3
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Mơnih Srĕt-Mơtai Tơngàn
(Mathiơ 12:9-14; Luka 6:6-11)
Lăm sa amăng pơkơ̆n, Yàng Jêsu tơma lăm sàng pơtòm, tơ anih nư̆n hũ sa aràng mơnih lơkơi srĕt-mơtai sa gah tơngàn. Buơl guñu kraŭ-c̆ơ Pô hũ pơsồ-pơsaih tơ mơnih nư̆n lăm hơrơi sa'bat ơu, tô hũ pơnuaĭ yă Pô. Pô đờm sơ̆ng mơnih srĕt-mơtai tơngàn: “Tơgồ dơ̆ng bĕ, truh dò dơ̆ng tơkrah anih ni.” Bloh nư̆n Pô tơnia buơl guñu: “Lăm hơrơi sa'bat hũ gơnuăr ngă bruă siàm halài bruă jơhà? Păl dŏng mơnih halài pơmơtai mơnih?” Bloh buơl guñu dò kơđơ̆ng rik. Pô pơtrah mơta c̆ơ tơ buơl guñu, găm anok hơtai găm jruh-jrui kơyoa hơtai-hơtiàn buơl guñu kră-khăng. Bloh nư̆n Pô đờm sơ̆ng mơnih srĕt-mơtai tơngàn: “Yơ̆r bĕ tơngàn tơbiă.” Mơnih nư̆n yơ̆r tơngàn tơbiă, nư̆n tơngàn hũ pơsồ-pơsaih mư. Du mơnih Pharisi nau tơbiă, lăm tơk tŭ nư̆n mư tămbơyai sơ̆ng du mơnih gah tơrpuơl Herôt tămdră-wơ̆ sơ̆ng Pô, tô duah pơnuaĭ pơmơtai Pô.
Buơl Làng Nau Tui Yàng Jêsu
Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô pleh nau tơ gah ia-tơsì. Hũ sa tơrpuơl lô buơl làng mư̆ng c̆àr Galile truh tui Pô. Mư̆ng c̆àr Juđe, plơi-prŏng Jerusalem, c̆àr Iđume, c̆àr gah dih ia-sơdờng Jôđăn, c̆àr tòmdăr plơi-prŏng Tirơ sơ̆ng Siđôn, ŭr-ŭr ba gơŭ truh sơ̆ng Pô, kơyoa mơhư̆ thơu mư̆ng tơgrơ̆ bruă Pô hũ ngă. Kơyoa lô mơnih biă, nư̆n Pô đờm pơđăr du mơnih tui-mơgru rơc̆ăng lờih tơ Pô sa boh gơlài, tô klàh kơđòng tơrpuơl mơnih lô sŭl pơjeh. 10 Kơyoa Pô hũ pơsồ-pơsaih tơ lô mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì, nư̆n abih tơgrơ̆ mơnih hũ lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì, aràng sơi aràng nư̆n kŭng ràn truh jĕ tô hũ rơwơ̆ tŭp Pô. 11 Yàu tŭ du mơnih kơđòng kơmlài ngă 'buh Pô, guñu pơđih rùp tơ tơkai Pô sơ̆ng iơu driau lài: “Pô-Pơto la Anà Yàng Pô Lơngì.” 12 Bloh Pô pơkơŭ guñu, 'buh brơi đờm tơ aràng thơu Pô la aràng sơi.
Yàng Jêsu Rơwah Sa Pluh Dua Aràng Mơnih Tơdi-Tơdài
(Mathiơ 10:1-4; Luka 9:12-16)
13 Yàng Jêsu đì tơ ngŏ c̆ơ̆, iơu du mơnih Pô khiăng truh sơ̆ng Pô. Sơ̆ng buơl guñu truh sơ̆ng Pô. 14 Pô rơwah-pồ tơrpuơl sa-pluh dua aràng, angăn la tơdi-tơdài tô dò sơ̆ng Pô, sơ̆ng tô Pô pơđăr buơl guñu nau pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm, 15 sơ̆ng brơi tơ buơl guñu gơnuăr tô pơtrơh kơmlài. 16 Ni la sa-pluh dua aràng mơnih tơdi-tơdài bloh Pô hũ rơwah-pồ: Simôn, Pô pơ-angăn la Pier, 17 Jakơ anà Sebede, sơ̆ng Jăng adơi Jakơ, Pô pơ-angăn dua aràng buơl guñu la Bôanerges, mơblàng la anà lơkơi grơ̆m-kơtàl; 18 Andre, Philip, 'Bathelemi, Mathiơ, Thôma, Jakơ anà Alphe, Thađe, Simôn mơnih Kanaan, 19 sơ̆ng Juđa Iskariôt la mơnih pơblơ̆-dră Pô.
