6
Yàng Jêsu Tơ Nasaret
(Mathiơ 13:53-58; Luka 4:16-30)
Yàng Jêsu luơi anih nư̆n sơ̆ng gài mơrai wơ̆ tơ plơi phŭn Pô, hũ du mơnih tui-mơgru nau găm sơ̆ng Pô. Truh hơrơi sa'bat, Pô tơma pơto-akhàn lăm sàng pơtòm. Lô mơnih păng Pô pơto-mơblàng nư̆n mă ngă krơi-takơtuă sơ̆ng đờm: “Kơyoa mư̆ng lơi bloh mơnih ni hũ du pơnuaĭ nư̆n? Pơnuaĭ jak-khờh bloh ñu hũ brơi la hơgĕ? Ngă hơyơu bloh tơngàn mơnih ni hũ rơgơi ngă jiơ̆ng lô bruă gơnăp-gơnuăr yơu nư̆n? Ni 'buh iơŭ la mơnih khờh trah kơyơu, anà lơkơi Mari, adơi-ai sơ̆ng Jakơ, Jôse, Juđe sơ̆ng Simôn ơu? Du gơŭ kơmơi ñu 'buh iơŭ dò hơdiŭ tơkrah buơl gudrơi tơ anih ni ơu?” Buơl guñu sơnĕ lơbuh lăm pơnuaĭ sŭng kơyoa Pô. Bloh Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl guñu: “Mơnih gơnuăr-hwơ̆r mĭn kŏng plơi-lơgăr phŭn drơi, gơŭ-pơtiàn drơi sơ̆ng lăm sàng-dơnò drơi c̆ơ 'buh sơ̆p ơu soh!” Tơ anih nư̆n, Pô 'buh ngă sa bruă gơnăp-gơnuăr lơi, mĭn daŭ tơngàn pơsồ-pơsaih tơ du mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì. Pô mă ngă krơi-takơtuă biă kơyoa buơl guñu 'buh păng-tui.
Bloh nư̆n Pô nau tơ du plơi dò jĕ rò anih nư̆n tô pơto-akhàn.
Sa-Pluh Dua Aràng Mơnih Tơdi-Tơdài Hũ Pơđăr Nau
(Mathiơ 10:5-15; Luka 9:1-6)
Pô iơu sa-pluh dua aràng mơnih tơdi-tơdài truh sơ̆ng pơđăr buơl guñu nau tui sa yơu dua aràng. Pô brơi tơ buơl guñu gơnuăr tơ ngŏ du kơmlài-jĭnràk. Pô pơđăr buơl guñu tŭ nau jơlàn juơi apăn hơgĕ tui, mĭn apăn sa bĕ gai jra soh; 'buh apăn phơ̆n 'bơ̆ng, 'buh apăn kơdŭng nau jơlàn, 'buh apăn priă lăm tơlơi kơ-iăng, mĭn juă kơlì-juă, sơ̆ng 'buh c̆ù dua blah ào. 10 Pô đờm kơkơi buơl guñu: “Tŭ buơl guhã tơma lăm sa sàng lơi, nư̆n kừ dò bĕ tơ anih nư̆n tơ̆l truh tơ tŭ tơbiă nau. 11 Yah hũ anih lơi aràng 'buh wă-rò buơl guhã halài kơmlah 'buh khiăng păng pơnuaĭ buơl guhã, nư̆n tơbiă nau bĕ mư̆ng anih nư̆n, sơ̆ng tơrtuh hơbơu lơ̆n klĕm tơ tơkai buơl guhã tô ngă grơh tămdră-wơ̆ sơ̆ng buơl guñu.”
12 Yơu nư̆n, du mơnih tui-mơgru tơbiă nau, pơto-akhàn lài abih tơgrơ̆ mơnih păl mơbai prah-luơi glài-sơnoh. 13 Buơl guñu hũ pơtrơh lô kơmlài-jĭnràk, lŭ mơñà sơ̆ng pơsồ-pơsaih tơ lô mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì.
