2
Yàng Jêsu Krist La Pô Dŏng-Kờl Buơl Gudrơi
Ơ du anà tìt kơu, kơu wă tơ buơl anà du pơnuaĭ ni, tô buơl anà 'buh ngă glài-sơnoh. Bloh yah hũ aràng sơi ngă glài-sơnoh, nư̆n buơl gudrơi hũ Pô Đờm-Dŏng tơ anaŭ Pô Yàng Ama, nư̆n la Yàng Jêsu Krist, Pô Rĭng-Tơpă. Rùp-phŭn Pô la phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt tơrbuh glài tơ buơl gudrơi, 'buh iơŭ mĭn kơyoa glài buơl gudrơi soh, bloh kŭng kơyoa glài abih dun-ya rơi.
C̆ơ̆ng-Grơh Mư̆ng Pơnuaĭ Kràn-Thơu Yàng Jêsu Krist
Kơyoa pơnuaĭ ni buơl gudrơi thơu lài drơi hũ kràn thơu Pô: Nư̆n la buơl gudrơi păng-bơbah păng-rơmiă tơgrơ̆ pơnuaĭ adăt-pơđăr Pô. Mơnih lơi đờm: “Dơlhă thơu Pô,” bloh 'buh păng-bơbah păng-rơmiă du pơnuaĭ adăt-pơđăr Pô, la mơnih đờm lơ̆r, sơ̆ng pơnuaĭ tơpă 'buh dò lăm mơnih nư̆n. Bloh aràng sơi păng-bơbah păng-rơmiă pơnuaĭ Pô, nư̆n pơnuaĭ duh-rơnăm Yàng Pô Lơngì la wĭl-tơ̆l biă lăm mơnih nư̆n. Kơyoa pơnuaĭ nư̆n, buơl gudrơi thơu lài drơi dò lăm Pô. Aràng sơi đờm drơi dò lăm Pô, nư̆n kŭng păl ngă tui yơu rùp-phŭn Pô hũ ngă.
Adăt-Pơđăr Bơrhơu
Ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, ni 'buh iơŭ la adăt-pơđăr bơrhơu dơlhă wă tơ buơl adơi-ai, bloh la adăt-pơđăr klă bloh buơl adơi-ai hũ mư̆ng tŭ c̆ơmrừp bơjơ. Pơnuaĭ adăt-pơđăr klă ni la pơnuaĭ buơl adơi-ai hũ mơhư̆. Bloh nư̆n kŭng la pơnuaĭ adăt-pơđăr bơrhơu dơlhă khiăng wă tơ buơl adơi-ai, la pơnuaĭ tơpă-tơpe lăm Yàng sơ̆ng lăm buơl adơi-ai, kơyoa pơnuaĭ kơnăm-mơsrư̆ hũ làn thĭt bơjơ, sơ̆ng pơnuaĭ sơrdah biă dò pơsàng sơrdah.
Aràng sơi đờm lài drơi dò lăm pơnuaĭ sơrdah, bloh mơbai buơl adơi-ai drơi, nư̆n sơđaŭ dò lăm pơnuaĭ kơnăm-mơsrư̆. 10 Aràng sơi uơ̆n-rơnăm buơl adơi-ai drơi, nư̆n dò lăm pơnuaĭ sơrdah, sơ̆ng anih mơnih nư̆n 'buh hũ pơnuaĭ hơgĕ ngă tô sơnĕ lơbuh lăm pơnuaĭ sŭng. 11 Bloh aràng sơi mơbai tơ buơl adơi-ai drơi, nư̆n dò lăm pơnuaĭ kơnăm-mơsrư̆, yàm nau lăm pơnuaĭ kơnăm-mơsrư̆, sơ̆ng 'buh thơu drơi nau anih lơi, kơyoa pơnuaĭ kơnăm-mơsrư̆ hũ ngă bồm mơta mơnih nư̆n.
Pơnuaĭ Pơto-Kơkơi Klơu Rơh Mơnih
12 Ơ du anà tìt, kơu wă tơ buơl anà, kơyoa glài-sơnoh buơl anà hũ gơnừm tơ angăn Yàng bloh hũ anĭt toh-luơi. 13 Ơ du mơnih la ama, dơlhă wă tơ buơl adơi-ai, kơyoa buơl adơi-ai hũ thơu Pô hũ mư̆ng tŭ c̆ơmrừp. Ơ du mơnih dăm-dra, dơlhă wă tơ buơl adơi-ai gơŭ, kơyoa buơl adơi-ai gơŭ hũ pha-jai rơlau tơ Satăn. 14 Ơ du anà tìt, kơu wă tơ buơl anà, kơyoa buơl anà hũ thơu Pô Yàng Ama. Ơ du mơnih la ama, dơlhă wă tơ buơl adơi-ai, kơyoa buơl adơi-ai hũ thơu Pô hũ mư̆ng tŭ c̆ơmrừp. Ơ du mơnih dăm-dra, dơlhă wă tơ buơl adơi-ai gơŭ, kơyoa buơl adơi-ai gơŭ la du mơnih pràn-khăng, pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì dò lăm buơl adơi-ai gơŭ, sơ̆ng buơl adơi-ai gơŭ hũ pha-jai rơlau tơ Satăn.
