11
Yàng Jêsu Tơma Lăm Plơi-Prŏng Jerusalem
(Mathiơ 21:1-11; Luka 19:28-40; Jăng 12:12-19)
Tŭ Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô truh jĕ plơi-prŏng Jerusalem, jĕ plơi 'Betphage sơ̆ng 'Bethani, găn c̆ơ̆ Ôlibe, Yàng Jêsu pơđăr dua aràng mơnih tui-mơgru nau, sơ̆ng đờm: “Nau tơma bĕ lăm plơi tơ anaŭ buơl guhã, tŭ pơrpa tơma lăm plơi, buơl guhã rơŭ 'buh mư sa drơi alàng, aràng akă lờih tơ anih nư̆n, alàng nư̆n ka hũ aràng sơi đì. Tơleh bĕ tơlơi sơ̆ng dùi ñu mơrai tơ Kơu. Yah hũ aràng sơi tơnia buơl guhã: ‘Kơđa hơgĕ buơl sơ-ai ngă yơu nư̆n?’ nư̆n đờm sơđồ bĕ: ‘Yàng khiăng angui ñu, sơ̆ng Pô rơŭ bơ-yàr wơ̆ mư.’ ” Dua aràng buơl guñu nau sơ̆ng 'buh tơ gah jơlàn hũ sa drơi alàng anà aràng akă tơ anaŭ bơh 'băng sàng. Buơl guñu tơleh tơlơi alàng. Du mơnih dò dơ̆ng tơ anih nư̆n tơnia: “Buơl sơ-ai tơleh alàng anà nư̆n tô ngă hơgĕ?” Dua aràng buơl guñu đờm sơđồ iơŭ yơu Yàng Jêsu hũ kơkơi pơđăr. Sơ̆ng du mơnih nư̆n brơi buơl guñu dùi alàng nau. Buơl guñu dùi alàng anà mơrai tơ Yàng Jêsu, làng ào drơi tơ rŏng alàng, bloh nư̆n Yàng Jêsu đì tơ ngŏ. Lô mơnih làng ào drơi lăm jơlàn. Du mơnih pơkơ̆n nư̆n koh du thàn sơla mư̆ng 'blàng hơma bloh tràh lăm jơlàn. Bloh nư̆n mơnih nau dơlhơu, mơnih tui hơdơi, sơ̆ng gơŭ driau prŏng lài:
“Hôsana! Mơyòm-pơglòng tơ Pô mă angăn Yàng bloh truh!
10 Lơngai-pơtuah tơ lơgăr kơjĕ truh, la lơgăr pơtau Đabit, kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi!
Hôsana tơ anih glòng rơlau abih.” * 11:10 Pơđik Adoh Mơyòm 118:25,26.
11 Yàng Jêsu truh tơ plơi-prŏng Jerusalem sơ̆ng nau tơma lăm sàng duh-dơlbăt. Hơdơi tŭ c̆ơ sơ'buai abih tơgrơ̆ bruă tòmdăr, Pô găm sơ̆ng sa-pluh dua aràng mơnih tui-mơgru gài mơrai wơ̆ tơ plơi 'Bethani, kơyoa tŭ nư̆n lơngì sùp bơjơ.
Kơyơu Hra 'Buh Tơbiă Boh
12 Hơrơi hơdơi, tŭ tơbiă mư̆ng plơi 'Bethani, nư̆n Pô lơpa tŭng. 13 Mư̆ng atàh Pô 'buh sa phŭn hra hũ sơla, nư̆n truh c̆ơ hũ hơgĕ lăm phŭn kơyơu ơu. Bloh tŭ truh jĕ, Pô 'bu 'buh hơgĕ pơkơ̆n, mĭn 'buh du sơla soh, kơyoa tŭ nư̆n 'buh iơŭ la blàn boh hra. 14 Pô đờm sơ̆ng kơyơu hra: “Mư̆ng ni truh hơdơi, rơŭ 'buh hũ aràng sơi 'bơ̆ng boh hã tra.” Du mơnih tui-mơgru Pô hũ mơhư̆ pơnuaĭ Pô đờm puaĭ nư̆n.
Yàng Jêsu Prơh Du Mơnih Pơblơi-Sơlih Tơbiă Mư̆ng Sàng Duh-Dơlbăt
(Mathiơ 21:12-17; Luka 19:45-48)
15 Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru truh tơ plơi-prŏng Jerusalem. Pô tơma lăm sàng duh-dơlbăt, prơh abih du mơnih pơblơi-sơlih lăm anih sàng duh-dơlbăt. Pô pơlơbuh c̆ơnừng du mơnih sơlih priă, sơ̆ng tơlơ̆ gơnŭl du mơnih pơblơi c̆ĭm kơtrơu. 16 Pô 'buh brơi aràng sơi apăn phơ̆n hơgĕ nau găn sàng duh-dơlbăt. 17 Bloh nư̆n Pô pơto-pơsài buơl guñu: “'Buh iơŭ hũ pơnuaĭ wă lài: ‘Sàng Kơu rơŭ hũ angăn la sàng iơu-lài tơ abih tơgrơ̆ buơl làng’ ơu? 11:17 Êsai 56:7. Bloh buơl guhã hũ ngă tơ anih nư̆n tơbiă jiơ̆ng gồ-lơbàng buơl klĕ-blơ̆.”
