5
Du Pơnuaĭ Lơngai-Pơtuah
(Luka 6:20-23)
Tŭ 'buh tơrpuơl buơl làng lô, Yàng Jêsu đì tơ ngŏ c̆ơ̆. Tŭ Pô dò guh, du mơnih tui-mơgru truh jĕ. Pô pơh săp bloh đờm pơto lài:
“Lơngai-pơtuah tơ du mơnih siơŭ rơ'bah lăm hơtai-bơngă,
Kơyoa Lơgăr Lơngì la găm sơ̆ng buơl guñu!
Lơngai-pơtuah tơ du mơnih hia-c̆ŏ,
Kơyoa rơŭ hũ pơluơ-pơrơngài!
Lơngai-pơtuah tơ du mơnih lơnguh-lơngui,
Kơyoa rơŭ hũ đồ-lĕng lơ̆n-tơnah!
Lơngai-pơtuah tơ du mơnih lơpa-mơhau pơnuaĭ rĭng-tơpă,
Kơyoa rơŭ hũ trơi tơ̆l!
Lơngai-pơtuah tơ du mơnih hũ hơtai-hơtiàn anĭt-anăr,
Kơyoa rơŭ hũ anĭt-anăr!
Lơngai-pơtuah tơ du mơnih hũ hơtai-hơtiàn goh-sơc̆ih,
Kơyoa rơŭ 'buh Yàng Pô Lơngì!
Lơngai-pơtuah tơ du mơnih ngă tơ mơnih pơkơ̆n hơlàr-tămsòr,
Kơyoa rơŭ hũ angăn la anà Yàng Pô Lơngì!
10 Lơngai-pơtuah tơ du mơnih kŏng mă-pơkơŭ kơyoa pơnuaĭ rĭng-tơpă,
Kơyoa Lơgăr Lơngì la găm sơ̆ng buơl guñu!
11 Lơngai-pơtuah tơ buơl guhã tŭ kơyoa mư̆ng Kơu bloh kŏng aràng pơtăt-pơmơlơu, mă-pơkơŭ, sơ̆ng mă tơgrơ̆ pơnuaĭ mơsak-jơhà đờm yă-bơdah tơ buơl guhã. 12 Sờh-sài bĕ, sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn sờh-sờr, kơyoa phơ̆n mơyòm-brơi pioh tơ buơl guhã dò tơ ngŏ lơngì la prŏng biă; kơyoa aràng kŭng hũ mă-pơkơŭ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r Yàng dơlhơu tơ buơl guhã yơu nư̆n rơi.”
Sra Sơ̆ng Pơnuaĭ Sơrdah
(Mak 9:50; Luka 14:34,35)
13 “Buơl guhã la sra tơ dun-ya, bloh yah sra lơhiă kơya 'bă, nư̆n rơŭ mă hơgĕ ngă tơ ñu 'bă wơ̆ jiơ̆ng? Sra nư̆n 'buh angui hơgĕ jiơ̆ng tra, mĭn păl prah luơi tơ agàh tô aràng juă tơ ala tơkai.
14 Buơl guhã la pơnuaĭ sơrdah tơ dun-ya. Sa boh plơi-prŏng dò tơ ngŏ c̆ơ̆ nư̆n 'buh rơgơi kŏng ac̆ĭng-tơrđơŭ jiơ̆ng. 15 Kŭng 'buh aràng sơi tuĭ apui-đèng bloh nư̆n daŭ tơ ala thŭng, bloh la daŭ tơ ngŏ tơkai apui-đèng, tô ñu pơsàng sơrdah tơ abih tơgrơ̆ mơnih lăm sàng. 16 Pơnuaĭ sơrdah buơl guhã kŭng păl pơsàng sơrdah tơ anaŭ aràng yơu nư̆n rơi, tô buơl guñu 'buh tơgrơ̆ bruă siàm buơl guhã ngă, bloh mơyòm-pơglòng Ama buơl guhã dò tơ ngŏ lơngì.”
Pơnuaĭ Adăt-Adia Sơ̆ng Pơnuaĭ Gơnuăr-Hwơ̆r
17 “Juơi sơnư̆ng Kơu truh tô ngă pơlơhiă pơnuaĭ adăt-adia halài pơnuaĭ gơnuăr-hwơ̆r. Kơu truh, 'buh iơŭ tô ngă pơlơhiă, bloh tô ngă wĭl-tơ̆l. 18 Kơyoa biă, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, dơlhơu tŭ lơngì-tơsì tơnah-rơya nau rơlau thĭt, nư̆n sa nàl, sa c̆reh lăm pơnuaĭ adăt-adia kŭng 'buh nau rơlau jiơ̆ng, tơ̆l truh tơ tŭ abih tơgrơ̆ bruă hũ wĭl-tơ̆l. 19 Yơu nư̆n, yah aràng sơi pơlơhiă sa pơnuaĭ tìt rơlau abih lăm du pơnuaĭ adăt-pơđăr ni, sơ̆ng pơto aràng ngă yơu nư̆n, mơnih nư̆n rơŭ kŏng angăn la mơnih tìt rơlau abih lăm Lơgăr Lơngì. Dò aràng sơi păng-rơmiă ngă tui du pơnuaĭ adăt-pơđăr ni sơ̆ng pơto mơnih pơkơ̆n ngă tui yơu nư̆n rơi, mơnih nư̆n rơŭ hũ angăn la prŏng lăm Lơgăr Lơngì. 20 Kơyoa Kơu đờm tơ buơl guhã thơu: Yah pơnuaĭ rĭng-tơpă buơl guhã 'buh rơlau tơ pơnuaĭ rĭng-tơpă du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia sơ̆ng mơnih Pharisi, nư̆n buơl guhã 'buh rơgơi tơma lăm Lơgăr Lơngì jiơ̆ng.
