21
Mơnih Kơmơi Bơdrau Pơyă Phơ̆n
(Mak 12:41-44)
Yàng Jêsu c̆ơ tơ ngŏ sơ̆ng 'buh lô mơnih mơda daŭ priă pơyă lăm thŭng priă. Pô kŭng 'buh sa aràng kơmơi bơdrau rơ'bah daŭ lăm nư̆n dua su priă kòng.* 21:2 Priă ni ia Grek angăn la “Lepta.” Lăm tŭ nư̆n, sa hơrơi ngă bruă lĕng hũ 128 Lepta. Pô đờm: “Iơŭ biă Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, mơnih kơmơi bơdrau rơ'bah ni hũ daŭ lăm thŭng priă pơyă lô rơlau tơ abih tơgrơ̆ mơnih pơkơ̆n. Kơyoa abih du mơnih pơkơ̆n mă phơ̆n-priă dơlah drơi bloh pơyă, dò mơnih kơmơi bơdrau ni, yah siơŭ rơ'bah biă, bloh hũ pơyă abih tơgrơ̆ hơgĕ ñu hũ tô ròng hơdiŭ drơi.”
Yàng Jêsu Đờm Dơlhơu Mư̆ng Bruă Sàng Duh-Dơlbăt Kơđòng Jơrlơh-Tơrlŭng
(Mathiơ 24:1-51; Mak 13:1-37)
Tŭ hũ du mơnih đờm mư̆ng bruă sàng duh-dơlbăt hũ ngă mơkrư sơ̆ng du pơtơu mơkrư, kŭng yơu du phơ̆n màng aràng hũ pơyă, Yàng Jêsu đờm: “Rơŭ hũ hơrơi abih tơgrơ̆ hơgĕ buơl guhã 'buh ni rơŭ kơđòng jơrlơh-tơrlŭng abih, 'buh dò sa boh pơtơu lơi rờng tơ ngŏ boh pơtơu pơkơ̆n.” Buơl guñu tơnia Pô: “Ơ Pô-Pơto, tŭ lơi du bruă ni rơŭ tơbiă truh, sơ̆ng hũ nàl lơi brơi thơu dơlhơu du bruă nư̆n kơjĕ tơbiă truh ơu?” Yàng Jêsu đờm: “Păl c̆ơ-kơrhia bĕ, juơi luơi aràng sơi pơluơ pơ̆ng-gơla buơl guhã, kơyoa hũ lô mơnih rơŭ mă angăn Kơu truh bloh đờm lài: ‘Rùp-phŭn kơu la Pô Krist,’ sơ̆ng ‘Hơrơi-tŭ hũ truh jĕ bơjơ!’ Buơl guhã juơi tui buơl guñu. Tŭ buơl guhã mơhư̆ đờm mư̆ng pơnuaĭ mơsuh-mơtă, pơnuaĭ kơprah-kơprĭng nư̆n juơi kìr-huơĭ, kơyoa du bruă ni păl tơbiă truh dơlhơu, bloh ka iơŭ la luĭ-dŭt mư ơu.”