18 Tŭ du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia mơhư̆ yơu nư̆n, buơl guñu duah pơnuaĭ tô pơmơtai Pô. Bloh buơl guñu huơĭ tơ Pô, kơyoa abih tơrpuơl buơl làng mă ngă c̆rih-krơi biă mư̆ng pơnuaĭ Pô pơto-mơblàng.
19 Truh diơŭ, Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru tơbiă mư̆ng plơi-prŏng.
Pơnuaĭ Mơgru Mư̆ng Kơyơu Hra
(Mathiơ 21:20-22)
20 Ờm hơrơi hơdơi, tŭ nau găn kơyơu hra, buơl guñu 'buh kơyơu hra mơtai thu truh tơ akha. 21 Pier sơdơ̆r wơ̆ pơnuaĭ hơrơi kơbrơi nư̆n đờm sơ̆ng Pô: “Ơ Pô-Pơto, c̆ơ dih! Kơyơu hra bloh Pô-Pơto đờm puaĭ hũ mơtai thu bơjơ.” 22 Yàng Jêsu đờm: “Buơl guhã păl hũ bĕ pơnuaĭ păng-tui anih Yàng Pô Lơngì. 23 Iơŭ biă, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, aràng sơi đờm sơ̆ng c̆ơ̆ ni lài: ‘Pồ tơgồ bĕ, sơ̆ng prah trŭn lăm ia-tơsì,’ yah lăm hơtai-hơtiàn mơnih nư̆n 'buh sa-sĭt lơi sơnư̆ng pah-koh wĭ-wơ̆, bloh păng-tui pơnuaĭ drơi đờm rơŭ tơbiă truh, nư̆n pơnuaĭ nư̆n rơŭ tơbiă truh tơ mơnih nư̆n. 24 Kơyoa nư̆n, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, abih tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ buơl guhã yòng lăm tŭ iơu-lài, păng-tui bĕ la drơi hũ đồ-mă bơjơ, nư̆n buơl guhã rơŭ hũ pơnuaĭ nư̆n. 25 Tŭ buơl guhã dò dơ̆ng iơu-lài, yah hũ pơnuaĭ hơgĕ 'buh siàm hơtai sơ̆ng aràng sơi, nư̆n păl anĭt toh-luơi bĕ tơ buơl guñu, tô Ama buơl guhã tơ ngŏ lơngì kŭng rơŭ anĭt toh-luơi du pơnuaĭ glài sŭng tơ buơl guhã rơi. 26 Bloh yah buơl guhã 'buh anĭt toh-luơi, nư̆n Ama buơl guhã tơ ngŏ lơngì, kŭng rơŭ 'buh anĭt toh-luơi glài sŭng tơ buơl guhã ơu rơi.” 11:26 Lăm du bơ-àr klă 'buh hũ jơlàn 26 ni.
Mơnih Juđa Tơnia Yàng Jêsu Mư̆ng Gơnuăr Pô
(Mathiơ 21:23-27; Luka 20:1-8)
27 Yàng Jêsu sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô gài wơ̆ tơ plơi-prŏng Jerusalem. Tŭ Pô dò nau lăm sàng duh-dơlbăt, nư̆n du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt, du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia, sơ̆ng du mơnih gơnuăr-tha truh tòm Pô. 28 Buơl guñu tơnia: “Pô-Pơto mă gơnuăr lơi bloh ngă du bruă ni? Aràng sơi brơi tơ Pô-Pơto gơnuăr tô ngă du bruă nư̆n?” 29 Yàng Jêsu đờm: “Kơu kŭng tơnia buơl guhã sa pơnuaĭ, buơl guhã đờm sơđồ bĕ tơ Kơu, nư̆n Kơu rơŭ đờm tơ buơl guhã thơu Kơu ngă du bruă ni kơyoa mư̆ng gơnuăr lơi. 30 Pơnuaĭ 'baptem Jăng 'Baptis truh mư̆ng ngŏ lơngì halài mư̆ng jơi anà mơnih? Đờm sơđồ bĕ tơ Kơu.” 31 Buơl guñu đờm tămbơyai sơ̆ng gơŭ: “Yah buơl gudrơi đờm: ‘Mư̆ng ngŏ lơngì’ nư̆n ñu rơŭ đờm: ‘Yơu nư̆n, kơđa hơgĕ buơl guhã 'buh păng-tui Jăng?’ 32 Bloh yah buơl gudrơi đờm: ‘Mư̆ng jơi anà mơnih’?” — Buơl guñu huơĭ tơ buơl làng. Kơyoa aràng sơi aràng nư̆n kŭng c̆ơ Jăng la sa aràng mơnih gơnuăr-hwơ̆r. 33 Kơyoa nư̆n, buơl guñu đờm sơđồ tơ Yàng Jêsu: “Buơl dơlhă 'buh thơu.” Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl guñu: “Kơu kŭng rơŭ 'buh đờm tơ buơl guhã thơu kơyoa mư̆ng gơnuăr lơi bloh Kơu ngă du bruă ni.”

*11:10 11:10 Pơđik Adoh Mơyòm 118:25,26.

11:17 11:17 Êsai 56:7.

11:26 11:26 Lăm du bơ-àr klă 'buh hũ jơlàn 26 ni.