5
Mơnih Jerase Kơđòng Kơmlài Ngă
(Mathiơ 8:28-34; Luka 8:22-25)
Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru nau truh tơ gah dih ia-tơsì, lăm c̆àr Jerase. Tŭ Pô pơrpa yàm tơbiă mư̆ng gơlài, nư̆n mư̆ng anih kŭt atơu, hũ sa aràng mơnih kơđòng kơmlài ngă, đuaĭ truh tơ anaŭ Pô. Mơnih nư̆n hơdiŭ tơkrah du kŭt atơu, yah angui tơlơi srĕng kŭng 'buh hũ aràng sơi rơgơi mă-pơkơŭ ñu jiơ̆ng. Lô amăng kơđòng c̆rò anuh tơ tơkai sơ̆ng akă sơ̆ng tơlơi srĕng, bloh ñu ngă kloh srĕng sơ̆ng joh abih anuh, 'buh hũ aràng sơi tơ̆l pràn tô apăn-pơkơŭ ñu jiơ̆ng. Luĭ hơrơi sơ̆ng mơlăm ñu kừ dò mĭt tơkrah du kŭt atơu sơ̆ng tơ ngŏ c̆ơ̆; ñu jiăng kơmrào driau sơ̆ng mă pơtơu pờng rùp-phŭn drơi brơ̆p lơka abih. Tŭ 'buh Yàng Jêsu mư̆ng atàh, ñu đuaĭ mơrai truh, pơđih rùp tơ anaŭ Pô, sơ̆ng đờm prŏng săp lài: “Khoai Yàng Jêsu, Anà Yàng Pô Lơngì Ngŏ Glòng Rơlau Abih, Pô sơmŏng ngă hơgĕ sơ̆ng dơlhă ni? Mă angăn Yàng Pô Lơngì dơlhă yòng lơkơu Pô juơi ngă gleh-glăr dơlhă.” Kơyoa Yàng Jêsu pơrpa đờm sơ̆ng ñu lài: “Ơ kơmlài! Tơbiă bĕ mư̆ng mơnih ni.” Bloh nư̆n Pô tơnia ñu: “Hã angăn mơta hơgĕ?” Ñu đờm: “Mơta dơlhă angăn la ‘Tơrpuơl Lĭng.’ Kơyoa buơl dơlhă lô biă.” 10 Ñu yòng lơkơu Pô juơi prơh guñu tơbiă mư̆ng c̆àr nư̆n.
11 Tŭ nư̆n, jĕ tơ anih nư̆n, hũ sa kơtàr bơbui lô biă dò 'bơ̆ng tơ gah rơnòng c̆ơ̆. 12 Du kơmlài lơkơu yòng: “Yòng Pô brơi buơl dơlhă tơma lăm kơtàr bơbui dih.” Yàng Jêsu brơi gơnuăr. 13 Du kơmlài tơbiă mư̆ng mơnih nư̆n sơ̆ng tơma lăm kơtàr bơbui. Abih kơtàr bơbui, pơgăp dua rơbơu drơi, mư̆ng rơnòng c̆ơ̆ đuaĭ sơtơ̆ng trŭn lăm ia-tơsì, sơ̆ng mơtai krăm abih lăm nư̆n.
14 Du mơnih glăng bơbui ba gơŭ đuaĭ dơŭ, sơ̆ng đờm akhàn wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ ni lăm abih plơi-prŏng, plơi tìt. Buơl làng ba gơŭ truh tô c̆ơ bruă hơgĕ hũ tơbiă truh. 15 Tŭ buơl guñu truh tòm Yàng Jêsu, sơ̆ng 'buh mơnih mư̆ng dơlhơu kơđòng kơmlài ngă dò guh tơ anih nư̆n, c̆ù khăn-ào, akŏ-glo saih bơhiàn, nư̆n buơl guñu huơĭ kơđa biă. 16 Du mơnih tơ mơta hũ c̆ơ 'buh tơgrơ̆ bruă nư̆n, đờm akhàn wơ̆ tơ buơl guñu păng bruă hơgĕ hũ tơbiă truh tơ mơnih kơđòng kơmlài ngă sơ̆ng tơ kơtàr bơbui. 17 Buơl guñu yòng lơkơu Pô tơbiă klàh mư̆ng c̆àr tơnah buơl guñu.