Juơi Rơnăm Dun-Ya
15 Juơi rơnăm dun-ya găm sơ̆ng tơgrơ̆ phơ̆n dò lăm dun-ya. Yah aràng sơi rơnăm dun-ya, nư̆n pơnuaĭ duh-rơnăm Pô Yàng Ama 'buh dò lăm mơnih nư̆n. 16 Kơyoa abih tơgrơ̆ mơta lăm dun-ya, yơu pơnuaĭ gah rùp-phàp drah-rơlo hàm-khiăng, pơnuaĭ mơta hàm-khiăng, sơ̆ng pơnuaĭ yeh-drơi pơglòng-rùp mư̆ng phơ̆n-bơna drơi hũ lăm rài ni; abih tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n 'buh truh mư̆ng Yàng Ama, bloh truh mư̆ng dun-ya. 17 Dun-ya găm sơ̆ng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ hàm-khiăng ñu rơŭ lơhiă, bloh aràng sơi ngă tui hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì rơŭ dò wơ̆ rài pơdò rài.
Mơnih Tămdră-Wơ̆ Sơ̆ng Pô Krist
18 Ơ du anà tìt, ni la jơ luĭ-dŭt! Buơl anà hũ mơhư̆ đờm lài mơnih tămdră-wơ̆ sơ̆ng Pô Krist păl truh, sơ̆ng tŭ ni hũ lô mơnih tămdră-wơ̆ sơ̆ng Pô Krist hũ truh bơjơ. Kơyoa nư̆n, buơl gudrơi thơu tŭ ni la jơ luĭ-dŭt. 19 Guñu mư̆ng tơkrah buơl gudrơi bloh tơbiă, bloh guñu 'buh iơŭ la mơnih buơl gudrơi. Kơyoa yah guñu la mơnih buơl gudrơi, nư̆n guñu hũ dò wơ̆ sơ̆ng buơl gudrơi bơjơ. Bloh guñu hũ tơbiă nau, pơnuaĭ nư̆n ràng-tơbiă lài abih tơgrơ̆ mơnih nư̆n 'buh iơŭ la mơnih buơl gudrơi.
20 Bloh buơl anà hũ lŭ mơñà kơyoa Pô Sơc̆ih-Sri, sơ̆ng abih buơl anà hũ pơnuaĭ wờng thơu pơnuaĭ-tơpă. 21 Kơu wă tơ buơl anà, 'buh iơŭ kơyoa buơl anà 'buh thơu pơnuaĭ-tơpă, bloh kơyoa buơl anà thơu pơnuaĭ-tơpă, sơ̆ng wờng lài 'buh hũ pơnuaĭ hơgĕ lơ̆r 'bơ̆r tơbiă mư̆ng pơnuaĭ-tơpă. 22 Aràng sơi la mơnih đờm lơ̆r? Nư̆n la mơnih đờm lài Yàng Jêsu 'buh iơŭ la Pô Krist. Nư̆n la rùp-phŭn mơnih tămdră-wơ̆ sơ̆ng Pô Krist, la mơnih 'buh păng-tui Pô Yàng Ama sơ̆ng Pô Yàng Anà. 23 Aràng sơi kơmlah 'buh păng-tui Pô Yàng Anà nư̆n kŭng 'buh hũ Pô Yàng Ama. Aràng sơi păng-tui đồ-mă Pô Yàng Anà nư̆n kŭng hũ Pô Yàng Ama. 24 Mư̆ng pơ-ơnah buơl anà, păng-rơmiă kơjăp bĕ tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ buơl anà hũ mơhư̆ mư̆ng tŭ c̆ơmrừp dò lăm buơl anà. Yah tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ buơl adơi-ai hũ mơhư̆ mư̆ng tŭ c̆ơmrừp sơđaŭ dò mĭt lăm buơl adơi-ai, nư̆n buơl adơi-ai rơŭ dò lăm Pô Yàng Anà sơ̆ng lăm Pô Yàng Ama. 25 Sơ̆ng ni la pơnuaĭ bloh rùp-phŭn Pô hũ đờm pơguăn brơi tơ buơl gudrơi: pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài.
26 Kơu wă tơ buơl anà tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n tô đờm mư̆ng du mơnih khiăng pơluơ pơ̆ng-gơla buơl anà. 27 Mư̆ng pơ-ơnah buơl anà, pơnuaĭ lŭ mơñà bloh buơl anà hũ đồ-mă mư̆ng Pô sơđaŭ dò lăm buơl anà, sơ̆ng buơl anà 'buh c̆àng aràng sơi pơto drơi ơu. Kơyoa pơnuaĭ lŭ mơñà Pô pơto buơl anà abih tơgrơ̆ bruă, sơ̆ng pơnuaĭ lŭ mơñà nư̆n la tơpă biă, 'buh iơŭ lơ̆r 'bơ̆r. Kừ dò bĕ lăm Pô, yơu pơnuaĭ lŭ mơñà nư̆n hũ pơto buơl anà.
28 Sơ̆ng tŭ ni, ơ du anà tìt kơu, kừ dò bĕ lăm Pô, tô tŭ Pô tơbiă pơ'buh mơta, buơl gudrơi rơŭ hĭl-kơjăp hơtai-hơtiàn sơ̆ng 'buh mơlơu alah tơ anaŭ Pô, lăm hơrơi Pô truh. 29 Yah buơl anà thơu Pô la rĭng-tơpă, nư̆n păl thơu bĕ lài mơnih lơi ngă tui pơnuaĭ rĭng-tơpă, nư̆n la mơnih kơyoa Pô pơjiơ̆ng tơbiă.