2
Bơ-àr Pơyoa Tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Ephesô
“Wă bĕ tơ mơnih gơdrưh Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Ephesô lài: Ni la pơnuaĭ Pô apăn tơjuh boh ia-pơtŭ lăm tơngàn gah hơnuă, sơ̆ng nau tơkrah tơjuh 'bĕ tơkai apui đèng sơ̆ng mừh: Kơu thơu tơgrơ̆ bruă hã, pơnuaĭ gleh-glăr sơ̆ng hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n hã. Kơu thơu hã 'buh rơgơi kŏng ă-ư̆n du mơnih mơsak-jơhà, sơ̆ng hũ lòng du mơnih pơ-angăn rùp-phŭn drơi la mơnih tơdi-tơdài bloh 'buh iơŭ la mơnih tơdi-tơdài, sơ̆ng hũ kơnăl-thơu buơl guñu la du mơnih đờm lơ̆r. Hã hũ kŏng ă-ư̆n sơ̆ng kŏng gleh-glăr kơyoa angăn Kơu bloh 'buh pơblơ̆ hơtai-hơtiàn. Bloh pơnuaĭ Kơu 'buah hã, nư̆n la hã hũ klà luơi hơtai-hơtiàn duh-rơnăm tŭ c̆ơmrừp. Yơu nư̆n sơdơ̆r wơ̆ bĕ, hã hũ sơnĕ lơbuh mư̆ng lơi, mơbai prah-luơi glài-sơnoh bĕ, sơ̆ng ngă wơ̆ tơgrơ̆ bruă hã hũ ngă tŭ c̆ơmrừp. Yah 'buh mơbai prah-luơi glài-sơnoh, Kơu rơŭ truh sơ̆ng hã sơ̆ng rơŭ suă-mă tơkai apui đèng hã klàh mư̆ng anih ñu. Bloh hã hũ pơnuaĭ ni, nư̆n la hã mơbai du bruă tơrpuơl Nikôla ngă, yơu rùp-phŭn Kơu kŭng mơbai rơi.
Aràng sơi hũ tơnia, nư̆n păng bĕ pơnuaĭ Bơngă Sơc̆ih-Sri đờm sơ̆ng du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih: Mơnih lơi pha-jai rơlau, Kơu rơŭ brơi 'bơ̆ng boh kơyơu pơnuaĭ hơdiŭ dò lăm Apùh Yàng Pô Lơngì.” * 2:7 Lăm Parađi Yàng Pô Lơngì.
Bơ-àr Pơyoa Tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Simirnơ
“Wă bĕ tơ mơnih gơdrưh Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Simirnơ lài: Ni la pơnuaĭ Pô Dơlhơu-C̆ơmrừp Rơlau Abih sơ̆ng Luĭ-Dŭt, Pô hũ mơtai sơ̆ng hũ hơdiŭ wơ̆: Kơu thơu pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr sơ̆ng pơnuaĭ siơŭ rơ'bah hã, yah lài hã mơda gơn-hư̆p. Kơu kŭng thơu tơgrơ̆ pơnuaĭ klau-pơtăt mư̆ng du mơnih pơ-angăn rùp-phŭn drơi la mơnih Juđa, bloh tơpă biă 'buh iơŭ la mơnih Juđa, bloh guñu mĭn la du mơnih găm sơ̆ng tơrpuơl kơmlài Satăn. 10 Hã juơi huơĭ tơgrơ̆ pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr drơi kơjĕ păl kŏng. Ni, kơmlài-jĭnràk rơŭ prah lô mơnih lăm buơl guhã tơma lăm anuh sàng jàm, tô lòng buơl guhã, sơ̆ng buơl guhã rơŭ kŏng gleh-glăr mơtai-lơhiă lăm sa-pluh hơrơi. Tơpă sa hơtai-hơtiàn bĕ tơ̆l truh tơ mơtai, bloh nư̆n Kơu rơŭ brơi tơ hã kơlmu-pơtau pơnuaĭ hơdiŭ. 11 Aràng sơi hũ tơnia, nư̆n păng bĕ pơnuaĭ Bơngă Sơc̆ih-Sri đờm sơ̆ng du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih: Mơnih lơi pha-jai rơlau rơŭ 'buh tŭ lơi kơđòng pơnuaĭ mơtai amăng dua ngă jơhà tra.”
Bơ-àr Pơyoa Tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Pergam
12 “Wă bĕ tơ mơnih gơdrưh Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Pergam lài: Ni la pơnuaĭ Pô hũ đào dua gah mơta lơhư̆ biă: 13 Kơu thơu anih hã dò, anih nư̆n la sơbàn Satăn. Nư̆n bloh, hã sơđaŭ gàr-rơmiă kơjăp angăn Kơu, sơ̆ng 'buh kơmlah-luơi pơnuaĭ păng-tui lăm Kơu; yah lài lăm du hơrơi nư̆n, Antipa, mơnih ngă grơh tơpă sa hơtai-hơtiàn Kơu, hũ kơđòng pơmơtai tơ anih buơl guhã, la anih Satăn dò. 14 Bloh Kơu hũ du pơnuaĭ 'buah hã: nư̆n la lăm anih hã hũ du mơnih nau tui pơnuaĭ pơto-pơsài Balaam, la mơnih hũ pơto 'Balak daŭ pơtơu sơnĕ tơkai tơ anaŭ du anà-tơc̆o Israel, tô buơl guñu 'bơ̆ng phơ̆n c̆ĕ-dơlbăt tơ rơ̆p-ràk sơ̆ng ngă glài dri-sơnoh bŭng-pơkăl. 15 Hã kŭng yơu nư̆n rơi, hã kŭng hũ du mơnih păng-rơmiă ngă tui pơnuaĭ pơto-pơsài tơrpuơl Nikôla. 16 Yơu nư̆n, mơbai prah-luơi glài-sơnoh bĕ! Yah 'buh ơu nư̆n, Kơu rơŭ sơmăr mư truh sơ̆ng hã, angui đào mư̆ng kàng Kơu bloh tămngă sơ̆ng guñu.