18 Tŭ Pô trŭn lăm gơlài, mơnih dơlhơu hũ kơđòng kơmlài ngă, truh yòng lơkơu Pô brơi ñu nau tui Pô. 19 Bloh Yàng Jêsu 'buh brơi gơnuăr, Pô đờm sơ̆ng ñu: “Nau wơ̆ bĕ tơ sàng, truh sơ̆ng du mơnih adơi-ai gơŭ-pơtiàn hã, đờm akhàn wơ̆ tơ buơl guñu thơu mư̆ng tơgrơ̆ bruă bloh Yàng hũ ngă tơ hã, sơ̆ng đờm tơ buơl guñu thơu Pô hũ anĭt-rơnăm tơ hã hơyơu lơi.” 20 Mơnih nư̆n nau lăm abih c̆àr Đekapôl, đờm akhàn wơ̆ mư̆ng tơgrơ̆ bruă prŏng bloh Yàng Jêsu hũ ngă tơ drơi, sơ̆ng aràng sơi păng kŭng mă ngă c̆rih-takơtuă biă.
Anà Kơmơi Jeru Sơ̆ng Mơnih Kơmơi Hũ Lơ-ơ̆n Rơwă
(Mathiơ 9:18-26; Luka 8:40-56)
21 Yàng Jêsu trŭn lăm gơlài sơ̆ng gài nau wơ̆ tơ gah dih ia. Sa tơrpuơl mơnih lô biă pơgùm-pơtòm gơŭ tòmdăr Pô. Pô dò dơ̆ng tơ gah ia-tơsì. 22 Tŭ nư̆n, hũ sa aràng mơnih lăm du mơnih c̆ơ-apăn sàng pơtòm, angăn mơta ñu la Jeru, nau truh. Pơrpa 'buh Yàng Jêsu, ñu pơđih rùp tơ tơkai Pô, 23 sơ̆ng đờm lơkơu yòng lài: “Anà kơmơi tìt dơlhă sơmŏng mơtai. Yòng Pô truh sơ̆ng daŭ tơngàn tơ ngŏ ñu, tô ñu hũ pơsồ-pơsaih sơ̆ng hơdiŭ.” 24 Yàng Jêsu nau sơ̆ng Jeru. Sa tơrpuơl lô mơnih nau tui sơ̆ng sŭl-pơjeh gơŭ tòmdăr Pô. 25 Lăm tơrpuơl mơnih lô nư̆n hũ sa aràng mơnih kơmơi kơđòng lơ-ơ̆n rơwă tuh-khăn sa-pluh dua thŭn bơjơ. 26 Suơi ni bơjơ ñu hũ kŏng gleh-glăr lăm tơngàn lô mơnih gơnuăr jrào, kŏng lơhiă abih phơ̆n-priă, bloh pơnuaĭ lơ-ơ̆n rơwă 'buh hũ dơh-gơdŭn sa-sĭt lơi, 'brŏ hơrơi 'brŏ traŭ rơlau wơ̆. 27 Ñu hũ mơhư̆ đờm mư̆ng Yàng Jêsu, nư̆n sơrlèt tơma lăm tơkrah tơrpuơl mơnih lô, nau truh mư̆ng gah rŏng Pô sơ̆ng rơwơ̆ tŭp tơ ào Pô. 28 Kơyoa ñu đờm lài: “Yah kơu mĭn hũ rơwơ̆ tŭp truh tơ ào Pô soh, nư̆n kơu rơŭ hũ pơsồ-pơsaih.” 