4
Păl Lòng Du Bơngă Gơdrưh
Ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, juơi păng-tui abih tơgrơ̆ bơngă gơdrưh, bloh păl lòng c̆ơ du bơngă gơdrưh nư̆n hũ truh mư̆ng Yàng Pô Lơngì ơu. Kơyoa hũ lô mơnih gơnuăr-hwơ̆r lơ̆r tơbiă truh lăm dun-ya. Kơyoa pơnuaĭ ni, buơl adơi-ai kràn thơu Bơngă Sơc̆ih-Sri Yàng Pô Lơngì: Bơngă gơdrưh lơi akhàn-tơbiă Yàng Jêsu Krist hũ mă rùp-phàp drah-rơlo bloh tơbiă rài, nư̆n bơngă gơdrưh nư̆n truh mư̆ng Yàng Pô Lơngì. Bơngă gơdrưh lơi 'buh akhàn-tơbiă Yàng Jêsu yơu nư̆n, bơngă gơdrưh nư̆n 'buh iơŭ truh mư̆ng Yàng Pô Lơngì. Nư̆n la bơngă gơdrưh mơnih tămdră-wơ̆ sơ̆ng Pô Krist, bloh buơl adơi-ai hũ mơhư̆ đờm lài ñu rơŭ truh, sơ̆ng tŭ ni ñu hũ truh lăm dun-ya bơjơ.
Ơ du anà tìt, buơl anà la du mơnih găm sơ̆ng Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng hũ pha-jai rơlau tơ guñu, kơyoa Pô dò lăm buơl anà la prŏng rơlau tơ gơnuăr Satăn dò lăm dun-ya. Guñu găm sơ̆ng dun-ya, nư̆n đờm du bruă dun-ya, sơ̆ng mơnih dun-ya păng guñu. Buơl gudrơi la du anà Yàng Pô Lơngì. Aràng sơi thơu Yàng Pô Lơngì, nư̆n păng buơl gudrơi. Aràng sơi 'buh găm sơ̆ng Yàng Pô Lơngì, nư̆n 'buh păng buơl gudrơi. Kơyoa pơnuaĭ ni, buơl gudrơi kràn thơu jiơ̆ng bơngă gơdrưh pơnuaĭ-tơpă sơ̆ng bơngă gơdrưh pơnuaĭ sŭng asŭ.
Yàng Pô Lơngì La Pơnuaĭ Uơ̆n-Rơnăm
Ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, buơl gudrơi păl uơ̆n-rơnăm gơŭ, kơyoa pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm truh mư̆ng Yàng Pô Lơngì. Aràng sơi uơ̆n-rơnăm, nư̆n hũ pơjiơ̆ng-tơbiă mư̆ng Yàng Pô Lơngì sơ̆ng kràn thơu Yàng Pô Lơngì. Aràng sơi 'buh uơ̆n-rơnăm, nư̆n 'buh kràn thơu Yàng Pô Lơngì; kơyoa Yàng Pô Lơngì la pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm. Hơtai-hơtiàn Yàng Pô Lơngì uơ̆n-rơnăm buơl gudrơi hũ ràng-tơbiă lăm pơnuaĭ ni: Yàng Pô Lơngì hũ pơđăr Anà Sa Pô truh lăm dun-ya, tô buơl gudrơi gơnừm tơ Anà nư̆n bloh hũ hơdiŭ. 10 Pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm dò lăm pơnuaĭ ni: 'Buh iơŭ buơl gudrơi hũ rơnăm Yàng Pô Lơngì dơlhơu, bloh la Pô hũ rơnăm buơl gudrơi dơlhơu, sơ̆ng pơđăr rùp-phŭn Anà Pô truh ngă phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt tơrbuh glài tơ buơl gudrơi.
11 Ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, yah Yàng Pô Lơngì hũ rơnăm buơl gudrơi yơu nư̆n, buơl gudrơi kŭng păl rơnăm gơŭ rơi. 12 Ka tŭ lơi hũ aràng sơi 'buh Yàng Pô Lơngì. Yah buơl gudrơi rơnăm gơŭ, nư̆n Yàng Pô Lơngì dò lăm buơl gudrơi, sơ̆ng pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm Pô hũ wĭl-tơ̆l lăm buơl gudrơi. 13 Kơyoa pơnuaĭ ni buơl gudrơi thơu drơi dò lăm Pô sơ̆ng Pô dò lăm buơl gudrơi, nư̆n la Pô hũ brơi Bơngă Sơc̆ih-Sri Pô tơ buơl gudrơi. 14 Buơl dơlhă hũ 'buh sơ̆ng ngă grơh lài Pô Yàng Ama hũ pơđăr Anà Pô truh ngă Pô Dŏng Pơklàh dun-ya. 15 Abih tơgrơ̆ mơnih lơi akhàn-tơbiă Yàng Jêsu la Anà Yàng Pô Lơngì, nư̆n Yàng Pô Lơngì dò lăm mơnih nư̆n, sơ̆ng mơnih nư̆n dò lăm Yàng Pô Lơngì. 16 Buơl gudrơi hũ thơu sơ̆ng păng-tui pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm Yàng Pô Lơngì pioh tơ buơl gudrơi. Yàng Pô Lơngì la pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, aràng sơi dò lăm pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, la dò lăm Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng Yàng Pô Lơngì dò lăm mơnih nư̆n.
17 Kơyoa pơnuaĭ ni, pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm hũ wĭl-tơ̆l lăm buơl gudrơi, tô buơl gudrơi hũ kơjăp-kơđơ̆ng hơtai-hơtiàn lăm hơrơi c̆ahrơña. Kơyoa Pô hơyơu lơi nư̆n buơl gudrơi kŭng yơu nư̆n rơi lăm dun-ya ni. 18 'Buh hũ pơnuaĭ huơĭ-kơđa lăm pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, bloh pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm wĭl-tơ̆l nư̆n suă-prah pơnuaĭ huơĭ-kơđa. Kơyoa pơnuaĭ huơĭ-kơđa nau sơgơŭ sơ̆ng pơnuaĭ ngă glài, sơ̆ng aràng sơi huơĭ-kơđa nư̆n 'buh hũ wĭl-tơ̆l lăm pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm. 19 Buơl gudrơi uơ̆n-rơnăm, kơyoa Yàng hũ uơ̆n-rơnăm buơl gudrơi dơlhơu. 20 Yah aràng sơi đờm: “Dơlhă rơnăm Yàng Pô Lơngì,” bloh mơbai buơl adơi-ai drơi, nư̆n la mơnih đờm lơ̆r. Kơyoa mơnih lơi 'buh rơnăm buơl adơi-ai drơi la du mơnih drơi 'buh jiơ̆ng, nư̆n 'buh rơgơi rơnăm Yàng Pô Lơngì la Pô drơi 'bu 'buh jiơ̆ng. 21 Buơl gudrơi hũ đồ-mă mư̆ng anih Pô pơnuaĭ adăt-pơđăr ni: Aràng sơi rơnăm Yàng Pô Lơngì, nư̆n kŭng păl rơnăm buơl adơi-ai drơi rơi.