21 Buơl guhã hũ mơhư̆ pơnuaĭ đờm pơto tơ mơnih rài yau lài: ‘Hã juơi pơmơtai mơnih; sơ̆ng, yah aràng sơi pơmơtai mơnih, nư̆n iơŭ păl kŏng ba tơbiă tơ anih c̆ahrơña.’ * 5:21 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 20:13. 22 Bloh Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã: Aràng sơi anok hơtai tơ adơi-ai drơi, nư̆n iơŭ păl kŏng ba tơbiă tơ anih c̆ahrơña. Aràng sơi puaĭ c̆ơ-ua adơi-ai drơi la ‘gơla pơtò,’ nư̆n iơŭ păl kŏng ba tơbiă tơ anaŭ Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ c̆ahrơña. Aràng sơi c̆ơ-ua adơi-ai drơi la ‘mòih-hơnrui,’ nư̆n iơŭ păl kŏng apui rơhồng-ala ngă glài. 23 Kơyoa nư̆n, tŭ hã apăn phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt tô pơyă anih sơbàn duh-dơlbăt, bloh sơdơ̆r wơ̆ drơi hũ pơnuaĭ hơgĕ 'buh hơlàr-siàm sơ̆ng mơnih adơi-ai lơi, 24 nư̆n luơi bĕ phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt tơ anaŭ sơbàn duh-dơlbăt, gài mơrai wơ̆ ngă pơhơlàr-siàm sơ̆ng adơi-ai drơi dơlhơu ka, bloh nư̆n truh bĕ tô pơyă phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt. 25 Tŭ hã nau jơlàn sơ̆ng mơnih tămdră sơ̆ng drơi, păl sơmăr ngă pơhơlàr-siàm bĕ sơ̆ng mơnih nư̆n; yah 'buh ơu nư̆n, mơnih nư̆n rơŭ jào hã tơ anaŭ kwăng c̆ahrơña, kwăng c̆ahrơña jào hã tơ buơl lĭng dò tơ ala gơnuăr ñu, sơ̆ng hã rơŭ păl kŏng aràng krơ̆ jàm. 26 Iơŭ biă, Kơu đờm sơ̆ng hã, hã bơ-yàr dò siơŭ sa xu priă, nư̆n rơŭ 'buh tơbiă klàh mư̆ng anih jàm jiơ̆ng.
27 Buơl guhã hũ mơhư̆ pơnuaĭ đờm pơto: ‘Hã juơi ngă glài klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ.’ 5:27 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 20:14. 28 Bloh Kơu đờm tơ buơl guhã thơu: Yah aràng sơi c̆ơ tơ mơnih kơmơi bloh hũ hơtai-hơtiàn hàm-ư̆ng, nư̆n lăm hơtai-hơtiàn hũ ngă glài klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ sơ̆ng mơnih nư̆n bơjơ. 29 Yah mơta gah hơnuă ngă tơ hã sŭng glài, nư̆n lơ-iok bĕ bloh prah ñu atàh mư̆ng hã; kơyoa yah hã lơhiă sa pơ-ơnah rùp-phàp, dò siàm rơlau la abih sa boh rùp-phàp păl kŏng prah tơma lăm brŏng-apui. 30 Yah tơngàn gah hơnuă hã ngă tơ hã sŭng glài, nư̆n koh bĕ sơ̆ng prah ñu atàh mư̆ng hã; kơyoa yah hã kŏng lơhiă sa pơ-ơnah rùp-phàp, dò siàm rơlau la abih sa boh rùp-phàp păl kŏng prah lăm brŏng-apui.
31 Kŭng hũ pơnuaĭ pơto lài: ‘Aràng sơi pơkloh luơi sơdiŭ, nư̆n păl brơi bĕ tơ sơdiŭ sa blah bơ-àr pơkloh luơi gơŭ.’ 5:31 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 24:1,3. 32 Bloh Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã: Aràng sơi pơkloh luơi sơdiŭ, bloh 'buh iơŭ kơyoa glài klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ, nư̆n hũ ngă tơ sơdiŭ tơbiă jiơ̆ng mơnih klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ; sơ̆ng aràng sơi khiăng sơ̆ng mơnih kơmơi kŏng aràng pơkloh, nư̆n kŭng sŭng glài klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ rơi.
