12
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Du Mơnih Apah Apùh Ño
(Mathiơ 21:33-46; Luka 20:9-19)
Yàng Jêsu tơma angui pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu đờm sơ̆ng buơl guñu: “Sa aràng mơnih dih pla sa apùh ño, ac̆ĭng bơga tòmdăr, klơi sa boh lơbàng pioh păt ia ño ngă tơpai, sơ̆ng bơ̆ sa boh sàng glòng tô khiă-c̆ơ, bloh nư̆n brơi tơ du mơnih pla ño apah, sơ̆ng nau tơ sa lơgăr pơkơ̆n. Truh blàn pĕ boh ño, pô apùh pơđăr sa aràng mơnih hơlŭn-hơlă truh tòm du mơnih pla ño tô rì-mă sa pơ-ơnah phŭn-hơjŭng mư̆ng apùh ño. Bloh du mơnih pla ño mă mơnih hơlŭn-hơlă, pờng ngă ñu, bloh nư̆n prơh nau wơ̆ tơngàn soh. Mơnih pô apùh pơđăr sa aràng mơnih hơlŭn-hơlă pơkơ̆n nau truh, buơl guñu pờng tơ akŏ mơnih nư̆n sơ̆ng puaĭ c̆ơ-ua ngă pơmơlơu ñu. Mơnih pô apùh pơđăr sa aràng mơnih hơlŭn-hơlă pơkơ̆n wơ̆ nau truh, nư̆n buơl guñu pơmơtai mơnih hơlŭn-hơlă nư̆n. Lô mơnih hơlŭn-hơlă pơkơ̆n kŭng kŏng buơl guñu ngă yơu nư̆n rơi, mơnih nư̆n kŏng buơl guñu pờng ngă, mơnih kŏng buơl guñu pơmơtai. Hơdơi luĭ, mơnih pô apùh dò sa aràng anà lơkơi, nư̆n la anà sa ñu uơ̆n-rơnăm biă. Pô apùh pơđăr anà lơkơi drơi nau, sơ̆ng lăm hơtai-hơtiàn sơnư̆ng lài: ‘Buơl guñu rơŭ c̆ơ prŏng-màng tơ anà kơu.’ Bloh du mơnih pla ño nư̆n đờm tămbơyai sơ̆ng gơŭ: ‘Ni la anà tui-jơnuă rơŭ hũ đồ-lĕng phŭm apùh ni mư̆ng ama ñu. Ah, buơl gudrơi pơmơtai ñu bĕ, nư̆n phŭm-kơsai ñu rơŭ mơrai abih lăm tơngàn buơl gudrơi.’ Buơl guñu mă anà lơkơi nư̆n, pơmơtai sơ̆ng prah tơ agàh apùh ño. Yơu nư̆n, pô apùh ño rơŭ ngă hơgĕ? Ñu rơŭ truh pơluĭ-pơmơtai abih du mơnih pla ño nư̆n, sơ̆ng jào apùh ño tơ du mơnih pơkơ̆n apah. 10 Buơl guhã ka pơrpoh-c̆ơ pơnuaĭ 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri ni ơu?
‘Boh pơtơu kŏng mơnih khờh bơ̆ sàng prah luơi,
Hũ tơbiă jiơ̆ng boh pơtơu akiăng sàng.
11 Ni la bruă Yàng ngă,
Sơ̆ng nư̆n la pơnuaĭ c̆rih-krơi tơ anaŭ buơl gudrơi!’ ” * 12:11 Pơđik Adoh Mơyòm 118:22,23.
12 Du mơnih apăn-akŏ buơl làng Juđa păng pơnuaĭ pơgăp-pơmơyơu nư̆n, buơl guñu thơu la Pô angui pơnuaĭ nư̆n tô đờm mư̆ng buơl guñu. Buơl guñu khiăng duah ngă hơyơu mă Pô, bloh kơyoa huơĭ tơ buơl làng, nư̆n păl luơi Pô bloh nau.
Yàng Pô Lơngì Sơ̆ng Sesa
(Mathiơ 22:15-22; Luka 20:20-26)
13 Hơdơi mư̆ng nư̆n, buơl guñu pơđăr du mơnih lăm tơrpuơl Pharisi sơ̆ng tơrpuơl Herôt truh tòm Yàng Jêsu, tô tơnia lòng duah pơnuaĭ mă glài Pô lăm pơnuaĭ đờm. 14 Buơl guñu truh đờm sơ̆ng Pô: “Ơ Pô-Pơto, buơl dơlhă thơu Pô-Pơto la mơnih tơpă-siàm, 'buh kơmlưh huơĭ tơ aràng sơi; kơyoa Pô-Pơto 'buh c̆ơ mư̆ng gah agàh anà mơnih, bloh tui pơnuaĭ tơpă pơto-pơsài jơlàn duh-dơlbăt Yàng Pô Lơngì. Yơu nư̆n, hũ păl daŭ jia tơ Sesa ơu? Buơl dơlhă păl daŭ jia halài 'buh daŭ?” 15 Bloh Pô thơu hơtai-hơtiàn mơthĭ-lơ̆r buơl guñu, nư̆n Pô đờm: “Kơđa hơgĕ buơl guhã khiăng lòng Kơu? Apăn bĕ tơ Kơu c̆ơ sa đơnie priă.” 16 Buơl guñu apăn tơ Pô sa boh priă. Pô tơnia: “Rơ̆p sơ̆ng angăn ni la aràng sơi?” Buơl guñu đờm sơđồ: “Sesa.” 17 Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl guñu: “Phơ̆n hơgĕ mư̆ng Sesa bơ-yàr wơ̆ bĕ tơ Sesa. Phơ̆n hơgĕ mư̆ng Yàng Pô Lơngì bơ-yàr wơ̆ bĕ tơ Yàng Pô Lơngì.” Buơl guñu mă ngă c̆rih-takơtuă biă mư̆ng pơnuaĭ Pô đờm sơđồ.
