2
Pơto-Kơkơi Păl C̆ơ-Kơrmăp Mư̆ng Du Pô-Pơto Lơ̆r
Bloh lăm buơl làng kŭng hũ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r lơ̆r, tơkrah buơl adơi-ai kŭng yơu nư̆n rơi, rơŭ hũ du pô-pơto lơ̆r, nư̆n la du mơnih iờp-tơrđơŭ ba pơtơma du pơnuaĭ pơto-akhàn mư̆ng du jơlàn duh-dơlbăt sŭng-asŭ ba truh pơnuaĭ pơluĭ-pơlơhiă. Kơyoa kơmlah-luơi Yàng la Pô hũ tơrbuh dŏng drơi, nư̆n buơl guñu rơŭ sơmăr biă lĕng-mă pơnuaĭ pơluĭ-pơlơhiă tơ rùp-phŭn. Lô mơnih rơŭ nau tui jơlàn dri-sơnoh bŭng-pơkăl buơl guñu, sơ̆ng kơyoa buơl guñu bloh jơlàn pơnuaĭ-tơpă kơđòng aràng đờm klau-pơtăt. Kơyoa mư̆ng hơtai-hơtiàn hàm-làm, buơl guñu angui du pơnuaĭ lơ̆r 'bơ̆r tô pơ̆ng-gơla mă soh phơ̆n-priă buơl adơi-ai. Sơ̆ng du mơnih nư̆n, pơnuaĭ ngă glài pioh tơ buơl guñu hũ ngă-nìn lờih mư̆ng suơi bơjơ, sơ̆ng pơnuaĭ pơluĭ-pơlơhiă pioh tơ buơl guñu 'buh tŭ lơi dò pơgleh.
Kơyoa yah Yàng Pô Lơngì 'buh anĭt toh-luơi tơ du mơnih gơdrưh tŭ buơl guñu ngă glài-sơnoh, bloh prah buơl guñu tơma lăm rơhồng-apui sơ̆ng krơ̆ buơl guñu wơ̆ lăm anih kơnăm-mơsrư̆ tô c̆àng hơrơi c̆ahrơña. Yah Pô 'buh anĭt toh-luơi tơ dun-ya yau, bloh angui ia rơlèng prŏng pơluĭ-pơlơhiă dun-ya mơsak-jơhà nư̆n, mĭn luơi wơ̆ Nôe, la mơnih pơto-akhàn mư̆ng pơnuaĭ rĭng-tơpă, sơ̆ng tơjuh aràng mơnih pơkơ̆n; yah Pô hũ ngă glài du plơi-prŏng Sôđôm sơ̆ng Gômôrơ, ngă tơ buơl guñu tơbiă jiơ̆ng hơbơu gìng, tô ngă krơh tơ du mơnih khiăng hơdiŭ mơsak-jơhà hơdơi ni, sơ̆ng yah Pô hũ dŏng-suă Lot, sa aràng mơnih rĭng-tơpă, la mơnih dơnuh-dơnà biă kơyoa rài hơdiŭ dri-sơnoh bŭng-pơkăl du mơnih glài-sơnoh dih, (kơyoa mơnih rĭng-tơpă ni hơdiŭ tơkrah buơl guñu, yàu hơrơi bơngă-joa rĭng-tơpă ñu kŏng pơđì-pơđoa dơnuh-dơnà biă kơyoa mư̆ng du bruă glài-sơnoh bŭng-pơkăl buơl guñu ngă). Yơu nư̆n Yàng thơu ngă hơyơu tô dŏng-suă du mơnih păng-duh klàh mư̆ng pơnuaĭ pơlòng gleh-glăr, sơ̆ng krơ̆ du mơnih 'buh rĭng-tơpă tơ ala pơnuaĭ ngă glài, tô c̆àng hơrơi c̆ahrơña. 10 Dơlhơu biă la du mơnih kơyoa hàm-khiăng tơgrơ̆ pơnuaĭ sơŭ-sơnoh bloh hơdiŭ tui gah rùp-phàp drah-rơlo, du mơnih c̆ơ 'buh sơ̆p tơ gơnuăr apăn-akŏ Yàng.