Herôt Pơmơtai Jăng 'Baptis
(Mathiơ 14:1-12; Luka 9:7-9)
14 Pơtau Herôt mơhư̆ đờm mư̆ng Yàng Jêsu, kơyoa angăn Pô hũ lô mơnih thơu truh. Hũ mơnih đờm: “Nư̆n la Jăng 'Baptis mư̆ng mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆, kơyoa nư̆n hũ rơgơi ngă jiơ̆ng du pơnuaĭ gơnăp-gơnuăr yơu nư̆n.” 15 Du mơnih pơkơ̆n nư̆n đờm: “Nư̆n la Eli.” Du mơnih pơkơ̆n wơ̆ đờm: “Nư̆n la mơnih gơnuăr-hwơ̆r, mơhiơ̆ yơu du mơnih gơnuăr-hwơ̆r rài yau.” 16 Bloh tŭ mơhư̆ yơu nư̆n, Herôt đờm: “Ni la rùp-phŭn Jăng, mơnih bloh kơu hũ koh tơkuai, tŭ ni ñu hơdiŭ wơ̆.”
17 Bruă la yơu ni, rùp-phŭn Herôt hũ pơđăr mơnih mă Jăng, c̆aŭ wơ̆ sơ̆ng jàm ñu lăm anuh kơyoa mư̆ng bruă Herôdias, sơdiŭ Philip adơi pơtau, bloh pơtau hũ khiăng sơ̆ng ñu. 18 Kơyoa Jăng hũ đờm sơ̆ng Herôt lài: “Pơtau 'buh hũ gơnuăr khiăng sơ̆ng sơdiŭ adơi lơkơi pơtau.” 19 Nư̆n Herôdias anok-mơbai tơ Jăng sơ̆ng khiăng pơmơtai Jăng. Bloh ñu 'buh rơgơi pơmơtai jiơ̆ng, 20 kơyoa Herôt huơĭ tơ Jăng. Pơtau Herôt thơu Jăng la sa aràng mơnih rĭng-tơpă sơ̆ng sơc̆ih-sri, nư̆n pơtau sơđaŭ c̆ơ-gàr Jăng. Pơtau khiăng păng Jăng đờm, yah hơdơi yàu amăng păng, lăm hơtai-hơtiàn pơtau sơnư̆ng dò 'buh suk. 21 Bloh, sa hơrơi hơnàn siàm hũ truh sơ̆ng Herôdias. Lăm hơrơi sơdơ̆r hơrơi đih apui pơtau Herôt, pơtau pồ sa pơnuaĭ mơñŭm 'bơ̆ng jà-rò du mơnih kwăng-prŏng lăm lơgăr, du mơnih kwăng apăn-akŏ lĭng, sơ̆ng du mơnih prŏng-màng lăm c̆àr Galile, truh mơñŭm 'bơ̆ng. 22 Anà kơmơi Herôdias tơma, tăm-ya, ngă siàm hơtai pơtau Herôt sơ̆ng du mơnih thuai truh mơñŭm 'bơ̆ng, nư̆n pơtau đờm sơ̆ng kơmơi dra: “Yòng bĕ tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ anà khiăng, kơu rơŭ brơi tơ anà.” 23 Pơtau kŭng tơpah-sri đờm sơ̆ng ñu: “Abih tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ anà yòng, kơu kŭng rơŭ brơi, yah yòng sa mơtưh lơgăr kŭng jiơ̆ng rơi.” 24 Kơmơi dra nư̆n tơbiă nau tơnia ame ñu: “Anà păl yòng pơnuaĭ hơgĕ?” Ame ñu đờm: “Akŏ Jăng 'Baptis.”
25 Kơmơi dra nư̆n tơmbah-tơmbàn nau tơma tòm pơtau bloh đờm yòng: “Anà khiăng pơtau brơi tơ anà akŏ Jăng Baptis daŭ lăm sơlào, tŭ ni mư.” 26 Pơtau mă ngă dơnuh-dơnà biă, bloh kơyoa rơlau hũ đờm tơpah-sri tơ anaŭ abih tơgrơ̆ mơnih thuai truh mơñŭm 'bơ̆ng, nư̆n pơtau 'buh rơgơi đờm pơsơlih kơmlah wơ̆ jiơ̆ng sơ̆ng kơmơi dra nư̆n. 27 Nư̆n pơtau pơđăr sa aràng mơnih lĭng nau sơ̆ng pơđăr apăn akŏ Jăng truh. 28 Mơnih nư̆n tơma lăm sàng jàm koh akŏ Jăng, bloh nư̆n daŭ lăm sơlào sơ̆ng apăn brơi tơ kơmơi dra. Kơmơi dra apăn brơi tơ ame ñu. 29 Du mơnih tui-mơgru Jăng mơhư̆ thơu pơnuaĭ nư̆n, truh mă rùp atơu ñu apăn nau, sơ̆ng dơ̆r lăm sa boh kŭt atơu.
