3
Tŭ-Hơrơi Luĭ-Dŭt Sơ̆ng Pơnuaĭ Yàng Jêsu Krist Truh Mơrai Wơ̆
Ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, ni la bơ-àr dua dơlhă wă pơyoa tơ buơl adơi-ai. Lăm abih dua bơ-àr wă pơyoa, dơlhă hũ đờm pơsơdơ̆r wơ̆ tơ buơl adơi-ai, tô pơmơdơh tơgồ lăm buơl adơi-ai sa hơtai-akŏ tơpă siàm, tô buơl adơi-ai sơdơ̆r wơ̆ tơgrơ̆ pơnuaĭ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r sơc̆ih-sri hũ đờm dơlhơu, kŭng yơu du pơnuaĭ adăt-pơđăr Yàng la Yàng Dŏng Pơklàh buơl gudrơi kơyoa mư̆ng du mơnih tơdi-tơdài pơto-akhàn wơ̆.
Dơlhơu biă, buơl adơi-ai păl thơu pơnuaĭ ni, lăm du hơrơi luĭ-dŭt, rơŭ hũ du mơnih pơtăt-pơđồ truh sơ̆ng đờm klau-pơtăt. Buơl guñu la du mơnih hơdiŭ tui hơtai hàm-khiăng rùp-phŭn buơl guñu. Buơl guñu rơŭ đờm: “Yàng Jêsu đờm pơguăn la Pô rơŭ truh mơrai wơ̆, iơŭ rơi? Yơu nư̆n Pô dò anih lơi ka 'buh truh? Kơyoa mư̆ng tŭ kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi mơtai truh ară ni, abih tơgrơ̆ phơ̆n sơđaŭ dò mĭt yơu mư̆ng tŭ lơngì-tơsì tơnah-rơya pơrpa hũ c̆rơ̆ng-tơbiă.” Buơl guñu 'buh khiăng thơu lài mư̆ng yau kơyoa pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì bloh tơgrơ̆ tăl lơngì hũ, sơ̆ng boh tơnah tơbiă mư̆ng ia sơ̆ng kơyoa ia, sơ̆ng kŭng kơyoa ia bloh dun-ya tŭ rài nư̆n hũ kơđòng ia-sơ̆ ia-soa sơ̆ng kơđòng pơluĭ-pơlơhiă. Kŭng kơyoa pơnuaĭ nư̆n bloh lơngì sơ̆ng lơ̆n buơl gudrơi 'buh tŭ ni sơđaŭ dò, bloh la pioh luơi tơ apui, lăm hơrơi c̆ahrơña sơ̆ng pơluĭ-pơlơhiă du mơnih 'buh păng-duh. Ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, juơi wơ̆rglai lài, tơ anaŭ Yàng sa hơrơi yơu sa rơbơu thŭn, sa rơbơu thŭn yơu sa hơrơi. Yàng 'buh suơi-rơlĕ mư̆ng pơnuaĭ Pô đờm pơguăn yơu du mơnih dih sơnư̆ng ơu, bloh Pô mă hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n sơ̆ng buơl adơi-ai, kơyoa Pô 'buh khiăng sa aràng mơnih lơi păl mơtai lơhiă, bloh khiăng abih tơgrơ̆ mơnih păl mơbai prah-luơi glài-sơnoh. 10 Bloh hơrơi Yàng rơŭ truh yơu mơnih klĕ. Lăm hơrơi nư̆n, du tăl lơngì rơŭ hũ săp dơnài-dơlờng bloh lơhiă thĭt, tơgrơ̆ phơ̆n rơŭ kơđòng làn-lơmuĭ abih lăm apui. Boh tơnah găm sơ̆ng abih tơgrơ̆ bruă tơ ngŏ boh tơnah rơŭ kơđòng apui 'bơ̆ng abih.
11 Kơyoa abih tơgrơ̆ phơ̆n rơŭ păl kŏng pơluĭ-pơlơhiă, nư̆n buơl adơi-ai 'brŏ păl hơdiŭ sa rài hơdiŭ sơc̆ih-sri sơ̆ng păng-duh la thơu hơdùm, 12 lăm tŭ dò kraŭ-c̆àng hơrơi Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng ngă tơ hơrơi nư̆n sơmăr truh. Nư̆n la hơrơi bloh tơgrơ̆ tăl lơngì rơŭ kơđòng apui 'bơ̆ng abih sơ̆ng pơluĭ-pơlơhiă, abih tơgrơ̆ phơ̆n rơŭ kơđòng làn-lơmuĭ abih lăm apui! 13 Bloh, tui pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì đờm pơguăn, buơl gudrơi kraŭ-c̆àng lơngì bơrhơu tơnah bơrhơu, la anih pơnuaĭ rĭng-tơpă dò. 14 Yơu nư̆n, ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, lăm tŭ dò kraŭ-c̆àng du pơnuaĭ nư̆n, buơl adơi-ai păl abih hơtai-hơtiàn hơdiŭ sơc̆ih-sri, tô Pô 'buh buơl adơi-ai hơdiŭ rĭng-lơngai, 'buh nàm-lơka, sơ̆ng 'buh hũ anih tô puaĭ 'buah jiơ̆ng. 15 Sơdơ̆r bĕ lài, Yàng buơl gudrơi hũ ràng-tơbiă hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n la tô buơl adơi-ai hũ dŏng-pơklàh. Kŭng yơu Pôl, mơnih adơi-ai buơl gudrơi uơ̆n-rơnăm biă, hũ wă tơ buơl adơi-ai tui pơnuaĭ jak-khờh hũ brơi tơ drơi. 16 Sơ-ai nư̆n hũ đờm mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ ni lăm abih tơgrơ̆ bơ-àr drơi wă pơyoa. Lăm du bơ-àr pơyoa nư̆n, hũ tơgrơ̆ anih kăn-dơmăn wờng, bloh du mơnih gơla-pơtò sơ̆ng păng-tui 'buh nìn-kơjăp apăn mơblàng sŭng kơtha-pơnuaĭ, kŭng yơu buơl guñu hũ ngă sơ̆ng du pơ-ơnah pơkơ̆n lăm 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih, tô lĕng-mă pơnuaĭ pơluĭ-pơlơhiă tơ rùp-phŭn drơi.
17 Ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, kơyoa buơl adơi-ai hũ thơu dơlhơu, nư̆n păl c̆ơ-kơrhia bĕ, huơĭ du mơnih glài-sơnoh rơŭ ba-pơsờh buơl adơi-ai tui pơnuaĭ sŭng asŭ buơl guñu, bloh lơhiă pơnuaĭ nìn-kơjăp drơi ơu. 18 Bloh păl prŏng-tơgồ bĕ lăm pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ wờng thơu Yàng sơ̆ng Yàng Dŏng Pơklàh buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist. Yòng lơkơu pơnuaĭ màng-kơc̆rà mơrai abih tơ Pô, mư̆ng ni tơ̆l truh rài pơdò rài! Amen.