13
Yàng Đờm Dơlhơu Mư̆ng Pơnuaĭ Jerusalem Kơđòng Pơluĭ-Pơlơhiă
(Mathiơ 24:1,2; Luka 21:5,6)
Tŭ Yàng Jêsu pơrpa tơbiă mư̆ng anih sàng duh-dơlbăt, sa aràng mơnih tui-mơgru đờm sơ̆ng Pô: “Ơ Pô-Pơto, Pô-Pơto c̆ơ dih, du boh pơtơu ni prŏng la thơu hơdùm, sơ̆ng du sàng ni màng-mơkrư la thơu hơdùm!” Yàng Jêsu đờm: “Hã 'buh du sàng prŏng nư̆n ơu? Bloh ni, rơŭ 'buh dò boh pơtơu lơi rờng tơ ngŏ boh pơtơu pơkơ̆n tra. Abih tih rơŭ kŏng jơrlơh trŭn.”
Tŭ Pô dò guh tơ ngŏ c̆ơ̆ Ôlibe, găn tơ anaŭ sàng duh-dơlbăt, nư̆n Pier, Jakơ, Jăng, sơ̆ng Andre truh tơnia krơi Pô: “Yòng Pô-Pơto đờm brơi buơl dơlhă thơu tŭ lơi du bruă nư̆n rơŭ tơbiă truh, sơ̆ng tŭ abih tơgrơ̆ bruă nư̆n kơjĕ truh tŭ luĭ-dŭt, nư̆n hũ nàl hơgĕ brơi pơthơu dơlhơu ơu?” Yàng Jêsu tơma đờm sơ̆ng buơl guñu: “C̆ơ-kơrhia bĕ, juơi luơi aràng sơi pơluơ pơ̆ng-gơla buơl guhã. Kơyoa hũ lô mơnih rơŭ mă angăn Kơu bloh truh sơ̆ng đờm lài: ‘Rùp-phŭn Kơu la Pô Krist!’ Sơ̆ng guñu rơŭ pơluơ pơ̆ng-gơla lô mơnih. Tŭ buơl guhã mơhư̆ đờm mư̆ng kơlìn-kơtuă sơ̆ng pơnuaĭ tiơ̆ng 'bèk mư̆ng kơlìn-kơtuă, nư̆n juơi sơnư̆ng huơĭ. Du bruă nư̆n păl tơbiă truh, bloh ka iơŭ la luĭ-dŭt ơu. Kơyoa buơl làng ni rơŭ tơgồ tămdră-wơ̆ sơ̆ng buơl làng pơkơ̆n, lơgăr ni tămdră-wơ̆ sơ̆ng lơgăr dih. Lô anih rơŭ hũ tơtuơ̆n-jơrlơh lơ̆n-tơnah, sơ̆ng lô anih rơŭ hũ ờ-lơpa. Bloh nư̆n mĭn la c̆ơmrừp pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr soh.
Mư̆ng pơ-ơnah buơl guhã, păl c̆ơ-kơrhia bĕ! Kơyoa buơl guñu rơŭ mă jào buơl guhã tơ du tơrpuơl gơnuăr apăn-akŏ; buơl guhã rơŭ kŏng aràng glih-pờng lăm du anih sàng pơtòm. Kơyoa mư̆ng Kơu, buơl guhã rơŭ păl dò dơ̆ng tơ anaŭ du kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr sơ̆ng du pơtau, tô ngă grơh tơ buơl guñu. 10 Bloh dơlhơu biă, Pơnuaĭ-Siàm păl hũ pơto-akhàn tơ abih tơgrơ̆ buơl làng. 11 Tŭ buơl guñu ba buơl guhã nau jào, nư̆n juơi sơnư̆ng kơ-ù dơlhơu mư̆ng pơnuaĭ drơi rơŭ đờm, bloh truh jơ nư̆n, đờm bĕ tui du pơnuaĭ rơŭ hũ brơi tơ buơl guhã. Kơyoa 'buh iơŭ rùp-phŭn buơl guhã đờm ơu, bloh la Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri đờm. 12 Adơi-ai rơŭ pơblơ̆ jào gơŭ tô aràng pơmơtai, ama rơŭ jào anà; du anà rơŭ tơgồ tămdră-wơ̆ sơ̆ng ame ama drơi bloh ngă tơ ama ame păl mơtai. 13 Buơl guhã rơŭ kŏng tơgrơ̆ mơnih mơbai-lơmù kơyoa angăn Kơu. Bloh aràng sơi kơjăp hơtai-hơtiàn tơ̆l truh luĭ-dŭt, mơnih nư̆n rơŭ hũ dŏng-pơklàh.