33 Buơl guhã hũ mơhư̆ pơnuaĭ đờm pơto tơ mơnih rài yau lài: ‘Hã juơi tơpah-sri lơ̆r, bloh sơ̆ng Yàng, hã păl ngă wĭl-tơ̆l pơnuaĭ tơpah-sri drơi.’ § 5:33 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 23:21. 34 Bloh Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã: Juơi tơpah-sri hơgĕ jơ. Juơi sơc̆ê tơ lơngì bloh tơpah-sri, kơyoa la sơbàn Yàng Pô Lơngì. 35 Juơi sơc̆ê tơ lơ̆n bloh tơpah-sri, kơyoa nư̆n la gơnŭl tơ ala tơkai Yàng Pô Lơngì. Juơi sơc̆ê tơ plơi-prŏng Jerusalem bloh tơpah-sri, kơyoa nư̆n la plơi-prŏng Pơtau prŏng. 36 Kŭng juơi sơc̆ê tơ akŏ hã bloh tơpah-sri, kơyoa rùp-phŭn hã 'buh rơgơi ngă tơ sa dĕt 'bù tơbiă kò halài jù jiơ̆ng. 37 Bloh iơŭ nư̆n đờm la iơŭ, 'buh iơŭ nư̆n đờm la 'buh iơŭ. Đờm pơtơma-pơtơbiă pơnuaĭ hơgĕ pơkơ̆n la kơyoa mư̆ng kơmlài mơsak-jơhà bloh tơbiă.
38 Buơl guhã hũ mơhư̆ pơnuaĭ đờm pơto lài: ‘Mơta bơ-yàr mơta, tơgơi bơ-yàr tơgơi.’ * 5:38 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 21:24. 39 Bloh Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã: Juơi tămdră sơ̆ng mơnih mơsak-jơhà. Tơrblơ̆ wơ̆, yah aràng sơi pah 'bò gah hơnuă, nư̆n brơi bĕ găm 'bò gah dih tơ mơnih nư̆n. 40 Yah aràng sơi khiăng yă hã tô mă ào dơrlăm, nư̆n luơi bĕ buơl guñu mă lơngò găm ào agàh. 41 Yah aràng sơi khiăng mă hã nau sa kơsồ, nư̆n nau bĕ sơ̆ng mơnih nư̆n dua kơsồ. 42 Aràng sơi yòng, brơi bĕ; aràng sơi khiăng ơñàm phơ̆n hã, nư̆n juơi kơmlah.
43 Buơl guhã hũ mơhư̆ pơnuaĭ đờm pơto lài: ‘Rơnăm bĕ tơ mơnih gơŭ sa plơi adơi sa 'băng, sơ̆ng mơbai bĕ tơ mơnih mơbai-tămdră.’ 5:43 Lebi 19:18. 44 Bloh Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã: Rơnăm bĕ tơ mơnih mơbai-tămdră sơ̆ng iơu-lài tơ mơnih mă-pơkơŭ buơl guhã, 45 tô buơl guhã hũ tơbiă jiơ̆ng anà Ama buơl guhã dò tơ ngŏ lơngì; kơyoa Pô brơi ia-hơrơi đì tơgồ kơc̆rà sơrdah tơ ngŏ mơnih mơsak-jơhà kŭng yơu mơnih siàm, brơi hơjàn tơ mơnih rĭng-tơpă kŭng yơu mơnih 'buh rĭng-tơpă. 46 Kơyoa yah buơl guhã mĭn rơnăm tơgrơ̆ mơnih rơnăm drơi, nư̆n hũ hơgĕ păl mơyòm rơi? Du mơnih rì-mă jia 'buh ngă yơu nư̆n ơu? 47 Yah buơl guhã mĭn tơnia c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai drơi soh, nư̆n hũ rơlau hơgĕ tơ aràng rơi ơu? Du buơl làng agàh 'buh ngă yơu nư̆n ơu? 48 Yơu nư̆n, buơl guhã păl tơbiă jiơ̆ng wĭl-tơ̆l, yơu Ama buơl guhã dò tơ ngŏ lơngì la Pô wĭl-tơ̆l.”

*5:21 5:21 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 20:13.

5:27 5:27 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 20:14.

5:31 5:31 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 24:1,3.

§5:33 5:33 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 23:21.

*5:38 5:38 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 21:24.

5:43 5:43 Lebi 19:18.