4
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Lơgăr Yàng Pô Lơngì
(Mathiơ 13:1-23; Luka 8:1-15)
Sa amăng pơkơ̆n, Yàng Jêsu tơma pơto-mơblàng tơ gah ia-tơsì. Hũ sa tơrpuơl mơnih lô biă pơgùm-pơtòm gơŭ tòmdăr Pô, nư̆n Pô păl trŭn dò guh lăm sa boh gơlài, abih tơrpuơl buơl làng nư̆n dò dơ̆ng tơ gah ia. Pô angui pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu đờm pơto buơl guñu lô pơnuaĭ. Lăm tŭ pơto, Pô đờm: “Păng bĕ ni! Hũ sa aràng mơnih tơbiă nau drà găr-pơjeh. Lăm tŭ drà, hũ du găr lĕ rò gah jơlàn, c̆ĭm truh 'bơ̆ng abih. Du găr pơkơ̆n lĕ iơŭ lăm anih lơ̆n pơtơu-rơđeh, mĭn hũ sa-sĭt lơ̆n soh, kơyoa lơ̆n bồr 'buh dơrlăm, nư̆n tơmuh tơgồ mư. Bloh tŭ ia-hơrơi đì tơgồ, kơđòng pơđiă gruă, nư̆n guñu thu piăp kơyoa 'buh hũ akha. Du găr pơkơ̆n lĕ iơŭ tơkrah puk druơi; druơi c̆ă yùm ngă tơ ñu bơlhăt, nư̆n 'buh hũ phŭn-hơjŭng. Du găr pơkơ̆n wơ̆ lĕ iơŭ lăm anih lơ̆n siàm nư̆n hũ phŭn-hơjŭng, tơgồ prŏng sơ̆ng tơbiă bơnga boh: sa găr tơbiă klơu pluh, găr pơkơ̆n năm pluh, găr pơkơ̆n wơ̆ sa rơtùh.” Bloh nư̆n Pô đờm: “Aràng sơi hũ tơnia tô păng, nư̆n păng-mơhư̆ bĕ!”
Kơtha Mơblàng Pơnuaĭ Pơgăp-Pơmơyơu
10 Tŭ Yàng Jêsu dò sa aràng, du mơnih dò tòmdăr Pô găm sơ̆ng sa-pluh dua aràng mơnih tơdi-tơdài truh tơnia Pô mư̆ng du pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu. 11 Pô đờm: “Sơ̆ng buơl guhã, pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm mư̆ng lơgăr Yàng Pô Lơngì hũ ràng-tơbiă tơ buơl guhã bơjơ; bloh sơ̆ng tơgrơ̆ mơnih agàh, nư̆n abih tơgrơ̆ mơta sơđaŭ păl angui pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu, 12 tô buơl guñu:
C̆ơ nư̆n sơđaŭ c̆ơ, bloh 'bu 'buh,
Păng nư̆n sơđaŭ păng, bloh 'buh wờng;
Huơĭ buơl guñu gài-wơ̆ bloh hũ anĭt toh-luơi glài-sơnoh ơu.” * 4:12 Êsai 6:9,10.
13 Bloh nư̆n Pô đờm: “Buơl guhã 'buh wờng pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu ni ơu? Yơu nư̆n ngă hơyơu buơl guhã wờng jiơ̆ng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu pơkơ̆n? 14 Mơnih drà găr-pơjeh, nư̆n la drà Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì. 15 Du găr rò gah jơlàn la du mơnih hũ khiăng păng Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì drà tơbiă, bloh tŭ buơl guñu pơrpa păng Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì, nư̆n Satăn truh mư, tămblah mă Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì hũ drà lăm hơtai-hơtiàn buơl guñu. 16 Kŭng yơu nư̆n rơi, du găr drà lăm anih lơ̆n pơtơu-rơđeh, la du mơnih tŭ păng Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì nư̆n sờh-sài păng-tui đồ-mă mư; 17 bloh Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì 'buh tơmuh akha lăm dơrlăm hơtai-hơtiàn, mĭn dò sơdăng lăm sa-sĭt tŭ soh; nư̆n tŭ kơyoa mư̆ng Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì bloh păp du pơnuaĭ gleh-glăr mơtai-lơhiă halài kơđòng mă-pơkơŭ, buơl guñu sơnĕ lơbuh mư. 18 Du găr lĕ iơŭ tơkrah puk druơi, nư̆n mơhiơ̆ yơu du mơnih păng Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì, 19 bloh bruă sơnư̆ng kơ-ù mư̆ng rài ni, pơnuaĭ pơluơ-pơsờh mư̆ng pơnuaĭ mơda gơn-hư̆p, sơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ hàm-khiăng pơkơ̆n tơma baŭ lăm hơtai-hơtiàn buơl guñu, ngă tơ Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì kơđòng gơrèt bơlhăt, 'buh tơbiă boh jiơ̆ng. 20 Bloh, du găr drà lăm anih lơ̆n siàm, mơhiơ̆ yơu du mơnih păng Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì nư̆n păng-tui đồ-mă sơ̆ng tơbiă bơnga boh, găr ni tơbiă klơu pluh, găr pơkơ̆n năm pluh, găr pơkơ̆n wơ̆ sa rơtùh.”
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Apui-Đèng
(Luka 8:16-18)
21 Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl guñu: “Hũ aràng sơi apăn đèng daŭ tơ ala thŭng halài tơ ala jờng c̆ơnừng rơi? 'Buh iơŭ la daŭ tơ ngŏ tơkai đèng ơu? 22 Kơyoa 'buh hũ pơnuaĭ hơgĕ bơdơŭ-tơrđơŭ bloh 'buh păl ràng-tơbiă, 'buh hũ pơnuaĭ hơgĕ bơdơŭ-tơrđơŭ bloh 'buh păl ba tơbiă tơ pơnuaĭ sơrdah. 23 Aràng sơi hũ tơnia tô păng, nư̆n păng-mơhư̆ bĕ!”
