BƠ-ÀR PƠYOA KLƠU
MƯ̆NG KƠI
JĂNG
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Mơnih gơnuăr-tha pơyoa tơ Gaius, la mơnih bloh dơlhă uơ̆n-rơnăm biă lăm pơnuaĭ-tơpă.
Ơ sơ-ai uơ̆n-rơnăm, dơlhă iơu-lài tơ sơ-ai hũ siàm-pơtuah lăm abih tơgrơ̆ bruă, hũ pràn-khăng lăm pơ-ơnah rùp-phàp drah-rơlo, kŭng yơu hũ pràn-khăng lăm pơ-ơnah hơtai-bơngă. Dơlhă sờh-sài biă tŭ du buơl adơi-ai truh tơ anih ni, đờm ngă grơh lài sơ-ai mĭt-mĭt dơlhơu-hơdơi tơpă-kơjăp sa hơtai-hơtiàn sơ̆ng pơnuaĭ-tơpă, yơu sơ-ai sơđaŭ hơdiŭ lăm pơnuaĭ-tơpă. 'Buh hũ hơgĕ ngă tơ dơlhă sờh-sài rơlau la mơhư̆ thơu du anà dơlhă hơdiŭ tui pơnuaĭ-tơpă.
Đờm Mơyòm Gaius
Ơ sơ-ai uơ̆n-rơnăm, sơ-ai biă la sa aràng mơnih adơi-ai tơpă sa hơtai-hơtiàn lăm abih tơgrơ̆ bruă sơ-ai ngă tơ buơl adơi-ai, yah lài tŭ nư̆n buơl guñu la du mơnih thuai c̆rih. Buơl guñu hũ ngă grơh mư̆ng hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm sơ-ai tơ anaŭ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih. Yòng sơ-ai kừ sơđaŭ dŏng-kờl buơl guñu, tô buơl guñu tơbiă nau iơŭ păl la du mơnih hơlŭn-hơlă Yàng Pô Lơngì. Buơl guñu hũ tơbiă nau kơyoa angăn Yàng, sơ̆ng 'buh đồ-mă pơnuaĭ dŏng-kờl lơi mư̆ng mơnih agàh. Kơyoa nư̆n, buơl gudrơi păl dŏng-kờl du mơnih ni, tô buơl gudrơi kŭng hũ pơ-ơnah găm sơ̆ng buơl guñu lăm bruă pơto-akhàn pơnuaĭ-tơpă.
Điôtrep Sơ̆ng Đemetrius
Dơlhă hũ wă sa-sĭt pơnuaĭ tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, bloh Điôtrep la mơnih khiăng apăn-akŏ, 'buh brơi Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih păng pơnuaĭ buơl dơlhă pơto-kơkơi. 10 Kơyoa nư̆n, yah dơlhă truh jiơ̆ng, dơlhă rơŭ đờm akhàn wơ̆ abih mư̆ng tơgrơ̆ bruă ñu hũ ngă. Ñu hũ angui du pơnuaĭ mơsak-jơhà bloh đờm yă-bơdah tămdră sơ̆ng buơl dơlhă. Yơu nư̆n bloh sơđaŭ ka siàm hơtai; rùp-phŭn ñu 'buh wă-rò du adơi-ai nau pơto-akhàn Pơnuaĭ Yàng, bloh aràng sơi khiăng wă-rò, nư̆n ñu pơkơŭ-c̆ơkhă sơ̆ng tơluh tơbiă klàh Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih. 11 Ơ sơ-ai uơ̆n-rơnăm biă, juơi đòm tui pơnuaĭ mơsak-jơhà, bloh păl đòm tui pơnuaĭ siàm. Aràng sơi ngă pơnuaĭ siàm nư̆n găm sơ̆ng Yàng Pô Lơngì; dò mơnih ngă pơnuaĭ mơsak-jơhà, nư̆n 'buh tŭ lơi 'buh Yàng Pô Lơngì.
12 Abih tơgrơ̆ mơnih ngă grơh siàm mư̆ng Đemetrius, sơ̆ng pơnuaĭ-tơpă kŭng ngă grơh yơu nư̆n rơi. Rùp-phŭn buơl dơlhă kŭng ngă grơh tơ sơ-ai nư̆n rơi, sơ̆ng sơ-ai thơu lài pơnuaĭ buơl dơlhă ngă grơh la tơpă biă.
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng Tơluĭ Bơ-àr Pơyoa
13 Dơlhă dò lô pơnuaĭ khiăng wă tơ sơ-ai, bloh dơlhă 'buh khiăng wă sơ̆ng gai-wă sơ̆ng ia-wă. 14 Dơlhă gơnừm-c̆àng rơŭ sơmăr hũ tòm sơ-ai, sơ̆ng buơl gudrơi rơŭ mơta tòm mơta đờm glai sơ̆ng gơŭ. 15 Yòng lơkơu pơnuaĭ rĭng-lơngai dò sơ̆ng sơ-ai. Du mơnih adơi-ai gơŭ pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng sơ-ai. Yòng brơi dơlhă pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng abih du mơnih adơi-ai gơŭ dò tơ anih nư̆n, tui iơŭ mơta angăn yàu aràng.