8
Yàng Jêsu Ngă Pah Tơbiă Jiơ̆ng Lô, Amăng Dua
(Mathiơ 15:32-39)
Lăm du hơrơi nư̆n, hũ sa tơrpuơl lô buơl làng nau tui Yàng Jêsu, sơ̆ng buơl guñu 'buh hũ phơ̆n hơgĕ tô 'bơ̆ng, nư̆n Pô iơu du mơnih tui-mơgru truh sơ̆ng đờm: “Kơu anĭt-anăr tơ tơrpuơl buơl làng ni. Kơyoa buơl guñu dò mĭt sơ̆ng Kơu klơu hơrơi ni bơjơ, sơ̆ng buơl guñu 'buh hũ phơ̆n hơgĕ tô 'bơ̆ng. Yah Kơu luơi buơl guñu tŭng lơpa nau wơ̆, nư̆n hũ rơgơi buơl guñu rơŭ lơphuơi-sơrngă rò jơlàn, kơyoa lăm buơl guñu hũ du mơnih mư̆ng anih atàh truh.” Du mơnih tui-mơgru đờm sơ̆ng Pô: “Lăm anih 'blàng-jơhua ni, ngă hơyơu hũ rơgơi duah tơ̆l pah brơi tơ buơl guñu 'bơ̆ng?” Pô tơnia buơl guñu: “Buơl guhã hũ hơdùm boh pah?” Buơl guñu đờm: “Hũ tơjuh boh.” Pô pơđăr tơrpuơl buơl làng dò guh lăm ala lơ̆n; mă tơjuh boh pah, ưnjơmừn, bloh nư̆n 'bĕt sơ̆ng brơi tơ du mơnih tui-mơgru tô buơl guñu pơrpha tơ buơl làng. Du mơnih tui-mơgru kŭng hũ du drơi akàn tìt; Yàng Jêsu ưnjơmừn, bloh nư̆n kŭng pơđăr apăn pơrpha yơu nư̆n rơi. Aràng sơi aràng nư̆n 'bơ̆ng trơi, sơ̆ng buơl guñu duơ̆n wơ̆ hũ tơjuh bài baŭ du pĕt pah dơlah. Khà mơnih 'bơ̆ng pơgăp pà rơbơu aràng. Yàng Jêsu brơi tơrpuơl buơl làng nau wơ̆. 10 Hơdơi tŭ nư̆n mư, Pô sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô trŭn lăm gơlài, nau truh tơ c̆àr Dalmanutha.
Mơnih Pharisi Yòng Nàl-C̆rih Mư̆ng Ngŏ Lơngì
(Mathiơ 16:1-4)
11 Hũ du mơnih Pharisi truh sơ̆ng đờm tămpơrjai sơ̆ng Pô, buơl guñu yòng Pô ngă sa nàl-c̆rih mư̆ng ngŏ lơngì tô lòng Pô. 12 Yàng Jêsu să-joa prŏng lăm hơtai-hơtiàn sơ̆ng đờm: “Kơđa hơgĕ jơi-pơtiàn ni yòng c̆ơ nàl-c̆rih? Iơŭ biă, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, rơŭ 'buh hũ sa nàl-c̆rih lơi hũ brơi tơ jơi-pơtiàn ni ơu.” 13 Bloh nư̆n Pô luơi buơl guñu, tơma wơ̆ lăm gơlài, sơ̆ng nau tơ gah dih ia.
Tơpơi Mơnih Pharisi
(Mathiơ 16:5-12)
14 Du mơnih tui-mơgru wơ̆rglai apăn pah tui, lăm gơlài mĭn hũ sa boh pah soh. 15 Yàng Jêsu đờm pơto-pơsơdơ̆r buơl guñu: “Buơl guhã păl kơrmăp-rùp sơ̆ng c̆ơ-kơrhia bĕ mư̆ng tơpơi mơnih Pharisi sơ̆ng tơpơi tơrpuơl Herôt.” 16 Du mơnih tui-mơgru đờm tămbơyai sơ̆ng gơŭ: “Pô-Pơto đờm yơu nư̆n la kơyoa buơl gudrơi 'buh hũ pah.” 17 Thơu pơnuaĭ nư̆n, Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Kơđa hơgĕ buơl guhã đờm tămbơyai sơ̆ng gơŭ mư̆ng bruă buơl guhã 'buh hũ pah? Buơl guhã sơđaŭ ka thơu ka wờng ơu rơi? Hơtai-hơtiàn buơl guhã sơđaŭ kră-khăng mĭt yơu nư̆n? 18 Kơđa hơgĕ buơl guhã hũ mơta bloh 'bu 'buh? Hũ tơnia bloh 'buh mơhư̆? Buơl guhã 'buh sơdơ̆r ơu? 19 Tŭ Kơu 'bĕt lơma boh pah tơ lơma rơbơu mơnih 'bơ̆ng, buơl guhã duơ̆n wơ̆ hũ hơdùm bài baŭ pah dơlah?” Buơl guñu đờm: “Sa pluh dua bài.” 20 “Sơ̆ng tŭ Kơu 'bĕt tơjuh boh pah tơ pà rơbơu mơnih 'bơ̆ng, buơl guhã duơ̆n wơ̆ hũ hơdùm bài baŭ pah dơlah?” Buơl guñu đờm: “Tơjuh bài.” 21 Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Tŭ ni buơl guhã hũ wờng jơ?”
