6
Bruă Siàm Anĭt-Dŏng, Iơu-Lài Sơ̆ng Wèr 'Bơ̆ng
(Luka 11:2-4)
“C̆ơ-kơrmăp bĕ, tŭ ngă bruă siàm anĭt-dŏng, juơi mĭn tô ràng-pơmơyeh tơ anaŭ tơgrơ̆ mơnih. Yah 'buh ơu nư̆n, buơl guhã rơŭ 'buh hũ phơ̆n mơyòm-brơi hơgĕ mư̆ng Ama buơl guhã dò tơ ngŏ lơngì ơu. Yơu nư̆n, tŭ buơl guhã ngă bruă siàm anĭt-dŏng, juơi poh c̆èng pờng sơgơ̆r tơ anaŭ drơi yơu buơl mơnih hơtai-hơtiàn mơthĭ-lơ̆r jiăng ngă lăm sàng pơtòm sơ̆ng tơ agàh jơlàn rơya, tô hũ aràng đờm mơyòm. Iơŭ biă, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, du mơnih nư̆n hũ đồ-mă phơ̆n mơyòm-brơi buơl guñu bơjơ. Bloh tŭ hã ngă bruă siàm anĭt-dŏng, juơi brơi tơngàn gah ơñiau thơu tơngàn gah hơnuă ngă hơgĕ, tô bruă siàm anĭt-dŏng hã ngă hũ tơrđơŭ-tơrđe; sơ̆ng Ama hã, la Pô 'buh lăm anih tơrđơŭ-tơrđe, rơŭ brơi phơ̆n mơyòm-brơi tơ hã.”
Pơnuaĭ Iơu-Lài
“Tŭ buơl guhã iơu-lài, juơi ngă yơu buơl mơnih hơtai-hơtiàn mơthĭ-lơ̆r. Kơyoa buơl guñu khiăng dò dơ̆ng iơu-lài tơkrah sàng pơtòm sơ̆ng tơ du anih akiăng jơlàn rơya, mĭn tô tơgrơ̆ mơnih c̆ơ 'buh. Iơŭ biă, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, du mơnih nư̆n hũ đồ-mă phơ̆n mơyòm-brơi buơl guñu bơjơ. Bloh tŭ hã iơu-lài, tơma bĕ lăm adŭ, krơ̆ bơh 'băng wơ̆, bloh nư̆n iơu-lài sơ̆ng Ama hã, Pô dò lăm anih tơrđơŭ-tơrđe; sơ̆ng Ama hã la Pô 'buh lăm anih tơrđơŭ-tơrđe, rơŭ brơi phơ̆n mơyòm-brơi tơ hã.
Tŭ buơl guhã iơu-lài, juơi đờm rơlaŭ nau rơlaŭ mơrai 'buh kwơ yơu du buơl làng agàh; kơyoa buơl guñu sơnư̆ng yah đờm lô nư̆n hũ Yàng păng. Kơyoa nư̆n buơl guhã juơi ngă yơu buơl guñu; kơyoa Ama buơl guhã hũ thơu buơl guhã păl c̆àng hũ pơnuaĭ hơgĕ, dơlhơu tơ tŭ buơl guhã iơu yòng sơ̆ng Pô bơjơ. Yơu nư̆n, buơl guhã iơu-lài bĕ yơu ni:
‘Khoai Ama buơl dơlhă dò tơ ngŏ lơngì;
Angăn Ama hũ Sơc̆ih-Sri;
10 Lơgăr Ama truh,
Hơtai Ama hũ jiơ̆ng, lăm ala lơ̆n kŭng yơu tơ ngŏ lơngì.
11 Yòng brơi buơl dơlhă hơrơi ni phơ̆n-kơya 'bơ̆ng tơ̆l hơrơi.
12 Yòng anĭt toh-luơi glài-sơnoh tơ buơl dơlhă,
Yơu buơl dơlhă kŭng anĭt toh-luơi tơ du mơnih hũ sŭng glài sơ̆ng buơl dơlhă.