Buơl guñu sơđaŭ prŏng-hơtai sơ̆ng pơglòng-rùp, 'buh huơĭ đờm sơk-sơrbĭl truh tơ du pô màng-kơc̆rà. 11 Lăm tŭ du mơnih gơdrưh, yah hũ pràn-khăng sơ̆ng gơnăp-gơnuăr rơlau buơl guñu, kŭng 'buh angui pơnuaĭ sơk-sơrbĭl tŭ đờm yă du gơnuăr nư̆n tơ anaŭ Yàng. 12 Bloh, yơu du jơi-phơ̆n pà gah tơkai 'buh hũ akŏ-sơnư̆ng, hơdiŭ tui lơđăp-phŭn, hũ pơjiơ̆ng tơbiă tô kŏng aràng mă bloh pơmơtai ngă rơlo, du mơnih ni đờm sơk-sơrbĭl khĭn-dơmĭn găm truh tơgrơ̆ pơnuaĭ bloh buơl guñu 'buh thơu. Du jơi-phơ̆n pà gah tơkai dih kŏng pơmơtai hơyơu lơi, nư̆n buơl guñu kŭng rơŭ kŏng pơluĭ-pơlơhiă yơu nư̆n rơi. 13 Buơl guñu rơŭ đồ-lĕng pơnuaĭ mơsak-jơhà kơyoa mư̆ng du bruă mơsak-jơhà buơl guñu hũ ngă. Buơl guñu c̆ơ bruă mơñŭm 'bơ̆ng mơ-in mơ-ài lềng-làng tơkrah glai hơrơi la pơnuaĭ sờh-siàm hơtai-hơtiàn. Buơl guñu la du mơnih baŭ pơnuaĭ sŭng sơ̆ng nàl sơŭ, mă ngă sờh hơtai-hơtiàn lăm pơnuaĭ lơ̆r 'bơ̆r drơi, lăm tŭ dò guh mơñŭm 'bơ̆ng găm sơ̆ng buơl adơi-ai. 14 Găr mơta buơl guñu baŭ hơtai sơnư̆ng pơnuaĭ klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ, buơl guñu ngă glài-sơnoh mĭt 'buh thơu srăp. Buơl guñu pơluơ-pơsờh du mơnih 'buh kơjăp-kơđơ̆ng hơtai-hơtiàn, hơtai-hơtiàn buơl guñu mừng-lơđăp pơnuaĭ hàm-làm. Buơl guñu la du mơnih iơŭ păl biă kŏng pơnuaĭ pơc̆ĕ-pơtrah! 15 Buơl guñu hũ klà luơi jơlàn tơpă bloh nau sŭng asŭ tui jơlàn Balaam, anà lơkơi Beô, la mơnih kơyoa hàm priă bloh ngă bruă 'buh rĭng-tơpă. 16 Bloh Balaam hũ kŏng puaĭ 'buah kơyoa bruă ngă sŭng asŭ drơi. Sa drơi jơi-phơ̆n pà gah tơkai hũ angui tô pơdiăng phơ̆n, 'buh thơu đờm glai, hũ mă săp anà mơnih bloh đờm tô pơkơŭ-c̆ơkhă pơnuaĭ hơnrui-gơla mơnih gơnuăr-hwơ̆r nư̆n.
17 Buơl guñu la du c̆roh ia 'buh hũ ia, du puk hwăl kơđòng rơbù pràn ba pơđuaĭ nau; pơnuaĭ kơnăm-mơsrư̆ rơlau abih la anih pioh tơ buơl guñu. 18 Kơyoa buơl guñu đờm du pơnuaĭ yeh-drơi pơglòng-rùp lơ̆r kơtơ̆r soh, angui du pơnuaĭ hàm-khiăng sơŭ-jơhà gah rùp-phàp drah-rơlo bloh pơluơ-pơsờh tơgrơ̆ mơnih pơrpa tơbiă klàh mư̆ng tơngàn du mơnih hơdiŭ lăm pơnuaĭ sŭng asŭ. 19 Buơl guñu pơguăn rơŭ ba du mơnih nư̆n truh tơ pơnuaĭ akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng, bloh rùp-phŭn buơl guñu nư̆n ngă hơlŭn-hơlă tơ pơnuaĭ brŭ-brăm mơtai-lơhiă. Kơyoa aràng sơi kơđòng pơnuaĭ hơgĕ apăn-pơkơŭ nư̆n ngă hơlŭn-hơlă tơ pơnuaĭ nư̆n. 20 Kơyoa yah gơnừm tơ bruă kràn thơu Yàng sơ̆ng Pô Dŏng Pơklàh buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist bloh buơl guñu hũ tơbiă klàh mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ sơŭ-sơnoh dun-ya, bloh ni kŏng kuă-kơđòng lăm nư̆n sa amăng tra wơ̆ sơ̆ng kŏng alah, nư̆n pơnuaĭ luĭ-dŭt buơl guñu tơbiă jiơ̆ng jơhà rơlau tơ tŭ c̆ơmrừp wơ̆. 21 Kơyoa yah buơl guñu 'buh thơu jơlàn pơnuaĭ rĭng-tơpă, dò siàm rơlau la thơu jơlàn nư̆n bơjơ bloh hơdơi klà-luơi pơnuaĭ adăt-pơđăr sơc̆ih-sri hũ pơto-akhàn tơ drơi. 22 Pơnuaĭ tơbiă truh tơ buơl guñu la iơŭ tơpă biă sơ̆ng kơtha pơđik-pơto ni: “Asơu lơ-yah wơ̆ phơ̆n ñu hũ ŏ; bơbui mơnưi goh bơjơ, tơma dơnăm wơ̆ lăm lơ̆n gluh.”