Mơnih Bồm Dò Tơ 'Betsaiđa
22 Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru truh tơ plơi 'Betsaiđa Aràng ba truh tơ Pô sa aràng mơnih bồm sơ̆ng yòng lơkơu Pô tŭp truh mơnih nư̆n. 23 Pô apăn tơngàn mơnih bồm, dùi ñu tơbiă tơ agàh plơi, lŭ ia bơbah tơ mơta ñu, bloh nư̆n daŭ tơngàn tơ ngŏ ñu sơ̆ng tơnia: “Hã hũ 'buh hơgĕ ơu?” 24 Mơnih bồm c̆ơ tơ ngŏ sơ̆ng đờm: “Dơlhă 'buh aràng, sơ̆ng c̆ơ buơl guñu nau mơhiơ̆ yơu phŭn kơyơu.” 25 Yàng Jêsu daŭ tơngàn wơ̆ tơ mơta ñu. Ñu pơh mơta c̆ơ, mơta hũ sơrdah siàm, sơ̆ng ñu 'buh loh-làng abih tơgrơ̆ phơ̆n. 26 Yàng Jêsu pơđăr ñu nau wơ̆ sơ̆ng đờm kơkơi: “Hã juơi tơma wơ̆ lăm plơi.”
Pier Angăn-Tơbiă Yàng Jêsu La Pô Krist
(Mathiơ 16:13-20; Luka 9:18-21)
27 Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru tơbiă nau mư̆ng anih nư̆n, truh lăm du plơi jĕ plơi-prŏng Sesare Philip. Lăm jơlàn nau, Pô tơnia du mơnih tui-mơgru: “Aràng đờm Kơu la aràng sơi?” 28 Buơl guñu đờm: “Hũ mơnih đờm Pô-Pơto la Jăng 'Baptis. Mơnih pơkơ̆n đờm la Eli. Kŭng hũ mơnih đờm Pô-Pơto la sa aràng lăm du mơnih gơnuăr-hwơ̆r.” 29 Pô tơnia buơl guñu: “Bloh buơl guhã nư̆n đờm Kơu la aràng sơi?” Pier đờm sơđồ: “Pô-Pơto la Pô Krist.” 30 Yàng Jêsu pơkơŭ buơl guñu 'buh hũ đờm mư̆ng Pô sơ̆ng aràng sơi.
Yàng Jêsu Đờm Dơlhơu Mư̆ng Pơnuaĭ Pô Mơtai Sơ̆ng Hơdiŭ Wơ̆
(Mathiơ 16:21-28; Luka 9:22-27)
31 Tŭ nư̆n, Yàng Jêsu tơma đờm pơto du mơnih tui-mơgru lài Anà Mơnih păl kŏng lô pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr, păl kŏng du mơnih gơnuăr-tha, du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia kơmlah-luơi, păl kŏng pơmơtai, sơ̆ng hơdơi klơu hơrơi Pô rơŭ hơdiŭ wơ̆. 32 Pô đờm loh-làng bruă ni sơ̆ng du mơnih tui-mơgru. Pier ba Pô tơbiă krơi sa-gah, sơ̆ng khă 'buah Pô. 33 Bloh Yàng Jêsu pơtrah wơ̆ c̆ơ tơ du mơnih tui-mơgru, sơ̆ng đờm puaĭ tơ Pier lài: “Ơ Satăn, gơdŭn bĕ tơ gah rŏng Kơu! Kơyoa hã 'buh sơnư̆ng truh bruă Yàng Pô Lơngì, bloh mĭn sơnư̆ng truh bruă jơi anà mơnih soh.”
34 Hơdơi mư̆ng nư̆n, Pô iơu buơl làng sơ̆ng du mơnih tui-mơgru truh bloh đờm: “Yah aràng sơi khiăng tui Kơu, păl prah luơi rùp-phŭn drơi, glăm kơyơu pơkăl drơi bloh tui Kơu. 35 Kơyoa aràng sơi khiăng dŏng pơnuaĭ hơdiŭ drơi nư̆n rơŭ lơhiă; dò aràng sơi kơyoa mư̆ng Kơu sơ̆ng Pơnuaĭ-Siàm bloh lơhiă pơnuaĭ hơdiŭ drơi, nư̆n rơŭ dŏng hũ pơnuaĭ hơdiŭ nư̆n. 36 Mơnih lơi yah hũ abih dun-ya bloh lơhiă bơngă-joa drơi, nư̆n hũ kwơ-màng hơgĕ? 37 Mơnih nư̆n rơŭ mă hơgĕ tô sơlih bơngă-joa drơi wơ̆? 38 Kơyoa tơkrah jơi-pơtiàn dri-sơnoh bŭng-pơkăl ni, yah aràng sơi mơlơu alah mư̆ng Kơu sơ̆ng mư̆ng jơlàn păng-tui Kơu, nư̆n Anà Mơnih kŭng rơŭ mơlơu alah mư̆ng mơnih nư̆n, tŭ Pô truh mơrai găm sơ̆ng du mơnih gơdrưh sơc̆ih-sri Pô, lăm pơnuaĭ màng-kơc̆rà Ama Pô.”