PƠNUAĬ-SIÀM
TUI
MAK
PƠNUAĬ RƠC̆ĂNG DƠLHƠU MƯ̆NG GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU
1
(Mư̆ng tăl 1:1 truh 1:13)
Gơnuăr-Bruă Jăng 'Baptis
(Mathiơ 3:1-12; Luka 3:1-18; Jăng 1:19-28)
Mư̆ng c̆ơmrừp Pơnuaĭ-Siàm Yàng Jêsu Krist, Anà Yàng Pô Lơngì. Yơu hũ wă lăm bơ-àr mơnih gơnuăr-hwơ̆r Êsai lài:
“Ni, Kơu pơđăr mơnih Kơu nau dơlhơu tơ anaŭ Anà,
Mơnih nư̆n rơŭ waìh jơlàn tơ Anà. * 1:2 Malac̆i 3:1.
Hũ săp mơnih iơu driau lăm 'blàng-jơhua lài:
Waìh bĕ jơlàn tơ Yàng,
Ngă pơtơpă-pơrĭng du jơlàn tìt tơ Pô.” 1:3 Êsai 40:3.
Jăng 'Baptis hũ truh lăm 'blàng-jơhua, găm pơto-akhàn găm ngă 'baptem mư̆ng pơnuaĭ mơbai prah-luơi glài-sơnoh tô hũ anĭt toh-luơi glài-sơnoh. Abih buơl làng dò lăm c̆àr Juđe sơ̆ng plơi-prŏng Jerusalem ba gơŭ truh sơ̆ng ñu. Buơl guñu akhàn-tơbiă abih glài-sơnoh drơi, sơ̆ng Jăng 'Baptis ngă 'baptem tơ buơl guñu lăm ia-sơdờng Jôđăn. Tŭ nư̆n, Jăng 'Baptis c̆ù ào sơ̆ng blơu lakđa, akă tơlơi kơ-iăng sơ̆ng kơlì, 'bơ̆ng kơtòk sơ̆ng ia hơnìng glai. Ñu pơto-akhàn lài: “Hũ sa Pô gơnăp-gơnuăr rơlau dơlhă, truh hơdơi dơlhă, dơlhă 'buh iơŭ păl kù tơ ala tơleh tơlơi kơlì-juă tơ Pô. Dơlhă ngă 'baptem tơ buơl adơi-ai sơ̆ng ia, bloh Pô rơŭ ngă 'baptem tơ buơl adơi-ai sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri.”
Jăng 'Baptis Ngă 'Baptem Tơ Yàng Jêsu – Kơmlài Pơluơ-Ơñiai Yàng Jêsu
(Mathiơ 3:13 – 4:11; Luka 3:21,22; Mak 4:1-13)
Lăm du hơrơi nư̆n, Yàng Jêsu mư̆ng plơi-prŏng Nasaret c̆àr Galile truh, sơ̆ng Jăng 'Baptis ngă 'baptem tơ Pô lăm ia-sơdờng Jôđăn. 10 Tŭ pơrpa đì tơbiă mư̆ng ia, Pô 'buh du tăl lơngì pơh tơbiă, sơ̆ng Bơngă Sơc̆ih-Sri mơhiơ̆ yơu c̆ĭm kơtrơu trŭn đơ̆m tơ ngŏ Pô, 11 sơ̆ng hũ săp mư̆ng ngŏ lơngì đờm lài: “Anà la Anà uơ̆n-rơnăm Kơu, siàm hơtai Kơu lăm abih tơgrơ̆ mơta.” 12 Tŭ nư̆n mư, Bơngă Sơc̆ih-Sri ba Pô tơma lăm anih 'blàng-jơhua. 13 Pô dò lăm anih 'blàng-jơhua pà pluh hơrơi, kơđòng Satăn pơluơ-ơñiai, hơdiŭ tơkrah du jơi-phơ̆n pà gah tơkai lăm glai, sơ̆ng hũ du mơnih gơdrưh duh bruă Pô.
GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU TƠ C̆ÀR GALILE
(Mư̆ng tăl 1:14 truh tăl 9:51)
Yàng Jêsu Tơma Ngă Gơnuăr-Bruă Lăm C̆àr Galile
(Mathiơ 4:12-17; Luka 4:14-15; Mak 5:1-11)
14 Hơdơi tŭ Jăng 'Baptis kơđòng jàm-krơ̆, Yàng Jêsu truh tơ c̆àr Galile, pơto-akhàn mư̆ng Pơnuaĭ-Siàm Yàng Pô Lơngì. 15 Pô đờm: “Tŭ-hơrơi hũ tơ̆l bơjơ, lơgăr Yàng Pô Lơngì hũ truh jĕ bơjơ, buơl guhã păl mơbai prah-luơi glài-sơnoh bĕ sơ̆ng păng-tui jơlàn Pơnuaĭ-Siàm.”
16 Tŭ nau tui rò gah ia-tơsì Galile, Yàng Jêsu 'buh dua aràng adơi-ai Simôn sơ̆ng Andre, dò dăng sơñuăl lăm ia-tơsì, kơyoa bruă ngă phŭn buơl guñu la mơnih mă akàn. 17 Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl guñu: “Tui bĕ Kơu, Kơu rơŭ ngă tơ buơl guhã tơbiă jiơ̆ng du mơnih dăng sơñuăl mơnih yơu dăng sơñuăl mă akàn.” 18 Tŭ nư̆n mư, buơl guñu luơi jàl-sơñuăl bloh tui Pô. 19 Nau đoh atàh rơlau sa-sĭt tra mư̆ng anih nư̆n, Pô 'buh Jakơ, anà Sebede, sơ̆ng adơi ñu la Jăng, dò srồt sơñuăl lăm gơlài. 20 Pô iơu buơl guñu; buơl guñu luơi ama drơi la Sebede dò wơ̆ lăm gơlài sơ̆ng du mơnih ngă tồ-apah, bloh nau tui Pô.
Yàng Jêsu Pơtrơh Kơmlài
(Luka 4:31-37)
21 Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô tơma lăm plơi-prŏng Kapenaum. Iơŭ tơ hơrơi sa'bat, Pô tơma lăm sàng pơtòm sơ̆ng pơto-mơblàng. 22 Abih tơgrơ̆ mơnih mă ngă krơi-takơtuă biă mư̆ng pơnuaĭ Pô pơto, kơyoa Pô pơto hũ gơnăp-gơnuăr, bloh 'buh iơŭ yơu du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia pơto.
23 Kŭng tŭ nư̆n, lăm sàng pơtòm hũ sa aràng mơnih kơđòng kơmlài sơŭ-sơnoh ngă, 24 mơnih nư̆n iơu driau lài: “Ơ Jêsu mơnih Nasaret, buơl dơlhă sơ̆ng Pô hũ bruă hơgĕ rơi? Pô truh tô pơluĭ-pơlơhiă buơl dơlhă? Dơlhă thơu Pô la aràng sơi, Pô la Pô Sơc̆ih-Sri Yàng Pô Lơngì.” 25 Bloh Yàng Jêsu puaĭ jrăm ñu: “Dò kơđơ̆ng bĕ, sơ̆ng tơbiă klàh mư̆ng mơnih ni!” 26 Kơmlài sơŭ-sơnoh sơboh khăng mơnih nư̆n, kơmrào sa săp prŏng, sơ̆ng tơbiă klàh mư̆ng mơnih nư̆n. 27 Abih tơgrơ̆ mơnih mă ngă c̆rih-takơtuă biă sơ̆ng đờm tơnia gơŭ: “Pơnuaĭ hơgĕ ni? Sa pơnuaĭ pơto-pơsài bơrhơu baŭ gơnăp-gơnuăr! Mơnih ni mă gơnăp-gơnuăr đờm pơđăr du kơmlài sơŭ-sơnoh, sơ̆ng guñu kŭng păl păng bơbah ngă tui rơi.” 28 Pơnuaĭ tiơ̆ng-dơnài mư̆ng angăn Yàng Jêsu tŭ nư̆n mư hũ đờm tiơ̆ng tơbiă lăm abih c̆àr tòmdăr Galile.
