BƠ-ÀR KƠI JĂNG WĂ MƯ̆NG TƠGRƠ̆ PƠNUAĬ TƠRĐƠŬ-DƠRLĂM HŨ YÀNG PƠH-TƠBIĂ BRƠI THƠU
PƠH-TƠBIĂ PƠNUAĬ TƠRĐƠŬ
1
Pơnuaĭ Đờm Brơi Thơu Mư̆ng Bơ-àr Ni
Ni la pơnuaĭ pơh-tơbiă brơi thơu mư̆ng Yàng Jêsu Krist, pơnuaĭ bloh Yàng Pô Lơngì hũ brơi tơ Pô tô ràng-tơbiă tơ du mơnih hơlŭn-hơlă Pô thơu mư̆ng tơgrơ̆ bruă kơjĕ păl tơbiă truh. Pô hũ pơđăr mơnih gơdrưh Pô truh brơi pơthơu tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n tơ Jăng, mơnih hơlŭn-hơlă Pô. Jăng la mơnih hũ ngă grơh tơ pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì sơ̆ng tơ pơnuaĭ ngă grơh Yàng Jêsu Krist, nư̆n la abih tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ ñu hũ 'buh. Lơngai-pơtuah tơ mơnih pơrpoh-c̆ơ găm sơ̆ng tơgrơ̆ mơnih mơhư̆ pơnuaĭ gơnuăr-hwơ̆r ni, sơ̆ng păng-rơmiă ngă tui tơgrơ̆ pơnuaĭ hũ wă lăm nư̆n, kơyoa tŭ-jơ hũ jĕ bơjơ.
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng Tơjuh Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Lăm Asi
Jăng pơyoa tơ tơjuh Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih lăm c̆àr Asi:
Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai truh sơ̆ng buơl adơi-ai mư̆ng Pô Tŭ Ni Hũ, Hũ Mư̆ng Dơlhơu Bơjơ, Sơ̆ng Rơŭ Truh, mư̆ng tơjuh Bơngă Gơdrưh dò tơ anaŭ sơbàn Pô, sơ̆ng mư̆ng Pô Yàng Jêsu Krist la Pô ngă grơh tơpă sa hơtai-hơtiàn, Pô dơhơu-c̆ơmrừp rơlau abih hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai, sơ̆ng la Yàng apăn-akŏ abih tơgrơ̆ pơtau lăm dun-ya! Yàng hũ uơ̆n-rơnăm buơl gudrơi sơ̆ng mă drah Pô dŏng-tơleh buơl gudrơi klàh mư̆ng glài-sơnoh, sơ̆ng ngă tơ buơl gudrơi tơbiă jiơ̆ng lơgăr Pô, tơbiă jiơ̆ng du mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt tơ Yàng Pô Lơngì, la Ama Pô. Yòng lơkơu pơnuaĭ màng-kơc̆rà sơ̆ng gơnăp-gơnuăr dò abih lăm Pô rài pơdò rài 'buh luĭ! Amen.
Dih, Pô truh tơkrah du puk hwăl, abih tơgrơ̆ mơnih rơŭ c̆ơ 'buh, găm abih du mơnih hũ jră Pô kŭng c̆ơ 'buh. Sơ̆ng abih tơgrơ̆ jơi buơl làng lăm dun-ya rơŭ hia-c̆ŏ kơyoa Pô. Biă iơŭ yơu nư̆n! Amen.
Yàng la Yàng Pô Lơngì, Pô Tŭ Ni Hũ, Hũ Mư̆ng Dơlhơu Bơjơ, Sơ̆ng Rơŭ Truh, la Pô Gơnăp-Gơnuăr Wĭl-Tơ̆l đờm lài: “Kơu la Alpha sơ̆ng Ômega.” * 1:8 Alpha sơ̆ng Ômega la akhăr c̆ơmrừp sơ̆ng akhăr tơluĭ lăm du akhăr ia Grek.
