4
Kơmlài-Jĭnràk Pơluơ-Ơñiai Yàng Jêsu
(Mak 1:12-13; Luka 4:1-13)
Bloh nư̆n, Bơngă Sơc̆ih-Sri ba Yàng Jêsu tơma lăm 'blàng-jơhua, tô kŏng kơmlài-jĭnràk pơluơ-ơñiai. Hơdơi tŭ 'buh 'bơ̆ng 'buh mơñŭm hơgĕ lăm pà pluh hơrơi, pà pluh mơlăm, nư̆n Pô lơpa. Kơmlài pơluơ-ơñiai truh jĕ, đờm sơ̆ng Pô: “Yah Pô la Anà Yàng Pô Lơngì, nư̆n pơđăr bĕ tơgrơ̆ boh pơtơu ni tơbiă jiơ̆ng pah.” Yàng Jêsu đờm: “'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri wă: ‘Anà mơnih hơdiŭ 'buh iơŭ mĭn gơnừm tơ pah soh, bloh kŭng gơnừm tơgrơ̆ pơnuaĭ đờm tơbiă mư̆ng pơbah Yàng Pô Lơngì.’ ” * 4:4 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 8:3.
Bloh nư̆n kơmlài-jĭnràk ba Pô truh tơ plơi-prŏng sơc̆ih-sri, daŭ Pô tơ bơbŭng sàng duh-dơlbăt, sơ̆ng đờm: “Yah Pô la Anà Yàng Pô Lơngì, nư̆n plĕ rùp trŭn bĕ tơ ala, kơyoa hũ pơnuaĭ wă:
‘Yàng rơŭ brơi gơnuăr-pơđăr tơ du mơnih gơdrưh Pô,
Du pô nư̆n rơŭ đơ̆ng hã lăm tơngàn drơi,
Huơĭ tơkai hã sơnĕ iơŭ tơ pơtơu ơu.’ ” 4:6 Pơđik Adoh Mơyòm 91:11,12.
Yàng Jêsu đờm: “'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri kŭng wă: ‘Hã juơi lòng Yàng la Yàng Pô Lơngì hã.’ ” 4:7 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 6:16.
Hơdơi mư̆ng nư̆n, kơmlài-jĭnràk ba Pô đì tơ bơbŭng c̆ơ̆ glòng biă, sơc̆ê tơ Pô 'buh abih tơgrơ̆ lơgăr lăm dun-ya, găm sơ̆ng pơnuaĭ màng-kơc̆rà du lơgăr nư̆n, sơ̆ng đờm lài: “Yah hã pơđih rùp tơ ala duh-dơlbăt kơu, kơu rơŭ brơi tơ hã abih tơgrơ̆ pơnuaĭ ni.” 10 Yàng Jêsu đờm sơ̆ng ñu lài: “Ơ Satăn, kơdŭn bĕ sơmăr! Kơyoa 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri pơto: ‘Hã păl duh-dơlbăt Yàng la Yàng Pô Lơngì hã, sơ̆ng mĭn duh bruă sa aràng Pô soh.’ ” § 4:10 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 6:13.
11 Nư̆n kơmlài-jĭnràk luơi Pô bloh nau, sơ̆ng hũ du mơnih gơdrưh truh duh bruă Pô.
GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU LĂM C̆ÀR GALILE
(Mư̆ng tăl 4:12 truh tăl 18:35)
Du Mơnih Tui Mơgru C̆ơmrừp Biă
(Mak 1:14-20; Luka 4:14,15; Mathiơ 5:1-11)
12 Tŭ Yàng Jêsu mơhư̆ thơu Jăng hũ kơđòng aràng jàm bơjơ, Pô gài wơ̆ tơ c̆àr Galile. 13 Pô luơi plơi-prŏng Nasaret, truh dò tơ plơi-prŏng Kapenaum, sa plơi-prŏng jĕ tơ gah ia-tơsì, lăm c̆àr-tơnah Sabulôn sơ̆ng Neptali. 14 Bruă nư̆n tơbiă truh iơŭ yơu pơnuaĭ mơnih gơnuăr-hwơ̆r Êsai hũ đờm:
15 “Tơnah Sabulôn sơ̆ng Neptali,
Jơlàn tơbiă tơ ia-tơsì, gah dih ia-sơdờng Jôđăn,
C̆àr Galile buơl làng agàh —
16 Buơl làng dò guh lăm anih kơnăm-mơsrư̆,
Hũ 'buh pơnuaĭ sơrdah prŏng,
Sơ̆ng du mơnih dò guh lăm c̆àr sơ̆ng tơ ala lơhui-bơngă pơnuaĭ mơtai,
Hũ 'buh pơnuaĭ sơrdah pơsàng tơma.” * 4:16 Êsai 9:1,2.
17 Mư̆ng tŭ nư̆n, Yàng Jêsu tơma pơto-akhàn lài: “Buơl guhã păl mơbai prah-luơi glài-sơnoh bĕ, kơyoa Lơgăr Lơngì hũ truh jĕ bơjơ.”
18 Lăm tŭ Yàng Jêsu nau rò gah ia-tơsì Galile, Pô 'buh dua aràng adơi-ai dih, la Simôn kŭng angăn la Pier, sơ̆ng adơi ñu la Andre. Buơl guñu dò trah jàl lăm ia-tơsì, kơyoa bruă phŭn buơl guñu la trah jàl mă akàn. 19 Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Tui bĕ Kơu, Kơu rơŭ ngă tơ buơl guhã tơbiă jiơ̆ng du mơnih trah jàl mơnih.” 20 Buơl guñu luơi jàl mư bloh nau tui Pô.
21 Mư̆ng anih nư̆n, nau atàh rơlau sa-sĭt tra, Pô 'buh dua aràng adơi-ai pơkơ̆n, la Jakơ, anà Sebede, sơ̆ng adơi ñu la Jăng. Dua aràng buơl guñu găm sơ̆ng ama drơi la Sebede tŭ nư̆n dò srồt jàl lăm gơlài. Pô iơu buơl guñu. 22 Lăm tơk tŭ nư̆n mư, buơl guñu luơi gơlài sơ̆ng ama drơi bloh tui Pô.
Yàng Jêsu Pơto-Mơblàng Sơ̆ng Pơsồ-Pơsaih Lơ-ơ̆n Lơngoh Rơwă-Sơkì
23 Yàng Jêsu nau lăm abih c̆àr Galile, pơto-pơsài lăm du sàng pơtòm, pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm Lơgăr Lơngì, sơ̆ng pơsồ-pơsaih abih tơgrơ̆ mơta lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì tơ buơl làng. 24 Pơnuaĭ tiơ̆ng-dơnài mư̆ng angăn Pô hũ đờm pơtiơ̆ng lăm abih c̆àr Siri. Aràng ba truh tơ Pô du mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì, halài kơđòng lơ-ơ̆n ni pơđì dih, du mơnih kơđòng kơmlài ngă, mơnih kruă-hơnrui, mơnih mơtai tơkai-tơngàn; Pô pơsồ-pơsaih abih tơ buơl guñu. 25 Mư̆ng c̆àr Galile, c̆àr Đekapôl, plơi-prŏng Jerusalem, c̆àr Juđe sơ̆ng c̆àr gah dih ia-sơdờng Jôđăn, buơl làng ŭr-ŭr ba gơŭ truh tui Pô.

*4:4 4:4 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 8:3.

4:6 4:6 Pơđik Adoh Mơyòm 91:11,12.

4:7 4:7 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 6:16.

§4:10 4:10 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 6:13.

*4:16 4:16 Êsai 9:1,2.