BƠ-ÀR PƠYOA C̆ƠMRỪP
MƯ̆NG KƠI
JĂNG
1
Pơnuaĭ Jăng Ngă Grơh
Pơnuaĭ hũ mư̆ng c̆ơmrừp rơlau abih, la pơnuaĭ tơnia buơl dơlhă hũ mơhư̆, pơnuaĭ mơta buơl dơlhă hũ 'buh, pơnuaĭ buơl dơlhă hũ niăm-c̆ơ, sơ̆ng tơngàn buơl dơlhă hũ tŭp truh, nư̆n la Pơnuaĭ pơnuaĭ hơdiŭ. Pơnuaĭ hơdiŭ nư̆n hũ ràng-tơbiă. Buơl dơlhă hũ 'buh sơ̆ng ngă grơh, nư̆n buơl dơlhă pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài; pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài nư̆n sơđaŭ dò sơ̆ng Pô Yàng Ama, sơ̆ng ni hũ ràng-tơbiă tơ buơl dơlhă. Buơl dơlhă mă pơnuaĭ hũ 'buh, hũ mơhư̆ bloh pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai, tô buơl adơi-ai hũ pơnuaĭ nau-mơrai pơgùm-pơtòm sơ̆ng buơl dơlhă, lăm tŭ buơl dơlhă sơđaŭ nau-mơrai pơgùm-pơtòm sơ̆ng Pô Yàng Ama, sơ̆ng Anà Pô la Yàng Jêsu Krist. Buơl dơlhă wă du pơnuaĭ ni tơ buơl adơi-ai, tô pơnuaĭ sờh-sài buơl gudrơi hũ wĭl-tơ̆l.
Yàng Pô Lơngì La Pơnuaĭ Sơrdah
Ni la pơnuaĭ pơto-akhàn buơl dơlhă hũ mơhư̆ mư̆ng Pô sơ̆ng đờm akhàn wơ̆ tơ buơl adơi-ai, nư̆n la: Yàng Pô Lơngì la pơnuaĭ sơrdah, lăm Pô 'buh hũ sa-sĭt kơnăm-mơsrư̆ lơi. Yah buơl gudrơi đờm drơi hũ nau-mơrai pơgùm-pơtòm sơ̆ng Pô bloh sơđaŭ dò yàm nau lăm pơnuaĭ kơnăm-mơsrư̆, nư̆n la buơl gudrơi đờm lơ̆r sơ̆ng 'buh ngă tui pơnuaĭ-tơpă. Bloh yah buơl gudrơi yàm nau lăm pơnuaĭ sơrdah, kŭng yơu rùp-phŭn Pô dò lăm pơnuaĭ sơrdah, nư̆n buơl gudrơi hũ nau-mơrai pơgùm-pơtòm sơ̆ng gơŭ, sơ̆ng drah Yàng Jêsu, Anà Pô, pơsơc̆ih-goh abih tơgrơ̆ glài-sơnoh buơl gudrơi. Yah buơl gudrơi đờm drơi 'buh hũ glài-sơnoh, nư̆n buơl gudrơi pơ̆ng-gơla rùp-phŭn drơi wơ̆, sơ̆ng pơnuaĭ-tơpă 'buh dò lăm buơl gudrơi. Bloh yah buơl gudrơi akhàn-tơbiă glài-sơnoh drơi, nư̆n Pô la Pơtau ngă tui iơŭ yơu pơnuaĭ hũ đờm pơguăn, sơ̆ng la Pô rĭng-tơpă, rơŭ anĭt toh-luơi glài-sơnoh tơ buơl gudrơi, sơ̆ng ngă pơsơc̆ih-goh buơl gudrơi klàh mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ mơsak-jơhà. 10 Yah buơl gudrơi đờm buơl gudrơi 'buh hũ glài-sơnoh hơgĕ, nư̆n buơl gudrơi brơi Pô la mơnih đờm lơ̆r, pơnuaĭ Pô 'buh dò lăm buơl gudrơi.