10 Bloh nư̆n Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Buơl làng ni rơŭ tơgồ tămdră-wơ̆ sơ̆ng buơl làng pơkơ̆n, lơgăr ni tămdră-wơ̆ sơ̆ng lơgăr dih. 11 Rơŭ hũ pơnuaĭ tơtuơ̆n-jơrlơh lơ̆n-tơnah prŏng, sơ̆ng lô anih rơŭ hũ ờ lơpa sơ̆ng suh-ru; kŭng rơŭ hũ du bruă kìr-huơĭ biă sơ̆ng du nàl-c̆rih prŏng tơ ngŏ lơngì. 12 Bloh dơlhơu tŭ du bruă nư̆n tơbiă truh, kơyoa mư̆ng angăn Kơu aràng rơŭ mă-pơkơŭ sơ̆ng ngă jơhà biă tơ buơl guhã. Buơl guñu rơŭ mă jào buơl guhã tơ du sàng pơtòm, sơ̆ng mă buơl guhã krơ̆ lăm sàng jàm. Buơl guhã rơŭ kơđòng hua truh tơ anaŭ du pơtau sơ̆ng du kwăng apăn-akŏ c̆àr lăm lơgăr. 13 Ni rơŭ la tŭ hơnàn-siàm tô buơl guhã ngă grơh mư̆ng Pơnuaĭ-Siàm tơ buơl guñu. 14 Yơu nư̆n, buơl guhã pioh-sơdơ̆r nĭ-nùn bĕ lăm hơtai-akŏ pơnuaĭ ni: juơi sơnư̆ng kơ-ù dơlhơu păl đờm hơgĕ tô dŏng rùp-phŭn drơi, 15 kơyoa Kơu rơŭ brơi tơ buơl guhã kơtha-pơnuaĭ đờm găm sơ̆ng pơnuaĭ jak-khờh, ngă tơ abih du mơnih mơbai-tămdră sơ̆ng buơl guhã 'buh hũ rơgơi tămdră-wơ̆ halài pơkăl-c̆ơkhă jiơ̆ng. 16 Buơl guhã rơŭ kơđòng ame ama, adơi-ai, gơŭ pơtiàn, sơ̆ng adơi-ai gơŭ drơi mă jào. Buơl guñu rơŭ ngă tơ lô mơnih lăm buơl guhã păl mơtai. 17 Buơl guhã rơŭ kơđòng tơgrơ̆ mơnih mơbai-lơmù kơyoa mư̆ng angăn Kơu. 18 Bloh sa dĕt 'bù tơ akŏ buơl guhã kŭng 'buh lơhiă ơu. 19 Gơnừm tơ pơnuaĭ kơjăp hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n bloh buơl guhã rơŭ păng-rơmiă jiơ̆ng bơngă-joa drơi.”
Yàng Đờm Dơlhơu Mư̆ng Plơi-Prŏng Jerusalem Rơŭ Kơđòng Pơluĭ-Pơlơhiă
(Mathiơ 24:15-21; Mak 13:14-19)
20 “Tŭ buơl guhã 'buh plơi-prŏng Jerusalem kơđòng tơrpuơl lĭng gơrwàng-c̆ơkhă tòmdăr, nư̆n thơu bĕ lài pơnuaĭ pơluĭ-pơlơhiă plơi-prŏng nư̆n kơjĕ truh bơjơ. 21 Tŭ nư̆n, aràng sơi dò lăm c̆àr Juđe, đuaĭ dơŭ bĕ tơ ngŏ c̆ơ̆; aràng sơi dò lăm plơi-prŏng, đuaĭ tơbiă bĕ tơ agàh; aràng sơi dò tơ agàh plơi-prŏng, juơi gài tơma lăm plơi-prŏng. 22 Kơyoa nư̆n la du hơrơi Yàng Pô Lơngì ngă glài, hơrơi bloh abih tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ hũ wă rơŭ hũ tơbiă iơŭ tơpă. 23 Lăm du hơrơi nư̆n, gleh-glăr dồn-să biă tơ du mơnih kơmơi hũ mơtiàn sơ̆ng du mơnih kơmơi hũ anà dò mơ̆m! Kơyoa rơŭ hũ pơnuaĭ rŭng-rài prŏng lăm lơ̆n, găm sơ̆ng pơnuaĭ anok-anoa prŏng tămdră-wơ̆ sơ̆ng buơl làng ni. 24 Buơl guñu rơŭ lơbuh mơtai tơ ala mơta đào, sơ̆ng rơŭ kơđòng mă ba nau ngă hơlŭn-hơlă tơkrah du lơgăr. Plơi-prŏng Jerusalem rơŭ kơđòng kơtơ̆-juă kơyoa du buơl làng agàh, tơ̆l truh tŭ abih tŭ-hơrơi buơl làng agàh. 25 Rơŭ hũ du nàl-c̆rih lăm ia-hơrơi, ia-blàn, sơ̆ng du ia-pơtŭ. Lăm ala lơ̆n, buơl làng tơgrơ̆ lơgăr rơŭ huơĭ-kơđa kìr kơ-ù, kơyoa săp ia-tơsì kơmrào-dơnài rơyà poh rơbù prŏng. 