7
Bruă Rào Tơngàn Dơlhơu Tŭ 'Bơ̆ng
(Mathiơ 15:1-20)
Tŭ nư̆n hũ du mơnih Pharisi sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia mư̆ng plơi-prŏng Jerusalem truh, pơtòm-pơgùm gơŭ tòmdăr Yàng Jêsu. Buơl guñu 'buh dua klơu aràng mơnih tui-mơgru Pô angui tơngàn 'buh goh-sơc̆ih bloh 'bơ̆ng, nư̆n la ka rào tơngàn dơlhơu tŭ 'bơ̆ng. (Kơyoa du mơnih Pharisi kŭng yơu tơgrơ̆ mơnih Juđa sơđaŭ păng-rơmiă ngă tui pơnuaĭ adăt-lơđăp mơnih rài yau: buơl guñu rơŭ 'buh 'bơ̆ng hơgĕ yah ka rào tơngàn. Tŭ buơl guñu mư̆ng drà mơrai, yah 'buh ngă adăt pơsơc̆ih-goh dơlhơu, nư̆n buơl guñu rơŭ 'buh 'bơ̆ng. Buơl guñu kŭng dò păng-rơmiă ngă tui du pơnuaĭ adăt-lơđăp pơkơ̆n wơ̆, yơu ngă adăt pơsơc̆ih-goh jơlŭ c̆uàn, gơdi ia, sơ̆ng du phơ̆n angui ngă sơ̆ng kòng). Kơyoa nư̆n, du mơnih Pharisi sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia tơnia Pô: “Kơđa hơgĕ du mơnih tui-mơgru Pô-Pơto 'buh hơdiŭ tui pơnuaĭ adăt-lơđăp mơnih yau, kừ luơi tơngàn sơŭ bloh 'bơ̆ng huă yơu nư̆n?” Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Êsai hũ đờm hwơ̆r mư̆ng buơl guhã la du mơnih hơtai-hơtiàn mơthĭ-lơ̆r la tơpă iơŭ biă, yơu hũ wă lài:
‘Buơl làng ni mă sơ'buai bơbah duh-huơĭ Kơu,
Bloh hơtai-hơtiàn buơl guñu atàh tơ Kơu biă.
Bruă buơl guñu duh-dơlbăt Kơu la 'buh kwơ-màng,
Du pơnuaĭ buơl guñu pơto mĭn la du pơnuaĭ adăt-pơđăr kơyoa mư̆ng jơi anà mơnih pơc̆eh tơbiă soh.’ * 7:7 Êsai 29:13.
Buơl guhã klà luơi pơnuaĭ adăt-pơđăr Yàng Pô Lơngì, bloh păng-rơmiă pơnuaĭ adăt-lơđăp jơi anà mơnih!”
Pô kŭng đờm sơ̆ng buơl guñu: “Buơl guhã hũ khờh biă klà luơi pơnuaĭ adăt-pơđăr Yàng Pô Lơngì, tô păng-rơmiă pơnuaĭ adăt-lơđăp drơi! 10 Kơyoa Môise hũ đờm: ‘Păng-duh bĕ tơ ame ama hã,’ 7:10 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 20:12. sơ̆ng: ‘Aràng sơi alĕ-aluah ame ama, nư̆n păl kŏng pơmơtai.’ 7:10 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 5:16. 11 Bloh buơl guhã đờm: ‘Yah sa aràng mơnih đờm sơ̆ng ame ama drơi lài, tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ anà hũ rơgơi dŏng ame ama jiơ̆ng, anà hũ “korban” bơjơ’; mơblàng la: hũ apăn pơyă tơ Yàng Pô Lơngì bơjơ. 12 Bloh nư̆n buơl guhã 'buh brơi gơnuăr mơnih nư̆n dŏng ame ama drơi pơnuaĭ hơgĕ tra. 13 Kơyoa nư̆n, tŭ buơl guhã pơto aràng păng-rơmiă ngă tui du pơnuaĭ adăt-lơđăp drơi, nư̆n buơl guhã hũ prah-luơi pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì pơto bơjơ. Buơl guhã dò ngă lô bruă pơkơ̆n mơhiơ̆ yơu nư̆n wơ̆.”
14 Hơdơi mư̆ng nư̆n, Pô iơu buơl làng truh sơ̆ng đờm: “Abih buơl guhã păng bĕ Kơu đờm ni, sơ̆ng wờng tô loh-làng: 15 'Buh hũ phơ̆n hơgĕ mư̆ng agàh tơma lăm dơrlăm anà mơnih hũ rơgơi ngă sơŭ-sơnoh anà mơnih jiơ̆ng; bloh tơgrơ̆ hơgĕ tơbiă mư̆ng gah dơrlăm anà mơnih, nư̆n ka ngă sơŭ-sơnoh anà mơnih.” 16 Aràng sơi hũ tơnia tô păng nư̆n păng-mơhư̆ bĕ. § 7:16 Jơlàn 16 ni 'buh hũ lăm du bơ-àr yau.
