BƠ-ÀR PƠYOA DUA
MƯ̆NG KƠI
JĂNG
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Mơnih gơnuăr-tha pơyoa truh tơ mò, mơnih hũ pơlih-rơwah, găm sơ̆ng du anà mò, la du mơnih dơlhă uơ̆n-rơnăm biă lăm pơnuaĭ-tơpă, 'buh iơŭ mĭn dơlhă soh, bloh la abih tơgrơ̆ mơnih wờng thơu pơnuaĭ-tơpă kŭng yơu nư̆n rơi, kơyoa pơnuaĭ-tơpă dò lăm buơl gudrơi, sơ̆ng rơŭ dò sơ̆ng buơl gudrơi rài pơdò rài. Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh, pơnuaĭ rơnăm-anĭt, sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai truh mư̆ng Yàng Pô Lơngì la Ama, sơ̆ng mư̆ng Yàng Jêsu Krist la Anà Pô Yàng Ama, dò sơ̆ng buơl gudrơi lăm pơnuaĭ-tơpă sơ̆ng pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm.
Pơto-Kơkơi Ngă Tui Pơnuaĭ-Tơpă Sơ̆ng Pơnuaĭ Uơ̆n-Rơnăm
Dơlhă sờh-sài biă tŭ 'buh du anà mò nau tui pơnuaĭ-tơpă, iơŭ yơu pơnuaĭ adăt-pơđăr buơl gudrơi hũ đồ-mă mư̆ng Pô Yàng Ama. Ơ mò, tŭ ni dơlhă yòng-lơkơu mò pơnuaĭ ni, 'buh iơŭ dơlhă wă tơ mò sa pơnuaĭ adăt-pơđăr bơrhơu, bloh la pơnuaĭ adăt-pơđăr buơl gudrơi hũ đồ-mă mư̆ng tŭ c̆ơmrừp bơjơ, nư̆n la buơl gudrơi păl uơ̆n-rơnăm gơŭ. Pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm nư̆n la hơdiŭ ngă tui du pơnuaĭ adăt-pơđăr Yàng Pô Lơngì. Nư̆n la pơnuaĭ adăt-pơđăr bloh buơl adơi-ai hũ mơhư̆ mư̆ng tŭ c̆ơmrừp, sơ̆ng buơl gudrơi păl hơdiŭ tui pơnuaĭ adăt-pơđăr nư̆n. Kơyoa lô mơnih pơluơ pơ̆ng-gơla hũ truh lăm dun-ya. Buơl guñu la du mơnih 'buh păng-tui lài Yàng Jêsu Krist hũ mă rùp-phàp drah-rơlo bloh truh. Nư̆n la mơnih pơluơ pơ̆ng-gơla sơ̆ng la mơnih tămdră-wơ̆ sơ̆ng Pô Krist. Buơl adơi-ai păl c̆ơ-kơrhia bĕ, tô buơl adơi-ai 'buh kŏng lơhiă tơgrơ̆ hơgĕ buơl adơi-ai hũ ngă jiơ̆ng, bloh tô đồ-mă wĭl-tơ̆l phơ̆n mơyòm-brơi. Aràng sơi nau atàh rơlau đơ̆i, sơ̆ng 'buh dò wơ̆ lăm pơnuaĭ pơto-pơsài Pô Krist, nư̆n 'buh hũ Yàng Pô Lơngì. Dò aràng sơi păng-bơbah păng-rơmiă pơnuaĭ pơto-pơsài Pô Krist, mơnih nư̆n hũ găm Pô Yàng Ama sơ̆ng Pô Yàng Anà. 10 Yah aràng sơi truh sơ̆ng buơl adơi-ai bloh 'buh apăn tui pơnuaĭ pơto-pơsài ni, nư̆n juơi wă-rò buơl guñu tơma lăm sàng sơ̆ng kŭng juơi tơnia c̆uă-rơwăng buơl guñu. 11 Kơyoa aràng sơi tơnia c̆uă-rơwăng buơl guñu, nư̆n la hũ pơ-ơnah lăm bruă mơsak-jơhà buơl guñu.
12 Dơlhă dò hũ lô pơnuaĭ khiăng wă tơ buơl adơi-ai, bloh dơlhă 'buh khiăng angui bơ-àr sơ̆ng ia-wă. Dơlhă gơnừm-c̆àng rơŭ truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai, mơta tòm mơta đờm glai sơ̆ng buơl adơi-ai, tô pơnuaĭ sờh-sài buơl gudrơi hũ wĭl-tơ̆l. 13 Du anà mơnih adơi-ai kơmơi mò, la mơnih hũ Yàng Pô Lơngì pơlih-rơwah, pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng mò.