Bruă Mơnih Mơtai Hơdiŭ Wơ̆
(Mathiơ 22:23-33; Luka 20:27-40)
18 Du mơnih lăm tơrpuơl Sađuse, la du mơnih đờm lài 'buh hũ pơnuaĭ hơdiŭ wơ̆, truh tòm Yàng Jêsu sơ̆ng tơnia Pô, 19 “Ơ Pô-Pơto, Môise hũ brơi tơ buơl dơlhă pơnuaĭ adăt-adia ni: ‘Yah sa aràng mơnih hũ adơi-ai drơi mơtai, luơi sơdiŭ bơdrau wơ̆, bloh 'buh hũ anà, nư̆n mơnih nư̆n păl khiăng sơ̆ng mơnih kơmơi bơdrau nư̆n, tô hũ anà pơtui-jơi tơ adơi-ai drơi.’ 20 Hũ tơjuh aràng adơi-ai dih, mơnih sơ-ai kơc̆oa khiăng kơmơi, bloh nư̆n mơtai, 'buh hũ anà. 21 Mơnih adơi dua khiăng sơ̆ng kơmơi bơdrau nư̆n, bloh nư̆n kŭng mơtai 'buh hũ anà. Mơnih adơi klơu kŭng yơu nư̆n rơi. 22 Abih tơjuh aràng adơi-ai 'buh hũ aràng sơi luơi wơ̆ sa aràng anà lơi. Hơdơi luĭ, mơnih kơmơi kŭng mơtai. 23 Yơu nư̆n tŭ hơdiŭ wơ̆, mơnih kơmơi nư̆n rơŭ la sơdiŭ aràng sơi? Kơyoa abih tơjuh aràng adơi-ai nư̆n, aràng sơi kŭng khiăng sơ̆ng ñu soh.” 24 Yàng Jêsu đờm: “Hũ iơŭ kơyoa 'buh wờng thơu 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri sơ̆ng 'buh wờng thơu gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì bloh buơl guhã hũ sŭng asŭ mư̆ng bruă ni ơu? 25 Kơyoa tŭ mư̆ng mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆, nư̆n aràng rơŭ 'buh khiăng kơmơi kŭng 'buh khiăng lơkơi, bloh rơŭ mơhiơ̆ yơu du mơnih gơdrưh tơ ngŏ lơngì rơi. 26 Mư̆ng bruă mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆, buơl guhã ka pơrpoh-c̆ơ lăm 'bồn bơ-àr Môise anih đờm mư̆ng puk druơi ơu? Yàng Pô Lơngì đờm sơ̆ng ñu hơyơu lơi? Pô đờm, ‘Kơu la Yàng Pô Lơngì Abraham, Yàng Pô Lơngì Isak, sơ̆ng Yàng Pô Lơngì Jakôp.’ 27 Pô 'buh iơŭ la Yàng Pô Lơngì du mơnih mơtai, bloh la mơnih hơdiŭ. Biă, buơl guhã sŭng asŭ prŏng bơjơ!”
