BƠ-ÀR PƠYOA
MƯ̆NG KƠI
JUĐE
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Juđe, mơnih hơlŭn-hơlă Yàng Jêsu Krist, sơ̆ng adơi Jakơ, pơyoa tơ du mơnih hũ iơu-rơwah, hũ Yàng Pô Lơngì la Ama uơ̆n-rơnăm, sơ̆ng hũ Yàng Jêsu Krist c̆ơ-gàr. Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-anăr, pơnuaĭ rĭng-lơngai, sơ̆ng pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm hũ pơtơ̆l lô tơ buơl adơi-ai.
Du Pô-Pơto Lơ̆r
Ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, dơlhă abih hơtai-hơtiàn khiăng biă wă tơ buơl adơi-ai mư̆ng pơnuaĭ anĭt dŏng-pơklàh Yàng Pô Lơngì brơi tơ buơl gudrơi, bloh dơlhă sơnư̆ng păl wă tô kơkơi-pơto buơl adơi-ai mư̆ng bruă tămngă kơyoa pơnuaĭ păng-tui buơl gudrơi, la pơnuaĭ păng-tui hũ jào-brơi tơ du mơnih sơc̆ih-sri sa amăng tơ̆l abih. Kơyoa hũ du mơnih sơrlèt tơma lăm tơkrah buơl adơi-ai; nư̆n la du mơnih bloh pơnuaĭ c̆ahrơña ngă glài buơl guñu hũ ngă-nìn mư̆ng suơi bơjơ. Du mơnih 'buh păng-duh ni hũ ngă tơ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì buơl gudrơi tơbiă jiơ̆ng pơnuaĭ tô đờm dŏng tơ rài hơdiŭ dri-sơnoh bŭng-pơkăl. Buơl guñu kơmlah luơi Pô Phŭn Apăn-Akŏ mĭn hũ sa, la Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi.
Yah lài buơl adơi-ai hũ thơu loh-làng mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n bơjơ, bloh dơlhă sơđaŭ khiăng pơsơdơ̆r wơ̆ tơ buơl adơi-ai sơdơ̆r lài: Mư̆ng yau thrơi, Yàng hũ dŏng-suă buơl làng Pô tơbiă klàh mư̆ng lơgăr Ejiptơ, bloh hơdơi mư̆ng nư̆n Pô hũ pơluĭ-pơlơhiă abih tơgrơ̆ mơnih 'buh păng-tui. Du mơnih gơdrưh 'buh păng-rơmiă gơnuăr-anih drơi, bloh klà luơi anih drơi dò, nư̆n Pô hũ angui tơlơi srĕng bloh jàm krơ̆ buơl guñu rài pơdò rài lăm anih kơnăm-mơsrư̆, tô c̆àng pơnuaĭ c̆ahrơña lăm hơrơi prŏng-màng. Plơi-prŏng Sôđôm sơ̆ng plơi-prŏng Gômôrơ, găm sơ̆ng tơgrơ̆ plơi-prŏng tòmdăr du plơi-prŏng nư̆n kŭng yơu nư̆n rơi. Guñu hũ đuaĭ tui pơnuaĭ dri-sơnoh bŭng-pơkăl sơ̆ng du pơnuaĭ gah rùp-phàp drah-rơlo hàm-khiăng tơrblơ̆ wơ̆ sơ̆ng adăt-lơđăp bơhiàn anà mơnih, nư̆n hũ păl kŏng ngă glài sơ̆ng apui rài pơdò rài tô ngă krơh tơ buơl gudrơi.
Kŭng yơu nư̆n rơi, du mơnih đih-lơpơi dih hũ ngă sơŭ-sơnoh tơ rùp-phŭn rùp-phàp buơl guñu wơ̆, c̆ơ 'buh sơ̆p tơ gơnuăr Yàng, đờm khĭn-dơmĭn sơk-sơrbĭl truh tơ du pô màng-kơc̆rà. Truh yơu mơnih gơdrưh prŏng rơlau abih la Mic̆el, tŭ đờm tămpơrjai sơ̆ng kơmlài-jĭnràk tô tămblah rùp-atơu Môise, kŭng 'buh khĭn mă pơnuaĭ sơk-sơrbĭl khĭn-dơmĭn lơi tô c̆ahrơña, bloh mĭn đờm: “Yòng Yàng ngă glài hã!” 10 Bloh du mơnih ni nư̆n đờm khĭn-dơmĭn sơk-sơrbĭl truh tơ abih tơgrơ̆ pơnuaĭ buơl guñu 'buh thơu; dò tơgrơ̆ pơnuaĭ buơl guñu hũ thơu jiơ̆ng sơ̆ng pơnuaĭ lơđăp-phŭn yơu du jơi pà gah tơkai 'buh hũ akŏ sơnư̆ng, nư̆n mĭn la du pơnuaĭ rơŭ pơluĭ-pơlơhiă buơl guñu.
11 Gleh-glăr dồn-să biă tơ buơl guñu, kơyoa buơl guñu hũ nau tui jơlàn Kain, kơyoa hàm sa-sĭt priă-jền bloh lĕ tơma lăm pơnuaĭ sŭng asŭ Balaam, sơ̆ng kŏng pơluĭ-pơlơhiă kơyoa ngă pơnuaĭ pơblơ̆-tămdră yơu Kôre.