17 Aràng sơi hũ tơnia, nư̆n păng bĕ pơnuaĭ Bơngă Sơc̆ih-Sri đờm sơ̆ng du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih: Mơnih lơi pha-jai rơlau, Kơu rơŭ brơi tơ mơnih nư̆n mana dò bơdơŭ tơrđơŭ, sơ̆ng Kơu kŭng rơŭ brơi tơ mơnih nư̆n sa găr pơtơu rơđeh kò, tơ ngŏ pơtơu rơđeh nư̆n hũ wă sa angăn bơrhơu, bloh rơlau tơ mơnih đồ-mă ñu, 'buh aràng sơi thơu jiơ̆ng.”
Bơ-àr Pơyoa Tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Thiatirơ
18 “Wă bĕ tơ mơnih gơdrưh Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Thiatirơ lài: Ni la pơnuaĭ Anà Yàng Pô Lơngì, Pô hũ găr mơta yơu dơlah apui, sơ̆ng tơkai mơhiơ̆ yơu kòng c̆ơnà sơrdah: 19 Kơu thơu tơgrơ̆ bruă hã ngă, thơu hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm, pơnuaĭ păng-tui, pơnuaĭ dŏng duh-bruă, sơ̆ng hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n hã. Kơu kŭng thơu du bruă hã hơdơi ni dò lô rơlau tơ du bruă tŭ c̆ơmrừp wơ̆. 20 Bloh pơnuaĭ Kơu 'buah hã, nư̆n la hã dò anĭt luơi tơ Jesabel, mơnih kơmơi pơ-angăn rùp-phŭn drơi la mơnih gơnuăr-hwơ̆r. Ñu hũ pơto-pơsài sơ̆ng pơluơ-pơsờh du mơnih hơlŭn-hơlă Kơu ngă glài dri-sơnoh bŭng-pơkăl sơ̆ng 'bơ̆ng phơ̆n c̆ĕ-dơlbăt tơ rơ̆p-ràk. 21 Kơu hũ brơi tơ mơnih kơmơi ni tŭ-jơ tô mơbai prah-luơi glài-sơnoh, bloh ñu 'buh khiăng mơbai prah-luơi glài dri-sơnoh bŭng-pơkăl ñu. 22 Ni, Kơu rơŭ prah ñu tơ ngŏ c̆ơnừng pơđì-pơđoa rơwă-sơkì, sơ̆ng ngă tơ du mơnih ngă glài dri-sơnoh bŭng-pơkăl sơ̆ng ñu păp pơnuaĭ gleh-glăr mơtai-lơhiă prŏng, yah guñu 'buh mơbai prah-luơi tơgrơ̆ bruă glài-sơnoh guñu ngă. 23 Kơu rơŭ pờng mơtai du anà ñu. Tŭ nư̆n, abih tơgrơ̆ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih rơŭ thơu lài Kơu la Pô c̆ơ thơu lăm hơtai-hơtiàn jơi anà mơnih, sơ̆ng Kơu rơŭ bơ-yàr wơ̆ tơ yàu aràng lăm buơl guhã tui sơ̆ng du bruă buơl guhã hũ ngă. 24 Bloh, sơ̆ng buơl guhã la du mơnih pơkơ̆n dò tơ Thiatirơ, du mơnih 'buh păng-tui đồ-mă pơnuaĭ pơto-pơsài mơnih kơmơi nư̆n, 'buh thơu truh pơnuaĭ bloh buơl guñu angăn la du pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm Satăn, nư̆n Kơu đờm, Kơu rơŭ 'buh daŭ tơ ngŏ buơl guhã sa anòng traŭ lơi pơkơ̆n. 25 Mĭn la buơl guhã păl gàr-rơmiă kơjăp bĕ tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ drơi hũ tơ̆l truh tơ tŭ Kơu truh.
26 Mơnih lơi pha-jai rơlau sơ̆ng gàr-rơmiă tơgrơ̆ bruă Kơu tơ̆l truh tơ luĭ-dŭt, nư̆n Kơu rơŭ brơi tơ mơnih nư̆n gơnuăr apăn-akŏ tơgrơ̆ lơgăr, 27 mơnih nư̆n rơŭ apăn-akŏ tơgrơ̆ lơgăr sơ̆ng sa bĕ gai kồn pơsơi, sơ̆ng pờng pơc̆ah guñu yơu pờng pơc̆ah phơ̆n ngă sơ̆ng lơ̆n-kơliă, kŭng yơu Kơu hũ đồ-mă gơnuăr apăn-akŏ nư̆n mư̆ng Ama Kơu. 28 Kơu rơŭ brơi tơ mơnih nư̆n ia-pơtŭ guah. 2:28 Ia-pơtŭ glai ờm. 29 Aràng sơi hũ tơnia, nư̆n păng bĕ pơnuaĭ Bơngă Sơc̆ih-Sri đờm sơ̆ng du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih!”

*2:7 2:7 Lăm Parađi Yàng Pô Lơngì.

2:28 2:28 Ia-pơtŭ glai ờm.