26 Aràng rơŭ mơtai-sơrngă kơyoa huơĭ-kơđa lăm tŭ dò sơnư̆ng kơ-ù kraŭ-c̆àng tơgrơ̆ hơgĕ kơjĕ tơbiă truh tơ dun-ya, kơyoa du gơnăp-gơnuăr tơ ngŏ lơngì rơŭ tơtuơ̆n-mơgơi. 27 Tŭ nư̆n aràng rơŭ 'buh Anà Mơnih mă gơnăp-gơnuăr sơ̆ng pơnuaĭ màng-kơc̆rà prŏng, mư̆ng ngŏ hwăl lơngì bloh truh. 28 Tŭ buơl guhã 'buh du bruă nư̆n tơma tơbiă truh, dò dơ̆ng tơpă bĕ sơ̆ng tơ̆ akŏ tơ ngŏ, kơyoa pơnuaĭ dŏng-pơklàh buơl guhã hũ truh jĕ bơjơ.”
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Kơyơu Hra
29 Bloh nư̆n Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl guñu sa pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu: “C̆ơ bĕ kơyơu hra sơ̆ng abih tơgrơ̆ jơi kơyơu pơkơ̆n. 30 Tŭ sơla mơda tơmuh tơbiă, nư̆n buơl guhã thơu lài brơñàn phàng kơjĕ truh. 31 Kŭng yơu nư̆n rơi, tŭ buơl guhã 'buh du pơnuaĭ nư̆n tơbiă truh, nư̆n thơu bĕ lài lơgăr Yàng Pô Lơngì hũ truh jĕ bơjơ. 32 Iơŭ biă Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, jơi-pơtiàn ni rơŭ 'buh nau rơlau dơlhơu tơ tŭ tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n tơbiă truh. 33 Lơngì sơ̆ng tơnah rơŭ lơhiă abih, bloh pơnuaĭ Kơu đờm rơŭ 'buh tŭ lơi lơhiă ơu.
34 Yơu nư̆n, buơl guhã păl c̆ơ-kơrhia, juơi luơi hơtai-hơtiàn drơi traŭ đơ̆i mư̆ng bruă mơñŭm 'bơ̆ng 'buh thơu-tư̆ng, mơbŭ-mơbèng, sơ̆ng du pơnuaĭ sơnư̆ng kơ-ù mư̆ng rài ni, bloh hơrơi nư̆n rơŭ mơre-mơro duă trŭn tơ ngŏ buơl guhã yơu kơđòng jàl trah, 35 kơyoa hơrơi nư̆n rơŭ truh tơ ngŏ abih tơgrơ̆ mơnih dò lăm abih tơgrơ̆ anih lăm lơ̆n-tơnah, kŭng yơu nư̆n rơi. 36 Yơu nư̆n, păl mĭt-mĭt mơdơh-kraŭ sơ̆ng iơu-lài, tô buơl guhã hũ tơ̆l pràn bloh pleh klàh jiơ̆ng mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ rơŭ tơbiă truh, sơ̆ng hũ dò dơ̆ng kơjăp tơ anaŭ Anà Mơnih.”
37 Glai hơrơi, Yàng Jêsu pơto-mơblàng lăm sàng duh-dơlbăt; bloh truh mơlăm, Pô tơbiă mư̆ng plơi-prŏng sơ̆ng dò mơlăm tơ ngŏ c̆ơ̆ angăn la c̆ơ̆ Ôlibe. 38 Pơrpa rìng ờm, abih buơl làng truh sơ̆ng Pô lăm sàng duh-dơlbăt, tô păng Pô pơto-mơblàng.

*21:2 21:2 Priă ni ia Grek angăn la “Lepta.” Lăm tŭ nư̆n, sa hơrơi ngă bruă lĕng hũ 128 Lepta.