2
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Mơnih Mơtai Tơkai-Tơngàn
(Mathiơ 9:1-8; Luka 5:17-26)
Du hơrơi hơdơi, Yàng Jêsu gài mơrai tơ plơi-prŏng Kapenaum, buơl làng mơhư̆ thơu Pô dò lăm sàng, nư̆n pơgùm-pơtòm gơŭ tơ anih nư̆n lô biă, tơ̆l truh tơ anaŭ bơh 'băng sàng kŭng 'buh hũ anih lơi dò soh. Pô pơto-akhàn pơnuaĭ Yàng tơ buơl guñu. Tŭ nư̆n hũ pà aràng mơnih sơkồng ba truh tơ Pô sa aràng mơnih mơtai tơkai-tơngàn. Bloh, kơyoa mơnih lô, buơl guñu 'buh rơgơi ba mơnih nư̆n truh jĕ Pô jiơ̆ng, nư̆n buơl guñu toh bơbŭng sàng, rĭng tơ anih Pô dò guh, bloh nư̆n pơtrŭn mơnih mơtai tơkai-tơngàn dò đih lăm c̆ơnừng trŭn tơ ala. * 2:4 Sàng mơnih Juđa hũ bơbŭng rĭng yơu 'blàng, sơ̆ng tơ gah sàng hũ kơtoa đì tơ ngŏ. 'Buh pơnuaĭ păng-tui buơl guñu yơu nư̆n, Yàng Jêsu đờm sơ̆ng mơnih mơtai tơkai-tơngàn: “Ơ anà, glài-sơnoh anà hũ anĭt toh-luơi bơjơ.” Bloh hũ du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia dò guh tơ anih nư̆n, buơl guñu sơnư̆ng ờm lăm hơtai-hơtiàn lài: “Kơđa hơgĕ mơnih ni khĭn đờm yơu nư̆n? C̆ờ-sơrbĭl biă! Rơlau tơ Yàng Pô Lơngì, aràng sơi hũ gơnuăr toh-luơi glài-sơnoh jiơ̆ng?” Lăm hơtai-akŏ Yàng Jêsu hũ kràn-thơu mư du pơnuaĭ hơgĕ buơl guñu dò đờm sơ̆ng gơŭ, nư̆n Pô đờm: “Kơđa hơgĕ lăm hơtai-hơtiàn buơl guhã sơnư̆ng-bơngoàn yơu nư̆n? Tui buơl guhã, nư̆n tơkrah bruă đờm sơ̆ng mơnih mơtai tơkai-tơngàn lài: ‘Glài-sơnoh anà hũ anĭt toh-luơi bơjơ,’ sơ̆ng bruă đờm: ‘Tơgồ dơ̆ng bĕ apăn c̆ơnừng hã bloh nau,’ bruă lơi 'buơ̆n rơlau? 10 Bloh tô buơl guhã thơu lài tŭ dò lăm dun-ya, Anà Mơnih hũ gơnuăr toh-luơi glài-sơnoh.” Pô đờm sơ̆ng mơnih mơtai tơkai-tơngàn: 11 “Kơu pơđăr anà, tơgồ dơ̆ng bĕ, glăm c̆ơnừng sơ̆ng nau wơ̆ tơ sàng!” 12 Mơnih mơtai tơkai-tơngàn lăm tơk tơgồ dơ̆ng mư, glăm c̆ơnừng tơbiă nau tơ anaŭ abih tơgrơ̆ mơnih, tơ̆l truh aràng sơi aràng nư̆n kŭng mă ngă c̆rih-takơtuă sơ̆ng mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì lài: “Buơl gudrơi ka tŭ lơi 'buh bruă yơu ni!”
Yàng Jêsu Iơu Lebi
(Mathiơ 9:9-17; Luka 5:27-39)
13 Yàng Jêsu tơbiă nau tơ gah ia-tơsì wơ̆, abih tơrpuơl buơl làng truh sơ̆ng Pô, sơ̆ng Pô pơto-pơsài buơl guñu. 14 Lăm jơlàn nau Pô 'buh Lebi, anà Alphe, tŭ nư̆n dò guh tơ anih rì-mă jia, nư̆n đờm sơ̆ng ñu: “Tui bĕ kơu!” Lebi tơgồ dơ̆ng, nau tui Pô.