Pơnuaĭ Adăt-Pơđăr Prŏng-Màng Rơlau Abih
(Mathiơ 22:34-40; Luka 10:25-28)
28 Sa aràng lăm du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia truh jĕ, mơhư̆ Yàng Jêsu sơ̆ng mơnih Sađuse đờm tămpơrjai sơ̆ng gơŭ, 'buh Yàng Jêsu đờm sơđồ khờh rơgơi biă, nư̆n tơnia Pô: “Lăm du pơnuaĭ adăt-pơđăr, pơnuaĭ adăt-pơđăr lơi la prŏng-màng rơlau abih?” 29 Yàng Jêsu đờm: “Pơnuaĭ adăt-pơđăr prŏng-màng rơlau abih la, ‘Ơ Israel, păng bĕ ni! Yàng, Yàng Pô Lơngì buơl gudrơi la Yàng mĭn hũ sa. 30 Hã păl abih hơtai-hơtiàn, abih bơngă-joa, abih hơtai-akŏ, sơ̆ng abih pràn joa bloh duh-rơnăm Yàng la Yàng Pô Lơngì hã.’ 31 Pơnuaĭ adăt-pơđăr dua la: ‘Hã păl rơnăm tơ mơnih gơŭ sa plơi adơi sa 'băng yơu rơnăm rùp-phŭn drơi.’ 'Buh hũ pơnuaĭ adăt-pơđăr lơi prŏng rơlau tơ dua pơnuaĭ adăt-pơđăr nư̆n.” 32 Mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia đờm: “Ơ Pô-Pơto, biă iơŭ yơu Pô-Pơto đờm, Yàng Pô Lơngì mĭn hũ sa, rơlau tơ Pô 'buh hũ Yàng lơi pơkơ̆n. 33 Biă yơu nư̆n, duh-rơnăm Yàng abih hơtai-hơtiàn, abih hơtai-akŏ, abih pràn-joa, sơ̆ng rơnăm tơ mơnih gơŭ sa plơi adơi sa 'băng yơu rùp-phŭn drơi, la pơnuaĭ prŏng-màng rơlau tơ abih tơgrơ̆ phơ̆n c̆uh c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt sơ̆ng tơgrơ̆ phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt pơkơ̆n.” 34 'Buh mơnih nư̆n đờm sơđồ jak-khờh, Yàng Jêsu đờm: “Hã 'buh atàh lơgăr Yàng Pô Lơngì ơu.” Hơdơi mư̆ng nư̆n, 'buh hũ aràng sơi khĭn tơnia Pô pơnuaĭ hơgĕ tra.
Pô Krist Sơ̆ng Pơtau Đabit
(Mathiơ 22:41-46; Luka 20:41-44)
35 Tŭ Yàng Jêsu dò pơto-mơblàng lăm sàng duh-dơlbăt, Pô tơnia: “Ngă hơyơu du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia hũ rơgơi đờm Pô Krist la anà pơtau Đabit? 36 Kơyoa rùp-phŭn Đabit hũ Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri ngă ba-pơto, hũ đờm lài:
‘Yàng đờm sơ̆ng Yàng dơlhă:
Dò guh bĕ tơ gah hơnuă Kơu,
Tơ̆l truh tơ tŭ Kơu daŭ du mơnih mơbai-tămdră sơ̆ng Anà tơ ala tơkai Anà.’ 12:36 Pơđik Adoh Mơyòm 110:1.
37 Yơu nư̆n, yah rùp-phŭn Đabit hũ iơu Pô la Yàng, nư̆n hơyơu Pô la anà pơtau nư̆n jiơ̆ng?” Tơrpuơl buơl làng lô mă ngă sờh hơtai-hơtiàn biă păng mơhư̆ Pô pơto.
Păl C̆ơ-Kơrmăp Mư̆ng Du Mơnih Gơnuăr-Pơto Pơnuaĭ Adăt-Adia
(Mathiơ 23:1-36; Luka 20:45-47)
38 Lăm tŭ pơto-pơsài, Pô đờm: “Păl c̆ơ-kơrhia bĕ mư̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia, la du mơnih khiăng c̆ù ào jruh nau rah mơ-in, khiăng hũ aràng kù akŏ tơnia c̆uă drơi tơkrah drà, 39 khiăng dò guh anih màng-glòng rơlau abih lăm du sàng pơtòm, sơ̆ng anih prŏng-màng lăm du pơnuaĭ mơñŭm 'bơ̆ng. 40 Buơl guñu klĕ mă sàng du mơnih kơmơi bơdrau, bloh tŭ lơi kŭng ngă yơu la mơnih tơpă-siàm sơ̆ng du pơnuaĭ iơu-lài atàh sơ̆ng suơi. Buơl guñu rơŭ kŏng pơnuaĭ c̆ahrơña ngă-nìn glài traŭ rơlau.”
Mơnih Kơmơi Bơdrau Pơyă Priă
(Luka 21:1-4)
41 Yàng Jêsu dò guh găn tơ anaŭ sơ̆ng thŭng daŭ priă pơyă. Pô khiăng c̆ơ sơ'buai buơl làng daŭ priă lăm nư̆n hơyơu lơi. 42 Lô mơnih mơda daŭ lăm nư̆n lô priă biă. Kŭng hũ sa aràng mơnih kơmơi bơdrau rơ'bah truh sơ̆ng daŭ lăm thŭng dua boh priă tìt, mĭn kàr sa pơ-ơnah pà su priă Rôma. 43 Pô iơu du mơnih tui-mơgru truh sơ̆ng đờm: “Iơŭ biă Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, mơnih kơmơi bơdrau rơ'bah ni hũ daŭ priă lăm thŭng lô rơlau abih tơ tơgrơ̆ mơnih pơkơ̆n. 44 Kơyoa du mơnih pơkơ̆n mă priă dơlah drơi bloh apăn daŭ lăm nư̆n, dò mơnih kơmơi bơdrau ni, rơ'bah rơ'bừp biă, bloh hũ pơyă abih phơ̆n priă drơi hũ, la abih phơ̆n priă tô ròng hơdiŭ drơi.”

*12:11 12:11 Pơđik Adoh Mơyòm 118:22,23.

12:36 12:36 Pơđik Adoh Mơyòm 110:1.