13 Yòng juơi luơi buơl dơlhă kơđòng pơnuaĭ pơluơ-ơñiai,
Bloh dŏng buơl dơlhă klàh mư̆ng pơnuaĭ mơsak-jơhà!
(Kơyoa lơgăr, gơnăp-gơnuăr, sơ̆ng màng-kơc̆rà, dò abih găm sơ̆ng Ama rài pơdò rài 'buh luĭ. Amen.)’
14 Kơyoa yah buơl guhã anĭt toh-luơi tơgrơ̆ pơnuaĭ sŭng tơ aràng, nư̆n Ama buơl guhã dò tơ ngŏ lơngì kŭng rơŭ anĭt toh-luơi tơ buơl guhã. 15 Bloh yah buơl guhã 'buh anĭt toh-luơi pơnuaĭ sŭng tơ aràng, nư̆n Ama buơl guhã dò tơ ngŏ lơngì kŭng rơŭ 'buh anĭt toh-luơi pơnuaĭ sŭng tơ buơl guhã.”
Pơnuaĭ Wèr 'Bơ̆ng
16 “Tŭ buơl guhã wèr 'bơ̆ng, juơi ngă 'bò mơta jruh-jrui yơu buơl mơnih hơtai-hơtiàn mơthĭ-lơ̆r, kơyoa buơl guñu khiăng ngă 'bò mơta yơu nư̆n tô tơgrơ̆ mơnih thơu buơl guñu wèr 'bơ̆ng. Iơŭ biă, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, du mơnih nư̆n hũ đồ-mă phơ̆n mơyòm-brơi buơl guñu bơjơ. 17 Bloh tŭ hã wèr 'bơ̆ng, lŭ bĕ mơñà tơ akŏ, sơ̆ng pài goh 'bò mơta, 18 tô aràng 'buh thơu hã dò wèr 'bơ̆ng, bloh mĭn Ama hã, la Pô dò lăm anih tơrđơŭ-tơrđe; sơ̆ng Ama hã, la Pô 'buh lăm anih tơrđơŭ-tơrđe, rơŭ brơi phơ̆n mơyòm-brơi tơ hã.”
Phơ̆n C̆ơk-Màng Biă
(Luka 12:33,34)
19 “Buơl guhã juơi pơtòm-pioh tơ drơi du phơ̆n-bơna lăm ala lơ̆n, la anih hũ mŏ-koh, tơ̆ng-reh, đĭ 'bơ̆ng ngă lơhiă sơ̆ng mơnih blơ̆ 'bloh dơrñàng bloh mă. 20 Bloh păl pơtòm-pioh bĕ tơ drơi du phơ̆n-bơna tơ ngŏ lơngì, la anih 'buh hũ mŏ-koh, tơ̆ng-reh, đĭ 'bơ̆ng ngă lơhiă, sơ̆ng kŭng 'buh hũ mơnih blơ̆ 'bloh dơrñàng bloh mă. 21 Kơyoa phơ̆n-bơna buơl guhã dò anih lơi, nư̆n hơtai-hơtiàn buơl guhã kŭng dò anih nư̆n.”
Pơnuaĭ Sơrdah Rùp-Phàp
(Luka 11:34-36)
22 “Mơta la apui-đèng rùp-phàp. Yơu nư̆n, yah mơta hã sơrdah, nư̆n abih rùp-phàp hã rơŭ sơrdah. 23 Bloh yah mơta hã jơhà, nư̆n abih rùp-phàp hã rơŭ mơsrư̆-kơnăm. Yơu nư̆n, yah pơnuaĭ sơrdah lăm hã mĭn la mơsrư̆-kơnăm, nư̆n pơnuaĭ mơsrư̆-kơnăm ni rơŭ prŏng thơu kàr lơi!”