Yàng Jêsu Ngă Pah Tơbiă Jiơ̆ng Lô Amăng Sa
(Mathiơ 14:13-21; Luka 9:10-17; Jăng 6:1-14)
30 Du mơnih tơdi-tơdài pơgùm-pơtòm tòmdăr Yàng Jêsu, đờm akhàn wơ̆ sơ̆ng Pô mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă buơl guñu hũ ngă sơ̆ng pơto-pơsài. 31 Pô đờm sơ̆ng du mơnih tơdi-tơdài: “Buơl gudrơi pleh nau bĕ truh tơ sa anih jơhua-kơđơ̆ng tô pơdời gleh sa-sĭt.” Kơyoa hũ lô mơnih biă truh yòng tòm Yàng, tơ̆l truh Pô sơ̆ng du mơnih tơdi-tơdài 'buh hũ tŭ jơ tô huă 'bơ̆ng. 32 Yơu nư̆n, Pô sơ̆ng du mơnih tơdi-tơdài trŭn gơlài tô nau truh tơ sa anih jơhua-kơđơ̆ng. 33 Tŭ lô mơnih 'buh Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tơdi-tơdài wah gơlài nau, sơ̆ng thơu anih lơi Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tơdi-tơdài Pô rơŭ truh, nư̆n mư̆ng du plơi-prŏng buơl guñu ba gơŭ đuaĭ tơkai tui, sơ̆ng hũ truh tơ anih nư̆n dơlhơu. 34 Pơrpa tơbiă mư̆ng gơlài, Yàng Jêsu 'buh sa tơrpuơl buơl làng lô biă dò c̆àng lờih, nư̆n Pô anĭt-rơnăm tơ buơl guñu, kơyoa buơl guñu yơu abo 'buh hũ mơnih glăng. Pô tơma pơto-pơsài lô pơnuaĭ tơ buơl guñu. 35 Tŭ glai sùp bơjơ, du mơnih tui-mơgru truh đờm sơ̆ng Pô: “Anih ni jơhua-kơđơ̆ng biă, sơ̆ng glai kŭng kơjĕ sùp bơjơ, 36 yòng Pô-Pơto brơi buơl làng nau wơ̆, tô buơl guñu nau tơma lăm du plơi tìt sơ̆ng du plơi dò jĕ rò anih ni tô blơi phơ̆n-kơya 'bơ̆ng.” 37 Bloh Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Rùp-phŭn buơl guhã păl brơi buơl guñu 'bơ̆ng.” Du mơnih tui-mơgru đờm sơ̆ng Pô: “Buơl dơlhă păl nau blơi truh dua rơtùh đơnie priă pah tô brơi tơ buơl guñu 'bơ̆ng?” * 6:37 Sa đơnie la priă hơrơi sa aràng ngă bruă. 38 Pô tơnia du mơnih tui-mơgru: “Nau c̆ơ bĕ, buơl guhã hũ hơdùm boh pah?” Hơdơi tŭ yàu c̆ơ, du mơnih tui-mơgru đờm: “Hũ lơma boh pah sơ̆ng dua drơi akàn.” 39 Pô pơđăr du mơnih tui-mơgru brơi buơl làng dò guh tui tơrpuơl lăm blàng rơ̆ mơtah. 40 Buơl guñu dò guh tui tơrpuơl, tơrpuơl sa rơtùh, tơrpuơl lơma pluh. 41 Yàng Jêsu mă lơma boh pah sơ̆ng dua drơi akàn, tơ̆ mơta tơ ngŏ lơngì, ưnjơmừn, bloh nư̆n 'bĕt pah sơ̆ng brơi tơ du mơnih tui-mơgru tô pơrpha tơ buơl làng. Pô kŭng pơrpha dua drơi akàn tơ tơgrơ̆ mơnih. 42 Abih yàu aràng 'bơ̆ng trơi. 43 Buơl guñu duơ̆n wơ̆ hũ sa-pluh dua bài baŭ du pah sơ̆ng akàn dò dơlah. 44 Khà mơnih 'bơ̆ng la lơma rơbơu aràng.