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Ame-Tămhã Pier
(Mathiơ 8:14-17; Luka 4:38,39)
29 Krah pơrpa tơbiă mư̆ng sàng pơtòm, Yàng Jêsu găm sơ̆ng Jakơ, Jăng, nau truh tơ sàng Simôn sơ̆ng Andre. 30 Tŭ nư̆n ame-tămhã Simôn kơđòng lơ-ơ̆n pơrmă-mơrềt, dò đih lăm c̆ơnừng. Du mơnih tui-mơgru truh đờm mư tơ Pô thơu mư̆ng pơnuaĭ nư̆n. 31 Pô truh jĕ, apăn tơngàn đơ̆ng ñu tơgồ. Pơnuaĭ pơrmă-mơrềt thĭt mư, sơ̆ng ñu tơma duh bruă tơgrơ̆ mơnih.
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Lô Mơnih Lơ-ơ̆n Lơngoh Rơwă-Sơkì
(Mathiơ 8:1-4; Luka 4:40,41)
32 Truh glai diơŭ, tŭ ia-hơrơi ñŭ, aràng ba abih tơgrơ̆ mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì sơ̆ng du mơnih kơđòng kơmlài ngă truh sơ̆ng Yàng Jêsu. 33 Buơl làng lăm plơi-prŏng pơgùm-pơtòm gơŭ tơ anaŭ bơh 'băng. 34 Yàng Jêsu pơsồ-pơsaih tơ lô mơnih kơđòng tơ̆l abih tơgrơ̆ pơnuaĭ lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì, sơ̆ng pơtrơh lô kơmlài, bloh 'buh brơi gơnuăr du kơmlài đờm sa pơnuaĭ lơi, kơyoa guñu thơu Pô la aràng sơi.
35 Ờm hơrơi hơdơi, tŭ lơngì sơđaŭ dò kơnăm, Yàng Jêsu tơgồ, nau tơma lăm anih jơhua-kơđơ̆ng, sơ̆ng iơu-lài tơ anih nư̆n. 36 Simôn sơ̆ng du mơnih tui-mơgru nau duah Pô. 37 Tŭ duah 'buh nư̆n đờm lài: “Abih tơgrơ̆ mơnih dò duah Pô-Pơto.” 38 Bloh Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Buơl gudrơi nau bĕ anih pơkơ̆n, tơma lăm du plơi tòmdăr anih ni, tô Kơu kŭng pơto-akhàn tơ anih nư̆n rơi. Kơyoa nư̆n la bruă phŭn bloh Kơu hũ truh.” 39 Pô nau abih lăm c̆àr Galile, pơto-akhàn lăm du sàng pơtòm sơ̆ng pơtrơh kơmlài.
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Mơnih Dŭn
(Mathiơ 8:1-4; Luka 5:12-16)
40 Tŭ nư̆n hũ sa aràng mơnih dŭn truh pơđih rùp tơ anaŭ Yàng Jêsu sơ̆ng yòng lơkơu: “Yah Pô khiăng, Pô hũ rơgơi ngă tơ dơlhă hũ goh.” 41 Yàng Jêsu hũ hơtai-hơtiàn anĭt-anăr, yơ̆r tơngàn tŭp tơ mơnih nư̆n sơ̆ng đờm: “Kơu khiăng, pơsồ goh bĕ.” 42 Lăm tơk tŭ nư̆n mư, dŭn thĭt abih, mơnih nư̆n hũ goh. 43 Yàng Jêsu pơđăr ñu nau mư, sơ̆ng mă pơnuaĭ jơnăp-jơni đờm kơkơi-pơđăr: 44 “Păl c̆ơ-kơrhia bĕ, juơi đờm hơgĕ sơ̆ng aràng sơi, bloh nau bĕ pơto rùp sơ̆ng mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n duh-dơlbăt, sơ̆ng pơyă phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt mư̆ng bruă anà hũ goh tui adăt Môise pơto, tô ngă grơh tơ buơl guñu.” 45 Bloh mơnih nư̆n nau, đờm pơtiơ̆ng mư̆ng bruă ni lăm abih tơgrơ̆ anih, đờm akhàn abih mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ, tơ̆l truh Yàng Jêsu 'buh rơgơi tơma lăm plơi-prŏng tơ anaŭ tơgrơ̆ mơnih jiơ̆ng, bloh păl dò lăm du anih jơhua tơ agàh plơi-prŏng. Sơ̆ng buơl làng mư̆ng tơgrơ̆ anih ba gơŭ truh sơ̆ng Pô.

*1:2 1:2 Malac̆i 3:1.

1:3 1:3 Êsai 40:3.