29 Lăm tơk tŭ nư̆n mư, drah 'buh tuh tra, sơ̆ng ñu kràn-thơu lài drơi hũ pơsồ-pơsaih bơjơ. 30 Yàng Jêsu thơu mư hũ gơnăp-gơnuăr mư̆ng Pô pơrpa tơbiă, nư̆n Pô pơtrah tơ gah tơrpuơl mơnih lô sơ̆ng tơnia: “Aràng sơi hũ rơwơ̆ tŭp tơ ào Kơu?” 31 Du mơnih tui-mơgru đờm sơ̆ng Pô: “Pô-Pơto 'buh bơjơ tơrpuơl mơnih lô sŭl pơjeh gơŭ tòmdăr Pô-Pơto, bloh Pô-Pơto dò tơnia lài: Aràng sơi rơwơ̆ tŭp truh Kơu?” 32 Pô c̆ơ tòmdăr tô duah c̆ơ aràng sơi hũ ngă pơnuaĭ nư̆n. 33 Mơnih kơmơi thơu pơnuaĭ hơgĕ hũ tơbiă truh sơ̆ng drơi, nư̆n kơtơ̆ drơi huơĭ truh pơđih rùp tơ tơkai Pô bloh đờm akhàn tơpă abih sơ̆ng Pô. 34 Pô đờm sơ̆ng mơnih kơmơi: “Ơ anà kơmơi Kơu, pơnuaĭ păng-tui anà hũ pơsồ-pơsaih tơ anà. Nau bĕ rĭng-lơngai sơ̆ng hũ pơsồ-pơsaih lơ-ơ̆n rơwă.”
35 Tŭ Pô dò đờm, nư̆n hũ mơnih mư̆ng sàng-dơnò Jeru truh đờm sơ̆ng Jeru lài: “Anà kơmơi kơi mơtai bơjơ, dò ngă pơgleh Pô-Pơto ngă hơgĕ wơ̆?” 36 Bloh Yàng Jêsu 'buh sơnư̆ng c̆ơ hơgĕ truh pơnuaĭ nư̆n, Pô đờm sơ̆ng mơnih c̆ơ-apăn sàng pơtòm: “Juơi huơĭ, mĭn păng-tui soh.” 37 Yàng Jêsu 'buh brơi aràng sơi nau tui Pô, mĭn ba Pier, Jakơ, sơ̆ng Jăng la adơi Jakơ soh. 38 Tŭ truh tơ sàng Jeru, Pô 'buh buơl guñu ngă klùk-klờk biă, mơnih hia c̆ŏ, mơnih driau kơmrào srĭ tơnia. 39 Tŭ tơma lăm sàng, Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Kơđa hơgĕ buơl guhã ngă klùk-klờk sơ̆ng hia c̆ŏ yơu nư̆n? Adơi tìt ni 'buh mơtai ơu, bloh ñu mĭn dò đih!” 40 Buơl guñu klau-pơtăt Pô. Hơdơi tŭ prơh pơđăr buơl guñu tơbiă abih tơ agàh, Pô ba ame ama adơi tìt sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô tơma truh tơ anih adơi tìt nư̆n dò đih. 41 Pô apăn tơngàn adơi tìt sơ̆ng đờm: “Talitha kumi!” Kơtha mơblàng la: “Ơ anà kơmơi tìt, Kơu pơđăr anà, tơgồ bĕ.” 42 Tŭ nư̆n mư, anà kơmơi tìt tơgồ dơ̆ng sơ̆ng yàm nau, kơyoa ñu hũ sa-pluh dua thŭn bơjơ. 'Buh yơu nư̆n, abih tơgrơ̆ mơnih mă ngă c̆rih-takơtuă biă. 43 Pô pơkơŭ buơl guñu 'buh hũ đờm tơ aràng sơi thơu mư̆ng bruă ni, sơ̆ng pơđăr buơl guñu brơi anà tìt nư̆n 'bơ̆ng.