Yàng Jêsu Nau Tơ Glòng Sơla Ia-Tơsì
(Mathiơ 14:22,23; Jăng 6:15-21)
45 Tŭ nư̆n mư, Yàng Jêsu pơjă pơđăr du mơnih tui-mơgru trŭn gơlài, nau dơlhơu truh tơ gah dih ia, gah plơi-prŏng 'Betsaiđa, lăm tŭ Pô brơi tơrpuơl buơl làng nau wơ̆. 46 Hơdơi tŭ buơl guñu nau wơ̆ bơjơ, Pô đì tơ ngŏ c̆ơ̆ tô iơu-lài. 47 Truh mơlăm, gơlài tơbiă truh tơkrah ia-tơsì bơjơ, bloh Yàng Jêsu sơđaŭ dò sa aràng Pô tơ ngŏ lơ̆n gah ia. 48 Pô 'buh du mơnih tui-mơgru wah gơlài gleh-glăr biă kơyoa rơbù blùh tơrblơ̆, nư̆n pơgăp pà jơ ờm mơlăm nư̆n, Pô nau tơ ngŏ sơla ia-tơsì bloh truh sơ̆ng du mơnih tui-mơgru. Pô khiăng sơrlèt nau dơlhơu buơl guñu. 49 Bloh tŭ 'buh Pô nau tơ ngŏ sơla ia-tơsì, du mơnih tui-mơgru sơnư̆ng la atơu, nư̆n driau prŏng, 50 kơyoa abih buơl guñu aràng sơi kŭng 'buh Pô sơ̆ng huơĭ kơđa biă. Bloh Yàng Jêsu đờm mư sơ̆ng buơl guñu: “Kơjăp-kơđơ̆ng hơtai-hơtiàn bĕ, Kơu ni, juơi huơĭ!” 51 Bloh nư̆n Pô yàm tơma lăm gơlài sơ̆ng buơl guñu, sơ̆ng rơbù kơđơ̆ng rik. Du mơnih tui-mơgru mă ngă c̆rih-takơtuă biă. 52 Kơyoa buơl guñu 'buh wờng jiơ̆ng pơnuaĭ c̆rih-krơi ngă pah tơbiă jiơ̆ng lô; kơyoa hơtai-hơtiàn buơl guñu sơđaŭ dò kră-khăng.
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Lô Mơnih Lơ-ơ̆n Lơngoh Rơwă-Sơkì Lăm Genesaret
(Mathiơ 14:34-36)
53 Tŭ hũ truh tơ gah dih ia bơjơ, Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru pleh tơma lăm c̆àr Genesaret, sơ̆ng pơdơh gơlài tơ gah ia. 54 Pơrpa tơbiă mư̆ng gơlài, buơl làng sơmăr kràn thơu Pô mư, 55 nư̆n buơl guñu đuaĭ nau brơi pơthơu lăm abih c̆àr nư̆n, sơkồng du mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì dò đih lăm c̆ơnừng truh sơ̆ng Pô; yah mơhư̆ Pô dò anih lơi nư̆n sơkồng ba truh tơ anih nư̆n. 56 Abih tơgrơ̆ anih lơi Yàng Jêsu truh, lăm du plơi, du plơi-prŏng halài du plơi tìt, aràng kŭng ba du mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì daŭ tơ du anih drà, sơ̆ng yòng lơkơu Pô brơi buơl guñu hũ rơwơ̆ tơ aku ào Pô; sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih lơi hũ rơwơ̆ truh, nư̆n hũ pơsồ-pơsaih abih.

*6:37 6:37 Sa đơnie la priă hơrơi sa aràng ngă bruă.