Pơnuaĭ Hũ Brơi Pơ'buh Tơ Jăng Lăm Aguăn Ia-Tơsì Patmôs
Dơlhă la Jăng, sa aràng mơnih adơi-ai sơ̆ng buơl adơi-ai, mơnih hũ pơ-ơnah găm sơ̆ng buơl adơi-ai mư̆ng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr, mư̆ng Lơgăr Lơngì, sơ̆ng mư̆ng pơnuaĭ kŏng ă-ư̆n lăm Yàng Jêsu. Tŭ nư̆n, dơlhă dò lăm sa aguăn ia-tơsì angăn la Patmôs, kơyoa hũ pơto-akhàn pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì sơ̆ng ngă grơh mư̆ng Yàng Jêsu. 10 Lăm hơrơi Yàng, dơlhă hũ dò lăm Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, sơ̆ng mơhư̆ gah rŏng dơlhă hũ sa săp prŏng yơu săp kơlwờk, 11 đờm lài: “Wă bĕ tơgrơ̆ pơnuaĭ hã 'buh lăm sa blah bơ-àr sơ̆ng pơyoa tơ tơjuh Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih: Epheso, Simirnơ, Pergam, Thiatirơ, Sarđơ, Philadelphi sơ̆ng Laođise.”
12 Dơlhă pơtrah wơ̆ tô c̆ơ săp aràng sơi đờm sơ̆ng dơlhă. Tŭ pơtrah wơ̆, dơlhă 'buh tơjuh tơkai apui đèng sơ̆ng mừh, 13 tơkrah du tơkai apui đèng hũ aràng sơi mơhiơ̆ yơu Anà Mơnih, c̆ù ào jruh truh tơ tơkai, akă tơlơi mừh găn hărda. 14 'Bù tơ akŏ Pô kò yơu blơu abo kò, kò yơu pơlia; găr mơta Pô yơu dơlah apui; 15 tơkai yơu kòng mơr-yah hũ rơyă lăm apui; săp Pô yơu săp lô c̆roh ia đuaĭ. 16 Tơngàn gah hơnuă Pô apăn tơjuh boh ia-pơtŭ, mư̆ng kàng Pô tơbiă sa 'bĕ đào dua mơta lơhư̆ biă. 'Bò mơta Pô mơhiơ̆ yơu ia-hơrơi tŭ kơc̆rà pơđiă rơlau abih.
17 Tŭ 'buh Pô, dơlhă lơbuh tơ ala tơkai Pô yơu mơnih mơtai. Bloh Pô daŭ tơngàn hơnuă Pô tơ ngŏ dơlhă, sơ̆ng đờm: “Juơi huơĭ, Kơu la Pô Dơlhơu-C̆ơmrừp, sơ̆ng la Pô Luĭ-Dŭt, 18 la Pô Hơdiŭ; Kơu hũ mơtai, sơ̆ng ni Kơu hơdiŭ rài pơdò rài, apăn kai-kăl bơh 'băng Pơnuaĭ Mơtai sơ̆ng Lơgăr Atơu. 19 Yơu nư̆n, wă wơ̆ bĕ mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă hã hũ 'buh, tơgrơ̆ bruă tŭ ni hũ sơ̆ng tơgrơ̆ bruă hơdơi rơŭ tơbiă truh. 20 Ni la pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm mư̆ng tơjuh boh ia-pơtŭ bloh hã hũ 'buh lăm tơngàn hơnuă Kơu, sơ̆ng tơjuh tơkai apui đèng sơ̆ng mừh: Tơjuh boh ia-pơtŭ la tơgrơ̆ mơnih gơdrưh tơjuh Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, sơ̆ng tơjuh tơkai apui đèng la tơjuh Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih.”

*1:8 1:8 Alpha sơ̆ng Ômega la akhăr c̆ơmrừp sơ̆ng akhăr tơluĭ lăm du akhăr ia Grek.