15 Hơdơi mư̆ng nư̆n, tŭ Pô dò guh huă 'bơ̆ng mơlăm lăm sàng Lebi, hũ lô mơnih rì-mă jia sơ̆ng mơnih glài-sơnoh dò guh huă 'bơ̆ng găm sơ̆ng Pô sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô, kơyoa lăm du mơnih nư̆n hũ lô mơnih tui Pô bơjơ. 16 Du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia lăm tơrpuơl Pharisi 'buh Pô dò guh huă 'bơ̆ng găm sơ̆ng du mơnih rì-mă jia sơ̆ng mơnih glài-sơnoh, nư̆n đờm sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô lài: “Kơđa hơgĕ Pô-Pơto dò guh huă 'bơ̆ng găm sơ̆ng du mơnih rì-mă jia sơ̆ng mơnih glài-sơnoh?” 17 Mơhư̆ yơu nư̆n, Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl guñu: “Mơnih pràn-khăng 'buh c̆àng truh mơnih gơnuăr-jrào ơu, bloh la mơnih rơwă-sơkì. Kơu truh 'buh iơŭ tô iơu mơnih rĭng-tơpă, bloh iơu mơnih hũ glài-sơnoh.”
Yàng Pơto Mư̆ng Pơnuaĭ Wèr 'Bơ̆ng
18 Tŭ nư̆n du mơnih tui-mơgru Jăng 'Baptis sơ̆ng du mơnih Pharisi dò wèr 'bơ̆ng; hũ mơnih truh tơnia Pô: “Kơđa hơgĕ du mơnih tui-mơgru Jăng 'Baptis sơ̆ng du mơnih tui-mơgru lăm tơrpuơl Pharisi wèr 'bơ̆ng, bloh du mơnih tui-mơgru Pô-Pơto 'buh wèr 'bơ̆ng?” 19 Yàng Jêsu đờm sơđồ: “Mơnih adơi-ai gơŭ sơ̆ng mơnih mơrtơu-lơkơi hũ rơgơi wèr 'bơ̆ng jiơ̆ng lăm tŭ mơnih mơrtơu-lơkơi dò sơ̆ng buơl guñu ơu? Hơdùm suơi mơnih mơrtơu-lơkơi dò sơ̆ng buơl guñu, buơl guñu 'buh rơgơi wèr 'bơ̆ng jiơ̆ng. 20 Bloh truh hơrơi mơnih mơrtơu-lơkơi păl kŏng ba nau atàh mư̆ng buơl guñu, lăm hơrơi nư̆n buơl guñu rơŭ wèr 'bơ̆ng. 21 'Buh aràng sơi bàl pĕt bơ-yài bơrhơu lăm ào klă; yah ngă yơu nư̆n, pĕt bàl bơrhơu rơŭ tơrsăng rŭt ngă tơrhĕt ào klă, sơ̆ng anih tơrhĕt rơŭ jơhà rơlau wơ̆. 22 Kŭng 'buh aràng sơi trĭng tơpai bơrhơu lăm gơdoh kơlì klă; yah ngă yơu nư̆n, tơpai rơŭ ngă tơrlah gơdoh, tơpai lơhiă sơ̆ng gơdoh kŭng 'buh dò ơu rơi; bloh tơpai bơrhơu păl trĭng lăm gơdoh kơlì bơrhơu.”
Ngă Bruă Lăm Hơrơi Sa'bat
(Mathiơ 12:1-8; Luka 6:1-5)
23 Lăm hơrơi sa'bat, Yàng Jêsu nau găn 'blàng hơma bơdai. Lăm jơlàn nau, du mơnih tui-mơgru Pô rơhòt amùng bơdai. 24 Du mơnih Pharisi đờm sơ̆ng Pô: “C̆ơ dih, kơđa hơgĕ du mơnih tui-mơgru Pô-Pơto ngă pơnuaĭ 'buh hũ gơnuăr ngă lăm hơrơi sa'bat?” 25 Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Buơl guhã ka tŭ lơi pơrpoh-c̆ơ lăm 'Bồn Bơ-àr ơu? Pơtau Đabit hũ ngă hơgĕ, tŭ ñu sơ̆ng du mơnih nau tui ñu kŏng siơŭ kơđòng sơ̆ng lơpa tŭng? 26 Lăm rài Abiatha ngă mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt, Đabit hũ tơma lăm sàng Yàng Pô Lơngì, mă pah sơc̆ih-sri 'bơ̆ng, sơ̆ng kŭng brơi tơ du mơnih nau tui ñu 'bơ̆ng rơi, yah pah nư̆n mĭn du mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n duh-dơlbăt nư̆n ka hũ gơnuăr 'bơ̆ng.” 27 Bloh nư̆n Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Hơrơi sa'bat hũ ngă tơbiă kơyoa jơi anà mơnih, 'buh iơŭ jơi anà mơnih hũ pơjiơ̆ng tơbiă kơyoa hơrơi sa'bat. 28 Kơyoa nư̆n, Anà Mơnih kŭng la Yàng hơrơi sa'bat.”

*2:4 2:4 Sàng mơnih Juđa hũ bơbŭng rĭng yơu 'blàng, sơ̆ng tơ gah sàng hũ kơtoa đì tơ ngŏ.