3
Buơl Gudrơi La Du Anà Yàng Pô Lơngì
Buơl anà c̆ơ bĕ, Pô Yàng Ama hũ uơ̆n-rơnăm buơl gudrơi la thơu hơdùm, Pô rơnăm tơ̆l truh brơi buơl gudrơi hũ angăn la du anà Yàng Pô Lơngì. Biă yơu nư̆n, buơl gudrơi la du anà Pô. Kơđa hơgĕ dun-ya 'buh thơu buơl gudrơi, nư̆n la kơyoa dun-ya 'buh thơu Pô. Ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, tŭ ni buơl gudrơi la du anà Yàng Pô Lơngì; bloh buơl gudrơi rơŭ hơyơu lơi, pơnuaĭ nư̆n ka hũ ràng-tơbiă. Buơl gudrơi thơu lài tŭ Pô Krist tơbiă truh, buơl gudrơi rơŭ mơhiơ̆ yơu Pô. Kơyoa Pô hơyơu lơi, nư̆n buơl gudrơi rơŭ 'buh Pô yơu nư̆n. Aràng sơi hũ pơnuaĭ gơnừm-c̆àng yơu nư̆n lăm anih Pô, nư̆n păl gàr-rơmiă rùp-phŭn drơi tô goh-sơc̆ih, kŭng yơu Pô la goh-sơc̆ih.
Aràng sơi ngă glài-sơnoh la ngă pơnuaĭ tămdră-wơ̆ sơ̆ng pơnuaĭ adăt-adia, kơyoa glài-sơnoh la tămdră-wơ̆ sơ̆ng adăt-adia. Bloh buơl adơi-ai thơu lài Pô hũ tơbiă truh tô suă-prah glài-sơnoh, sơ̆ng lăm Pô 'buh hũ glài-sơnoh lơi ơu. Aràng sơi dò lăm Pô nư̆n 'buh ngă glài-sơnoh; dò aràng sơi kừ ngă glài-sơnoh mĭt nư̆n la mơnih lăm hơtai-bơngă ka tŭ lơi 'buh sơ̆ng ka wờng thơu hơgĕ mư̆ng Pô.
Ơ du anà tìt, juơi luơi aràng sơi pơluơ pơ̆ng-gơla buơl anà. Aràng sơi ngă pơnuaĭ rĭng-tơpă la mơnih rĭng-tơpă, yơu rùp-phŭn Yàng la Pô rĭng-tơpă. Aràng sơi ngă glài-sơnoh, mơnih nư̆n la mơnih kơmlài-jĭnràk, kơyoa kơmlài-jĭnràk ngă glài-sơnoh mư̆ng tŭ c̆ơmrừp. Kơyoa hơgĕ Anà Yàng Pô Lơngì hũ tơbiă truh, la tô pơluĭ-pơlơhiă bruă kơmlài-jĭnràk. Aràng sơi kơyoa Yàng Pô Lơngì pơjiơ̆ng tơbiă, nư̆n 'buh ngă glài-sơnoh, kơyoa găr-pơjeh Yàng Pô Lơngì dò lăm mơnih nư̆n, sơ̆ng mơnih nư̆n 'buh rơgơi kừ ngă glài-sơnoh mĭt, kơyoa hũ Yàng Pô Lơngì pơjiơ̆ng tơbiă. 10 Pơnuaĭ ni brơi thơu aràng sơi la du anà Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng aràng sơi la du anà kơmlài-jĭnràk: Aràng sơi 'buh ngă pơnuaĭ rĭng-tơpă nư̆n 'buh iơŭ la anà Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng mơnih lơi 'buh rơnăm buơl adơi-ai drơi kŭng yơu nư̆n rơi.
