmăp Mư̆ng Du Mơnih Gơnuăr-Pơto Pơnuaĭ Adăt-Adia
(Mathiơ 23:1-36; Mak 12:38-40)
45 Lăm tŭ buơl làng dò păng, nư̆n Yàng Jêsu đờm sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô: 46 “Păl c̆ơ-kơrhia bĕ mư̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia, la du mơnih khiăng c̆ù ào jruh nau-nau mơrai-mơrai; khiăng hũ aràng tơnia c̆uă drơi tơkrah du anih drà, khiăng dò guh tơ du anih prŏng-màng rơlau abih lăm sàng pơtòm, sơ̆ng khiăng dò guh tơ du c̆ơnừng akŏ lăm anih mơñŭm 'bơ̆ng. 47 Buơl guñu pơ̆ng-gơla klĕ-mă abih sàng dơnò du mơnih kơmơi bơdrau, bloh tŭ lơi kŭng ngă mơthĭ-lơ̆r yơu drơi la du mơnih sơc̆ih-tơpă sơ̆ng bruă pơrpoh-c̆ơ du pơnuaĭ iơu-lài atàh sơ̆ng suơi. Buơl guñu rơŭ kơđòng ngă glài traŭ rơlau!”

*20:17 20:17 Pơđik Adoh Mơyòm 118:22.

20:43 20:43 Pơđik Adoh Mơyòm 110:1.