24 Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “C̆ơ-kơrhia bĕ mư̆ng pơnuaĭ buơl guhã păng. Buơl guhã wăl tơ aràng kàr lơi nư̆n buơl guñu kŭng rơŭ wăl tơ buơl guhã kàr nư̆n rơi, sơ̆ng dò brơi pơtơ̆l rơlau wơ̆. 25 Kơyoa mơnih lơi hũ, mơnih nư̆n rơŭ hũ brơi pơtơ̆l wơ̆; bloh mơnih lơi 'buh hũ, nư̆n găm phơ̆n hơgĕ mơnih nư̆n hũ, kŭng rơŭ kŏng mă thĭt rơi.”
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Găr-Pơjeh
26 Yàng Jêsu kŭng đờm: “Lơgăr Yàng Pô Lơngì kŭng mơhiơ̆ yơu sa aràng mơnih drà găr-pơjeh lăm lơ̆n, 27 mơnih nư̆n đih halài mơdơh, mơlăm halài hơrơi, găr-pơjeh sơđaŭ c̆eh mơta tơmuh sơ̆ng c̆ă tơgồ, bloh mơnih nư̆n 'buh thơu hơyơu lơi. 28 Kơyoa lơ̆n tơ ñu tơbiă bơnga boh, tŭ c̆ơmrừp la phŭn mơda, bloh nư̆n sroh bơnga sơ̆ng jiơ̆ng găr. 29 Tŭ bơdai asă, mơnih nư̆n apăn wăng nau yuă mư, kơyoa blàn yuă hũ truh bơjơ.”
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Găr Sơbơi
(Mathiơ 13:31,32; Luka 13:18,19)
30 Yàng Jêsu đờm: “Buơl gudrơi hũ rơgơi mă pơnuaĭ hơgĕ tô pơc̆àu-pơgăp, halài angui pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu lơi tô đờm mư̆ng lơgăr Yàng Pô Lơngì? 31 Lơgăr Yàng Pô Lơngì mơhiơ̆ yơu sa găr sơbơi, tŭ dơnih lăm lơ̆n, ñu mĭn la sa agăr tìt rơlau abih lăm tơgrơ̆ agăr pơkơ̆n lăm lơ̆n. 32 Bloh tŭ dơnih bơjơ, ñu tơmuh tơgồ sơ̆ng tơbiă jiơ̆ng sa phŭn prŏng rơlau tơ abih tơgrơ̆ jơi phŭn ơñiăm pơkơ̆n, du thàn ñu prŏng tơ̆l truh c̆ĭm lơngì hũ rơgơi ngă sruh tơ ala lơhui ñu jiơ̆ng.”
33 Pô angui lô pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu yơu nư̆n bloh pơto-akhàn Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì tơ buơl guñu, tô buơl guñu hũ rơgơi păng jiơ̆ng. 34 Pô 'buh đờm pơnuaĭ hơgĕ sơ̆ng buơl guñu bloh 'buh angui pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu; bloh, tŭ dò krơi sơ̆ng du mơnih tui-mơgru, Pô mơblàng tơbiă abih tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n tơ du mơnih tui-mơgru Pô.
Kơđòng Rơbù-Angĭn Prŏng Tơkrah Ia-Tơsì
(Mathiơ 8:23-27; Luka 8:22-25)
35 Truh diơŭ hơrơi nư̆n, Yàng Jêsu đờm sơ̆ng du mơnih tui-mơgru: “Buơl gudrơi nau bĕ truh tơ gah dih ia.” 36 Hơdơi tŭ brơi tơrpuơl buơl làng nau wơ̆ abih bơjơ, Yàng Jêsu sơđaŭ dò lăm gơlài, sơ̆ng du mơnih tui-mơgru ba Pô nau. Kŭng hũ du gơlài pơkơ̆n nau găm rơi. 37 Tŭ nư̆n hũ rơbù-angĭn prŏng tơgồ, rơyà ia poh tơma lăm gơlài, tơ̆l truh gơlài kơjĕ krăm. 38 Lăm tŭ nư̆n, Pô dò tơ gah aku anih yuơ̆ gơlài, gơnàng akŏ lăm pơtăl bloh đih. Du mơnih tui-mơgru blơ̆ Pô tơgồ sơ̆ng đờm: “Ơ Pô-Pơto, buơl gudrơi kơjĕ mơtai bơjơ bloh Pô-Pơto 'buh sơnư̆ng kơ-ù hơgĕ ơu?” 39 Pô tơgồ, puaĭ tơ rơbù-angĭn sơ̆ng đờm pơđăr ia-tơsì lài: “Kơđơ̆ng bĕ, thĭt bĕ!” Rơbù-angĭn thĭt mư sơ̆ng ia-tơsì dò kơđơ̆ng-rik. 40 Bloh nư̆n Pô đờm sơ̆ng du mơnih tui-mơgru: “Kơđa hơgĕ buơl guhã huơĭ-kơđa yơu nư̆n? Buơl guhã sơđaŭ ka hũ pơnuaĭ păng-tui ơu?”
41 Du mơnih tui-mơgru tơgra-tơgrơ̆t biă, buơl guñu đờm sơ̆ng gơŭ: “Mơnih ni la aràng sơi bloh truh rơbù-angĭn sơ̆ng ia-tơsì kŭng păl păng-bơbah rơi?”

*4:12 4:12 Êsai 6:9,10.