Buơl Gudrơi Păl Rơnăm Gơŭ
11 Ni la pơnuaĭ pơto-akhàn bloh buơl anà hũ păng-mơhư̆ mư̆ng tŭ c̆ơmrừp, nư̆n la buơl gudrơi păl uơ̆n-rơnăm duă gơŭ. 12 Juơi yơu Kain, la mơnih găm sơ̆ng kơmlài-jĭnràk sơ̆ng hũ pơmơtai adơi drơi. Kơđa hơgĕ Kain pơmơtai adơi drơi? Kơyoa tơgrơ̆ bruă ñu ngă la mơsak-jơhà, dò du bruă adơi ñu ngă la rĭng-tơpă. 13 Ơ buơl adơi-ai, yah dun-ya mơbai-lơmù tơ buơl adơi-ai, nư̆n juơi mă ngă krơi-takơtuă. 14 Buơl gudrơi thơu lài drơi hũ sơrlèt klàh mư̆ng pơnuaĭ mơtai bloh truh tơ pơnuaĭ hơdiŭ, kơyoa buơl gudrơi rơnăm adơi-ai drơi. Aràng sơi 'buh rơnăm nư̆n dò lăm pơnuaĭ mơtai. 15 Aràng sơi mơbai buơl adơi-ai drơi, la mơnih pơmơtai mơnih. Sơ̆ng buơl adơi-ai thơu lài 'buh sa aràng mơnih pơmơtai mơnih lơi hũ pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài dò lăm ñu. 16 Kơyoa mư̆ng pơnuaĭ ni buơl gudrơi thơu jiơ̆ng hơyơu la uơ̆n-rơnăm: Nư̆n la Yàng hũ prah-luơi pơnuaĭ hơdiŭ Pô kơyoa buơl gudrơi. Yơu nư̆n, buơl gudrơi kŭng păl prah-luơi pơnuaĭ hơdiŭ drơi kơyoa buơl adơi-ai drơi rơi. 17 Yah aràng sơi hũ phơ̆n-bơna rài dun-ya ni, 'buh buơl adơi-ai drơi siơŭ-kơđòng bloh kơrlih hơtai 'buh dŏng kờl, nư̆n ngă hơyơu pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm Yàng Pô Lơngì dò lăm mơnih nư̆n jiơ̆ng? 18 Ơ du anà tìt, buơl gudrơi juơi uơ̆n-rơnăm sơ̆ng pơnuaĭ đờm sơ̆ng kàng dơlah soh, bloh păl uơ̆n-rơnăm sơ̆ng bruă ngă sơ̆ng pơnuaĭ tơpă.
Pơnuaĭ Kơjăp Hơtai-Hơtiàn Păng-Tui
19 Kơyoa pơnuaĭ ni, buơl gudrơi thơu lài buơl gudrơi găm sơ̆ng pơnuaĭ-tơpă, sơ̆ng hũ kơđơ̆ng-lơngai hơtai-hơtiàn tơ anaŭ Pô 20 tŭ hơtai-hơtiàn buơl gudrơi yă 'buah buơl gudrơi. Kơyoa Yàng Pô Lơngì la Pô prŏng rơlau tơ hơtai-hơtiàn buơl gudrơi, sơ̆ng Pô thơu abih tơgrơ̆ mơta. 21 Ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, yah hơtai-hơtiàn buơl gudrơi 'buh yă 'buah buơl gudrơi, nư̆n buơl gudrơi hũ kơjăp-kơđơ̆ng hơtai-hơtiàn truh sơ̆ng Yàng Pô Lơngì. 22 Sơ̆ng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ buơl gudrơi yòng, nư̆n buơl gudrơi rơŭ đồ-mă hũ, kơyoa buơl gudrơi păng-bơbah păng-rơmiă du pơnuaĭ adăt-pơđăr Pô sơ̆ng ngă tơgrơ̆ pơnuaĭ siàm hơtai Pô. 23 Sơ̆ng ni la pơnuaĭ adăt-pơđăr Pô: Buơl gudrơi păl păng-tui truh angăn Anà Pô la Yàng Jêsu Krist, sơ̆ng buơl gudrơi păl uơ̆n-rơnăm duă gơŭ, yơu Pô hũ pơto-pơđăr buơl gudrơi. 24 Aràng sơi păng-bơbah păng-rơmiă tơgrơ̆ pơnuaĭ adăt-pơđăr Pô, nư̆n dò lăm Pô, sơ̆ng Pô dò lăm mơnih nư̆n. Buơl gudrơi thơu Pô dò lăm buơl gudrơi, la gơnừm tơ Bơngă Sơc̆ih-Sri bloh Pô hũ brơi tơ buơl gudrơi.