5
Buơl Gudrơi Pha-Jai Rơlau Dun-Ya
Aràng sơi păng-tui Yàng Jêsu la Pô Krist, nư̆n hũ pơjiơ̆ng tơbiă kơyoa Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng aràng sơi rơnăm Yàng Pô Lơngì la Pô hũ pơjiơ̆ng-tơbiă, nư̆n kŭng rơnăm mơnih hũ Pô nư̆n pơjiơ̆ng-tơbiă. Kơyoa pơnuaĭ ni buơl gudrơi thơu drơi uơ̆n-rơnăm du anà Yàng Pô Lơngì: Nư̆n la buơl gudrơi uơ̆n-rơnăm Yàng Pô Lơngì sơ̆ng ngă tui du pơnuaĭ adăt-pơđăr Pô. Duh-rơnăm Yàng Pô Lơngì nư̆n la păng-bơbah păng-rơmiă du pơnuaĭ adăt-pơđăr Pô, sơ̆ng pơnuaĭ adăt-pơđăr Pô 'buh iơŭ la traŭ ơu. Kơyoa aràng sơi hũ Yàng Pô Lơngì pơjiơ̆ng-tơbiă, nư̆n pha-jai rơlau dun-ya, sơ̆ng pơnuaĭ ngă tơ buơl gudrơi pha-jai rơlau dun-ya, nư̆n la pơnuaĭ păng-tui buơl gudrơi. Aràng sơi la mơnih hũ pha-jai rơlau dun-ya, yah 'buh iơŭ la mơnih păng-tui Yàng Jêsu la Anà Yàng Pô Lơngì ơu?
Yàng Jêsu Krist la Pô hũ truh kơyoa ia sơ̆ng drah, 'buh iơŭ mĭn kơyoa ia soh, bloh kơyoa ia sơ̆ng drah. Rùp-phŭn Bơngă Sơc̆ih-Sri ngă grơh, kơyoa Bơngă Sơc̆ih-Sri la pơnuaĭ-tơpă. Hũ klơu pơnuaĭ ngă grơh: Bơngă Sơc̆ih-Sri, ia sơ̆ng drah. Abih klơu găm sơ̆ng gơŭ ngă grơh mư̆ng sa bruă. Yah buơl gudrơi đồ-mă pơnuaĭ ngă grơh jơi anà mơnih, nư̆n pơnuaĭ ngă grơh Yàng Pô Lơngì la prŏng-màng rơlau. Kơyoa ni la pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì ngă grơh mư̆ng Anà Pô. 10 Aràng sơi păng-tui Anà Yàng Pô Lơngì, mơnih nư̆n hũ pơnuaĭ ngă grơh nư̆n lăm hơtai-hơtiàn. Aràng sơi 'buh păng-tui Yàng Pô Lơngì, nư̆n brơi Pô la mơnih đờm lơ̆r, kơyoa 'buh păng-tui pơnuaĭ bloh Yàng Pô Lơngì hũ ngă grơh mư̆ng Anà Pô. 11 Ni la pơnuaĭ ngă grơh: Yàng Pô Lơngì hũ brơi pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài tơ buơl gudrơi, sơ̆ng pơnuaĭ hơdiŭ ni dò lăm Anà Pô. 12 Aràng sơi hũ Pô Yàng Anà nư̆n hũ pơnuaĭ hơdiŭ; aràng sơi 'buh hũ Anà Yàng Pô Lơngì nư̆n 'buh hũ pơnuaĭ hơdiŭ.
Pơnuaĭ Hơdiŭ Rài Pơdò Rài
13 Dơlhă wă du pơnuaĭ ni tơ buơl adơi-ai, la du mơnih păng-tui lăm angăn Anà Yàng Pô Lơngì, tô buơl adơi-ai thơu lài buơl adơi-ai hũ pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài.
14 Ni la pơnuaĭ nìn-kơjăp biă bloh buơl gudrơi hũ tơ anaŭ Pô: Nư̆n la yah buơl gudrơi tui hơtai-khiăng Pô bloh lơkơu-yòng pơnuaĭ hơgĕ, nư̆n Pô păng buơl gudrơi. 15 Sơ̆ng yah buơl gudrơi thơu Pô păng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ buơl gudrơi yòng-lơkơu, nư̆n buơl gudrơi thơu buơl gudrơi hũ đồ-mă pơnuaĭ drơi lơkơu-yòng bơjơ.
16 Yah aràng sơi 'buh buơl adơi-ai drơi ngă sŭng glài, bloh glài nư̆n 'buh truh tơ̆l mơtai, nư̆n lơkơu-yòng bĕ, sơ̆ng Yàng Pô Lơngì rơŭ brơi pơnuaĭ hơdiŭ tơ mơnih nư̆n. Dơlhă đờm truh du mơnih bloh glài 'buh truh tơ̆l mơtai. Kŭng hũ glài ba truh pơnuaĭ mơtai, dơlhă 'buh pơđăr buơl adơi-ai păl iơu-lài tơ glài ni. 17 Abih tơgrơ̆ pơnuaĭ 'buh rĭng-tơpă la glài-sơnoh, bloh kŭng hũ glài 'buh truh tơ̆l mơtai.
Pơnuaĭ Tơluĭ Bơ-àr Pơyoa
18 Buơl gudrơi thơu lài aràng sơi hũ Yàng Pô Lơngì pơjiơ̆ng-tơbiă, mơnih nư̆n 'buh ngă glài-sơnoh, bloh hũ Pô kơyoa Yàng Pô Lơngì pơjiơ̆ng-tơbiă c̆ơ-gàr mơnih nư̆n, sơ̆ng kơmlài-jĭnràk 'buh tŭp truh mơnih nư̆n jiơ̆ng.
19 Buơl gudrơi thơu drơi la du anà Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng abih dun-ya la dò tơ ala gơnuăr kơmlài-jĭnràk apăn-akŏ. 20 Buơl gudrơi thơu lài Anà Yàng Pô Lơngì hũ truh, sơ̆ng brơi pơnuaĭ wờng thơu tơ buơl gudrơi, tô buơl gudrơi thơu Pô la Pô tơpă-tơpe, sơ̆ng buơl gudrơi dò lăm Pô tơpă-tơpe, nư̆n la dò lăm Anà Pô la Yàng Jêsu Krist. Rùp-phŭn Pô la Yàng Pô Lơngì tơpă-tơpe, sơ̆ng la pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài. 21 Ơ du anà tìt, gàr-rơmiă bĕ rùp drơi mư̆ng rơ̆p-ràk!