12 Du mơnih nư̆n la du nàl sơŭ lăm pơnuaĭ mơñŭm 'bơ̆ng tơkrah buơl adơi-ai. Buơl guñu tơma mơñŭm 'bơ̆ng sơ̆ng buơl adơi-ai bloh 'buh thơu mơlơu alah. Buơl guñu mĭn sơnư̆ng-thơu tơ rùp-phŭn buơl guñu soh. Buơl guñu mơhiơ̆ yơu du puk hwăl 'buh hũ ia, pơ-pơ̆r đuaĭ tui rơbù. Buơl guñu yơu kơyơu 'bơ̆ng boh bloh truh blàn 'buh hũ boh, dua amăng mơtai, hũ kơđòng buĭ tơrpơ̆t truh tơ akha. 13 Buơl guñu yơu rơyà ia-tơsì pơrpoh pràn-mơsak, kơprùh kơmbuh sơŭ-sơnoh buơl guñu đì. Buơl guñu mơhiơ̆ yơu du ia-pơtŭ nau asŭ, pơnuaĭ kơnăm-mơsrư̆ c̆ik-c̆òk hũ pioh tơ buơl guñu rài pơdò rài! 14 Kŭng kơyoa mư̆ng du mơnih ni bloh Enôk la tơc̆o-tơc̆ĕ tơjuh rài mư̆ng Ađam, hũ đờm hwơ̆r lài: “Dih, Yàng truh sơ̆ng rơbơu-rơbơu pô sơc̆ih-sri, 15 tô c̆ahrơña tơgrơ̆ mơnih, sơ̆ng ngă nìn-glài abih tơgrơ̆ mơnih 'buh păng-duh mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă 'buh păng-duh buơl guñu hũ ngă, găm sơ̆ng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ sơk-sơrbĭl khĭn-dơmĭn bloh du mơnih glài-sơnoh 'buh păng-duh hũ đờm tămdră-wơ̆ sơ̆ng Pô.” 16 Buơl guñu la du mơnih jiăng đờm yuăm sơ̆ng wờl 'buah. Buơl guñu hơdiŭ ngă tui du pơnuaĭ hàm-khiăng sơŭ-jơhà drơi. Kàng bơbah buơl guñu jiăng đờm du pơnuaĭ yeh-drơi pơglòng-rùp, sơ̆ng tô duah hũ phŭn-hơjŭng tơ rùp-phŭn drơi, buơl guñu jiăng angui du pơnuaĭ đờm pồ-mơyòm lơ̆r tô pơluơ hơtai mơnih pơkơ̆n.
17 Bloh ơ buơl adơi-ai, la du mơnih uơ̆n-rơnăm biă, yòng buơl adơi-ai sơdơ̆r wơ̆ bĕ tơgrơ̆ pơnuaĭ du mơnih tơdi-tơdài Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist, hũ đờm dơlhơu. 18 Du mơnih tơdi-tơdài nư̆n hũ đờm sơ̆ng buơl adơi-ai: “Lăm tŭ-hơrơi luĭ-dŭt, rơŭ hũ du mơnih jiăng klau-pơtăt; guñu hơdiŭ đuaĭ tui du pơnuaĭ hàm-khiăng sơŭ-jơhà drơi bloh ngă du bruă 'buh păng-duh.” 19 Rùp-phŭn buơl guñu la du mơnih ngă tơbiă pơnuaĭ pơklah krơi tơrpuơl, du mơnih sơđaŭ hơdiŭ tui gah rùp-phàp drah-rơlo, sơ̆ng 'buh hũ Bơngă Sơc̆ih-Sri.
20 Bloh ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, mư̆ng pơ-ơnah buơl adơi-ai, bơ̆-pơdơ̆ng bĕ rùp-phŭn buơl adơi-ai tơ ngŏ pơnuaĭ păng-tui sơc̆ih-sri drơi, sơ̆ng iơu-lài bĕ lăm Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri. 21 Gàr-rơmiă bĕ rùp-phŭn drơi lăm pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm Yàng Pô Lơngì. Kraŭ-c̆àng bĕ pơnuaĭ anĭt-rơnăm mư̆ng Yàng buơl gudrơi, la Yàng Jêsu Krist, tô hũ pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài. 22 Ràng-tơbiă bĕ hơtai-hơtiàn anĭt-anăr sơ̆ng du mơnih hũ pơnuaĭ păng-tui 'buh kơđơ̆ng-kơjăp. 23 Dŏng bĕ du mơnih pơkơ̆n, kơtŭng buơl guñu tơbiă klàh mư̆ng apui. Sơ̆ng du mơnih pơkơ̆n wơ̆, nư̆n hũ bĕ hơtai-hơtiàn găm anĭt-anăr găm huơĭ-kơđa, mơbai găm truh khăn-ào kơđòng rùp-phàp drah-rơlo ngă sơŭ-sơnoh.
24 Yòng lơkơu Pô hũ gơnăp-gơnuăr gàr-rơmiă buơl adơi-ai klàh pơnuaĭ sơnĕ lơbuh, sơ̆ng ngă tơ buơl adơi-ai dò dơ̆ng tơ anaŭ pơnuaĭ màng-kơc̆rà Pô 'buh sa-sĭt nàm-lơka, lăm pơnuaĭ sờh-sài, 25 la Yàng Pô Lơngì mĭn hũ sa, Pô dŏng-pơklàh buơl gudrơi, gơnừm tơ Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi, hũ mơyòm-pơglòng, rơyŭ-rơyơ̆m, gơnăp-gơnuăr, sơ̆ng gơnuăr-pràn mư̆ng rơbơu-rơbơu tŭ-rài dơlhơu, tŭ ni sơ̆ng tơ̆l truh rài pơdò rài! Amen.