Pơnuaĭ Sơnư̆ng Kơ-ù
24 “'Buh aràng sơi hũ rơgơi ngă hơlŭn dua aràng pô, kơyoa rơŭ mơbai mơnih ni bloh rơnăm mơnih dih, halài rơŭ c̆ơ prŏng-màng tơ mơnih ni bloh c̆ơ 'buh sơ̆p tơ mơnih dih. Buơl guhã 'buh rơgơi găm duh bruă Yàng Pô Lơngì bloh găm duh bruă jền-priă jiơ̆ng.
25 Kơyoa nư̆n, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã: Juơi kơyoa mư̆ng pơnuaĭ hơdiŭ drơi bloh sơnư̆ng kơ-ù păl 'bơ̆ng hơgĕ, mơñŭm hơgĕ; juơi kơyoa mư̆ng rùp-phàp bloh sơnư̆ng kơ-ù păl c̆ù hơgĕ. Pơnuaĭ hơdiŭ 'buh c̆ơk-màng rơlau tơ phơ̆n 'bơ̆ng, rùp-phàp 'buh c̆ơk-màng rơlau tơ khăn-ào c̆ù ơu? 26 C̆ơ bĕ jơi c̆ĭm lơngì. Guñu 'buh drà, 'buh yuă, kŭng 'buh pơtòm-pioh lăm bŭng, nư̆n bloh Ama buơl guhã tơ ngŏ lơngì sơđaŭ ròng guñu. Buơl guhã 'buh c̆ơk-màng rơlau tơ jơi c̆ĭm ơu? 27 Hũ aràng sơi lăm buơl guhã, gơnừm tơ sơnư̆ng kơ-ù bloh ngă tơ rài hơdiŭ drơi hũ atàh rơlau sa-sĭt tŭ rơi? 28 Mư̆ng pơ-ơnah khăn-ào c̆ù kŭng yơu nư̆n rơi, kơđa hơgĕ buơl guhã sơnư̆ng kơ-ù ngă hơgĕ? C̆ơ sơ'buai bĕ du bơnga-glai lăm 'blàng hơma c̆ă tơgồ hơyơu lơi; guñu 'buh ngă bruă gleh-glăr, kŭng 'buh c̆ăr-tơlơi mơñàm-mơrài, 29 bloh Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, yah pơtau Salômôn màng-mơda truh kàr lơi, kŭng 'buh hũ c̆ù mơkrư yơu sa bơnga lơi lăm du bơnga nư̆n ơu rơi. 30 Yơu nư̆n, ơ du mơnih tơkì pơnuaĭ păng-tui dih, yah jơi bơnga-rơ̆ lăm 'blàng hơma, la jơi ni dò hơdiŭ bơgi prah lăm gìng, bloh Yàng Pô Lơngì dò brơi guñu c̆ù mơkrư yơu nư̆n, tơ-ài la buơl guhã! 31 Kơyoa nư̆n, buơl guhã juơi sơnư̆ng kơ-ù bloh đờm lài: Buơl gudrơi rơŭ 'bơ̆ng hơgĕ? Mơñŭm hơgĕ? C̆ù hơgĕ? 32 Kơyoa abih tơgrơ̆ pơnuaĭ ni, du buơl làng agàh sơđaŭ mĭt tui duah, sơ̆ng Ama buơl guhã tơ ngŏ lơngì hũ thơu buơl guhã păl c̆àng hũ du pơnuaĭ nư̆n bơjơ. 33 Bloh dơlhơu biă, tui duah bĕ lơgăr Yàng Pô Lơngì sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-tơpă Pô, bloh nư̆n Pô rơŭ brơi pơtơ̆l tơ buơl guhã tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n rơi. 34 Yơu nư̆n, buơl guhã juơi sơnư̆ng kơ-ù mư̆ng hơrơi bơgi; kơyoa hơrơi bơgi rơŭ sơnư̆ng-rơc̆ăng mư̆ng bruă hơrơi bơgi. Pơnuaĭ gleh-glăr hơrơi lơi tơ̆l tơ hơrơi nư̆n.”