14 Tŭ buơl guhã 'buh phơ̆n ngkòr-sơŭ ngă tơbiă pơnuaĭ kơprah-kơprĭng tơ Anih Sơc̆ih-Sri, dò dơ̆ng tơ anih ñu 'buh hũ gơnuăr dò dơ̆ng (aràng sơi pơrpoh-c̆ơ păl wờng), nư̆n aràng sơi dò lăm c̆àr Juđe, đuaĭ dơŭ bĕ tơ ngŏ c̆ơ̆; 15 aràng sơi dò tơ ngŏ 'blàng bơbŭng sàng, nư̆n juơi trŭn halài đuaĭ tơma lăm sàng tô mă tơgrơ̆ phơ̆n hơgĕ; 16 aràng sơi dò tơ 'blàng hơma juơi gài mơrai wơ̆ tô mă ào agàh. 17 Lăm du hơrơi nư̆n, gleh-glăr dồn-să biă tơ du mơnih kơmơi hũ mơtiàn sơ̆ng du mơnih kơmơi hũ anà mơnga dò mơ̆m! 18 Iơu lài bĕ tô pơnuaĭ nư̆n 'buh tơbiă truh lăm blàn mơrềt. 19 Kơyoa lăm du hơrơi nư̆n rơŭ hũ pơnuaĭ gleh-glăr rŭng-rài prŏng biă, bloh mư̆ng tŭ Yàng Pô Lơngì pơc̆rơ̆ng tơbiă lơngì-tơsì tơnah-rơya tơ̆l truh tơ tŭ ni kŭng ka tŭ lơi hũ, sơ̆ng hơdơi ni kŭng rơŭ 'buh tŭ lơi hũ yơu nư̆n tra. 20 Yah Yàng 'buh suă pơ-ơwĕt du hơrơi nư̆n wơ̆, nư̆n 'buh sa aràng mơnih lơi hũ dŏng-pơklàh. Bloh kơyoa mư̆ng du mơnih Pô hũ pơlih-rơwah, nư̆n Pô rơŭ suă pơ-ơwĕt du hơrơi nư̆n wơ̆. 21 Tŭ nư̆n, yah hũ aràng sơi đờm sơ̆ng buơl guhã: ‘Ni, Pô Krist dò tơ anih ni!’ halài: ‘Pô dò tơ anih nư̆n,’ nư̆n juơi păng-tui. 22 Kơyoa rơŭ hũ du pô krist lơ̆r sơ̆ng du mơnih gơnuăr-hwơ̆r lơ̆r tơbiă truh; guñu rơŭ ngă lô nàl-c̆rih pơnuaĭ-krơi tô pơluơ pơ̆ng-gơla. Yah hũ rơgơi jiơ̆ng, guñu kŭng pơluơ pơ̆ng-gơla găm du mơnih hũ pơlih-rơwah rơi. 23 C̆ơ-kơrhia bĕ. Kơu hũ đờm dơlhơu abih tơgrơ̆ bruă tơ buơl guhã bơjơ.
24 Lăm du hơrơi nư̆n, hơdơi pơnuaĭ gleh-glăr rŭng-rài, nư̆n ia-hơrơi rơŭ tơbiă jiơ̆ng kơnăm-mơsrư̆, ia-blàn rơŭ 'buh pơsàng sơrdah tra, 25 du ia-pơtŭ rơŭ mư̆ng ngŏ lơngì lĕ trŭn, sơ̆ng du gơnuăr tơ ngŏ lơngì rơŭ tơtuơ̆n-mơgơi. 26 Tŭ nư̆n aràng rơŭ 'buh Anà Mơnih, mă gơnăp-gơnuăr prŏng sơ̆ng pơnuaĭ màng-kơc̆rà prŏng mư̆ng tơkrah hwăl lơngì bloh truh. 27 Pô rơŭ pơđăr du mơnih gơdrưh nau pơgùm-pơtòm abih tơgrơ̆ mơnih hũ pơlih-rơwah mư̆ng gùt-dăr lơngì, mư̆ng anih luĭ-dŭt lơ̆n-tơnah tơ̆l truh anih luĭ-dŭt lơngì.”
Pơnuaĭ Mơgru Mư̆ng Kơyơu Hra
28 “Păng bĕ pơnuaĭ pơmơyơu mư̆ng kơyơu hra. Tŭ thàn ñu pơrpa tơbiă sơbŭt c̆ă sơla, nư̆n buơl guhã thơu blàn kluơĭ kơjĕ truh. 29 Kŭng yơu nư̆n rơi, tŭ buơl guhã 'buh du pơnuaĭ nư̆n tơbiă truh, nư̆n thơu Anà Mơnih kơjĕ truh bơjơ, dò tơ anaŭ bơh 'băng. 30 Iơŭ biă, Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, jơi rài ni rơŭ 'buh nau rơlau dơlhơu tơ tŭ tơgrơ̆ bruă nư̆n tơbiă truh. 31 Lơngì sơ̆ng tơnah rơŭ lơhiă, bloh tơgrơ̆ pơnuaĭ Kơu đờm rơŭ 'buh tŭ lơi lơhiă ơu.
32 Mư̆ng hơrơi sơ̆ng jơ nư̆n 'buh aràng sơi thơu jiơ̆ng. Du mơnih gơdrưh tơ ngŏ lơngì halài Anà kŭng yơu nư̆n rơi, bloh mĭn Ama thơu soh. 33 Păl c̆ơ-kơrhia sơ̆ng mơdơh-kraŭ bĕ, kơyoa buơl guhã 'buh thơu tŭ lơi bruă nư̆n tơbiă truh. 34 Kŭng mơhiơ̆ yơu sa aràng mơnih pô dih kơjĕ nau jơlàn atàh, tŭ tơbiă mư̆ng sàng, jào gơnuăr-bruă tơ du mơnih hơlŭn-hơlă, yàu aràng yàu bruă, sơ̆ng kơkơi pơđăr mơnih khiă bơh 'băng păl mơdơh-kraŭ. 35 Yơu nư̆n, păl mơdơh-kraŭ bĕ, kơyoa buơl guhã 'buh thơu pô sàng mơrai wơ̆ tŭ lơi: Tŭ glai diơŭ halài mơtưh mơlăm, tŭ mơnŭ kơ-iòk halài glai ờm, 36 huơĭ mơnih pô mơrai wơ̆ ơ̆p-dơrmơ̆p sơ̆ng păp buơl guhã dò đih ơu. 37 Tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ Kơu đờm sơ̆ng buơl guhã, Kơu kŭng đờm sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih: Păl mơdơh-kraŭ bĕ!”