PƠNUAĬ RƠC̆ĂNG DƠLHƠU MƯ̆NG GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU
3
(Mư̆ng tăl 3:1 truh tăl 4:11)
Gơnuăr-Bruă Jăng 'Baptis
(Mak 1:1-8; Luka 3:1-18; Jăng 1:19-28)
Lăm du hơrơi nư̆n, Jăng 'Baptis truh pơto-akhàn lăm 'blàng-jơhua c̆àr Juđe lài: “Buơl guhã păl mơbai prah-luơi glài-sơnoh, kơyoa Lơgăr Lơngì hũ truh jĕ bơjơ.” Jăng 'Baptis la mơnih bloh mơnih gơnuăr-hwơ̆r Êsai hũ đờm truh, tŭ đờm lài:
“Hũ săp mơnih iơu driau lăm 'blàng-jơhua:
Waìh bĕ jơlàn tơ Yàng,
Ngă pơtơpă du jơlàn tìt tơ Pô.” * 3:3 Êsai 40:3.
Jăng c̆ù ào ngă sơ̆ng blơu lakđa, akă tơlơi kơ-iăng sơ̆ng klì, mă kơtòk sơ̆ng ia hơnìng glai ngă phơ̆n 'bơ̆ng. Tŭ nư̆n, buơl làng mư̆ng plơi-prŏng Jerusalem, abih c̆àr Juđe, sơ̆ng abih du c̆àr tòmdăr ia-sơdờng Jôđăn, ba gơŭ truh sơ̆ng ñu. Hơdơi tŭ buơl guñu akhàn-tơbiă glài-sơnoh drơi, Jăng ngă 'baptem tơ buơl guñu lăm ia-sơdờng Jôđăn.
Bloh tŭ Jăng 'buh lô mơnih Pharisi sơ̆ng Sađuse truh yòng đồ-mă 'baptem, Jăng đờm sơ̆ng buơl guñu: “Ơ jơi-pơtiàn ala mơsak-jơhà dih, aràng sơi hũ pơto tơ buơl guhã thơu tô pleh klàh mư̆ng pơnuaĭ anok-anoa prŏng kơjĕ truh? Yơu nư̆n, buơl guhã tơbiă bĕ bơnga boh iơŭ păl sơ̆ng pơnuaĭ mơbai prah-luơi glài-sơnoh, sơ̆ng juơi đờm yeh-drơi lài: ‘Abraham la kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi.’ Kơyoa kơu đờm tơ buơl guhã thơu, Yàng Pô Lơngì rơgơi ngă du boh pơtơu ni tơbiă jiơ̆ng anà-tơc̆o tơ Abraham jiơ̆ng. 10 Tŭ ni jòng hũ daŭ jĕ tơ phŭn kơyơu; yah kơyơu lơi 'buh tơbiă boh siàm, nư̆n rơŭ păl dròm sơ̆ng prah lăm apui. 11 Kơu ngă 'baptem tơ buơl guhã sơ̆ng ia tô mơbai prah-luơi glài-sơnoh; bloh Pô truh hơdơi kơu, hũ gơnăp-gơnuăr rơlau kơu, kơu 'buh sơ̆p păl tô apăn klì-juă tơ Pô. Pô rơŭ ngă 'baptem tơ buơl guhã sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri sơ̆ng apui. 12 Tơngàn Pô apăn kơrnừh, sơ̆ng ngă goh làn bơdai drơi, bloh nư̆n pioh bơdai lăm bŭng, dò apồng sơ̆ng bơdai-bo nư̆n c̆uh lăm apui 'buh tŭ lơi mơtai.”
Jăng Ngă 'Baptem Tơ Yàng Jêsu
(Mak 1:9-11; Luka 3:21,22)
13 Tŭ nư̆n, Yàng Jêsu mư̆ng c̆àr Galile truh sơ̆ng Jăng tơ ia-sơdờng Jôđăn tô Jăng ngă 'baptem tơ Pô. 14 Bloh Jăng kơmlah, đờm lài: “Rùp-phŭn dơlhă la mơnih păl yòng Pô ngă 'baptem tơ dơlhă, bloh hơyơu Pô truh sơ̆ng dơlhă wơ̆?” 15 Yàng Jêsu đờm: “Tŭ ni kừ ngă bĕ, kơyoa buơl gudrơi păl ngă wĭl-tơ̆l tơgrơ̆ bruă rĭng-tơpă.” Yơu nư̆n, Jăng păng-bơbah Pô.
16 Hơdơi tŭ hũ 'baptem bơjơ, Yàng Jêsu đì tơbiă mư̆ng ia; dih, tơgrơ̆ tăl lơngì pơh tơbiă, Pô 'buh Bơngă Sơc̆ih-Sri Yàng Pô Lơngì trŭn yơu c̆ĭm kơtrơu, đơ̆m tơ ngŏ Pô, 17 sơ̆ng hũ săp mư̆ng ngŏ lơngì đờm: “Ni la Anà Kơu uơ̆n-rơnăm, siàm hơtai Kơu lăm abih tơgrơ̆ mơta.”

*3:3 3:3 Êsai 40:3.