17 Tŭ Pô hũ tơma lăm sàng sơ̆ng đoh atàh mư̆ng tơrpuơl buơl làng bơjơ, du mơnih tui-mơgru tơnia Pô mư̆ng pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu nư̆n. 18 Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Yơu nư̆n bloh buơl guhã kŭng 'buh wờng ơu rơi? Buơl guhã 'buh thơu lài 'buh hũ phơ̆n hơgĕ mư̆ng agàh tơma bloh hũ rơgơi ngă tơ anà mơnih tơbiă jiơ̆ng sơŭ-sơnoh, 19 kơyoa phơ̆n nư̆n 'buh tơma lăm hơtai-hơtiàn anà mơnih, bloh mĭn tơma lăm tŭng, bloh nư̆n kŏng pơtơbiă tơ anih tơrđơŭ-tơrđe ơu?” Yơu nư̆n Pô khiăng đờm pơto lài abih tơgrơ̆ phơ̆n-kơya 'bơ̆ng la goh-sơc̆ih. 20 Pô đờm wơ̆: “Pơnuaĭ hơgĕ mư̆ng dơrlăm anà mơnih tơbiă, pơnuaĭ nư̆n ka ngă tơ anà mơnih tơbiă jiơ̆ng sơŭ-sơnoh. 21 Kơyoa mư̆ng gah dơrlăm hơtai-hơtiàn anà mơnih bloh tơbiă du pơnuaĭ sơnư̆ng sơŭ-jơhà, yơu pơnuaĭ dri-sơnoh bŭng-pơkăl, klĕ blơ̆, pơmơtai mơnih, 22 klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ, hàm-làm, mơsak-jơhà, lơ̆r pơ̆ng-gơla, dri-hoàng, oàn-mơbai, yă-bơdah, pơglòng-rùp, mòih-hơnrui. 23 Abih tơgrơ̆ pơnuaĭ sơŭ-jơhà nư̆n, la mư̆ng gah dơrlăm hơtai-hơtiàn bloh tơbiă, sơ̆ng ngă tơ anà mơnih tơbiă jiơ̆ng sơŭ-sơnoh.”
Mơnih Kơmơi Kanaan
(Mathiơ 15:21-28)
24 Yàng Jêsu tơgồ dơ̆ng, luơi anih nư̆n, nau truh tơ plơi-prŏng Tirơ sơ̆ng plơi-prŏng Siđôn. Pô tơma lăm sa boh sàng dih sơ̆ng 'buh khiăng brơi aràng sơi thơu Pô dò tơ anih nư̆n, bloh 'buh rơgơi bơdơŭ jiơ̆ng. 25 Sa aràng mơnih kơmơi dih hũ anà kơmơi tìt kơđòng kơmlài ngă, pơrpa hũ mơhư̆ đờm mư̆ng Pô, lăm tơk truh pơđih rùp tơ tơkai Pô. 26 Mơnih kơmơi nư̆n la mơnih Grek, lăm jơi mơnih Sirô-Phenisi. Ñu yòng Pô pơtrơh kơmlài tơbiă mư̆ng anà kơmơi ñu. 27 Yàng Jêsu đờm sơ̆ng ñu: “Păl luơi tơ anà 'bơ̆ng trơi dơlhơu ka, kơyoa mă pah pioh tơ anà bloh prah brơi tơ asơu 'bơ̆ng la pơnuaĭ 'buh iơŭ.” 28 Bloh mơnih kơmơi đờm sơ̆ng Pô: “Khoai Yàng, iơŭ biă yơu nư̆n, bloh du asơu kŭng hũ gơnuăr 'bơ̆ng du pĕt pah hơ-mrùi du anà mư̆ng c̆ơnừng 'bơ̆ng hŏ trŭn.” 29 Pô đờm sơ̆ng mơnih kơmơi: “Kơyoa hã hũ đờm yơu nư̆n. Nau wơ̆ bĕ. Kơmlài hũ tơbiă klàh mư̆ng anà kơmơi hã bơjơ.” 30 Mơrai wơ̆ truh tơ sàng, ñu 'buh anà drơi dò đih lăm c̆ơnừng, sơ̆ng kơmlài hũ kŏng pơtrơh tơbiă bơjơ.
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Mơnih Tĭ
31 Yàng Jêsu luơi c̆àr Tirơ, nau găn plơi-prŏng Siđôn, truh tơ ia-tơsì Galile, sơ̆ng tơma lăm c̆àr-tơnah Đekapôl. 32 Aràng ba truh tơ Pô sa aràng mơnih tĭ sơ̆ng gă, yòng lơkơu Pô daŭ tơngàn tơ ngŏ mơnih nư̆n. 33 Pô ba mơnih nư̆n tơbiă krơi, đoh mư̆ng tơrpuơl mơnih lô, daŭ anà tơngàn lăm lơbàng tơnia ñu, sơ̆ng kơc̆uh ia bơbah bloh lŭ lăm dơlah ñu. 34 Bloh nư̆n Pô tơ̆ mơta tơ ngŏ lơngì, să joa tơbiă sơ̆ng đờm: “Ephata!” mơblàng la: “Pơh tơbiă bĕ.” 35 Lăm tơk tŭ nư̆n mư, tơnia mơnih nư̆n hũ mơhư̆, dơlah yơu 'buh kơđòng akă tra, sơ̆ng mơnih nư̆n đờm glai loh-làng. 36 Yàng Jêsu pơkơŭ buơl guñu 'buh hũ đờm pơnuaĭ ni sơ̆ng aràng sơi, bloh Pô 'brŏ pơkơŭ, buơl guñu 'brŏ đờm tiơ̆ng lô rơlau wơ̆. 37 Buơl guñu mă ngă c̆rih-takơtuă biă, bloh đờm lài: “Pô ngă bruă hơgĕ kŭng siàm mơkrư soh: Pô ngă tơ mơnih tĭ mơhư̆ jiơ̆ng, mơnih kơmlo đờm jiơ̆ng!”

*7:7 7:7 Êsai 29:13.

7:10 7:10 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 20:12.

7:10 7:10 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 5:16.

§7:16 7:16 Jơlàn 16 ni 'buh hũ lăm du bơ-àr yau.