Yàng Jêsu Sơ̆ng Beelsebul
(Mathiơ 12:22-32; Luka 11:14-23; Mak 12:10)
20 Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru tơma lăm sa boh sàng; sa tơrpuơl lô buơl làng ba gơŭ truh pơgùm-pơtòm wơ̆ tơ anih nư̆n, tơ̆l truh Pô sơ̆ng du mơnih tui-mơgru 'buh rơgơi huă 'bơ̆ng jiơ̆ng. 21 Du mơnih lăm sàng-dơnò Pô mơhư̆ thơu yơu nư̆n, buơl guñu truh tô mă ba Pô nau wơ̆, kơyoa aràng đờm lài “Pô lơhiă akŏ-sơnư̆ng bơjơ.”
22 Bloh du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia mư̆ng plơi-prŏng Jerusalem trŭn nư̆n đờm lài: “Mơnih ni kơđòng kơmlài Beelsebul ngă, sơ̆ng gơnừm tơ gơnuăr pơtau-kơmlài bloh pơtrơh kơmlài.” 23 Yàng Jêsu iơu buơl guñu truh, angui pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu bloh đờm sơ̆ng buơl guñu: “Hơyơu kơmlài Satăn pơtrơh jiơ̆ng kơmlài Satăn? 24 Yah sa lơgăr pơc̆ơrlah krơi duă gơŭ drơi wơ̆, lơgăr nư̆n rơŭ 'buh rơgơi dò dơ̆ng kơjăp jiơ̆ng. 25 Yah sa boh sàng pơc̆ơrlah krơi duă gơŭ wơ̆, sàng nư̆n rơŭ 'buh dò dơ̆ng kơjăp jiơ̆ng. 26 Kŭng yơu nư̆n rơi, yah kơmlài Satăn tămdră-wơ̆ sơ̆ng rùp-phŭn ñu sơ̆ng pơc̆ơrlah krơi duă gơŭ ñu wơ̆, nư̆n ñu 'buh rơgơi dò dơ̆ng kơjăp jiơ̆ng, bloh hũ truh hơrơi luĭ-dŭt ñu bơjơ. 27 'Buh aràng sơi hũ rơgơi tơma lăm sàng sa aràng mơnih pràn-khăng tô tămblah-mă phơ̆n-bơna mơnih nư̆n, bloh dơlhơu biă 'buh mă c̆aŭ mơnih pràn-khăng nư̆n wơ̆. Păl mă c̆aŭ mơnih nư̆n wơ̆, bloh nư̆n ka hũ rơgơi tămblah-mă phơ̆n-bơna lăm sàng ñu jiơ̆ng.
28 Iơŭ biă, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, abih tơgrơ̆ pơnuaĭ glài-sơnoh rơŭ hũ anĭt toh-luơi tơ anà-tơc̆o jơi anà mơnih, găm sơ̆ng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ sơk-sơrbĭl khĭn-dơmĭn buơl guñu đờm kŭng yơu nư̆n rơi. 29 Bloh aràng sơi đờm sơk-sơrbĭl khĭn-dơmĭn truh tơ Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, nư̆n rơŭ 'buh tŭ lơi hũ anĭt toh-luơi, păl kơđòng glài-sơnoh rài pơdò rài.” 30 Pô đờm yơu nư̆n, kơyoa buơl guñu đờm lài: “Mơnih ni kơđòng kơmlài ngă.”
Ame Sơ̆ng Adơi-Ai Yàng Jêsu
(Mathiơ 12:46-50; Luka 8:19-21)
31 Ame sơ̆ng adơi-ai Yàng Jêsu truh, dò dơ̆ng tơ agàh, sơ̆ng yòng mơnih tơma iơu Pô. 32 Tŭ nư̆n hũ sa tơrpuơl lô buơl làng dò guh tòmdăr Pô, sơ̆ng buơl guñu đờm sơ̆ng Pô: “Ơ Pô-Pơto, hũ ame sơ̆ng adơi-ai Pô dò tơ agàh, buơl guñu tơnia duah Pô.” 33 Pô đờm: “Aràng sơi la ame Kơu, aràng sơi la adơi-ai Kơu?” 34 Bloh nư̆n Pô pơtrah c̆ơ tơ du mơnih dò guh tòmdăr Pô, sơ̆ng đờm: “Ni la ame Kơu sơ̆ng adơi-ai Kơu! 35 Aràng sơi ngă tui hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì, mơnih nư̆n la adơi-ai, la gơŭ kơmơi sơ̆ng la ame Kơu.”